minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Saint Beuno's Church in Clynnog
Eglwys Beuno Sant yng Nghlynnog Fawr, Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Saint Beuno's Church in Clynnog Fawr, Beuno Sant Uwch Bwyrfai
English

Y Ddolen


24 Ebrill 2022

Ail Sul y Pasg


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Beuno Sant Uwch Gwyrfai 

Gweddïwn yn enwedig dros:

  • twf mewn gweddi a ddisgyblaeth i roi hyder yn eu ffydd yn Iesu Grist
  • y sefydliad o strwythurau syml sy'n rhoi bywyd yn yr Ardal Weinidogaeth
  • y datblygiad o Tŷ’r Pererinion a’r gweinidogaeth tuag at bererinion
  • y rhai sydd am briodi ac sy’n cael eu croesawi i deulu’r eglwys trwy fedydd

ipad diary

Dyddiadur

30 Ebrill
Gorseddiad Archesgob Cymru
2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Mae mynediad i'r gwasanaeth taleithiol hwn drwy docyn yn unig. Fodd bynnag, bydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio yn fyw.

11 Mehefin
2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Gwasanaeth Caplaniaeth LDHTC+
Rhagor o fanylion i ddilyn

18 Mehefin
7.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Cwmni theatr Riding Lights a Home for Good
Rhagor o fanylion isod 

19 Mehefin
Dathliad Synod Môn
Rhagor o fanylion


My Place

Dydd Sadwrn 18 Mehefin 7.30pm

Wedi bownsio rhwng gweithwyr cymdeithasol a chartrefi gwahanol, wedi eu diffinio gan ddogfennau mewnfudiad ac adroddiadau llys, yn
ddrwadybus ac wedi eu camdrin, a allen nhw dod o hyd i rywle i fod yn nhw eu hunain?

Mae'r perfformiad yma yn dangos bywydau pedwar person ifanc heb le i alw'n adref. Mae merch ifanc yn bodio trwy'r nos. Mae brawd a chwaer yn ymladd i aros gyda'u gilydd. Mae bachgen ifanc yn peryglu ei fywyd ar daith peryglus dros y môr.

Gellir archebu tocynnau trwy glicio ar y poster. Bydd y perfformaiad yn Saesneg.


Llyfrau ar gael

Mae gan Y Parchg Naomi Starkey 4 copi o Breaking Bread - Group Studies (Leader's Guide) ar gael yn Nhŷ Deiniol. Cysylltwch â Naomi Wood, ein Cyfarwyddwr Cyfatherbu, os hoffech chi derbyn copi.


Neges wrth tîm diogelu yr Eglwys yng Nghymru

Rydym yn falch o gyhoeddi bod dau hyfforddwr newydd wedi'u hychwanegu at y tîm diogelu. Dawn Wilson a fydd yn cefnogi Dewi Sant, Abertawe, ac Aberhonddu. Rebecca Jones a fydd yn gweithio gyda Mynwy a Llandaf. Bydd Emma Leighton-Jones, ein prif hyfforddwr diogelu parhau i weithio gyda Bangor a Llanelwy Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein dau hyfforddwr newydd yn gyfarwydd â’r Eglwys yng Nghymru a’i darpariaeth hyfforddiant diogelu Unwaith y byddant wedi ymgartrefu yn eu rolau, byddwn yn gallu cyflwyno rhaglen ehangach o waith wyneb yn wyneb. a hyfforddiant chwyddo Bydd dyddiadau ar gyfer sesiynau hyfforddi yn cael eu rhyddhau yn fuan Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Sarah RobinsonDros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

1 Mai
Cyngor yr Esgob a Chyngor yr Esgobaeth

8 Mai
Bro Cybi

15 Mai
Wythnos Cymorth Cristnogol

22 Mai
Bro Cwyfan

29 Mai
Bro Enlli


Dyddiadau eraill yn 2022

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Cymraeg

Y Ddolen


24 April 2022

The Second Sunday of Easter


This Sunday and through the week we pray for:

Beuno Sant Uwch Gwyrfai

We pray in particular for:

  • growth in prayer and discipleship in order to be confident in their faith in Jesus Christ
  • the establishment of simple and life-giving structures within the Ministry Area
  • the development of Tŷ’r Pererinion and the ministry to pilgrims
  • all those who are to be married and welcomed into the family of the church through baptism

diary

Diary

30 April
Enthronement of the Archbishop of Wales
2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
This provincial service is a ticketed event. This service will, however, be Live Streamed.

11 June
2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
LGBTQ+ Chaplaincy Service
More details to follow

18 June
7.30pm
Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor
Riding Lights theatre company with Home for Good
For more details see below


19 June

Synod Môn Celebration
More details


My Place

Saturday 18 June 7.30pm

Bounced between social workers and different homes, defined by immigration documents and court reports, mistrusted and mistreated, can they find somewhere to be themselves?

This performance powerfully portrays four young people with no place to call home. A young girl hitch-hikes through the night. A brother and sister fight to stay together. A teenager risks his life on a perilous sea crossing.

To book tickets please click on the poster above.


Books available

The Revd Naomi Starkey has 4 spare copies of Breaking Bread - Group Studies (Leader's Guide) available at Tŷ Deiniol. Please get in touch
with Naomi Wood, our Director of Communications, if you would like a copy.


A message from the Safeguarding team of the Church in Wales

We are pleased to announce the addition of two new trainers to the safeguarding team. Dawn Wilson who will support St David's, Swansea, and Brecon. Rebecca Jones who will work with Monmouth and Llandaff. Emma Leighton-Jones, our lead safeguarding trainer will continue to work with Bangor and St Asaph. We are working to get our two new trainers familiar with the Church in Wales and its safeguarding training delivery. Once they are settled into their roles, we will be able to deliver a broader program of in person and zoom training. Dates for training sessions will be released shortly. If you would like any further information, please contact Sarah RobinsonOver the next few weeks we will be praying for:

1 May
Bishop's Council and Diocesan Council

8 May
Bro Cybi

15 May
Christian Aid Week

22 May
Bro Cwyfan

29 May
Bro Enlli


Other dates in 2022

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements