minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
The Archbishop in front of a Christmas tree
Archesgob Cymru | The Archbishop of Wales
English

Y Ddolen


Nadolig 2021


Gweddi ar gyfer y Nadolig

Garedigion yng Nghrist, bydded mai ein gofal a’n llawenydd y Nadolig hwn fydd clywed unwaith eto neges yr angylion, caneuon gwerin y bugeiliaid, proffwydoliaethau’r doethion a chri’r Baban yn gorwedd yn y preseb – synau’r oesoedd sy’n ein cymryd o’n pryder presennol i’n man penlinio yn y gwair, fel y bydded i ni yno wybod yn ein calonnau ni ein hunain galon wirioneddol y Nadolig, sef gobaith Duw gyda ni.

Felly, y tymor hwn, yng ngeiriau’r Efengyl Sanctaidd, ym mhenillion y beirdd ac yn yr alawon a’r harmoni sy’n dod yn fyw trwy leisiau dynol, bydded i ni glywed negeseuon o obaith, yn cael eu sibrwd dros wyneb dyfroedd yr hen ganrifoedd, ac yn cael eu cyhoeddi’n berffaith yn natguddiad Iesu Grist, a aned o Fair, a Gobaith pawb.

Ond yn gyntaf, bydded i ni weddïo am fendith o obaith ar ein byd blinedig, am obaith yn ein ysbytai, ein cartrefi nyrsio ac ym mhob man o ofal, iechyd ac iachâd: am obaith y Nadolig hwn ar ei haelwydydd, yn ein teuluoedd, ac i’r rhai sy’n cael eu cadw yr adeg yma ymhell o gartref; ac am obaith yn ein calonnau wrth i ni wynebu dyddiau ansicr, weithiau ar ein pen ein hunain heblaw am ffydd yn oleuni i ni, cariad yn llusern a gobaith yn fflam.

Yn olaf, bydded i ni gofio o flaen Duw bawb sydd wedi cadw gwylnos gyda ni, ond ar draethell arall, ac mewn goleuni cryfach, y lliaws sydd wedi mynd o'n blaen yr oedd eu gobaith hefyd yn y Gair a wnaed yn gnawd a chyda hwy yng Nghrist Iesu yr ydym yn oes oesoedd yn un. 

Addasiad o Weddi Wahodd Eric Milner-White a ddefnyddiwyd y Nefod Gobaith Cadeirlan Deiniol Sant y Sul diwethaf


Neges y Nadolig wrth yr Archesgob

Mae'r flwyddyn ddiwethaf hon wedi bod yn heriol, a dweud y lleiaf, ac mae'n ymddangos y bydd pethau'n parhau i fod felly am ychydig eto. Mae teimladau o alar, ofn, pryder ac anobaith yn real iawn yn ein heglwysi a'n cymunedau ar hyn o bryd. Wrth i ni, fel eglwys Dduw, geisio rhannu neges goleuni a gobaith yng ngenedigaeth Crist yn yr amseroedd ansicr hyn hoffwn defnyddio'r cyfle hwn i ddiolch i chi i gyd am eich gweinidogaeth a'ch gwasanaeth ymroddedig.

Hoffwn hefyd eich annog i wneud amser ar ôl y Nadolig i orffwys ac i ofalu am eich hunain. Gwnewch amser i oedi. Os nad yw ymrwymiadau eraill yn caniatáu hyn yn yr wythnos yn syth ar ôl y Nadolig, yn enwedig y rhai â theuluoedd ifanc, cymerwch amser yn y flwyddyn newydd.

Rwy'n gobeithio ac yn gweddïo y cewch chi Nadolig Hapus iawn.
Archesgob Andrew


Calendr Digidol

Dyddiadur

Gwasanaeth Plygain y Gadeirlan
Ar ôl asesu’r sefyllfa gyfredol, mae tîm y Gadeirlan wedi penderfynu gwneud un newid i'w trefniadau dros yr Ŵyl. Er mwyn atal teithio pellteroedd maith, an er mwyn blaenoriaethu defodau litwrgaidd, ni chynhelir Plygain y Nadolig ar 23 Rhagfyr. Mae hyn yn siom mawr inni, ond credwn mai dyna’r cam doeth dan yr amgylchiadau, ac mae hynny wedi ei atseinio yn ymateb y rhai oedd i gymryd rhan. Bydd gweddill digwyddiadau'r Gadeirlan dros yr Ŵyl yn digwydd heb newid, a chânt eu hamlinellu yma mewn llythyr i Gymuned y Gadeirlan oddi wrth yr Is-Ddeon.

21 Ionawr
Plygain Esgobaethol

7pm
Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno
Pe gallech chi ddod i gymryd rhan neu allu cael grŵp at ei gilydd o'ch Ardal Weinidogaeth, rhowch wybod i Ganon Robert Townsend, os gwelwch yn dda neu os oes gennych unrhyw gwestiwn, peidiwch ag oedi cysylltu (ebost neu 07789 625225)


Canllawiau Covid-19

Mae'r canllawiau gan yr Eglwys yng Nghymru yn y broses o gael ei diweddaru yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae datganiad ynghylch y newidiadau ar gael yma ar wefan Eglwys yng Nghymru.


Pilgrim cross
Croes yn Aberdaron ym Mro Enlli | A stone cross in Aberdaron in Bro Enlli

Gweddi'r Pererin

Daw ein pererindod i ben ar Ddydd Nadolig. Os nad ydych wedi cael cyfle i gymryd rhan eto mi fydd y fideos yn aros yn fyw ar ein sianel YouTube nes 31 Rhagfyr.

Hoffwn diolch i Canterbury Press am roi caniatâd i ni defnyddio'r gweddïau.


Oddi wrth yr Archesgob

Dyddiadur yr Archesgob

Noswyl Nadolig
11.30pm - Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Dydd Nadolig
9.15am a 11.00am - Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Dydd Sul 26 Rhagfyr
10am - Llanfaethlu, Bro Padrig


Dyddiadau 2022

Synodau
Meirionydd - Dydd Llun
10am 14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Ynys Môn - Dydd Llun 7pm
14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Bangor - Dydd Mawrth 10am
15 Chwefror, 28 Mehefin, 11 Hydref

Grŵp Cadfan
Yn Nant Gwrtheyrn - Amser cinio i amser cinio
28 a 29 Mawrth
1 a 2 Rhagfyr

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Cymraeg

Y Ddolen


Christmas 2021


A prayer for Christmas

Beloved in Christ, be it this coming Christmastide our care and delight to hear again the message of the angels, the folk songs of the shepherds, the prophecies of the magi, and the cry of the Baby lying in a manger – these sounds of the ages that take us from our present anxiety to our kneeling place in the hay, that there we might know in our own hearts the true heart of Christmas, which is the hope of God with us.

Therefore, this season, in words of Holy Scripture, in the verse of poets, and in melody and harmony brought alive by human voice, let us hear tidings of hope, whispered across the face of the waters in ancient centuries, and perfectly proclaimed in the revelation of Jesus Christ, born of Mary, and Hope of all.

But first let us pray for the blessings of hope upon our wearied world; for hope in our hospitals, our nursing homes and all places of care, health and healing; for hope this Christmastide on our hearths, within our families, and for those kept at this time far from home; and for hope in our hearts as we face uncertain days, sometimes alone save for faith for us a light, love a lantern, and hope ablaze.

Lastly, let us remember before God all those who keep vigil with us, but upon another shore, and in a greater light, that multitude gone before us whose hope was also in the Word made flesh, and with whom in Christ Jesus we are for ever one. 

An adaptation of the Bidding Prayer by Eric Milner-White used at the Ceremony of Hope at Saint Deiniol's Cathedral last Sunday


A Christmas message from the Archbishop

This last year has been challenging, to say the least, and things look set to continue to be so for a while yet. Feelings of grief, fear, anxiety and hopelessness are very real within our churches and communities at present. As we, as the church of God, seek to share the message of light and hope in Christ's birth in these uncertain times I'd like to take this opportunity to thank you all for your dedicated ministry and service.

I'd also like to take this opportunity to encourage you to make time after Christmas to rest and to take care of your selves. Please do make time to pause. If other commitments don't allow this in the week immediately after Christmas, particularly those with young families, please take time in the new year. 

I hope and pray that you will have a very Happy Christmas.
Archbishop Andrew


Paper Calendar

Diary

Plygain at Saint Deiniol's Cathedral
Having assessed the current situation, the Cathedral team have decided to make one change to their Christmas schedule. In order to discourage travel across greater distances, and in order to prioritise liturgical observances, Plygain y Nadolig will not be held on 23 December. This is a big disappointment to us, but it is the wise move in the circumstances, and this has been echoed in the discussions that have taken place with those who were due to take part in the Plygain. Other observances continue at scheduled, and are outlined here in a letter from to the Cathedral community from the Sub-Dean.

21 January
Diocesan Plygain

7pm
Holy Trinity Church, Llandudno
If you are able to come and take part or get a group together from your Ministry Area, please let Canon Robert Townsend know or if you have any questions please don't hesitate to get in touch (email or 07789 625225).


Covid-19 guidance

The guidance from the Church in Wales is in the process of being updated following the most recent announcement from the Welsh Government. A statement regarding the changes is available here on the Church in Wales website.


Penmon Lighthouse
Goleudy Penmon ym Mro Seiriol | Penmon lighthouse in Bro Seiriol

Pilgrim Prayers

Our pilgrimage comes to an end on Christmas Day. If you've not been able to join us yet the videos will be staying on our YouTube channel until 31 December.

With thanks to Canterbury Press for allowing us to use the prayers.


From the Archbishop

The Archbishop's Diary

Christmas Eve
11.30pm - Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Christmas Day
9.15am and 11.00am - Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Sunday 26 December
10am - Llanfaethlu, Bro Padrig


Dates 2022

Synods
Meirionydd - Monday 10am
14 February, 27 June, 10 October
Anglesey - Monday 7pm
14 February, 27 June, 10 October
Bangor - Tuesday 10am
15 February, 28 June, 11 October

Grŵp Cadfan
At Nant Gwrtheyrn - Lunch time to lunch time
28 - 29 March
1 - 2 December

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.