minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Archddeacon Mary Stallard
Yr Hyb. Mary Stallard, a fydd yn Esgob Cynorthwyol Bangor | The Ven. Mary Stallard, who is to be Assistant Bishop of Bangor
English

Y Ddolen


6 Chwefror 2022

Y Pewdwerydd Sul cyn y Grawys


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn gweddïo am:

Mary Stallard

Gofynnir am ein gweddïau yn enwedig dros:

  • bywyd o weddi iach a ddyfeisgar
  • deimlad o faddeuant
  • ein gweledigaeth fel esgobaeth

Cafodd Naomi, ein Cyfarwyddwr Cyfathrebu sgwrs gyda Archddiacon Bangor, wrth iddi paratoi i gymryd y swydd newydd fel Esgob Cynorthwyol Esgobaeth Bangor.


ipad diary

Dyddiadur

8 Chwefror
Grŵp Elen
7.30pm
Rhwydwaith yr esgobaeth ar gyfer pawb sy'n gweithio gyda plant, pobl ifanc a theuluoedd.
Cysylltwch â Naomi Wood am ragor o fanylion neu i gofrestru.

14-15 Chwefror
Synodau
14 Chwefror 10am - Meirionydd
14 Chwefror 7pm - Ynys Môn
15 Chwefror 10am - Bangor

26 Chwefror
Ordeiniad a Chysegriad Mary Stallard a John Lomas
2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Mae mynediad i'r gwasanaeth taleithiol hwn drwy docyn yn unig

1 Mawrth
Gwasanaeth o Gymun Bendigaid i groesawu Mary Stallard yn Esgob Cynorthwyol Bangor

2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Mae croeso cynnes i bawb
Ceir derbyniad wedi'r gwasanaeth

21-22 Mawrth
Grŵp Cadfan

Nant Gwrtheyrn
Nodwch y newid mewn dyddiad fel y cyhoeddwyd ar 23 Ionawr


Y Parchg Tony Hodges | The Revd Tony Hodges

Hwyl fawr

Ar Ddydd Sul 30 Ionawr cyhoeddodd Esgob Mynwy, Cherry Vann, bod y Parchedig Dominic McClean, ein Cyfarwyddwr Meithrin Disgyblion a Galwedigaethau, a'r Parchedig Tony Hodges, Arweinydd Ardal Bro Ardudwy, yn symud i swyddi newydd yn Esgobaeth Mynwy.

Meddai Dominic,

Dw i wedi dysgu llawer am ffydd a weinidogaeth dros fy chwe' mlynedd yn y swydd. Rwy'n gwerthfawrogi cyfle i ddyfnhau fy ffydd personol. Teimlaf yn drist wrth ystyried gadael Esgobaeth Bangor ond rwyf yn edrych ymlaen at yr her nesaf sydd gan Dduw i mi.

Bydd Tony a Dominic yn dathlu eu Sul olaf gyda ni ar 3 Ebrill cyn dechrau ym mis Mai yn eu swyddi newydd. Cewch hyd i'r datganiad llawn ar wefan Esgobaeth Mynwy.


Real Easter Egg

Allan o’r 80 miliwn o Wyau Pasg siocled sy’n cael eu gwerthu bob blwyddyn yn y DU, The Real Easter Egg yw’r unig un Masnach Deg gyda stori’r Pasg yn y bocs. Gydag wyau siocled llaeth, wyau siocled tywyll, opsiynau rhodd Banc Bwyd a blychau rhannu ar gael mae digon o ddewis.

I weld yr ystod lawn a gosod archeb ewch i wefan y Meaningful Chocolate Company.


Hyfforddaint Diogelu

Mae gofyn i bawb sydd â chyfrifoldebau eglwysig, neu sydd wedi eu trwyddedu / gyda hawl i weinyddu / à chomisiwn gan Esgob ( y lleyg neu'n ordeiniedig), yn arwain gweninidogaeth plant, teuluoedd neu ieuenctid ac Organyddion / Cyfarwyddwyr Cerddoriaeth cwblhau hyfforddiant diogelu pob 3 mlynedd.

Cyflwynir yr hyfforddiant mewn dwy ran, Rhan 1 a Rhan 2 er mwyn cwblhau'r cwrs rhaid mynychu'r ddwy ran. Mae'r cwrs yn para tua 2-2.5 awr. Nid oes cost am fynychu'r cwrs.

Rhan 1

Dydd Mawrth 22 Chwefror - 10am
Dydd Mercher 2 Mawrth - 10am
Dydd lau 3 Mawrth - 2pm
Dydd Mercher 9 Mawrth - 2pm

 Rhan 2

Dydd lau 10 Mawrth - 2pm
Dydd Llun 14 Mawrth - 2pm
Dydd Gwener 18 Mawrth - 10am
Dydd lau 24 Mawrth - 10am

I archebu lle cysyltwch gyrrwch ebost


Ennyd | Gofalu am ein hunain ac eraill


Amlygwyd yr angen i ofalu am ein lles a'n hiechyd meddwl ein hunain sawl tro yn ystod y pandemig.

