minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
St Hywyn's Church, Aberdaron
Eglwys Hywyn Sant yn Aberdaron, Bro Enlli | Saint Hywyn's Church in Aberdaron, Bro Enlli
English

Y Ddolen


21 Tachwedd 2021

Crist y Brenin


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn gweddïo am:

Ardal Weinidogaeth
Bro Enlli

gan gynnwys y rhai sy’n gwasanaethu yno:
 • Y Parchg Rhun ap Robert
 • Yr Hyb. Andrew Jones
 • Y Parchg Martyn Lewis
 • Susan Fogarty Gweinidog Arloesol Lleyg
 • Hedd Thomas
 • David Watson
 • Maureen Naylor
 • Christine Williams
Gofynnir am ein gweddïau yn arbennig am:
 • weinidogaeth y Banc Bwyd
 • y gweinidogaeth gyda pererinion ac ymwelwyr
 • gynlluniau a gobeithion dros prosiect pererin Llan yn Aberdaron
 • y gweinidogaeth o groeso a lletygarwch ym mhob un o'n heglwysi
 • y gweinidogaeth parhaus i'r rhai ffyddlon yn ein ardal
Calendr Digidol

Dyddiadur

25 Tachwedd
Cyngor yr Esgobaeth

14 Tachwedd
19.30
Perfformiad o'r Meseia gan Côr Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor


Diwrnod rhuban gwyn

Mae Diwrnod y Rhuban Gwyn a'r un diwrnod ar bymtheg o weithgarwch sy'n dilyn yn gofyn i bobl ddod at ei gilydd a dweud 'na' i drais yn erbyn menywod.

Ers yr achosion o COVID-19, mae data ac adroddiadau sy'n dod i'r amlwg gan y rhai ar y rheng flaen wedi dangos bod pob math o drais yn erbyn menywod a merched, yn enwedig trais yn y cartref, wedi dwysáu.

Edrychwch ar yr adnoddau gan y Cenhedloedd Unedig sydd ar gael.


Gwefanau Ardal Weinidogaeth

Mae ein presenoldeb ar-lein yn rhan hanfodol o'n gweinidogaeth. Mae sicrhau bod ein gwybodaeth craidd, megis amseroedd ein gwasanaethau a'n manylion cyswllt, ar gael yn hanfodol ac felly rydym yn annog pob Ardal Weinidogaeth i ystyried ei phresenoldeb digidol. Mae Facebook, Instagram a Twitter, heb sôn am TikTok, i gyd yn blatfformau pwysig y dylem fod yn ymgysylltu â nhw ond, efallai, yn haws yw gwefan Ardal Weinidogaeth.


Os hoffech drafod sefydlu gwefan Ardal Weinidogaeth gan ddefnyddio templed am ddim o'r esgobaeth, cysylltwch â Naomi, Cyfarwyddwr Cyfathrebu. Mae gwefan Cadeirlan Deiniol SantBro MoelwynBro Arwystli i gyd yn defnyddio'r templed yma.


Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol

Mae Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol eleni yn ein gwahodd i gynnig cefnogaeth i famau mewn lleoedd o her enfawr yn ein dydd.

Bob dydd mae mamau yn brwydro i wneud penderfyniadau anodd yng ngwyneb yr argyfwng hinsawdd, ond mae’n penderfyniad ni i sefyll gyda nhw yn un hawdd.

Gall rhodd i Cymorth Cristnogol y Nadolig hwn helpu i durio am ddŵr glân, cyflenwi hadau ac offer ffermio a rhoi cyfle i famau sefydlu busnesau bach. Gyda dŵr glân, bwyd maethlon a ffyrdd o gynnal bywoliaeth ni fydd rhaid i famau wneud dewisiadau mor amhosib.

I ddarganfod rhagor am yr apêl gweler y linc yma.


Ennyd | Gofalu am ein hunain ac eraill

Amlygwyd yr angen i ofalu am ein lles a'n hiechyd meddwl ein hunain sawl tro yn ystod y pandemig.

Ar ddechrau pob mis mae Y Ddolen yn cynnwys myfyrdod byr - ennyd i oedi.

Roedd ein moment 'Ennyd' yn Y Ddolen bythefnos yn ôl yn ein hannog i ystyried ein gwerthoedd yn hanfodol i'n lles. Ein gwerthoedd sy'n ein gyrru a'n siapio, nid yn unig mewn perthynas ag eraill ond yn ansawdd ein bywydau personol. Mae'r dull hwn wrth wraidd ein ffydd Gristnogol a'n dirnadaeth.

Mae'r Beibl yn datgan yn glir iawn fod Duw yn dda ac yn iawn. Mae gair llafar Duw, gweithredoedd Duw a meddyliau Duw i gyd yn dda ac yn iawn. Dros y blynyddoedd diwethaf mae ein cymdeithas wedi newid yn ddramatig. Lle'r oedd ymdeimlad clir o hawl ac anghywir, mae'n well meddwl am briodol ac amhriodol erbyn hyn. A allai hyn olygu nad yw ymddygiad a allai fod yn briodol mewn un cyd-destun mewn un arall? Pwy sy'n penderfynu?

Yn ystod y pandemig, mae'n ofynnol i ni i gyd gadw at gyfreithiau newydd. Roedd yn ymddangos bod y rhain, ar y cyfan, yn cael eu derbyn yn gyffredinol ar y dechrau ond, wrth i bethau ddechrau ailagor a'n bod yn cael ychydig mwy o ryddid, dechreuwyd codi cwestiynau'n fuan am yr hyn y gallem ei wneud. Sut y gallem addasu'r rheolau fel y gallem wneud yr hyn yr oeddem am ei wneud? Nid yw'r patrwm ymddygiad hwn wedi'i gyfyngu i gyfreithiau'r pandemig yn anffodus.

Yn nysgu'n raslon gyda ni i gyd mae hynny'n ddrwg yn cael ei wneud yn dda. Rydym yn cael ein croesawu fel yr ydym - gyda'n holl gamweddau. Mae Duw yn ein gwneud ni'n iawn ac yn gwneud hyn i gyd trwy Iesu, yr un sy'n "dda uwchlaw pob un arall".

Felly, os ydym am fyw gydag ymdeimlad o ddaioni a hawl Duw o fewn, mae angen i ni gwrdd â Iesu yn gyntaf oll. Ac os yw daioni a rhinwedd Duw yn allweddol i'n lles Cristnogol yna mae cerdded gyda Iesu a dilyn ei esiampl yn hanfodol yn ein bywydau bob dydd. Gadewch i ni fod yn dda ac yn iawn ym mhe ni'n ei wneud dros Dduw ac er lles y byd o'n cwmpas.

Dyddiadau 2022

Synodau
Meirionydd - Dydd Llun
10am 14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Ynys Môn - Dydd Llun 7pm
14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Bangor - Dydd Mawrth 10am
15 Chwefror, 28 Mehefin, 11 Hydref

Grŵp Cadfan
Yn Nant Gwrtheyrn - Amser cinio i amser cinio
28 a 29 Mawrth
1 a 2 Rhagfyr

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Cymraeg

Y Ddolen


21 November 2021

Christ the King


This Sunday and through the week we pray for:

the Ministry Area of Bro Enlli

including those who serve there:
 • The Revd Rhun ap Robert
 • The Ven. Andrew Jones
 • The Revd Martyn Lewis
 • Susan Fogarty - Lay Pioneer Minister
 • Hedd Thomas
 • David Watson
 • Maureen Naylor
 • Christine Williams
Our prayers in particular are asked for:
 • the ministry of the Foodbank in Pwllheli
 • the ministry to the pilgrims and visitors
 • the hopes and plans for the Llan pilgrim project in Aberdaron
 • the ministry of welcome and hospitality in all churches
 • the continued ministry to the faithful of the area
Paper Calendar

Diary

25 November
Diocesan Council

14 December
19.30
Performance of Handel's Messiah by Saint Deiniol's Cathedral Choir


White ribbon day

White Ribbon Day and the sixteen days of activism that follow ask people to come together and say ‘no’ to violence against women.

Since the outbreak of COVID-19, emerging data and reports from those on the front lines, have shown that all types of violence against women and girls, particularly domestic violence, has intensified. 

Please take a look at the United National resources available.


Ministry Area websites

Our online presence is a vital part of our ministry. Ensuring we are easily accesible is essential and so we are encouraging each Ministry Area to consider its digital presence. Facebook, Instagram and Twitter, not to mention TikTok, are all important platforms with which we should be engaging but, perhaps, more easily is a Ministry Area website.


If you would like to discuss establishing a Ministry Area website using a free template from the diocese please do contact Naomi, Director of Communications. The websites of Saint Deiniol's Cathedral, Bro Moelwyn and Bro Arwystli all use this template.


Christian Aid Christmas Appeal

Christian Aid's Christmas Appeal this year invites us to offer support to mothers in places of great challenge in our day. 

Mums on the frontline of the climate crisis face impossible choices every day, but our decision to stand with them is an easy one.

Gifts to Christian Aid this Christmas could help build more boreholes, provide seeds and farming tools, and give mums the chance to set up small businesses. With clean water, nutritious food and ways to earn money, mums won’t have to make such impossible choices.

To find out more about the appeal please click here.


Pause | Minding myself and others

Looking after our own wellbeing and mental health has been highlighted many times throughout the pandemic.

At the start of each month Y Ddolen includes a short reflection - an opportunity to pause. This week we pause again.

Our ‘Pause’ moment in Y Ddolen a fortnight ago encouraged us to consider our values as essential to our well-being. It is our values that drive us and shape us, not just in relation to others but in the quality of our personal lives. This approach lies at the heart of our Christian faith and discipleship.

The Bible states very clearly that God is good and right. God’s spoken word, God’s actions and God’s thoughts are all good and right.

Over recent years our society has changed dramatically. Where there used to be a clear sense of right and wrong there’s now a preference to think about appropriate and inappropriate. Might this mean that a behaviour which may be appropriate in one context is not in another? Who decides?

During the pandemic we have all been required to abide by new laws. These seemed to be, on the whole, broadly accepted at the start but, as things began to reopen and we were allowed a little more freedom, questions soon began to be raised about what we could get away with doing. How could we tweak the rules so that we could do what we wanted to? This pattern of behaviour isn’t restricted to the laws of the pandemic unfortunately.

In God’s gracious dealings with us all that is bad is made good. We are welcomed as we are - with all our wrongs. God makes us right and does all of this through Jesus, the one who is “good above all other”.

So, if we are to live with a sense of God’s goodness and rightness within, we need to meet Jesus first of all. And if God’s goodness and rightness are key to our Christian well-being then walking with Jesus and following his example are essential in our daily lives. Let’s be good and right in all we do for God and for the good of the world around us.


Dates 2022

Synods
Meirionydd - Monday 10am
14 February, 27 June, 10 October
Anglesey - Monday 7pm 14
February, 27 June, 10 October
Bangor - Tuesday 10am
15 February, 28 June, 11 October

Grŵp Cadfan
At Nant Gwrtheyrn - Lunch time to lunch time
28 - 29 March
1 - 2 December

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.