minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Camels and people silhouette walking in desert
English

Y Ddolen


9 Ionawr 2022

Bedydd Iesu Grist


Gweddi'r Ystwyll

Disglair y Seren sy'n ein tywys,
disglair y Mab sy'n ein cwrdd,
disglair yr anrhegion a roddwn iddo:
aur ein offrwm a'n haddoliad;
thys ein gweddi o'n calon ac ar y cyd;
y myrr o iachâd i'n hanghenion ni ac i anghenion y byd.

Yn natblygiad y flwyddyn newydd hon llenwa ni â d'Ysbryd,
fel y gall cyfarfod â thi drawsnewid ein bywydau
ar gyfer ein taith trwy'r misoedd nesaf, felly gallwn
dy addoli â llawenydd a disgwyliad;
tyfu dy Eglwys trwy rannu ein ffydd;
caru dy byd gydag iachâd a chariad at yr holl greadigaeth.

Duw popeth,
siarad i'n calonnau
gyda disgleirdeb dy bresenoldeb,
heddiw a phob dydd.
Amen.


Calendr Digidol

Dyddiadur

21 Ionawr
Plygain Esgobaethol
Ar ôl sgyrsiau gyda nifer o bobl, rydym wedi penderfynu peidio cynnal y Plygain eleni oherwydd ystyriaethau ynghylch Covid a'r angen i beidio annog pobl i gymysgu. Ymddiheurwn am hyn. Am yr un rheswm, rydym wedi penderfynu peidio cynnal Plygain Rhithiol ar Zoom, yn debyg i'r un llynedd. Nid yw amser ar ein hochr ni a gallai hefyd annog pobl i ddod at ei gilydd mewn grwpiau i ffilmio eu cyfraniadau. Mae hyn yn siomedig, ond bydd ein gwasanaeth Plygain Esgobaethol yn dychwelyd yn 2023. Os hoffech glywed rhai o garolau Plygain, beth am wylio un o'r gwasanaethau Plygain rhithiol y llynedd fel hyn neu hyn?

14-15 Chwefror
Synodau

14 Chwefror 10am - Meirionydd
14 Chwefror 7pm - Ynys Môn
15 Chwefror 10am - Bangor


Cynhadledd Galwedigaethau Arlein

Mae Esgobaeth Mynwy yn cynnal cynhadledd ar-lein ar gyfer y rhai sy'n ystyried eu galwedigaeth. Mae croeso cynnes i rai o esgobaethau real ymuno. Mae'r digwyddiad yn rhedeg rhwng 10am a 12.30pm ar 5 Chwefror.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle ewch i wefan Eventbrite.


Beibl i Bawb

Cynhelir Llyfgell Cenedlaethol Cymru arddangosfa i ddathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620, sef y testun safonol o’r Beibl yn Gymraeg am bron 400 mlynedd. Gellir ymweld â'r arddangosfa nes 2 Ebrill.

I ddarllen ychydig mwy gweler ei gwefan yma.


Mapiau Google

Mae miliynau o bobl yn chwilio Google am lefydd i ymweld â nhw yn eu hardal leol a thra'u bod ar wyliau. Yn ogystal â'n gwefannau a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol, mae Google my Business yn adnodd gwych i helpu pobl i ddod o hyd i ni.

Mae hawlio a/neu ychwanegu adeiladau eich eglwys ar fapiau Google yn broses syml sy'n eich galluogi i gael rheolaeth dros y wybodaeth a gedwir amdanynt.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am hyn, cysylltwch â Naomi, ein Cyfarwyddwr Cyfathrebu.


Dyddiadau 2022

Synodau
Meirionydd - Dydd Llun 10am
10am 14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Ynys Môn - Dydd Llun 7pm
14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Bangor - Dydd Mawrth 10am
15 Chwefror, 28 Mehefin, 11 Hydref

Grŵp Cadfan
Yn Nant Gwrtheyrn - Amser cinio i amser cinio
28 a 29 Mawrth
1 a 2 Rhagfyr

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Cymraeg

Y Ddolen


9 January 2022

The Baptism of Christ


An Epiphany prayer

Bright the Star that guides us,
bright the Son who meets us,
bright the gifts we bring him:
the gold of our offering and of our worship;
the frankincense of our prayer alone and together;
the myrrh of healing for our needs and those of the world.

In the unfolding of this new year fill us with your Spirit,
that encountering you at Christmas may transform our lives
for our journey through these coming months, so we may:
worship you with joy and anticipation;
grow your church through the sharing of our faith;
love your world with healing and love for all creation.

God of all,
speak into our hearts
with the brightness of your presence,
this and every day.
Amen.


Paper Calendar

Diary

21 January
Diocesan Plygain
After conversations with a number of people, we have decided not to hold the Plygain this year due to considerations around Covid and not wanting to encourage people to mix. For the same reason, we have decided not to hold a Zoom Plygain, similiar to last year. Time is not on our side and it might encourage people to come together in groups to film their contributions. This is disappointing, but our Diocesan Plygain service will return in 2023. If you would like to hear some of the Plygain carols, why not watch one of the online Plygain services from last year such as this or this?

14-15 February
Synods

14 February 10am - Meirionydd
14 February 7pm - Anglesey
15 February 10am - Bangor


Online Vocations Conference

The Diocese of Monmouth is hosting an online conference for those considering their vocation. There is a warm welcome for participants from other dioceses. The event runs from 10am until 12.30pm on 5 February.

For more information and to book a place please go to the Eventbrite website.


A Bible for All

The National Library of Wales have an exhibition running until 2 April celebrating the four hundredth anniversary of the publication of the 1620 Bible, the standard text of the Bible in Welsh for nearly 400 years.

To read a little more about the exhibition please visit the their website here.


Google Maps

Millions of people search Google for places to visit both in their local area and while they are on holiday. In addition to our websites and social media pages, Google my Business is a great tool to help people find us.

Claiming and/or adding your church buildings on Google maps is a simple process which allows you to have control over the information kept about them.

If you would like some more information about this do get in touch with Naomi, our Director of Communications.


Dates 2022

Synods
Meirionydd - Monday 10am
14 February, 27 June, 10 October
Anglesey - Monday 7pm
14 February, 27 June, 10 October
Bangor - Tuesday 10am
15 February, 28 June, 11 October

Grŵp Cadfan
At Nant Gwrtheyrn - Lunch time to lunch time
28 - 29 March
1 - 2 December

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.