minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
The dam at Llyn Cefni
Llyn Cefni ger Llangefni ym Mro Cyngar | Cefni Lake near Llangefni in Bro Cyngar
English

Y Ddolen


19 Rhagfyr 2021

Pedwerydd Sul yr Adfent


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn gweddïo am:

Ardal Weinidogaeth
Bro Cyngar

gan gynnwys y rhai sy’n gwasanaethu yno:
 • Y Parchg Steve Leyland
 • Yr Hyb. Emyr Rowlands
 • Y Parchg David Jerman
Gofynnir am ein gweddïau yn arbennig am:
 • eglwys ddigidol
 • Calon yr Ynys - darpariaeth yr iaith Gymraeg
 • Agor y Llyfr

Calendr Digidol

Dyddiadur

23 Rhagfyr
Plygain Nadolig y Gadeirlan
7.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

21 Ionawr
Plygain Esgobaethol

7pm
Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno


Pilgrim cross
Croes yn Aberdaron ym Mro Enlli | A stone cross in Aberdaron in Bro Enlli

Gweddi'r Pererin

Gan gychwyn ddydd Sul byddwn yn rhannu fideo dyddiol o Weddi'r Pererin gan Jim Cotter ar ein sianel YouTube ac ar ein cyfryngau cymdeithasol.
Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni am chwarter awr bob amser cinio i fynd ar bererindod personol trwy'r wythnos olaf yma o'r Adfent.

Hoffwn diolch i Canterbury Press am roi caniatâd i ni defnyddio'r gweddïau.


Norman Doe

Llongyfarchiadau mawr i'n Canghellor, yr Athro Norman Doe, ar gael ei ethol i'r Deml Fewnol i Benyddiaeth.

Mae Norman yn gyfrifol am bennu ein holl geisiadau Ffacwlti ac mae hefyd yn cynghori ar faterion eraill o Gyfraith Eglwys.

I ddarllen yr erthygl ar wefan Prifysgol Caerdydd cliciwch yma.


Cymorth Cristnogol

Argyfwng Affganistan

I ddargnafod mwy ac i roddi gweler gwefan Cymorth Cristnogol

Cynhadledd Genedlaethol

Yn dilyn llwyddiant Cynhadledd y Trawsnewidwyr yn 2021 mae Cymorth Cristnogol yn gynhoeddi y bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal eto o 21-25 Chwefror 2022. Bydd dau sesiwn eto ar gyfer cefnogwyr Cymru fel rhan o’r gynhadledd ar 22/02 (noson Saesneg) a 24/02 (bore Cymraeg)


Y Nadolig - Yr adeg Hynny a Nawr

Adeg y Nadolig, efallai'n amlach nag ar unrhyw adeg arall, mae'n darlleniadau o'r beibl yn mynd â ni i wlad y beibl. Rydym yn cael ein rhyfeddu gan Stori'r Geni a'r wyrth o Dduw yn cael ei eni fel un ohonom ni yn Iesu, wedi'i eni o Mair fel baban bregus, angen gofal ei fam; a hefyd ofal Joseff.Mae'n hawdd iawn i'r delweddau yma fynd â ni oddi wrth realiti Palestina ac Israel heddiw.Mae'n hawdd hefyd anghofio fod Iesu wedi'i eni mewn gwlad oedd o dan warchae.

Hoffwn rannu gyda chi hanes merch ifanc, a gafodd ei geni ac sy'n byw heddiw mewn gwlad sydd o dan warchae. Daliodd ei stori sylw'r Archesgob yn gynharach eleni ac rydym wedi bod yn dilyn ei hanes ers hynny.


Plygain Esgobaeth Bangor 2022

Ar ôl y Nadolig bydd Esgobaeth Bangor yn cynnal ei Gwasanaeth Plygain blynyddol yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno, am 7yh nos Wener 21 Ionawr.

Mae'r Plygain yn un o'r traddodiadau eglwysig Cymreig go iawn sydd wedi goroesi dros y canrifoedd, gyda'i garolau arbennig sydd â dyfnder diwinyddol.

Er mwyn i'r Plygain fod yn llwyddiannus, byddai'n dda sicrhau bod gennym ni unigolion a grwpiau o Ardaloed Gweinigdogaeth amrywiol i gymryd rhan. Fel rheol mae 2 rownd o garolau (er nad oes raid i chi wneud 2 garol) ac mae'n dda cadw carol arall wrth gefn rhag ofn y bydd grŵp arall yn defnyddio carol o'ch blaen chi!

Pe gallech chi ddod i gymryd rhan neu allu cael grŵp at ei gilydd o'ch Ardal Weinidogaeth, rhowch wybod i Ganon Robert Townsend, os gwelwch yn dda neu os oes gennych unrhyw gwestiwn, peidiwch ag oedi cysylltu (ebost neu 07789 625225)

Bydd y gwasanaeth yn y Gymraeg, ond bydd y taflenni'n ddwyieithog.


Oddi wrth yr Archesgob

Dyddiadur yr Archesgob

Dydd Sul 19 Rhagfyr
9.30am - Offeren Saesneg, Eglwys y Santes Fair, Bro Peblig
11am - Offeren Cymraeg, Eglwys Llanbeblig, Bro Peblig

Noswyl Nadolig
11.30pm - Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Dydd Nadolig
9.15am a 11.00am - Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Dydd Sul 26 Rhagfyr
10am - Llanfaethlu, Bro Padrig


Dyddiadau 2022

Synodau
Meirionydd - Dydd Llun
10am 14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Ynys Môn - Dydd Llun 7pm
14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Bangor - Dydd Mawrth 10am
15 Chwefror, 28 Mehefin, 11 Hydref

Grŵp Cadfan
Yn Nant Gwrtheyrn - Amser cinio i amser cinio
28 a 29 Mawrth
1 a 2 Rhagfyr

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Cymraeg

Y Ddolen


19 December 2021

The Fourth Sunday of Advent


This Sunday and through the week we pray for:

the Ministry Area of Bro Cyngar

including those who serve there:
 • The Revd Steve Leyland
 • The Ven. Emyr Rowlands
 • The Revd David Jerman
Our prayers in particular are asked for:
 • Digital media church
 • Calon yr Ynys - Welsh language provision
 • Open the Book

Paper Calendar

Diary

23 December
Cathedral Christmas Plygain Service

7.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

21 January
Diocesan Plygain

7pm
Holy Trinity Church, Llandudno


Penmon Lighthouse
Goleudy Penmon ym Mro Seiriol | Penmon lighthouse in Bro Seiriol

Pilgrim Prayers

Starting on Sunday we will be sharing a daily video from Jim Cotter's Pilgrim Prayers on our YouTube channel and social media pages.
We invite you to join us for 15 minutes each lunch time as we go on a personal pilgrimage through this last week of Advent.

With thanks to Canterbury Press for allowing us to use the prayers.


Norman Doe

Many congratulations to our Chancellor, Professor Norman Doe, on being elected to the Inner Temple to Benchership.

Norman is responsible for determining all our faculty applications and also advises on other matters of Canon Law.

To read the article about this appointment on Cardiff University's website please click here


Christian Aid

Afghanistan Crisis

To find more information and to donate please visit the Christian Aid website.

National Conference

Following the success of last year’s 2021 Changemakers Conference Christian Aid are very pleased to announce that the conference will be held again on 21-25 February 2022.

There will be two sessions for their supporters in Wales on 22/2 (evening English) and 24/2 (morning Welsh).


Christmas – Then and Now

At Christmas, perhaps more than at any other time, our bible readings take us to the lands of bible. We enter into the Nativity Story and the wonder of God born as one of us in Jesus, born of Mary as a vulnerable baby in need of his mother’s care; and that of Joseph. All too easily the images invoked take us away from the reality of Palestine and Israel in this present day. It is easy too, to forget that Jesus was born into an occupied land.

We would like to share with you the story of a young woman, who was born and lives in an occupied land today. Her story was brought to the Archbishop earlier in the year, and we have been following her story since then.


Diocesan Plygain Sevice 2022

After Christmas the Diocese of Bangor will be holding its annual Plygain Service in Holy Trinity, Llandudno, at 7pm on Friday 21 January.

The Plygain service is one of the genuine Welsh church traditions that has survived over the centuries, with its special carols that have a theological depth.

In order for the Plygain to be successful, it would be good to ensure that we do have groups or individuals from different Ministry Areas coming to take part. There are normally 2 rounds of carols (though you don't have to do 2 carols) and it's good to have a spare carol to hand in case a group uses a carol before you!

If you are able to come and take part or get a group together from your Ministry Area, please let Canon Robert Townsend know or if you have any questions please don't hesitate to get in touch (email or 07789 625225).

The service will be in Welsh with bilingual service leaflets.


From the Archbishop

The Archbishop's Diary

Sunday 19 December
9.30am - English Eucharist in St Mary's, Bro Peblig
11am - Offeren Gymraeg yn Llanbeblig, Bro Peblig

Christmas Eve
11.30pm - Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Christmas Day
9.15am and 11.00am - Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Sunday 26 December
10am - Llanfaethlu, Bro Padrig


Dates 2022

Synods
Meirionydd - Monday 10am
14 February, 27 June, 10 October
Anglesey - Monday 7pm
14 February, 27 June, 10 October
Bangor - Tuesday 10am
15 February, 28 June, 11 October

Grŵp Cadfan
At Nant Gwrtheyrn - Lunch time to lunch time
28 - 29 March
1 - 2 December

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.