minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


6 Mawrth 2022

Sul cyntaf y Grawys


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn gweddïo am:

Wcráin

Dduw gobaith, rwyt wedi dweud wrthym, pan fyddwn yn galw ar dy enw, yr wyt yn ateb.
Wrth i ni ddechrau’r tymor hwn o’r Grawys rydyn ni'n crio arnat ti dros bobl yr Wcrain.
Gofynnwn iti ddod ag amddiffyniad,
iti ddod ag iachâd,
iti ddod â chyfiawnder.
Trwy dy Ysbryd arwain arweinwyr yr holl genhedloedd er mwyn iddynt ddirnad y ffordd i heddwch.
Yn enw Iesu, a deyrnasa mewn hedd,
Amen


Apél Cymorth Cristngol dros Wcráin


ipad diary

Dyddiadur

5 Mawrth
Lawnsiad Prosiect Llenyddol Llwybr Cadfan Sant
2pm
Eglwys Cadfan Sant, Tywyn

6 Mawrth
Gosber ar Gân â litany o weddi dros Wcráin
3.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Am ragor o fanylion gweler yma

21-22 Mawrth
Grŵp Cadfan

Nant Gwrtheyrn


Bishop Mary preaching
Esgob Mary yn pregethu yn ei gwasanaeth o groeso

Gair o ddiolch wrth Esgob Cynorthwyol Mary

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi gweithio mor galed i baratoi'r gwasanaethau o ordeinio ac o groeso.

Rwyf wedi teimlo'r anogaeth a'r gweddïau drostaf yn fawr iawn ar ddechrau’r weinidogaeth newydd hon ac rwy'n edrych ymlaen at bopeth y byddwn yn ei wneud gyda’n gilydd fel Esgobaeth. Mae anogaeth a dewrder yn ddoniau mor bwysig. Gwelwn hyn yn Wcráin ar hyn o bryd wrth i’n cymdogion yno wynebu sefyllfa mor ofnadwy. Yn Nhymor Sanctaidd y Grawys hwn, gadewch inni geisio bod yn arwyddion o anogaeth a dewrder i eraill yn enw Crist.


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

13 Mawrth
Llefa'r Cerrig

20 Mawrth
Bro Padrig

27 Mawrth
Llan


Dyddiadau eraill yn 2022

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Cymraeg

Y Ddolen


6 March 2022

First Sunday of Lent


This Sunday and through the week we pray for:

Ukraine

God of hope, you have told us that when we call on your name you answer.
As we begin this season of Lent we cry to you for the people of Ukraine.
We ask that you would bring protection,
that you would bring healing,
that you would bring justice.
By your Spirit guide the leaders of all nations so they may discern the way to peace.
In the name of Jesus, whose kingdom is peace,
Amen


Christian Aid's Appeal for Ukraine


diary

Diary

5 March
Launch of the Literary project of Cadfan's Way2pm
Saint Cadfan's Church, Tywyn

6 March
Choral Evensong with litany of prayer for Ukraine
3.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
For more information please see here

21-22 March
Grŵp Cadfan

Nant Gwrtheyrn


Assistant Bishop Mary with the Archbishop of Wales
Assistant Bishop Mary and the Archbishop of Wales

A thank you from Assistant Bishop Mary

Huge thanks to everyone who has worked so hard at preparing the services of ordination and welcome.

I have felt so encouraged and prayed for at the beginning of this new ministry and I look forward to all that we will do together as a Diocese. Encouragement and courage are such important gifts. We see this in Ukraine at the moment as our neighbours there face such a terrible situation. In this Holy Season of Lent, let us seek to be signs of encouragement and courage for others in Christ's name.


Over the next few weeks we will be praying for:

13 March
Stones Shout Out

20 March
Bro Padrig

27 March
Llan


Other dates in 2022

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements