minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Tîm Deiniol ar ddiwedd 2016 / Tîm Deiniol at the end of 2016
Tîm Deiniol ar ddiwedd 2016 / Tîm Deiniol at the end of 2016

Tîm Deiniol

Tŷ Deiniol, Clos y Gadeirlan, Bangor LL57 1RL

Tîm Deiniol

Tŷ Deiniol, Cathedral Close, Bangor LL57 1RL
English

Tîm Deiniol

Mae Tîm Deiniol yn darparu cefnogaeth strategol ac ymarferol i’r rhai sydd â chyfrifoldeb dros bob agwedd o genhadaeth ledled ein Hardaloedd Gweinidogaeth, yn ogystal â chyngor arbenigol yn meysydd diogelu, eiddo a chyllid ledled ein Hardaloedd Gweinidogaeth. Mae’r tîm hefyd yn darparu cymorth llywodraethol i Gyngor yr Esgobaeth a phwyllgorau esgobaethol eraill.


Arweinyddiaeth, cynllunio a chyfathrebu

Mae rhai aelodau o'r tîm yn cefnogi arweinyddiaeth a llywodraethu esgobol, yn ein galluogi i gynllunio'n well ledled yr esgobaeth, ac yn ein helpu i gyfathrebu'n effeithiol.

Eiddo a chyllid

Mae rhai aelodau o Dîm Deiniol yn arwain ein cefnogaeth esgobaethol i Ardaloedd Gweinidogaeth ym meysydd eiddo a chyllid wrth iddynt baratoi a gweithredu ein Cynlluniau Datblygu Eiddo a'n Cynlluniau Datblygu Cyllid. Maent hefyd yn gyfrifol:

  • am reoli a goruchwylio ein cyfundrefnau ariannol esgobaethol, gan gynnwys Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob
  • am fireinio ein cynaliadwyedd ariannol ledled yr esgobaeth
  • am gynnal a gwella persondai
  • ac am helpu i gynnal a datblygu adeiladau eglwysig drwy ddaparu cyngor a gweithredu ei cyfundrefn grantiau esgobaethol.

Meithrin disgyblion a galwedigaethau

Mae rhai aelodau o Dîm Deiniol yn gyfirfol am hybu dau o’n canolbwyntiau esgobaethol hollbwysig, sef magu disgyblion a thyfu gweinidogaethau newydd. Maent yn cefnogi’n cyfundrefnau dirnad galwedigaethol, yn paratoi’n deunydd ysbrydol a gweddïgar rheolaidd, yn cydlynu Coleg y Cyfarwyddwyr Ysbrydol, ac yn gofalu am Lwybr Deiniol.

Addysg ac ymgysylltu

Mae rhai aelodau o Dîm Deiniol yn gyfrifol am hybu un o’n canolbwyntiau esgobaethol hollbwysig, sef tyfu gweinidogaethau newydd a chroesawu plant, pobl ifanc a theuluoedd. Gwneir hyn yn bennaf drwy'n prosiect CYFME a’n cefnogaeth i weinidogaeth ei Hysgolion Eglwysig.

Llan

Mae rhai aelodau o Dîm Deiniol yn gyfrifol am brosiect "Llan." Mae “Llan” yn brosiect saith mlynedd, gwerth £3m, a fydd yn gweld gweinidogaethau newydd yn datblygu ledled yr esgobaeth, wrth i ni ganolbwyntio ar estyn allan mewn ffyrdd newydd i’n cymunedau gyda chariad Duw yng Nghrist. Bydd Llan yn ein galluogi i ddatblygu ein gweinidogaeth bererindod ym mhob cwr o’r esgobaeth, i dyfu cymuned eglwysig Gymraeg newydd a datblygu adnoddau efengylaidd yn Gymraeg, ac i lansio pedair menter gymdeithasol a fydd yn arloesi math newydd o bresenoldeb a thsytiolaethu Anglicanaidd mewn pedair o'n trefi a'n pentrefi.

Cymraeg

Tîm Deiniol

Tîm Deiniol provides strategic and practical support to those with responsibility for mission in all its forms across our Ministry Areas, as
well as specialist advice in the fields of safeguarding, property and finance. The team also provides governance support to the Diocesan Council and other diocesan committees.


Leadership, planning and communication

Some members of Tîm Deiniol support episcopal leadership and governance, enable us to improve our planning capacities across the diocese, and help us to communicate effectively.

Finance & property

Some members of Tîm Deiniol lead our diocesan support to Ministry Areas in preparing and implementing our Property Development Plans and our Finance Development Plans.

They are also responsible:

  • for managing and overseeing our diocesan financial processes, including the Bishop’s Ministry Fund
  • for helping to enhance our financial sustainability across the diocese
  • for maintaining and improving parsonages
  • and for helping to maintain and develop church buildings by providing advice and implementing the diocesan grants system.

Nurturing disciples & vocations

Some members of Tîm Deiniol are responsible for helping us to progress two of our vital diocesan priorities: nurturing disciples, and growing new ministries.They are also responsible for supporting our vocational discernment processes, preparing our regular spiritual and prayerful resources, coordinating the College of Spiritual Directors, and overseeing St Deiniol’s Way.

Education & engagement

Some members of Tîm Deiniol are responsible for helping us to progress our vital diocesan priority of growing new ministries and welcoming children, young people and families. This is mainly focused on our CYFME project and on our support for the ministry of our Church Schools.

Llan

Some members of our team are responsible for the "Llan" project. “Llan” is a £3m, seven-year project that will see the development of new ministries across the diocese focused on reaching out in new ways to our communities with the love of God in Christ. Llan will enable us to develop our pilgrimage ministry across the diocese, to grow a new Welsh-language church community and to develop Welsh-language evangelistic resources, and to launch four social enterprises pioneering a new sort of Anglican presence and witness in four of our towns and villages.