minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Neges Pasg ein Hesgob Cynorthwyol | Our Assistant Bishop's Easter message
English

Y Ddolen


17 Ebrill 2022

Dydd y Pasg


Gweddi ar Ddydd y Pasg

Arglwydd pob bywyd a nerth,
gorchfygaist hen drefn pechod a marwolaeth
drwy atgyfodiad nerthol dy Fab
er mwyn gwneud pob peth yn newydd ynddo ef:
caniatâ i ni, sy'n farw i bechod,
ac yn fyw i ti yn lesu Grist,
deyrnasu gydag ef mewn gogoniant;
bydded iddo gyda thi a'r Ysbryd Glân
glod a moliant, gogoniant a gallu,
yn awr ac yn dragwyddol.

Amen


ipad diary

Dyddiadur

30 Ebrill
Gorseddiad Archesgob Cymru
2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Mae mynediad i'r gwasanaeth taleithiol hwn drwy docyn yn unig. Fodd bynnag, bydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio yn fyw.

19 Mehefin
Dathliad Synod Môn
Rhagor o fanylion


Neges Pasg Archesgob Cymru

I ddarllen neges Pasg Archesgob Cymru ac i wylio cyfweliad byr ar wefan yr Eglwys yng Nghymru cliciwch yma.


Cofio COP26


Er mwyn cadw'r argyfwng hinsawdd ar blaenau ein meddyliau rydym yn cynnwys myfyrdodau a gweddiau yn reolaidd yma ar drydydd wythnos bob mis.


Yn COP26, llofnododd llawer o genhedloedd addewid yn dweud y bydden nhw’n rhoi’r gorau i ddatgoedwigo erbyn 2030. Mae torri coed yn effeithio ar yr hinsawdd a’r cynefin lleol sy’n gartref i amrywiaeth gyfoethog o blanhigion a bywyd gwyllt; mewn llawer o rannau o’r byd, bydd y rhain yn cael eu colli am byth.

I ddarllen yr erthygl llawn cliciwch ar y botwm isod.


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

24 Ebrill
Beuno Sant Uwch Gwyrfai

1 Mai
Cyngor yr Esgob a Chyngor yr Esgobaeth

8 Mai
Bro Cybi


Dyddiadau eraill yn 2022

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Cymraeg

Y Ddolen


17 April 2022

Easter Day


A prayer for Easter Day

Lord of all life and power,
who through the mighty resurrection of your Son
overcame the old order of sin and death
to make all things new in him:
grant that we, being dead to sin
and alive to you in Jesus Christ,
may reign with him in glory;
to whom with you and the Holy Spirit
be praise and honour, glory and might,
now and in all eternity.

Amen


diary

Diary

30 April
Enthronement of the Archbishop of Wales
2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
This provincial service is a ticketed event. This service will, however, be Live Streamed.

19 June
Synod Môn Celebration
More details


The Archbishop of Wales' Easter message

To read the Archbishop's message and to watch a short interview on the Church in Wales' website please click here.


Remembering COP 26


In order to keep the climate emergency at the forefront of our minds we are including meditations and prayers regularly in Y Ddolen on the third week of each month.


At COP26 many nations signed a pledge saying they would end deforestation by 2030. The cutting down of trees affects the climate and the local habitat which is home to a rich diversity of plants and wildlife; in many parts of the world these will be lost forever.

Click the button below to read the full article.


Over the next few weeks we will be praying for:

24 April
Beuno Sant Uwch Gwyrfai

1 May
Bishop's Council and Diocesan Council

8 May
Bro Cybi


Other dates in 2022

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements