minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


27 Chwefror 2022

Y Sul cyn y Grawys


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn gweddïo am:

ein canolbwynt esgobaethol o dyfu gweinidogaethau newydd

Gweddïwn yn enwedig dros:

  • y tri ar ddeg person a chafodd eu trwyddedi yn weinidogion lleyg haf diwethaf
  • y timoedd comysionedig o fewn ardaloedd, yn enwedig y tim bugeiliol
  • galwedigaethau i weinidogaethau arloesol yn cael eu meithrin ar draws yr esgobaeth
  • y Parchg David Morris wrth iddo paratoi i'n harwain yn y maes yma

ipad diary

Dyddiadur

26 Chwefror
Ordeiniad a Chysegriad Mary Stallard a John Lomas
2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Er mwyn gwylio'r gwasanaeth trwy YouTube gellir defnyddio y ddolen yma. Bydd y gwasanaeth hefyd ar dudalen Facebook y Gadeirlan.

1 Mawrth
Gwasanaeth o Gymun Bendigaid i groesawu Mary Stallard yn Esgob Cynorthwyol Bangor

2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Mae croeso cynnes i bawb

5 Mawrth
Lawnsiad Prosiect Llenyddol Llwybr Cadfan Sant
2pm
Eglwys Cadfan Sant, Tywyn
I ddarllen rhagor am y digwyddiad yma gweler yr erthygl newyddion.

21-22 Mawrth
Grŵp Cadfan

Nant Gwrtheyrn


Bishop Mary
Y Gwir Parchedig Mary Stallard | The Right Reverand Mary Stallard

Gwahoddiad agored

Mae croeso cynnes i bawb o bob rhan o’r esgobaeth i wasanaeth o groeso i’n Hesgob Cynorthwyol ar ddydd Mawrth 1 Mawrth am 2.30pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant.

Dywed Archesgob Cymru,

Bydd y gwasanaeth hyn o Gymun Bendigaid yn gyfle i ddathlu gyda’n gilydd wrth inni ddechrau ar bennod newydd ym mywyd Esgobaeth Bangor. Edrychaf ymlaen at groesawu cymaint ohonoch â phosibl.

Bydd derbyniad diodydd yn dilyn. Byddai o gymorth i ni baratoi ar gyfer hyn pe gallech gofrestru eich diddordeb yma.


Trefn gwasanaeth y gwasanaeth o Gysegru

Mae'r llyfryn ar gyfer y gwasanaeth Cysegru ar gael fel .pdf ar wefan y Gadeirlan. Gellir ei lawrlwytho trwy glicio ar y botwm isod.


Kyiv, Ukraine
Kyiv, Wcrain | Kyiv, Ukraine

Wcrain - Datganiad gan Archesgob Cymru

Fel llawer o bobl eraill, deffrais fore ddoe i'r newyddion am wrthdaro arfog yn Wcrain. Ymunaf â'n harweinwyr eglwysig a gwleidyddol i gondemnio gweithredoedd Ffederasiwn Rwsia a galwaf ar bawb i ailddechrau trafodaethau. Rwy'n eich gwahodd i ymuno â mi i weddïo dros y rheiny sy'n rhan o'r gwrthdaro ac i weddïo y bydd heddwch yn dychwelyd yn fuan.

Duw yn y nefoedd,
Ti sydd yn noddfa ac yn nerth i ni, ac yn gymorth mewn anghydfod.
Gweddiwn dros bob Wcrain, ar gyfer eu harweinwyr cymunedol a gwleidyddol.
Trwy dy Ysbryd Glân, rho dy arweiniad iddynt ar yr adeg anodd hon.
Gweddiwn dros y sefydliadau a'r arweinwyr hynny ledled y byd sydd â'r dylanwad i weithio dros heddwch.
Gweddiwn hefyd dros bobl a chenhedloedd sy'n dal dig;
helpa nhw i weld mai trafod yw'r ffordd orau ymlaen.
Gofynnwn hyn yn enw lesu, Tywysog Tangnefedd.
Amen.


