minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
The Archbishop of Wales at the doors of Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
Archesgob Cymru - Y Parchedicaf Andrew John | The Archbishop of Wales - The Most Reverend Andrew John
English

Y Ddolen


16 Ionawr 2022

Ail Sul yr Ystwyll


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn gweddïo am:

Archesgob Cymru

Gofynnir am ein gweddïau yn enwedig dros:

  • gyfarfod Mainc yr Esgobion wythnos nesaf
  • doethineb wrth ddechrau blwyddyn newydd sy'n llawn newid sylweddol
  • Cyngor yr Esgob o fewn Esgobaeth Bangor
  • ein Cadeirlan ym Mangor

Calendr Digidol

Dyddiadur

29 Ionawr
Seremoni o Garolau
7.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

5 Chwefror
Cynhadledd Galwedigaethau

14-15 Chwefror
Synodau
14 Chwefror 10am - Meirionydd
14 Chwefror 7pm - Ynys Môn
15 Chwefror 10am - Bangor


Grŵp Elen

Mi fydd Grŵp Elen yn ymgunull unawith eto ar Dydd Mawrth 8 Chwefror am 7.30 ar Zoom. I gofrestru cysylltwch â Naomi Wood, Gweinidog Teulu Cadeirlan Deiniol Sant.

Am ragor o wybodaeth am Grŵp Elen gweler yma.


Perfformiadau Wythnosol

O 3 Chwefror bydd Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor yn lansio cyfres o berfformiadau newydd.

Bydd detholiad 45 munud o gerddoriaeth yn cael ei berfformio bob dydd Iau am 11.15am gan orffen mewn pryd i fwynhau cinio yn y ddinas. Bydd mynediad am ddim ond gwahoddir rhoddion.

O 10.45am bydd te, coffi, bisgedi a chacennau ar gael er mwyn i bobl allu ymlacio a sgwrsio cyn y perfformiad.

Trwy gydol mis Chwefror mae'r datganiadau yn cael eu perfformio gan staff cerdd y Gadeirlan.

3 Chwefror - Joe Cooper (Cyfarwyddwr Cerddoriaeth) - Organ
10 Chwefror - Martin Brown (Organydd) - Organ
17 Chwefror - Sarah Jones (Pennaeth Datblygiad Corawl) - Soprano
24 Chwefror - Harry Sullivan (Ysgolor Organ) - Organ


Gofal ein Gwinllan

Cynhelir y sesiwn nesaf ar 22 Ionawr am 10am

Siaradwyr:

Dr Eryn M. White

Dafydd Jones, Llan-gan a’r ‘Offeiriaid Ddarfu Gefnu’

Dr John Aaron

Thomas Charles o’r Bala a Thomas Jones, Creaton

I gofrestru lle ewch i https://bit.ly/3GKNrl1


Be' nesaf ar ôl COP26?

Ar nôs Iau 20 Ionawr am 7pm, mae Tîm Sul yr Hinsawdd yn cynnal gweminar ‘Sul yr Hinsawdd: Beth nesaf?’ Cofrestrwch ar gyfer y gweminar yma.

Er mwyn cadw'r argyfwng hinsawdd yn blaenau ein meddwl byddwn yn cynnwys myfyrdodau a gweddiau yn rheolaidd yn Y Ddolen ar drydydd wythnos pob mis.


Oddi wrth yr Archesgob

Dyddiadur yr Archesgob

Dydd Sul 16 Ionawr
Bro Eryri

9.30am - Eglwys Sant Peris, Nant Peris
11am - Eglwys Padarn Sant, Llanberis
3pm - Eglwys Crist, Llandinorwig

Dydd Sul 23 Ionawr
Apwyntiad allanol

Dydd Sul 30 Ionawr
Bro Dwylan

10am - Eglwys y Santes Fair a Christ, Llanfairfechan


Dyddiadau 2022

Synodau
Meirionydd - Dydd Llun 10am
10am 14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Ynys Môn - Dydd Llun 7pm
14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Bangor - Dydd Mawrth 10am
15 Chwefror, 28 Mehefin, 11 Hydref

Grŵp Cadfan
Yn Nant Gwrtheyrn - Amser cinio i amser cinio
28 a 29 Mawrth
1 a 2 Rhagfyr

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Cymraeg

Y Ddolen


16 January 2022

Second Sunday of Epiphany


This Sunday and through the week we pray for:

The Archbishop of Wales

Our prayers are asked in particular for:

  • the meeting of the Bench of Bishops next week
  • wisdom at the beginning of a new year with significant changes
  • the Diocese of Bangor's Bishop's Council
  • our Cathedral in Bangor


Paper Calendar

Diary

29 January
Ceremony of Carols
7.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

5 February
Vocations Conference

14-15 February
Synods

14 February 10am - Meirionydd
14 February 7pm - Anglesey
15 February 10am - Bangor


Grŵp Elen

Grŵp Elen will be meeting on Tuesday 8 February at 7.30pm on Zoom. To register your place please contact Naomi Wood, Family Minister at Saint Deiniol's Cathedral, Bangor.

For more information about Grŵp Elen please see here.


Weekly recitals

From 3 February Saint Deiniol's Cathedral in Bangor will launch a new recital series.

A 45 minute selection of music will be performed each Thursday at 11.15am finishing just in time to enjoy lunch in the city. Entrance will be free of charge though donations are invited.

From 10.45am tea, coffee, biscuits and cakes will be available so people can relax and converse before the performance.

Throughout February the recitals are bing performed by the music staff of the Cathedral.

3 February - Joe Cooper (Director of Music) - Organ
10 February - Martin Brown (Organist) - Organ
17 February - Sarah Jones (Head of Choral Development) - Soprano
24 February - Harry Sullivan (Organ Scholar) - Organ


Gofal ein Gwinllan

The speakers this time are:

Dr Eryn M White

Dafydd Jones Llan-gan and the ‘Clergy who turned away.’

Dr John Aaron

Thomas Charles, Bala and Thomas Jones, Creaton

To book a place please go to https://bit.ly/3GKNrl1


What's next after COP26?

On Thursday 20 January the Climate Sunday team are hosting a webinar at 7pm to consider what's next after COP26. To register for the event see here.

In order to keep the climate emergency at the forefront of our minds we will be including meditations and prayers regularly in Y Ddolen on the third week of each month.


From the Archbishop

The Archbishop's Diary

Sunday 16 January
Bro Eryri

9.30am - Saint Peris, Nant Peris
11.00am- Saint Padarn's, Llanberis
3pm - Christ Church, Llandinorwig

Sunday 23 January
External appointment

Sunday 30 January
Bro Dwylan

10am - St Mary's and Christ Church, Llanfairfechan


Dates 2022

Synods
Meirionydd - Monday 10am
14 February, 27 June, 10 October
Anglesey - Monday 7pm
14 February, 27 June, 10 October
Bangor - Tuesday 10am
15 February, 28 June, 11 October

Grŵp Cadfan
At Nant Gwrtheyrn - Lunch time to lunch time
28 - 29 March
1 - 2 December

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.