minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Tŷ Coch Inn at Porthdinllaen
Tafarn y Tŷ Coch ym Mhordinllaen ym Mro Madryn | Tŷ Coch Inn at Porthdinllaen in Bro Madryn
English

Y Ddolen


3 Ebrill 2022

Pumed Sul y Grawys


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Bro Madryn

Gweddïwn yn enwedig dros:

 • ddatblygiad y cynllun cenhadaeth - iddo arwain at ragor o cysylltiadau positif gyda'r cymunedau
 • y gwaith gyda'r ysgolion gynradd ac uwchradd
 • y gwaith gyda teuluoedd a phobl ifanc
 • ddoethineb wrth i'r eglwysi ail-gysylltu â phobl a chymunedau yn dilyn y pandemig


ipad diary

Dyddiadur

11 Ebrill
Cymun y Crism
11am
Cadeirlan Deiniol Sant

30 Ebrill
Gorseddiad Archesgob Cymru
2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Mae mynediad i'r gwasanaeth taleithiol hwn drwy docyn yn unig. Fodd bynnag, bydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio yn fyw.

19 Mehefin
Dathliad Synod Môn
Rhagor o fanylion


Gweddïo dros Wcráin
3 Ebrill

Dywedir Esgob Mary:

Mae Cymorth Cristnogol yn ddiolchgar i gydweithwyr am eu cefnogaeth tuag at waith dros yr Wcrain a rhaeadru’r alwad i weddi dros yr wythnos ddiwethaf.

 • Ar y nos Sadwrn 2 Ebrill, cyn y diwrnod o dystiolaeth weddigar, rydym wedi cynllunio i nifer o adeiladau eglwysig o amgylch y DU gael eu goleuo gyda lliwiau baner Wcrain a gyda’r geiriau Unedig yn Gweddi dros Wcráin, mae Cadeirlan Deiniol Sant ym Bangor yn un o’r mannau hyn.
 • Tra bydd nifer o eglwysi'n ymgorffori'r weddi dros Wcráin yn eu gwasanaethau arferol, mae sawl cymuned hefyd yn bwriadu dod at ei gilydd mewn gweddi gyhoeddus ar y prynhawn Sul, gan gynnwys Caernarfon a Llandudno.
 • Bydd gwylnos hefyd y tu allan i Lysgenhadaeth Wcráin yn Llundain am 2pm.

Mae’r dudalen we Cymorth Cristnogol a ganlyn yn ganolbwynt gwybodaeth ar gyfer y weithred o dystiolaeth, gan gynnwys gweddi yn y Gymraeg a’r Saesneg, a ddatblygwyd gyda chefnogaeth y Tad. Stephen Platt o Eglwys Uniongred Rwseg: https://www.christianaid.org.uk/news/pray-for-ukraine.

Diolchwn am gymaint o dystiolaeth a gwylnosau gweddigar sydd wedi digwydd mewn cymunedau ledled Cymru dros yr wythnosau diwethaf, yn ogystal â’r gefnogaeth aruthrol i’r ymdrech ddyngarol. Gweddïwch os gwelwch yn dda y bydd y Sul nesaf hwn yn anogaeth inni barhau mewn gweddi unedig a gweithredu dros y sefyllfa yn yr Wcrain, i ni fod yn ddiwyro yn ein penderfyniad fel pobl Dduw i geisio cyfiawnder, ac i sefyll mewn undod â’n brodyr a’n brodyr. chwiorydd yn Wcrain ac mewn llawer o leoedd eraill yn y byd sy'n cael eu heffeithio gan wrthdaro treisgar ac angen dyngarol dwfn.

Yn olaf, mae Cymorth Cristnogol yn gobeithio ein hannog i hyrwyddo hyn i gyd trwy ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol cyn y penwythnos, gan ddefnyddio’r hashnod #WePrayForUkraine #GweddïwnDrosWcráin

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mari McNeill, pennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru


The Revd Jenny Clarke
Y Parchg Jenny Clarke

Arweinydd newydd i Fro Eleth

Cafodd ei gyhoeddi ar Ddydd Sul 27 Mawrth bod y Parchg Jenny Clarke wedi cael ei phenodi yn Ficer ac Arweinydd Ardal Bro Eleth. I ddarllen rhagor am y penodiad defnyddiwch y botwm isod.


Partneriaeth yng Nghaergybi i Llefa'r Cerrig

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod prosiect Llefa’r Cerrig wedi derbyn grant yn ddiweddar fel rhan o Fenter Treftadaeth Treflun Caergybi sy’n cael ei redeg a’i ariannu’n rhannol gan Gyngor Sir Ynys Môn. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i dalu am gost yr ymchwiliadau archeolegol diweddar ar safle Cybi Sant, yn ogystal â rhywfaint o’r gwaith uniongyrchol i ddatblygu’r cynlluniau ar gyfer Eglwys Sant Cybi ac Eglwys y Bedd ar y cyd â’r prosiect ymgysylltu cymunedol parhaus.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y prosiect yma.

Hoffai tîm cyfan y prosiect ddiolch i Gyngor Sir Ynys Môn, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol am eu rolau yn ariannu a hwyluso’r grant hwn.


Llyfrau am ddim

Mae gan y Gadeirlan nifer o lyfrau mewn cyflwr da sydd yn chwilio am adref hapus rhywle newydd.

2004 Trefn ar gyfer y Cymun Bendigaid
Caneuon Ffydd (geiriau): 19
Caneuon Ffydd : Tonic Solfa 4
Emynau'r Llan: 22
Emynau'r Llan (cerddoriaeth): 12
Hymns Old and New: 43
Mission Praise: 27

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu i gasglu rhai cysylltwch â Robert Jones, Clerc y Cabidwl.


Diwinyddiaeth ar gyfer bywyd

Mae Athrofa Padarn Sant yn cynnig sesiynau blasu. I weld y dyddiadau a rhagor o fanylion cliciwch ar y llun uchod i'w weld yn fwy.Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

10 Ebrill
Dydd Sul y Blodau

17 Ebrill
Sul y Pasg

24 Ebrill
Beuno Sant Uwch Gwyrfai

1 Mai
Cyngor yr Esgob a Chyngor yr Esgobaeth


Dyddiadau eraill yn 2022

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Cymraeg

Y Ddolen


3 April 2022

Fifth Sunday of Lent


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Madryn

We pray in particular for:

 • the development of our mission plan, that it will lead to increased positive connections with our communities
 • the work with our primary and secondary schools
 • the work with families and young people (outside of school)
 • wisdom as churches reconnect with people and communities following the pandemic


diary

Diary

11 April
Chrism Eucharist
11am
Saint Deiniol's Cathedral

30 April
Enthronement of the Archbishop of Wales
2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
This provincial service is a ticketed event. This event will, however, be Live Streamed.

19 June
Synod Môn Celebration
More details


Praying for Ukraine
3 April

Bishop Mary says:

Christian Aid are grateful to colleagues for support towards work for Ukraine and cascading the call to prayer over the past week.

 • On the Saturday evening prior to the day of prayerful witness, we have planned for several church buildings around the UK to be illuminated with the colours of the Ukrainian flag and with the words United in Prayer for Ukraine, Saint Deiniol's Cathedral in Bangor is one of these places.
 • While many churches will be incorporating the prayer for Ukraine into their usual services, several communities are also planning to come together in public prayer on the Sunday afternoon, including Caernarfon and Llandudno.
 • There will also be a vigil outside the Ukrainian Embassy in London at 2pm.

The following Christian Aid webpage is a hub for information for the act of witness, including a prayer in Welsh and English, developed with the support of Fr. Stephen Platt of the Russian Orthodox Church: https://www.christianaid.org.uk/news/pray-for-ukraine.

We give thanks for so many acts of witness and prayerful vigils which have taken place in communities throughout Wales over the past several weeks, as well as the tremendous outpouring of support towards the humanitarian effort. Please pray that this coming Sunday will be an encouragement for us to continue on in united prayer and action for the situation in Ukraine, for us to be unwavering in our determination as God’s people to seek justice, and to stand in solidarity with our brothers and sisters in Ukraine and in many other places in the world which are impacted by violent conflict and deep humanitarian need.

Finally, Christian Aid hopes to encourage us to promote all this via our social media platforms ahead of the weekend, using the hashtag #WePrayForUkraine #GweddïwnDrosWcráin

For more information contact Mari McNeill, head of Christian Aid in Wales


The Revd Jenny Clarke on a steam train
The Revd Jenny Clarke

A new leader for Bro Eleth

It was announced on Sunday 27 March that the Revd Jenny Clarke has been appointed as the new Vicar and Ministry Area Leader for Bro Eleth. To read more about the appointment please use the button below.


Partnership in Holyhead for Llefa’r Cerrig

We are thrilled to announce that the Llefa’r Cerrig project has recently been awarded a grant as part of the Holyhead Townscape Heritage Initiative run and part-financed by Isle of Anglesey County Council. The money will be used to cover the cost of the recent archaeological investigations at the St Cybi’s site, as well as some of the immediate work developing the plans for St Cybi’s Church and Eglwys y Bedd in conjunction with the ongoing community engagement project.

Click here to read more about this project

The whole project team would like to thank Isle of Anglesey County Council, the Welsh Government, the UK Government and the National Lottery Heritage Fund for their roles in funding and facilitating this grant.


Books available

The Cathedral has a number of books in used but good condition looking for a happy home elsewhere.

2004 An Order for Holy Communion
Caneuon Ffydd (words): 19
Caneuon Ffydd: Tonic Solfa 4
Emynau'r Llan: 22
Emynau'r Llan (music): 12
Hymns Old New: 43
Mission Praise: 27

For more information or to arrange to collect some please contact Robert Jones, the Chapter Clerk


Theology for Life

St Padarn's Institute are offering free taster sessions. To see the dates and more information please click on the image above to see a larger version.Over the next few weeks we will be praying for:

10 April
Palm Sunday

17 April
Easter Day

24 April
Beuno Sant Uwch Gwyrfai

1 May
Bishop's Council and Diocesan Council


Other dates in 2022

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements