minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Poppies
English

Y Ddolen


14 Tachwedd 2021

Sul y Cofio

Duw heddwch a chariad, casglwn yn awr i gofio dioddefwyr rhyfel.

Cofiwn ger eich bron bawb a ddioddefodd, bawb a gollodd eu bywydau, pawb fu'n brwydro dros ryddid a chyfiawnder.

Cofiwn o'ch blaen y newidiadau a ddaeth yn sgil y rhyfeloedd hynny i'r byd a phob person oddi mewn iddo.

Cofiwn o'ch blaen y rhyfeloedd, y gwrthdaro a'r gweithredoedd terfysgaeth sy'n parhau i rwygo dy greadigaeth.

Cofiwn o'ch blaen popeth sy'n parhau i achosi gormes, trais ac ofn.

Cofiwn, O Dduw. Helpa ni i beidio ag anghofio.


Calendr Digidol

Dyddiadur

18 Tachwedd

Lansiad adnoddau digwyddiadau bywyd
Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi bod yn cyfarfod ac yn cefnogi pobl yn ystod adegau allweddol yn eu bywydau ers dros 100 mlynedd. Mae'r digwyddiadau bywyd yma yn rhan greiddiol o'n cenhadaeth a'n gweinidogaeth.

Archebwch eich lle gan ddefnyddio y ddolen uchod.

25 Tachwedd

Cyngor yr Esgobaeth


Cysylltu â Thŷ'r Esgob 

Yn anffodus nid yw'r llinellau ffôn yn Nhŷ'r Esgob yn gweithio o hyd. Gyrrwch unrhyw gyfathrebiad drwy law Robert Jones, cynorthwy-ydd yr Esgob.


Dwyryd Estuary
Aber Dwyryd ger Penrhyndeudraeth ym Mro Moelwyn | The Dwyryd Estuary at Penrhyndeudraeth in Bro Moelwyn

Llongyfarchiadau Bro Moelwyn

Mae gardd sy'n ymroddedig i newyddion da a llonyddwch wedi ennill gwobr yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth.

Yn ddiweddar, cynhaliodd Ecclesiastical Insurance gystadleuaeth o newyddion da a stori. Gyda'r weledigaeth i greu gardd o lonyddwch y tu allan i'r eglwys, ymgeisiodd Eglwys y Drindod Sanctaidd i'r gystadleuaeth ac fe'u dewiswyd fel enillwyr rhanbarthol i Gymru. Byddant yn derbyn £1,500 ac yn ymuno â'r rownd derfynol lle bydd y cyhoedd yn pleidleisio dros yr enillwyr cyffredinol.

I ddarllen rhagor am y stori gweler yma.


Nerth bob dydd

Llyfryn syml sy'n cynnwys adnodau ar gyfer bob dydd gan ofyn am gymorth ac sy'n cyfarch addewidion Duw yw 'Nerth bob dydd'.

Maent ar gael mewn pecynnau o 10 am ddim trwy ddilyn y ddolen yma.


Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol

Mae Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol eleni yn ein gwahodd i gynnig cefnogaeth i famau mewn lleoedd o her enfawr yn ein dydd.

Bob dydd mae mamau yn brwydro i wneud penderfyniadau anodd yng ngwyneb yr argyfwng hinsawdd, ond mae’n penderfyniad ni i sefyll gyda nhw yn un hawdd.

Gall rhodd i Cymorth Cristnogol y Nadolig hwn helpu i durio am ddŵr glân, cyflenwi hadau ac offer ffermio a rhoi cyfle i famau sefydlu busnesau bach. Gyda dŵr glân, bwyd maethlon a ffyrdd o gynnal bywoliaeth ni fydd rhaid i famau wneud dewisiadau mor amhosib.

I ddarganfod rhagor am yr apêl gweler y linc yma.


Chwythwr organ a Caneuon Ffydd

Mae Ardal Weinidogaeth Bro Moelwyn yn chwilio am chwythwr organ bach am eu organ yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth. Os oes gan unrhyw un un ddi-waith, efallai ar ôl cau eglwys, cysylltwch â nhw. Yn yr un modd, os oes gan unrhyw un unrhyw lyfrau Caneuon Ffydd, nad ydynt yn cael eu defnyddio mwyach, byddent wrth eu bodd yn eu cael ac efallai y byddant hyd yn oed yn barod i dalu.

Cysylltwch â'r Parchg Roland Barnes ar 01766 831 550


Dyddiadau 2022

Synodau
Meirionydd - Dydd Llun
10am 14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Ynys Môn - Dydd Llun 7pm
14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Bangor - Dydd Mawrth 10am
15 Chwefror, 28 Mehefin, 11 Hydref

Grŵp Cadfan
Yn Nant Gwrtheyrn - Amser cinio i amser cinio
28 a 29 Mawrth
1 a 2 Rhagfyr

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Cymraeg

Y Ddolen


14 November 2021

Remembrance Sunday

God of peace and love, we remember the victims of war.

We remember before you all who suffered, all who lost their lives, all who fought for freedom and justice.

We remember before you the changes those wars brought to the world and all peoples within it.

We remember before you the wars, conflicts and acts of terrorism that continue to rip your creation apart.

We remember before you all that continues to cause oppression, violence and fear.

We remember, O God. Help us not to forget.


Paper Calendar

Diary

18 November

Launch of life events resources
The Church in Wales has been meeting and supporting people during key moments in their lives for over 100 years. These life events represent a core part of our mission and ministry.

Please use the link above to book your place.

25 November

Diocesan Council


Contacting Tŷ'r Esgob

Unfortunately the phone lines at Tŷ'r Esgob are still not working. Please direct any communication through Robert Jones, the Bishop's assistant.


Aber Dwyryd ger Penrhyndeudraeth ym Mro Moelwyn | Dwyryd Estuary at Penrhyndeudraeth in Bro Moelwyn

Congratulations to Bro Moelwyn

A garden dedicated to good news and tranquility has won an award at Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth.

Ecclesiastical Insurance recently ran a good news and story competition. With a vision to creating a garden of tranquility outside the church, Holy Trinity Church entered the competition and have been chosen as regional winners for Wales. They will receive £1,500 and are entered into the final round in which the public will vote for the overall winners.

Click here to read more about this story.


Daily Strength

A simple booklet which contains verses for each day asking for God's help and which tell God's promises.

They are freely available in packs of 10 by clicking on this link.


Christian Aid Christmas Appeal

Christian Aid's Christmas Appeal this year invites us to offer support to mothers in places of great challenge in our day. 

Mums on the frontline of the climate crisis face impossible choices every day, but our decision to stand with them is an easy one.

Gifts to Christian Aid this Christmas could help build more boreholes, provide seeds and farming tools, and give mums the chance to set up small businesses. With clean water, nutritious food and ways to earn money, mums won’t have to make such impossible choices.

To find out more about the appeal please click here.


Organ blowers and Caneuon Ffydd

Bro Moelwyn Ministry Area are looking for a small organ blower for their organ in Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth. If any one has a redundant one, perhaps following a church closure, please do get in touch. Likewise if any one has any Caneuon Ffydd hymn books, no longer in use, they would love to have them and might even be willing to pay.

Please contact the Revd Roland Barnes on 01766 831 550


Dates 2022

Synods
Meirionydd - Monday 10am
14 February, 27 June, 10 October
Anglesey - Monday 7pm 14
February, 27 June, 10 October
Bangor - Tuesday 10am
15 February, 28 June, 11 October

Grŵp Cadfan
At Nant Gwrtheyrn - Lunch time to lunch time
28 - 29 March
1 - 2 December

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.