minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
The bell in the sea at cemaes bay
Bae Cemaes ym Mro Padrig | Cemaes Bay in Bro Padrig
English

Y Ddolen


20 Mawrth 2022

Trydydd Sul y Grawys


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn gweddïo am:

Bro Padrig

Gweddïwn yn enwedig dros:

 • ail-lansiad o wasanaethau rheolaidd yn Eglwys Llanfaethlu o Sul y Pasg ymlaen
 • parhad o dyfiant yn y bondiau o gyfeillgarwch rhwng Eglwysi'r ardal
 • y datblygiad o'r weinidogaeth gweddi yn eglwysi Llanbadrig, Llanfflewin a Llanrhwydrys
 • cysylltiadau da gydag ysgolion cynradd yr ardal

ipad diary

Dyddiadur

21-22 Mawrth
Grŵp Cadfan

Nant Gwrtheyrn

11 Ebrill
Cymun y Crism
11am
Cadeirlan Deiniol Sant


Rhyfel Wcráin

Dywedir Esgob Mary:

Wrth i'r sielio di-baid o Wcráin barhau, mae wedi bod mor deimladwy i weld gwytnwch, dewrder a phenderfyniad pobl ddewr dan warchae. Mae'n drawiadol gweld hyd yn oed yn brin o offer a mwy o bobl Wcráin yn gwneud safiad beiddgar dros eu pobl, tir a chymunedau. Mae’r gallu rydyn ni wedi’i weld gan y rhai sy’n byw gyda gobaith ac egni mewn sefyllfa o drais ac angen echrydus yn cynnig her fawr i ni.

Mae gweddïau’n parhau ar gyfer y sefyllfa enbyd hon, dros bawb sy’n gysylltiedig â’r rhai sy’n ymwneud â’r ymdrechion i drefnu cadoediad a diwedd ar ryfel.

Mae hyn oll yn gofyn am ymateb gennym ni ar bob lefel o’n cymunedau ffydd. Mae’r angen inni weddïo, rhoi a rhannu’r hyn sydd gennym gyda haelioni yn fawr. Bu llawer o sgyrsiau am ffyrdd y gallem ymgysylltu a sut y gallwn alluogi ein cynulleidfaoedd a’n cymunedau i ymgysylltu â chroesawu ffoaduriaid a chynnig cymorth a chefnogaeth mewn ffyrdd sy’n gynaliadwy ac yn realistig.

Mae canllawiau’r Dalaith yn y post hwn am ddefnyddio eiddo eglwysig yn rhoi rhai awgrymiadau defnyddiol iawn i ni ac mae trafodaethau’n parhau gyda nifer o sefydliadau y gallem fod yn bartner defnyddiol â nhw ar wahanol lefelau i gydweithio’n dda. Mae nifer o Ardaloedd Gweinidogaeth eisoes yn gweithio gyda phartneriaid CYTUN ar drefnu ymateb lleol cryf a gobeithiwn gael cyfle i rannu syniadau ffrwythlon yn Grŵp Cadfan wythnos nesaf.

Diolch am y gwaith amyneddgar a gofalus sy’n cael ei wneud i helpu ein heglwysi i chwarae eu rhan yn hyn.

Dduw, ein noddfa a’n nerth,
ein craig a’n hamddiffynnydd,
yr wyt ti’n clywed wylofain dy bobl
ac yn edrych yn dosturiol ar y dolurus.
Yn dy nerth gwyrthiol,
dyro i’r rhai sy’n gormesu wir edifeirwch
a’r gras i’th dangnefeddwyr gymodi, iacháu ac adfer.
Tro galonnau dy holl bobl at ffyrdd cyfiawnder, daioni a thrugaredd
a dyro i’n byd weledigaeth o’th Deyrnas ogoneddus
ble yr wyt ti’n teyrnasu yng ngrym cariad perffaith,
yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân.
I ti y bo’r gogoniant am byth.
Amen.

Ymgartrefi a westeio ffoaduriaid

Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru wedi cyhoeddi canllawiau ar dai a lletya ffoaduriaid. I lawrlwytho'r wybodaeth, defnyddiwch y botwm isod.


Gofal ein gwinllan

Cyfres o sesiynau yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i iaith, hanes a diwylliant Cymru wedi ei hwyluso gan Athrofa Padarn Sant.

Cynhelir y sesiwn nesaf ar 26 Mawrth, 10am

Bydd y Gwir Parchedig J. Wyn Evans yn trafod Thomas Burgess, Thomas Beynon a Choleg Dewi Sant ac yna bydd Dr Ffion Mair Jones yn trafod ‘Gwallter Mechain (1761-1849) ac Ifor Ceri (1770-1829): Cymharu a chloriannu’ 

I archebu lle cliciwch yma


Cofio COP26


Er mwyn cadw'r argyfwng hinsawdd ar blaenau ein meddyliau rydym yn cynnwys myfyrdodau a gweddiau yn reolaidd yma ar drydydd wythnos bob mis.