Ar ddechrau pob mis mae Y Ddolen yn cynnwys myfyrdod byr - ennyd i oedi - a rhywbeth ymarferol i roi cynnig arno.


Mae pobl yn tueddu i ffafrio sicrwydd, eglurder a'r teimlad bod pethau o dan reolaeth - yn enwedig pan fyddant yn wynebu amgylchiadau heriol. Rydyn ni'n hoffi gwybod yn sicr beth sydd wedi digwydd, sy'n digwydd nawr ac a fydd yn digwydd, oherwydd mae dealltwriaeth a rhagweladwyedd yn darparu cyd-destun ar gyfer teimlo'n ddiogel. Mae'n gwneud synnwyr felly y byddwn yn gweithio'n galed ac yn buddsoddi amser, egni ac adnoddau sylweddol i ennill y statws hwn. Bydd sut olwg sydd ar hyn yn dibynnu ar yr union sefyllfa rydych chi'n delio â hi ond gall strategaethau gynnwys siarad â phobl eraill, gofyn cwestiynau, rhannu barn, a cheisio gwneud synnwyr ohoni yn ein meddyliau ein hunain trwy ddadansoddi, myfyrio ac allosod. Pan wneir y rhain mewn ffyrdd iach, gallant fod yn gynhyrchiol, yn ffrwythlon ac yn rhoi boddhad. Gallant ein helpu i deimlo'n dawel ein meddwl y byddwn yn iawn.

Fodd bynnag, mae yna adegau mewn bywyd pan nad yw eglurder llwyr neu ddatrys problem neu senario yn bosibl, o leiaf nid ar unwaith. Gall hyn deimlo'n hynod annifyr a gall emosiynau fel pryder ac ofn ddod i'r amlwg. Mae'r emosiynau hyn yn anghyfforddus ac yn anodd eistedd gyda nhw ac rydyn ni'n llawn cymhelliant i ddianc rhag teimlo fel hyn. Felly, beth ydyn ni'n ei wneud? Rydyn ni'n parhau i ofyn cwestiynau, ceisio mwy o atebion, ceisio llenwi'r bylchau ac o leiaf deall, os nad cael rhywfaint o reolaeth. Gall y broses hon, pan nad yw'n arwain at ddatrysiad, fod yn ddinistriol iawn ac yn flinedig. Mae'n ein disbyddu o egni, yn curo ein hwyliau ac, yn eironig, yn cynyddu ein hymdeimlad o ansicrwydd ac ofn oherwydd mae'r hyn yr ydym yn ymdrechu amdano yn parhau i fod allan o'n cyrraedd. Mae ein hymdrechion mewn gwirionedd yn arwain at i ni deimlo'n llawer gwaeth ac yn cynyddu ein dioddefaint. Ond beth yw'r dewis arall?

Mae rheoli straen a phryder yn gallu bod yn anodd iawn, gan ein bod wedi ein hysgogi gymaint i fod yn sicr ond hefyd oherwydd bod ein meddwl yn dueddol o grwydro a dychwelyd yn ôl at y pwnc. Mae angen inni ddewis gwneud rhywbeth yn wahanol.

Yn gyntaf, gofynnwch i chi'ch hun,

Yn realistig, a oes unrhyw beth y gallaf ei wneud mewn gwirionedd i ddatrys hyn ar hyn o bryd?

Os mai 'ydw' yw'r ateb, ewch ati i wneud! Ond yn fwyaf aml, yr ateb yw na.

Felly gofynnwch i chi'ch hun, beth ydw i'n ei ennill o'r cnoi cil, pryderus, dirdynnol hwn? Y dewis arall yw lleihau eich dioddefaint trwy gymryd rheolaeth o'ch meddwl a'ch gweithredoedd. Gan ddefnyddio egwyddorion sylfaenol Meddwlgarwch - talu sylw llawn - gallwch ddewis rhoi eich sylw ar rywbeth arall. Y tu hwnt i'r cyfan, gellir dewis derbyn yn hytrach nag euogrwydd, a gwybod: Nid oes unrhyw beth y gallaf ei wneud i newid hyn ar hyn o bryd.


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

13 Chwefror
Ein canolbwynt esgobaethol o groesawi plant, pobl ifanc a theuluoedd

20 Chwefror
Ein canolbwynt esgobaethol o feithrin disgyblion

27 Chwefror
Ein canolbwynt esgobaethol o dyfu gweinidogaethau newydd


Dyddiadau eraill yn 2022

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Cymraeg

Y Ddolen


6 February 2022

Fourth Sunday before Lent


This Sunday and through the week we pray for:

Mary Stallard

Our prayers are asked in particular for:

  • a healthy and resourcing life of prayer
  • a real sense of forgiveness
  • our vision as a diocese

Our Director of Communication met with the Archdeacon of Bangor as she prepares to begin her new role as Assistant Bishop in the Diocese.


diary

Diary

8 February
Grŵp Elen
7.30pm
This is the diocesan network for anyone working with children, young people and families.
Contact Naomi Wood for more information or to register.

14-15 February
Synods
14 February 10am - Meirionydd
14 February 7pm - Anglesey
15 February 10am - Bangor

26 February
Ordination and consecration of Mary Stallard and John Lomas

2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
This provincial service is a ticketed event

1 March
Service of Holy Eucharist to welcome Mary Stallard as Assistant Bishop of Bangor

2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
All are welcome
A reception follows the service

21-22 March
Grŵp Cadfan

Nant Gwrtheyrn
Please note the change in date as announced on 23 January


Y Parchg Dominic McClean | The Revd Dominic McClean

Farewell

On Sunday 30 January the Bishop of Monmouth, Cherry Vann, announced that the Revd Dominic McClean, our Director of Nurturing Disciples and Vocations, and the Revd Tony Hodges, Ministry Area Leader in Bro Ardudwy, have been appointed to new roles in the Diocese of Monmouth.

Speaking of his time here in Bangor Dominic says,

I have learnt a lot about faith and ministry during my 6 years in the role. I appreciate the opportunities I had to deepen my own faith. It's sad to be leaving the Diocese of Bangor but I'm looking forward to the challenge that God has next for me.

Tony and Dominic will celebrate their last Sunday with us on 3 April before moving to their new roles in May. You can read the full announcement on the website of the Diocese of Monmouth.


Real Easter Egg

Out of the 80 million chocolate Easter Eggs sold each year in the UK, The Real Easter Egg is the only Fairtrade one with the Easter story in the box. With milk chocolate eggs, dark chocolate eggs, FoodBank donation options and sharing boxes available there's plenty of choice.

To see the full range and place an order please visit the Meaningful Chocolate Company's website.


Safeguarding Training

Everyone who holds an ecclesiastical office, or who hold licence/PTO/commission from the Diocesan Bishop (whether lay or ordained), who run children's, family or youth ministry, Organists/Directors of Music, must complete Safeguarding training every 3 years.

The training is presented in two parts, Part 1 & Part 2, to complete the course both parts must be attended. The course lasts for approximately 2-2.5 hours and there is no cost to attend the course.

Part 1

Tuesday 22 February - 10am
Wednesday 2 March - 10am
Thursday 3 March - 2pm
Wednesday 9 March - 2pm

Part 2

Thursday 10 March - 2pm
Monday 14 March - 2pm
Friday 18 March - 10am
Thursday 24 March - 10am

To book a place please send an email


Pause | Minding myself and others


Looking after our own wellbeing and mental health has been highlighted many times throughout the pandemic.

At the start of each month Y Ddolen includes a short reflection - an opportunity to pause - and something practical to try.


People tend to have a preference for certainty and clarity and that things are under control, especially when faced with challenging circumstances. We like to know for sure what has happened, is happening and will happen, because understanding and predictability provide a context for feeling safe and secure. It makes sense then that we will work hard and invest considerable time, energy and resources to obtain this status. What this looks like will depend on the exact situation you are dealing with but strategies can include speaking with other people, asking questions, sharing opinions, and trying to make sense of it in our own minds by analysing, reflecting and extrapolating. When these are done in healthy ways they can be productive, fruitful and satisfying. They can help us to feel reassured that we will be ok.

However, there are times in life when complete clarity or resolution of a problem or scenario is simply not posible, at least not immediately. This can feel incredibly upsetting and emotions such as anxiety and fear can emerge. These emotions are uncomfortable and difficult to sit with and we are highly motivated to escape feeling this way. So, what do we do? We keep asking questions, seeking more answers, trying to fill the gaps and to at least understand, if not obtain some control. This process, when it does not result in resolution, can be destructive and exhausting. It depletes us of energy, knocks our mood and, ironically, increases our sense of insecurity and fear because what we are striving for remains out of our reach. Our efforts actually result in us feeling much worse and increase our suffering. But what is the alternative?

Managing stress and worry can be really difficult, both becuase we are so motivated for certainty but also becuase our mind has a tendency to wander off and return back to the topic. We need to choose to do something differently.

First, ask yourself,

Realistically, is there anything I can actually do to resolve this right now? 

If the answer is yes, get on and do it! Most often though, the answer is no.

So ask yourself, what am I gaining from this worrying, stressing, rumination? The alternative is to decide to reduce your discomfort by taking control of your mind and actions. Using the basic principles of Mindfuless - paying full attention - you can decide to place your attention on something else. Above all, you can decide upon acceptance instead of guilt, and know: There is nothing I can do to change this right now.


Over the next few weeks we will be praying for:

13 February
Our diocesan priority of welcoming children, young people and families

20 February
Our diocesan priority of nurturing disciples

27 February
Our diocesan priority of growing new ministries


Other dates in 2022

Chrism Eucharist

11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements