minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Gweithiwr Ieuenctid Arloesol Bro Cadwaladr a Bro Dwynwen

Torri tir newydd yn ein hymgysylltiad â phobl ifanc

Bro Cadwaladr and Bro Dwynwen Pioneer Youth Worker

Breaking new ground in our engagement with young people

Dyddiad cau / Deadline: 28/06/2019, 5 p.m.

Cyfweliadau / Interviews: 10/07/2019

Mae'n Prosiectau Ieuenctid Arloesol wedi'u disgrifio'n fwriadol fel rhai arloesol i gydnabod bod angen inni dorri tir newydd yn ein hymgysylltiad â phobl ifanc. Y gobaith yw y bydd prosiectau'n arloesi wrth ddatblygu ymgysylltiad â phobl ifanc sy'n mynd y tu hwnt i waith ieuenctid traddodiadol, a gan ystyried ffyrdd creadigol a gweledigaethol o ysbrydoli pobl ifanc am fywyd llawn ffydd.

Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar brosiectau penodol o fewn Ardaloedd Gweinidogaeth Bro Cadwaladr a Bro Dwynwen. Bydd ffocws ar ddatblygu ymgysylltiad â phobl ifanc o'r ardal sy'n mynychu Ysgol Gyfun Llangefni ac Ysgol David Hughes ym Mhorthaethwy.

Tasg gyntaf y Gweithiwr Ieuenctid Arloesol fydd cwmpasu a datblygu siâp prosiectau mewn sgwrs gyda'r grwp Addysg ac Ymgysylltu a Chynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth Bro Cadwaladr a Bro Dwynwen.


Prif delerau

 • Cynigir y swydd o dan y telerau a’r amodau cyflogaeth sy’n gymwys i benodiadau cyflogeion lleyg Bwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor.
 • Swydd weithio o gartref yw hon, o fewn cyrraedd y ddwy Ardal Weinidogaeth.
 • Mae hon yn swydd llawn-amser. Bydd modd ystyried telerau rhan-amser, neu delerau gweithio hyblyg (megis gweithio yn unig yn ystod y tymor ysgol).
 • Bydd cyflog o £25,280 yn cael ei gynnig, yn ogystal â chyfraniad pensiwn cyflogwr o 15% o’r cyflog.
 • Bydd dyraniad gwyliau o 28 diwrnod y flwyddyn, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus statudol.
 • Mae rhan 1 o atodlen 9 Deddf Cydraddoldeb 2010 yn berthnasol i'r penodiad hwn gan fod y swydd yn mynnu person o ffydd Gristnogol. Mae hefyd angen tystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) uwch addas.

Proses ymgeisio

 • Am ragor o fanylion am y swydd, ac am sgwrs annfurfiol, cysylltwch ag Anest Gray Frazer.
 • Rhaid i geisiadau gael eu derbyn erbyn 5pm ar ddydd Gwener 28/6/2019.
 • Anfonwch eich CV ynghyd â llythyr cais at Anest Gray Frazer. Dylai eich CV amlinellu eich cymwysterau addysgol a hyfforddiant, a'ch hanes cyflogaeth. Yn eich llythyr cais dylech, mewn dim mwy na dwy ochr A4, ddisgrifio yr hyn yr sy’n eich denu at y swydd, a pherthnasu eich sgiliau a phrofiad i fanyleb y person.
 • Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd am gyfweliad ar ddydd Mercher 10 Gorffennaf 2019.
Cymraeg

Ministry Area Pioneer Youth Projects have been intentionally described as pioneering in recognition that we need to break new ground in our engagement with young people. It is hoped that the projects will be pioneering in developing engagement with young people which goes beyond traditional youth work and will consider creative, visionary and innovative ways in which to inspire young people about a life of faith.

This project will focus on specific projects within the Bro Cadwaladr and Bro Dwynwen Ministry Areas. The focus will be on developing pioneer youth engagement with young people from the wider area attending Ysgol Gyfun Llangefni and Ysgol David Hughes. The first task of the Pioneer Youth Worker will be to scope and develop the shape of projects in conversation with the Education & Engagement group and the Ministry Area Councils of Bro Cadwaladr and Bro Dwynwen


Principal terms

 • The post is offered under terms and conditions of employment applicable to lay employees of the Bangor Diocesan Board of Finance.
 • This is a home-based post, within reach of the two Ministry Areas.
 • This is a full-time post. Part-time terms, or flexible working terms (such as school term-time working only), can be considered.
 • A salary of £25,280 will be offered, in addition to an employer’s pension contribution of 15% of salary.
 • Holiday entitlement will be 28 days per annum, plus statutory public holidays.
 • Part 1 of schedule 9 of the Equality Act 2010 applies to this appointment as the post requires a person of Christian faith. An appropriate enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) certificate is also required.

Appointment process

 • For further details and an informal conversation, contact Anest Gray Frazer.
 • Applications must be received by 5pm on Friday 28 June 2019.
 • Please send your CV together with a letter of application by email to Anest Gray Frazer. Your CV should outline your educational and training qualifications and your employment history. Your letter of application, taking up no more than two sides of A4, should describe what attracts you to the role and relate your skills and experience to the person specification.
 • Shortlisted applicants will be invited for interview on Wednesday 10 July 2019.