minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Archbishop Andrew
Archesgob Cymru - Y Parchedicaf Andrew John | The Archbishop of Wales - The Most Reverend Andrew John
English

Y Ddolen


1 Mai 2022

Trydydd Sul y Pasg


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Cyngor yr Esgob a Chyngor yr Esgobaeth 

Mae Esgob Mary yn ein gwahodd ni i weddïo dros Gyngor yr Esgob a Chyngor yr Esgobaeth yr wythnos hon a thros y gwaith sydd gan y ddau dîm yma yn gwrando’n weddigar, cynllunio, arwain a darparu adnoddau ar gyfer gwaith ein hesgobaeth. Yn yr amseroedd prysur hyn o newid rydyn ni’n gweddïo gyda gobaith atgyfodiad, yn cofio geiriau heddwch Crist atgyfodedig ac yn gofyn i Dduw am y cryfder a’r dewrder sydd eu hangen arnom i aros yn ffyddlon i’n galwad ac i fod yn arwyddion o ras i eraill.


ipad diary

Dyddiadur

30 Ebrill
Gorseddiad Archesgob Cymru
2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Mae mynediad i'r gwasanaeth taleithiol hwn drwy docyn yn unig. Fodd bynnag, bydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio yn fyw.

11 Mehefin
2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Gwasanaeth Caplaniaeth LDHTC+
Rhagor o fanylion i ddilyn

18 Mehefin
7.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Cwmni theatr Riding Lights a Home for Good

19 Mehefin
Dathliad Synod Môn
Rhagor o fanylion


Neges wrth yr Esgob Cynorthwyol Mary

Lis Perkins

Mae llanw’r Pasg yn ein hesgobaeth wedi bod yn arbennig o ingol eleni gyda marwolaeth Lis Perkins, ffigwr blaenllaw nid yn unig yn ei heglwys leol, Synod a'r Esgobaeth, ond ledled yr Eglwys yng Nghymru. Bydd ffydd ddisglair atgyfodiad Lis yn parhau i fod yn ffynhonnell anogaeth i lawer, a gweddïwn dros ei theulu ar yr adeg hon.

Bydd angladd Lis ar ddydd Mawrth 3 Mai yn Eglwys Gadeiriol Sant Deiniol ym Mangor am 1pm. Mae'r traddodi yn yr amlosgfa ar gyfer teulu'n unig, ond bydd lluniaeth i bawb yn y Gadeirlan yn dilyn y gwasanaeth.

Mae cymaint i ddiolch i Dduw amdano wrth i ni gofio Lis – ei ffydd a’i hymrwymiad mawr, ei hangerdd a’i phenderfyniad i weithio dros obaith a thegwch i bawb a’i chymhelliad i fyw fel arwydd o obaith a gras i eraill. Gweddïwn dros Lis, dros ei theulu sy’n galaru ar ei cholled a thros bawb sy’n galaru heddiw:

Gorffwysdra tragwyddol dyro i Lis O Dduw, a thywynu goleuni tragwyddol arni. Bydded i'w henaid hi ac eneidiau'r holl ffyddloniaid ymadawedig, trwy ras a thrugaredd Duw, orphwyso mewn tangnefedd, a chyfodi mewn gogoniant. Amen.

Archesgob Cymru

Mae’r penwythnos hwn yn achlysur o lawenydd mawr i’n hesgobaeth gyda gorseddu’r Archesgob Andrew brynhawn Sadwrn. Yr wythnos hon, yng Nghorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru, traddododd yr Archesgob ei anerchiad Llywyddol cyntaf, a hynod ysbrydoledig, lle bu’n siarad am Wcráin a rôl yr eglwys mewn heddwch, am bŵer trawsnewidiol yr Efengyl a rhoddodd gynnwrf. galw am inni ddwyn i gof hanes ein ffydd a’r cyfan yr ydym wedi’i ddysgu am ddilyn Crist yn barod, a pharhau i ymateb i heriau ein hoes “gan droi gobeithion dewr yn weithredoedd diriaethol” a darganfod o’r newydd ein galwedigaeth i fod yn Eglwys yng Nghymru. Cymru. Parhawn i weddïo dros ein Harchesgob a diolch i Dduw am yr arweiniad dewr a gobeithiol y mae’n ei gynnig.

Cymorth Cristnogol

Gydag wythnos Cymorth Cristnogol yn nesau cawn ein hatgoffa o’r bartneriaeth wych sydd gennym gyda’r elusen hon. Mae llawer o’n heglwysi wedi bod mewn cysylltiad â Chymorth Cristnogol eisoes yn y gwaith i ymateb i’r rhyfel yn yr Wcrain ac i gefnogi llochesi a cheiswyr lloches. Gweler y wybodaeth sydd ynghlwm wrth Mari McNeil am ffocws wythnos Cymorth Cristnogol eleni.