 • Ystyriwch faint ydych chi’n ei yrru. Oes yna rai teithiau nad oes raid i chi eu gwneud neu y gallech gerdded neu fynd ar drafnidiaeth gyhoeddus?
 • Gall rhannu ceir i fynd i gyfarfodydd helpu i leihau allyriadau.
 • Mae gyrru ar 60 milltir yr awr yn hytrach na 70 ar draffyrdd yn defnyddio llai o betrol ac yn well i'r amgylchedd.
 • Yn hytrach na chadw’r peiriant i redeg wrth ddisgwyl am rywun, diffoddwch y peiriant,
 • Ysgrifennwch at eich cyngor lleol yn gofyn beth mae’n ei wneud i leihau allyriadau
 • Ysgrifennwch i ofyn i aelodau’r Senedd sut y maen nhw’n mynd i leihau allyriadau a chyrraedd y targed a addawyd yn COP26
 • Dysgwch ychydig fwy am ynni gwyrdd.
 • Meddyliwch am unrhyw newidiadau y gallech chi ei wneud i helpu i gael byd glanach ac iachach. 

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

27 Mawrth
Llan

3 Ebrill
Bro Madryn

10 Ebrill
Dydd Sul y Blodau

17 Ebrill
Sul y Pasg


Dyddiadau eraill yn 2022

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Cymraeg

Y Ddolen


20 March 2022

Third Sunday of Lent


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Padrig

We pray in particular for:

 • the relaunch of regular services at Llanfaethlu Church from Easter Sunday
 • the continued growth of bonds of fellowship between the churches of the Ministry Area
 • the development of the prayer ministry in the 'betws' churches (Llanbadrig, Llanfflewin & Llanrhwydrys) 
 • good connections with all four primary schools in the Ministry Area

diary

Diary

21-22 March
Grŵp Cadfan

Nant Gwrtheyrn

11 April
Chrism Eucharist
11am
Saint Deiniol's Cathedral


The war in Ukraine

Bishop Mary says:

As the relentless shelling of Ukraine continues it has been so moving to see the resilience, courage and determination of brave people under siege. It is striking to see even poorly equipped and outnumbered Ukrainian people making a bold stand for their people, land and communities. The ability we have seen from those who are living with hope and energy in a situation of appalling violence and need offers us a great challenge.

Prayers continue for this desperate situation, for all who are involved and for those engaged in the efforts to broker ceasefires and an end to war.

All of this demands a response from us at every level of our communities of faith. The need for us to pray, to give and to share what we have with generosity is great. There have been lots of conversations about ways in which we might engage and how we can enable our congregations and communities to engage with welcoming refugees and offering help and support in ways that are sustainable and realistic.

The Provincial guidance in this mailing about use of church property gives us some very helpful pointers and there are on-going discussions with a number of organisations with whom we might helpfully partner at various levels to work well together. A number of Ministry Areas are already working with CYTUN partners on organising a strong local response and we hope to have an opportunity to share fruitful ideas at Grŵp Cadfan next week.

Thank you for the patient and careful work that is being done to help our churches play their part in this.

God, our refuge and strength,
our rock and defender,
you hear the weeping of your people
and look with compassion on the stricken.
In your miraculous power,
grant to oppressors true repentance
and to your peacemakers grace to reconcile, heal and restore.
Turn the hearts of all your people to ways of justice, goodness and mercy
and grant our world a vision of your glorious kingdom
where you reign in the power of perfect love,
Father, Son and Holy Spirit.
To you be glory for ever.
Amen.


Housing and hosting refugees

The Representative Body of the Church in Wales has issued guidance on housing and hosting refugees. To download the information please use the button below.


Gofal ein gwinllan

A series of sessions discussing the contribution of the Church in Wales to the language, history and culture of Wales hosted by St Padarn's Institute.

The next session is being held on 26 March, 10am

The Right Revd J. Wyn Evans will be discussing Thomas Burgess, Thomas Beynon and St David's College and then Dr Ffion Mair Jones will be discussing 'Gwallter Mechain (1761-1849) and Ifor Ceri (1770-1829): Comparison and appraisal’

To book your place please click here


Green leaves

Remembering COP26


In order to keep the climate emergency at the forefront of our minds we are including meditations and prayers regularly in Y Ddolen on the third week of each month.


This week we think about emissions.

 • Consider how much driving you do. Are there journeys you don’t need to make or could walk or take public transport instead?
 • Car sharing to go to meetings or events can help lesson emissions.
 • On motorways driving at 60 miles per hour rather than at 70, reduces the amount of petrol used and is better for the environment.
 • Rather than keep the engine running when waiting for someone, turn the engine off.
 • Write to local councils to ask what they are doing to reduce emissions
 • Write to Senedd members asking them how they are going to reduce emissions and reach the target pledged at COP26
 • Learn some more about green energy.
 • Think about any changes that you could make to help towards a cleaner and healthier world.

Over the next few weeks we will be praying for:

27 March
Llan

3 April
Bro Madryn

10 April
Palm Sunday

17 April
Easter Day


Other dates in 2022

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements