minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Cyfarwyddwr Addysg

Cyfarwyddwr Addysg i weithio ar draws Gogledd Cymru gyda'n hysgolion Eglwysig.

Director of Education

Director of Education working across North Wales with our Church schools.

Dyddiad cau / Deadline: 16/05/2022, noon

Cyfweliadau / Interviews: 23/05/2022

Mae cyfle arbennig wedi codi ar gyfer arweinydd profiadol, ysbrydoledig a strategol sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo ysgolion yr Eglwys yng Nghymru ar draws Esgobaethau Llanelwy a Bangor. Gan weithio fel aelod allweddol o’r uwch dîm, bydd y Cyfarwyddwr Addysg yn sicrhau bod darpariaeth addysg statudol o ansawdd uchel yn cael ei chyflwyno ar draws ysgolion eglwys Anglicanaidd Gogledd Cymru. Bydd y person a geisiwn yn cynnig arweiniad strategol a chydweithredol ynghyd â dawn entrepreneuraidd a rheolaethol. Gan gyfleu naws Gristnogol amlwg gweledigaeth a gwerthoedd Bwrdd Addysg yr Esgobaeth, ynghyd â gwybodaeth a dealltwriaeth gadarn o faterion addysgol, mae’r rôl hon yn allweddol i gadw a datblygu addysg Gristnogol.


Proses ymgeisio

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn hanner dydd Dydd Llun 16 Mai.

Dylech ddychwelyd ffurflenni cais, gyda llythyr ynghlwm, ddim mwy nag un ochr A4 yn disgrifio beth sy’n eich denu at y swydd, eich profiad a sut mae'n berthnasol i'r cyfleoedd a heriau y bydd y swydd hon yn eu cyflwyno, at: Pam Vernon, Swyddog Gweinyddu, Datblygu ac Adnoddau Dynol naill ai trwy’r post at:
Pam Vernon,
Swyddfa’r Esgobaeth,
Stryd Fawr,
Llanelwy,
LL17 ORD

neu drwy e-bost at Pamela Vernon


Cymraeg

An exceptional opportunity has arisen for an experienced, inspirational, and strategic leader committed to championing our Church in Wales schools across the Dioceses of St Asaph and Bangor. Working as a key member of the senior team, the Director of Education will ensure that the provision of high quality statutory education is delivered across the Anglican church schools in North Wales. The person we seek will offer strategic and collaborative leadership together with entrepreneurial and managerial flair. Communicating the distinctly Christian ethos of the vision and values of the Diocesan Board of Education, together with a sound knowledge and understanding of educational issues, this role is key in the preservation and development of Christian education.


Application process

Applications must be received by 12 noon on Monday 16 May.

Application forms, with a covering letter no more than one side of A4 describing what attracts you to this role, your experience, and how it relates to the opportunities and challenges presented by this post, should be returned to Pam Vernon, Administration, Development and HR Officer either by post to:
Pam Vernon,
The Diocesan Office,
High Street,
St Asaph
LL17 0RD

or by email to Pamela Vernon