minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Llanddwyn Isalnd on Anglesey
Ynys Llanddwyn ym Mro Dwynwen | Llanddwyn Island in Bro Dwynwen
English

Y Ddolen


23 Ionawr 2022

Pumed Sul y Nadolig


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn gweddïo am:

Bro Dwynwen

 • Y Parchg Llew Moules-Jones
 • Y Parchg Andy Hughes
 • Y Parchg Griff Trevor Jones
 • Y Parchg John Davies
 • Wardeniaid yr Ardal Weinidogaeth: Nia Hall a John Roberts

Gofynnir am ein gweddïau yn enwedig dros:

 • cangen Undeb y Mamau yn Llanfairpwll
 • ysgolion yr ardal
  • Ysgol Gynradd Llanfairpwll
  • Ysgol Gynradd Brynsiencyn
  • Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Santes Dwynwen
 • y menter Eglwys-Eco
 • clwb Ffermwyr Ifanc Penmynydd
 • tim Achos Gwledig yr esgobaeth a Tîr Dewi

Calendr Digidol

Dyddiadur

29 Ionawr
Seremoni o Garolau
7.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
I archebu tocynnau ewch i wefan Eventbrite yma.

5 Chwefror
Cynhadledd Galwedigaethau

8 Chwefror
Grŵp Elen

7.30pm
Rhwydwaith yr esgobaeth ar gyfer pawb sy'n gweithio gyda plant, pobl ifanc a theuluoedd.
Cysylltwch â Naomi Wood am ragor o fanylion neu i gofrestru

14-15 Chwefror
Synodau
14 Chwefror 10am - Meirionydd
14 Chwefror 7pm - Ynys Môn
15 Chwefror 10am - Bangor


Grŵp Cadfan

Mae'r dyddiadau ar gyfer Grŵp Cadfan wedi newid i 21-22 Mawrth yn Nant Gwrtheyrn.

Rhwydwaith yr esgobaeth ar gyfer Arweinwyd Ardaloedd Gweinidogaeth, Ficeriaid ar y Cyd a Diaconiaid Ardaloedd Gweinidogaeth yw Grŵp Cadfan. Mae'n yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn i ddysgu, gweddio ac addoli gyda'i gilydd.


Aelodau Egwlys Y Drindod Sanctaidd ym Mro Moelwyn

Cefnogaeth i Fro Moelwyn

Mae Eglwys y Drindod Sanctaidd wedi ennill gwobr gwerth £1,500 fel Enillydd Rhanbarthol Cymru yng nghystadleuaeth y cwmni Ecclesiastical Insurance, gyda’u syniad o greu gardd dawelwch i fyfyrio ynddi a chofio’r bywydau a gollwyd yn ystod y pandemig Cofid. 

Bydd yr ardd, sydd y tu cefn i Eglwys y Drindod Sanctaidd ym Mhenrhyndeudraeth, yn cynnwys gwelyau uchel ar gyfer blodau a llysiau a fydd yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwynion, ardal eco gadwraeth ar gyfer addysg, a meinciau i eistedd arnynt a mwynhau golygfeydd o aber afon Dwyryd.

I ddarllen rhagor am y stori ac am fanylion i bleidleisio dros yr ardd yn y rownd derfynol gweler y stori llawn yma.


Ymgynghoriad yswiriant eglwysig

Y mae Corff y Cynrychiolwyr yn gofyn am safbwyntiau ar y trefniadau presennol o yswiriant i eglwysi. Byddem yn gwerthfawrogi pe gallai’r person sy’n gofalu am yswiriant eglwys yn eich ardal gwblhau’r arolwg byr canlynol ar Survey Monkey: CymraegSaesneg


Adnoddau am ddim

Mae Eglwys Gloddaeth yn Llandudno yn cael gwared llwyth o adnoddau a all helpu sefydlu clybiau newydd i blant a phobl ifanc. Mae'r adnoddau yn cynnwys sofas, bagiau ffa, cegin plant a llawer mwy. I gael manylion pellach cysylltwch â Naomi Wood.


Cofio COP26

Er mwyn cadw'r argyfwng hinsawdd ar blaenau ein meddyliau byddwn yn cynnwys myfyrdodau a gweddiau yn reolaidd yma ar drydydd wythnos bob mis. Bydd pob erthygl yn cael ei cyhoedi fel stori newyddion ar wahan er mwyn hwyluso'r gallu i'w rannu yn fwy eang.

Yma ceir rhagarweiniad i'r gyfres. Cliciwch ar y linc i'w ddarllen: Cofio COP26


Oddi wrth yr Archesgob

Dyddiadur yr Archesgob

Dydd Sul 23 Ionawr
Apwyntiad allanol

Dydd Sul 30 Ionawr
Bro Dwylan

10am - Eglwys y Santes Fair a Christ, Llanfairfechan


Dyddiadau 2022

Synodau
Meirionydd - Dydd Llun 10am
10am 14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Ynys Môn - Dydd Llun 7pm
14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Bangor - Dydd Mawrth 10am
15 Chwefror, 28 Mehefin, 11 Hydref

Grŵp Cadfan
Yn Nant Gwrtheyrn - Amser cinio i amser cinio
21 a 22 Mawrth
1 a 2 Rhagfyr

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Cymraeg

Y Ddolen


23 January 2022

Fifth Sunday of Christmas


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Dwynwen

 • the Revd Llew Moules-Jones
 • the Revd Andy Hughes
 • the Revd Griff Trevor Jones
 • the Revd John Davies
 • the Ministry Area Wardens: Nia Hall and John Roberts

Our prayers are asked in particular for:

 • the Mothers' Union branch in Llanfairpwll
 • the schools in the Ministry Area
  • Llanfairpwll Primary School
  • Brynsiencyn Primary School
  • Santes Dwynwen Church in Wales Primary School
 • the Ministry Area Eco-Church initiative
 • the Penmynydd Young Farmers' club
 • the Rural Affairs team of the diocese and Tir Dewi


Paper Calendar

Diary

29 January
Ceremony of Carols
7.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
To book tickets please go to the Eventbrite site here

5 February
Vocations Conference

8 February
Grŵp Elen

7.30pm
This is the diocesan network for anyone working with children, young people and families.
Contact Naomi Wood for more information or to register

14-15 February
Synods

14 February 10am - Meirionydd
14 February 7pm - Anglesey
15 February 10am - Bangor


Grŵp Cadfan

Grŵp Cadfan has changed dates and will now be held on 21-22 March at Nant Gwrtheyrn.

Grŵp Cadfan is the diocesan network for Ministry Area Leaders, Associate Vicars and Ministry Area Deacons. They meet throughout the year to learn, worship and pray together.


Members of Holy Trinity Church in Penrhyndeudraeth

Support for Bro Moelwyn

Holy Trinity Church in Penrhyndeudraeth is the Wales Regional Finalist in the Ecclesiastical Insurance company competition with the idea of making a garden of tranquillity to reflect and remember those lives lost during the Covid pandemic. 

The garden to the rear of Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth will contain raised wheelchair accessible beds of flowers and vegetables, an eco conservation area for education, and benches to sit and enjoy the views of the Dwyryd Estuary.

To read the full story and to find out how to vote for the garden win the final round please click here


Church insurance consultation

The Representative Body is seeking views on the current insurance arrangements for churches. It would be appreciated if the person who looks after church insurances in your area could complete the following short survey on Survey Monkey: Welsh-languageEnglish-language


Free resources

Gloddaeth Church in Llandudno are giving away a huge number of resources which could help establish new clubs for children and young people. The resources include sofas, beanbags, a children's kitchen and much more. For further details please contact Naomi Wood.


Remembering COP26

In order to keep the climate emergency at the forefront of our minds we will be including meditations and prayers regularly in Y Ddolen on the third week of each month. Each article will be a separate news story enabling it to be shared more broadly. Please do share these with others in your churches and Ministry Areas.

This week we share an introduction to the series. Please click on the link to read it: Remembering COP26


From the Archbishop

The Archbishop's Diary

Sunday 23 January
External appointment

Sunday 30 January
Bro Dwylan

10am - St Mary's and Christ Church, Llanfairfechan


Dates 2022

Synods
Meirionydd - Monday 10am
14 February, 27 June, 10 October
Anglesey - Monday 7pm
14 February, 27 June, 10 October
Bangor - Tuesday 10am
15 February, 28 June, 11 October

Grŵp Cadfan
At Nant Gwrtheyrn - Lunch time to lunch time
21 - 22 March
1 - 2 December

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.