minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


20 Chwefror 2022

Yr Ail Sul cyn y Grawys


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn gweddïo am:

ein canolbwynt esgobaethol o feithrin disgyblion

Gweddïwn yn enwedig dros:

  • ein paratoadau ar gyfer y Grawys
  • y rhai sy'n paratoi at Fedydd a Bedydd Esgob
  • côr y Gadeirlan

ipad diary

Dyddiadur

26 Chwefror
Ordeiniad a Chysegriad Mary Stallard a John Lomas
2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Mae mynediad i'r gwasanaeth taleithiol hwn drwy docyn yn unig. Fods bynnag, bydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio yn fyw. Bydd manylion am wylio yn cael ei rhannu maes o law.

1 Mawrth
Gwasanaeth o Gymun Bendigaid i groesawu Mary Stallard yn Esgob Cynorthwyol Bangor

2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Mae croeso cynnes i bawb
Ceir derbyniad wedi'r gwasanaeth. I hwyluso cynlluniau a wnewch chi cofrestru eich diddordeb trwy lenwi'r ffurflen ar y tudalen 
yma os gwelwch yn dda.

5 Mawrth
Lawnsiad Prosiect Llenyddol Llwybr Cadfan Sant
2pm
Eglwys Cadfan Sant, Tywyn
I ddarllen rhagor am y digwyddiad yma gweler yr erthygl newyddion.

21-22 Mawrth
Grŵp Cadfan

Nant Gwrtheyrn
Nodwch y newid mewn dyddiad fel y cyhoeddwyd ar 23 Ionawr


Adult and child hands together

Adnoddau Sul y Fam

Mae Home for Good yn elusen sy'n hybu ac yn cefnogi maethu a mabwysiadau. Yn barod at Sul y Fam eleni maent wedi creu pecyn o adnoddau i eglwysi. I weld y pecyn cliciwch yma.


Pythefnos ar ôl i bleidleisio

Ychydig wythnosau yn ôl rhannwyd bod Bro Moelwyn wedi ennill rownd ranbarthol cystadleuaeth Newyddion Da Ecclesiastical Insurance. Yna cawsant eu cynnwys yn y rownd derfynol. Mae enillwyr y rownd derfynol hon yn cael eu pleidleisio gan y cyhoedd. Gyda dim ond pythefnos ar ôl i bleidleisio byddai Bro Moelwyn yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth. I ddarllen mwy am y prosiect ac i bleidleisio dros Bro Moelwyn cliciwch yma.


Aelodau o Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru

Ysgirfenna Archesgob Cymru:

Mae gan aelodau’r Gynhadledd Esgobaethol, sy’n pleidleisio drwy urddau, yr awdurdod i ethol dau aelod clerigol a phedwar aelod lleyg i wasanaethu am dymor o dair blynedd (2022-2024) fel aelodau o Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru. Yr aelodau hynny y daw eu tymhorau i ben yn 2021, ac sy’n gymwys i gael eu henwebu, yw’r Parchg Ddr Kevin Ellis, Canon Dylan Williams, Selwyn Griffith, Geoffrey Howard, Suzi Stafford a Sandra Ward. Yn dilyn ymddiswyddiad Liz Perkins mae swydd wag y daw’r tymhorau i ben yn 2022 ac mae lle gwag ychwanegol. Mae pwerau a dyletswyddau’r Corff Llywodraethol a’r cymwysterau ar gyfer aelodaeth i’w gweld yma.

Trwy’r cyhoeddiad hwn yn Y Ddolen yr wyf yn gofyn yn ffurfiol am hysbysiad gan unrhyw unigolyn cymwysedig eu bod yn dymuno i’w henw gael ei roi gerbron i’w ethol yn ôl trefn briodol Cynhadledd yr Esgobaeth. Dylai unrhyw un sy’n dymuno rhoi ei enw ymlaen gysylltu â Robert Jones drwy e-bost erbyn 5pm ddydd Sul 27 Chwefror 2022.


COP 26 Cofio ac adfyfyrio


Er mwyn cadw'r argyfwng hinsawdd ar blaenau ein meddyliau rydym yn cynnwys myfyrdodau a gweddiau yn reolaidd yma ar drydydd wythnos bob mis.


Ymgyrchu

Efallai bydd y gair ‘Ymgyrchu’ yn codi ofn a braw ar rai pobl, delweddau o orwedd i lawr ar y ffordd, bod mewn cadwyni wrth reiliau ac yn y blaen! Nid yw’r ffordd honno o ymgyrchu at ddant pawb ac mae yna ffyrdd eraill o wneud yn sicr fod ein lleisiau'n cael eu clywed.


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

27 Chwefror
Ein canolbwynt esgobaethol o dyfu gweinidogaethau newydd

6 Mawrth
Llan

13 Mawrth
Llefa'r Cerrig

20 Mawrth
Bro Padrig

27 Mawrth
Sul y Fam


Dyddiadau eraill yn 2022

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Cymraeg

Y Ddolen


20 February 2022

Second Sunday before Lent


This Sunday and through the week we pray for:

our diocesan priority of nurturing disciples

We pray in particular for:

  • our preparations for Lent
  • those who are preparing for Baptism and Confirmation
  • the Cathedral choir

diary

Diary

26 February
Ordination and consecration of Mary Stallard and John Lomas

2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
This provincial service is a ticketed event. This event will, however, be Live Streamed. Details of how to watch will be shared over the coming days.

1 March
Service of Holy Eucharist to welcome Mary Stallard as Assistant Bishop of Bangor

2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
All are welcome
A reception follows the service. To help preparations please register your interest in attending the service here. Thank you.

5 March
Launch of the Literary project of Cadfan's Way
2pm
Saint Cadfan's Church, Tywyn
To find out more about this event please see the news article

21-22 March
Grŵp Cadfan

Nant Gwrtheyrn
Please note the change in date as announced on 23 January


Home for Good logo

Mothering Sunday resources

Home for Good is a charity that promotes and supports fostering and adoption. They have put together a pack of resources ahead of Mothering Sunday this year for churches to use. To view the resource please click here.


Final two weeks to vote

A few weeks ago we shared that Bro Moelwyn had won the regional round of Ecclesiastical Insurance's Good News competition. They were then entered into the final round. The winners of this final round are voted by the public. With just two weeks left to vote Bro Moelwyn would value your support. To read more about the project and to vote for Bro Moelwyn please click here


Members of the Governing Body of the Church in Wales

The Archbishop of Wales writes:

The members of the Diocesan Conference, voting by orders, are empowered to elect two clerical members and four lay members to serve a three-year term (2022-2024) as members of the Governing Body of the Church in Wales. Those members whose terms end in 2021, and who are eligible for renomination, are the Revd Dr Kevin Ellis, Canon Dylan Williams, Selwyn Griffith, Geoffrey Howard, Suzi Stafford and Sandra Ward. Following the resignation of Liz Perkins there is a vacancy which terms end in 2022 and there is an additional lay vacancy. The powers and duties of the Governing Body and the qualifications for membership can be found here.

By means of this announcement in Y Ddolen I am formally requesting notification from any suitably qualified individual that they wish their name to be put forward for election by the appropriate order of the Diocesan Conference. Anybody wishing to put their name forward should contact Robert Jones by email by 5pm on Sunday 27 February 2022.


COP26 Remembering and reflecting


In order to keep the climate emergency at the forefront of our minds we are including meditations and prayers regularly in Y Ddolen on the third week of each month.


Campaigning

The word ‘Campaigning’ may strike a flame of fear in some people bringing images of lying down in roads, being chained to railings and so on! This way of campaigning is not for everyone and there are other ways in which we can make our voice heard.


Over the next few weeks we will be praying for:

27 February
Our diocesan priority of growing new ministries

6 March
Llan

13 March
Stones Shout Out

20 March
Bro Padrig

27 March
Mothering Sunday


Other dates in 2022

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements