minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Archbishop Andrew John
Y Parchedicaf Andrew John, Archesgob Cymru ac Esgob Bangor | The Most Reverend Andrew John, Archbishop of Wales and Bishop of Bangor
English

Y Ddolen


12 Rhagfyr 2021

Trydydd Sul yr Adfent


Etholiad Archesgob Cymru

Ar ddechrau'r wythnos bu'r coleg ethol yn cyfarfod i ethol Archesgob yr Eglwys yng Nghmru nesaf. Ar nos Lun 6 Rhagfyr rhanywd y newyddion mai Esgob Andrew John, Esgob Bangor oedd wedi cael ei ethol.

Wrth sôn am ei etholiad meddai Archesgob Andrew:

Wrth inni edrych ymlaen at y dyfodol, rydym yn gwynebu llawer o heriau, ond nid ydym yn gwneud hynny ar ein pen ein hunain. Rydym yn wynebu'r heriau gyda gras Duw a gyda'n gilydd, oherwydd gyda'n gilydd rydym yn gymaint cryfach a chymaint yn well. Rwy'n hyderus y bydd yr Eglwys yng Nghymru yn gallu ymateb ag egni a gweledigaeth. Mae'n fraint enfawr i fi wasanaethu ein Heglwys i'r perwyl hwn.

I ddarllen y datganiad wasg yn gyflawn gweler yma ar ein gwefan.


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn gweddïo am:

Archesgob Andrew

gan gynnwys

  • Cyngor yr Esgob
  • staff yr Esgobaeth yn Nhŷ'r Esgob ac yn Nhŷ Deiniol
  • ei deulu a'i ffrindiau agos

Cafodd Naomi Wood, Cyfarwyddwr Cyfathrebu yr Esgobaeth, sgwrs gyda'r Archesgob ar ddydd Iau. Gwyliwch y fideo yma neu ar ein sianel YouTube. Mae isdeitlau ar gael trwy'r 'gosodiadau' ar YouTube.


Calendr Digidol

Dyddiadur

11 Rhagfyr
Byddwch yn Gorydd y Nadolig
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
10am - 12.30pm i blant rhwng 6 ac 8 oed
2pm - 4.30pm i blant rhwng 9 a 12 oed

14 Rhagfyr
7.30pm
Perfformiad o'r Meseia
gan Côr y Gadeirlan
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor


Carolau Conwy

Y llynedd, yng nghanol yr holl 'lockdowns' daeth Bro Celynnin â'r gymuned at ei gilydd drwy ryddhau 'Calendr Adfent Digidol' – carol a gweddi bob dydd gan wahanol bobl ar draws llawer o wahanol sectorau. Edrychwyd ar y prosiect bron i 30,000 o weithiau ar YouTube a gwnaed ffrindiau ar draws y byd – gan ddechrau, er enghraifft, cysylltiad ag eglwys yng Nghanada yr oeddent yn rhannu'r Lent a'r hydref. Eleni, gyda rhaglen llawn dop o ddigwyddiadau, cyngherddau a gwasanaethau wyneb yn wyneb, mae ffilmiau wythnosol gyda dwy garol a digon o leisiau cymunedol yn cael eu cynhyrchu.

Gellir gweld y cyntaf o'r rhain ar YouTube yma

Gellir gweld Calendr Adfent llawn y llynedd drwy glicio ar y ddolen - Calendr Adfent – caruconwy.com


Oddi wrth yr Archesgob

Llinell Ffôn Tŷ'r Esgob

Mae'r llinell ffôn yn Nhŷ'r Esgob wedi ei hadfer ac yn medru cael ei defnyddio unwaith eto.


Dyddiadur yr Archesgob

Dydd Sul 12 Rhagfyr
11am - Penmachno, Bro Gwydyr

Dydd Sul 19 Rhagfyr
9.30am - Offeren Saesneg, Eglwys y Santes Fair, Bro Peblig
11am - Offeren Cymraeg, Eglwys Llanbeblig, Bro Peblig

Noswyl Nadolig
11.30pm - Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Dydd Nadolig
9.15am a 11.00am - Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Dydd Sul 26 Rhagfyr
10am - Llanfaethlu, Bro Padrig


Dyddiadau 2022

Synodau
Meirionydd - Dydd Llun
10am 14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Ynys Môn - Dydd Llun 7pm
14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Bangor - Dydd Mawrth 10am
15 Chwefror, 28 Mehefin, 11 Hydref

Grŵp Cadfan
Yn Nant Gwrtheyrn - Amser cinio i amser cinio
28 a 29 Mawrth
1 a 2 Rhagfyr

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Cymraeg

Y Ddolen


12 December 2021

The Third Sunday of Advent


Election of the Archbishop of Wales

At the beginning of the week the electoral college met to appoint the new Archbishop of the Church in Wales. On Monday evening, 7 December, it was announced that Bishop Andrew John, the Bishop of Bangor had been appointed.

Speaking of his appointment Archbishop Andrew said:

As we look to the future, we face many challenges, but we do not do so alone. We move forward with God's grace and with one another, because together we are so much stronger, so much better. I am confident that the Church in Wales will be able to respond with energy and vision and vigour. It is my enormous privilege to serve our Church to this end.

To read the full press release please see here on our website.


This Sunday and through the week we pray for:

Archbishop Andrew

including

  • the Bishop's Council
  • the staff of the diocese at Tŷ'r Esgob and Tŷ Deiniol
  • his family and close friends

Naomi Wood, our diocesan Director of Communications, met with the Archbishop earlier this week. Watch the video here or on our YouTube channel. Subtitles are available through the 'settings' menu on YouTube.


Paper Calendar

Diary

11 December
Be a Christmas Chorister
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
10am - 12.30pm for children aged 6 to 8
2pm - 4.30pm for children aged 9 to 12

14 December
7.30pm
Performance of Handel's Messiah
by the Cathedral Choir
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor


Conwy Carols

Last year, amid all the ‘lockdowns’ Bro Celynnin brought the community together by releasing a ‘Digital Advent Calendar’ – a carol and a prayer every day from different people across lots of different sectors. The project was viewed nearly 30,000 times on YouTube and made friends were made across the world – beginning, for instance, a link with a church in Canada with whom they shared Lent and autumn discipleship. This year, with a thankfully packed programme of in-person events, concerts and services, weekly films with two carols and plenty of community voices are being produced.

The first of these can be viewed on YouTube here

Last year's full Advent Calendar can be viewed by clicking the link - Advent Calendar – caruconwy.com


From the Archbishop

Phone line at Tŷ'r Esgob

The phone line at Tŷ'r Esgob has been restored and can now be used again.


The Archbishop's Diary

Sunday 12 December
11am - Penmachno, Bro Gwydyr

Sunday 19 December
9.30am - English Eucharist in St Mary's, Bro Peblig
11am - Offeren Gymraeg yn Llanbeblig, Bro Peblig

Christmas Eve
11.30pm - Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Christmas Day
9.15am and 11.00am - Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Sunday 26 December
10am - Llanfaethlu, Bro Padrig


Dates 2022

Synods
Meirionydd - Monday 10am
14 February, 27 June, 10 October
Anglesey - Monday 7pm
14 February, 27 June, 10 October
Bangor - Tuesday 10am
15 February, 28 June, 11 October

Grŵp Cadfan
At Nant Gwrtheyrn - Lunch time to lunch time
28 - 29 March
1 - 2 December

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.