The site at Holyhead where the dig is taking place

Llefa'r Cerrig yn torri tir newydd yng Nghaergybi

Yn dilyn caniatad hawleb gan Ganghellor yr Esgobaeth, mae gwaith archeolegol wedi dechrau ym mynwent Eglwys Cybi Sant, Caergybi, Bro Cybi. Mae'r gwaith yn ymchwiliol a'i nod yw sicrhau na fydd y cynlluniau arfaethedig ar gyfer estyniadau i'r eglwys ei hun ac Eglwys y Bedd gerllaw yn effeithio ar unrhyw beth o arwyddocâd archeolegol.

Hyd yn hyn ni ddarganfuwyd unrhyw ddarganfyddiadau o bwys, ond archwiliwyd sawl haen o gladdedigaethau ac ail-gladdedigaethau gwreiddiol a chasglwyd tystiolaeth dyddio. Fel rhan o unrhyw waith adeiladu yn y dyfodol, bydd unrhyw weddillion dynol yn cael eu datgladdu'n ofalus a'u hailgladdu yn rhywle arall. Mae'r hyn a gredir yw lefel llawr y fynwent ar adeg ailadeiladu Eglwys y Bedd yn yr Oesoedd Canol wedi'i amlygu.

Mae manylion llawn y cynlluniau, fel y maent ar hyn o bryd, ar gael yng nghyntedd Eglwys Sant Cybi a hefyd ar dudalen Llefa’r Cerrig ar ein gwefan. Gallwch hefyd ddefnyddio'r dudalen hon i gysylltu ag unrhyw beth sy'n ymwneud â'r prosiect. Hoffai tîm y prosiect ddiolch i Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd am eu partneriaeth yn y gwaith parhaus ac am roi o’u hamser i siarad â’r Rheolwr Prosiect swnllyd drwy’r safle cloddio.


Aelodau o Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru

Ysgirfenna Archesgob Cymru:

Mae gan aelodau’r Gynhadledd Esgobaethol, sy’n pleidleisio drwy urddau, yr awdurdod i ethol dau aelod clerigol a phedwar aelod lleyg i wasanaethu am dymor o dair blynedd (2022-2024) fel aelodau o Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru. Yr aelodau hynny y daw eu tymhorau i ben yn 2021, ac sy’n gymwys i gael eu henwebu, yw’r Parchg Ddr Kevin Ellis, Canon Dylan Williams, Selwyn Griffith, Geoffrey Howard, Suzi Stafford a Sandra Ward. Yn dilyn ymddiswyddiad Liz Perkins mae swydd wag y daw’r tymhorau i ben yn 2022 ac mae lle gwag ychwanegol. Mae pwerau a dyletswyddau’r Corff Llywodraethol a’r cymwysterau ar gyfer aelodaeth i’w gweld yma.

Trwy’r cyhoeddiad hwn yn Y Ddolen yr wyf yn gofyn yn ffurfiol am hysbysiad gan unrhyw unigolyn cymwysedig eu bod yn dymuno i’w henw gael ei roi gerbron i’w ethol yn ôl trefn briodol Cynhadledd yr Esgobaeth. Dylai unrhyw un sy’n dymuno rhoi ei enw ymlaen gysylltu â Robert Jones drwy e-bost erbyn 5pm ddydd Sul 27 Chwefror 2022.


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

6 Mawrth
Llan

13 Mawrth
Llefa'r Cerrig

20 Mawrth
Bro Padrig

27 Mawrth
Sul y Fam


Dyddiadau eraill yn 2022

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Cymraeg

Y Ddolen


27 February 2022

First Sunday before Lent


This Sunday and through the week we pray for:

our diocesan priority of growing new ministries

We pray in particular for:

  • the thirteen people who were licensed as lay ministers last summer
  • the commissioned teams in our Ministry Areas, especially the Pastoral Visiting Teams
  • vocations to pioneer ministry to be nurtured across the diocese
  • the Revd David Morris as he prepares to lead this priority

diary

Diary

26 February
Ordination and consecration of Mary Stallard and John Lomas

2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
You can watch the service on YouTube using this link. You can also watch the service on the Cathedral's Facebook page.

1 March
Service of Holy Eucharist to welcome Mary Stallard as Assistant Bishop of Bangor

2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
All are welcome

5 March
Launch of the Literary project of Cadfan's Way
2pm
Saint Cadfan's Church, Tywyn
To find out more about this event please see the news article

21-22 March
Grŵp Cadfan

Nant Gwrtheyrn


Archbishop Andrew John and Assistant Bishop Mary
Archesgob Cymru - Y Parchedicaf Andrew John ac Esgob Mary Stallard | The Archbishop of Wales - The Most Reverend Andrew John and Bishop Mary Stallard

Open invitation

All from across the diocese are warmly invited to a service of welcome for our Assistant Bishop on Tuesday 1 March at 2.30pm in Saint Deiniol’s Cathedral.

The Archbishop of Wales says,

This service of Holy Eucharist will be an opportunity to celebrate together as we begin a new chapter in the life of the Diocese of Bangor. I look forward to welcoming as many of you as possible.

A drinks reception will follow. It would help us to prepare for this if you could register your interest here.


Order of service for the Consecration

The service booklet for the Consecration service is available as a .pdf on the Cathedral's website. A copy can be downloaded by clicking the button below.Flag of Ukraine

Ukraine - A statement from the Archbishop of Wales

As many others will have done, I woke yesterday to the news of armed conflict in Ukraine. I join with our political and church leaders in condemning the actions taken by the Russian Federation and urge a return, by all, to negotiation. I invite you to join me in praying for all those involved and for peace to return swiftly.

God in heaven,
You are our refuge and strength and ever-present help in trouble.
We pray for the people of Ukraine, for their community and political leaders.
Through your Holy Spirit, guide them at this difficult time.
We pray for those institutions and leaders around the world who have the influence to work for peace.
We pray also for all people and nations who hold a grievance;
help them to see that talking is the best way forward.
We ask this in the name of Jesus, the Prince of Peace.
Amen.


The excavation works behind Eglwys y Bedd in Holyhead

Llefa’r Cerrig breaks new ground in Holyhead

Following the granting of a faculty by the Chancellor of the Diocese, archaelogical works have begun in the churchyard of Saint Cybi’s Church Holyhead, Bro Cybi. The works are investigative and aim to ensure that the proposed plans for extensions to both the church itself and the neighbouring Eglwys y Bedd will not impact anything of archeological significance.

So far no major finds have been discovered, but several layers of both original burials and re-burials have been explored and dating evidence gathered. As part of any future building work, any human remains will be carefully exhumed and reburied elsewhere. What is believed to be the ground level of the churchyard at the time of the Medieval rebuilding of Eglwys y Bedd has been exposed.

Full details of the plans, as they currently stand, are available in the porch of Saint Cybi’s Church and also on the Llefa'r Cerrig page of our website. You can also use this page to get in touch about anything to do with the project. The project team would like to thank Gwynedd Archaeological Trust for their partnership in the ongoing work and for taking the time to talk the nosey Project Manager through the dig site.


Members of the Governing Body of the Church in Wales

The Archbishop of Wales writes:

The members of the Diocesan Conference, voting by orders, are empowered to elect two clerical members and four lay members to serve a three-year term (2022-2024) as members of the Governing Body of the Church in Wales. Those members whose terms end in 2021, and who are eligible for renomination, are the Revd Dr Kevin Ellis, Canon Dylan Williams, Selwyn Griffith, Geoffrey Howard, Suzi Stafford and Sandra Ward. Following the resignation of Liz Perkins there is a vacancy which terms end in 2022 and there is an additional lay vacancy. The powers and duties of the Governing Body and the qualifications for membership can be found here.

By means of this announcement in Y Ddolen I am formally requesting notification from any suitably qualified individual that they wish their name to be put forward for election by the appropriate order of the Diocesan Conference. Anybody wishing to put their name forward should contact Robert Jones by email by 5pm on Sunday 27 February 2022.


Over the next few weeks we will be praying for:

6 March
Llan

13 March
Stones Shout Out

20 March
Bro Padrig

27 March
Mothering Sunday


Other dates in 2022

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements