minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Canon dros Ymgysylltu â'r Gymuned

yng Nghadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Canon for Community Engagement

at Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Dyddiad cau / Deadline: 30/05/2022, noon

Cyfweliadau / Interviews: 13/06/2022

Dymuna Esgob Bangor benodi Canon dros Ymgysylltu â'r Gymuned yng Nghadeirlan Deiniol Sant ym Mangor ac yn Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol

Bydden nhw yn arwain a gwasanaethu’r genhadaeth a’r weinidogaeth o'r Eglwys yn ninas Bangor, fel a Canon Preswyl yr Eglwys Gadeiriol, gyda cyfrifoldeb am ein gweinidogaeth i’n dinas, ei Brifysgol, ei Stryd Fawr, ei thai ystadau a'n Banc Bwyd.


Proffil

Ceir proffil llawn o'r apwyntiad yma.


Sgwrs anffurfiol

Am sgwrs anffurfiol am yr apwyntiad, cysylltwch â Canon Siôn Rhys Evans.


Proses ymgeisio

Rhaid i geisiadau gael eu derbyn erbyn hanner dydd ar ddydd Llun 30 Mai 2022.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar ddydd Llun 13 Mehefin 2022.

Anfonwch eich CV ynghyd â llythyr cais drwy ebost at Robert Jones.

Yn eich llythyr cais dylech, mewn dim mwy na dwy ochr A4, ddisgrifio yr hyn yr sy’n eich denu at y swydd, a pherthnasu eich sgiliau a phrofiad i’r disgrifiad o'r weinidogaeth a geir yn y proffil.

Dylai eich CV amlinellu eich addysg, eich penodiadau gweinidogaethol cyfoes ac o’r gorffennol, ac unrhyw hanes cyflogaeth arall. Dylai'r CV gynnwys yn ogystal enwau a chyfeiriadau e-bost dau ganolwr (dylai o leiaf un ohonynt fod yr Esgob, Ddeon neu Archddiacon sydd ar hyn o bryd yn goruchwylio eich gweinidogaeth). Dylwch nodi unrhyw un o'ch canolwyr na ddylid cysylltu â hwy yn ystod y broses o lunio rhestr fer.

Cymraeg

The Bishop of Bangor seeks to appoint a Canon for Community Engagement at Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and within the Ministry Area of Bro Deiniol

They will lead and serve the mission and ministry of the Church in the city of Bangor, as a Residentiary Canon of the Cathedral, with responsibility for our ministry to our city, its University, its High Street, its housing estates and our Foodbank.


Profile

A full profile of the appointment is available here.


Informal conversation

For an informal conversation, contact Canon Siôn Rhys Evans.


Appointment process

Applications must be received by noon on Monday 30 May 2022.

Interviews will be held on Monday 13 June 2022.

Please send your CV together with a letter of application by email to Robert Jones.

Your letter of application, taking up no more than two sides of A4, should describe what attracts you to the role and relate your skills and experience to the description of the ministry in the profile.

Your CV should outline your education, your past and present appointments as a ordained minister, and any other employment history. Please also provide in your CV the names, postal addresses and email addresses of two referees (at least one of whom should be the Bishop, Dean or Archdeacon who currently has oversight of your ministry). You should note if any of your referees should not be contacted during the shortlisting process.