Fel arfer, bydd llawer o wahanol ddigwyddiadau codi arian ledled Cymru yn ystod cyfnod Wythnos Cymorth Cristnogol, gan gynnwys nifer o unigolion a grwpiau a fydd yn cymryd rhan yn yr her 300,000 o gamau sydd wedi cydio yn nychymyg llawer ers ei sefydlu ddwy flynedd yn ôl.

Un sy'n camu i'r adwy i ateb yr her yw Andrew Sully. Arweinydd Ardal Weinidogaeth Llandudno Mae wedi gosod targed uchelgeisiol iddo’i hun o gerdded i bob un o 22 castell gogledd Cymru. Os hoffech gefnogi Andrew, neu gerdded gydag ef, cysylltwch ag ef ar 07779418036 neu cefnogwch ef ar https://www.justgiving.com/fundraising/andrew-sully2


Os yw her Andrew yn eich ysbrydoli, beth am gofrestru i wneud un eich hun? Gallwch ofyn i deulu a ffrindiau helpu petaech yn dymuno, neu fe allech streicio allan ar eich pen eich hun. Bydd digonedd o weithgareddau codi arian eraill, mwy traddodiadol, ymlaen hefyd. Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y gallech chi a’ch eglwys helpu, ewch i wefan Cymorth Cristnogol

Mae gan ein byd anghenion cymhleth a rhyng-gysylltiedig, ond trwy sefyll mewn undod â’n chwiorydd a’n brodyr ledled y byd, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau llawer a bod yn arwyddion o gariad di-ffael Duw.


Eglwys Llangelynnin

Prosiect Llenyddol Llwybr Cadfan

Edrychwn ymlaen at ail gymal y Prosiect Llenyddol Llwybr Cadfan fydd yn mynd rhagddo ym Mis Mai.

Digwyddiad digidol, rhithwir fydd hwn fydd yn cael ei lawnsio ar wefan Esgobaeth Bangor am 2pm brynhawn Sadwrn 5 Mai . Rydym am ganolbwyntio ar ein hail leoliad ar y daith sef Eglwys Celynin Sant, Llangelynin.

Holl bwrpas y prosiect hwn yw ddod i adnabod eglwysi a chymunedau ar hyd Lwybr Cadfan rhwng Dywyn ym Meirionnydd ag Ynys Enlli; lle y credir mai Cadfan, y cenhadwr Celtaidd o’r chweched ganrif, oedd yr abad cyntaf. Bydd y ddau fardd preswyl, Siôn Aled a Sian Northey ynghyd â Annes Glyn y bardd gwadd, yn darllen eu cerddi gwreiddiol fydd yn cynnig golwg newydd i ni ar y lleoliad arbennig hwn ynghyd â dathlu’r dreftadaeth leol. Cyflwynir cefndir hanesyddol Celynin Sant gan yr Hybarch Andrew Jones, Archddiacon Meirionydd a bydd gair o weddi gan Carwyn Siddall ynghyd â chyfrannwyr eraill.Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

8 Mai
Bro Cybi

15 Mai
Wythnos Cymorth Cristnogol

22 Mai
Bro Cwyfan

29 Mai
Bro Enlli


Dyddiadau eraill yn 2022

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Cymraeg

Y Ddolen


1 May 2022

The Third Sunday of Easter


This Sunday and through the week we pray for:

the Bishop's Council and the Diocesan Council

Bishop Mary invites us to pray for our Bishop's Council and Diocesan Council this week and for the work these two teams have in prayerfully listening, planning, leading and resourcing the work of our diocese. In these busy times of change we are praying with resurrection hope, remembering the risen Christ’s words of peace and asking God for the strength and courage we need to remain faithful to our calling and to be signs of grace to others.


diary

Diary

30 April
Enthronement of the Archbishop of Wales
2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
This provincial service is a ticketed event. This service will, however, be Live Streamed.

11 June
2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
LGBTQ+ Chaplaincy Service
More details to follow

18 June
7.30pm
Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor
Riding Lights theatre company with Home for Good

19 June
Synod Môn Celebration
More details


From Assistant Bishop Mary

Lis Perkins

Eastertide in our diocese has been particularly poignant this year with the death Lis Perkins, a leading figure not only in her local church, Synod and diocese, but throughout the Church in Wales. Lis’s shining resurrection faith will continue to be a source of encouragement to many, and we pray for her family at this time.

The funeral for Lis will be on Tuesday 3 May at Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor at 1pm. The committal at the crematorium is strictly for family only, but there will be refreshments at the Cathedral following the service.

There is so much to thank God for as we remember Lis – her great faith and commitment, her passion and determination to work for hope and fairness for all and her zest to live as a sign of hope and grace for others. We pray for Lis, for her family who mourn her loss and for all who are grieving today:

Eternal rest grant unto Lis O God, and let perpetual light shine upon her. May her soul and the souls of all the faithful departed, through the grace and mercy of God, rest in peace and rise in glory. Amen.

Archbishop Andrew

This weekend is an occasion of great joy for our diocese with the enthronement of Archbishop Andrew on Saturday afternoon. This week at the Governing Body of the Church in Wales the Archbishop gave his first, and hugely inspiring Presidential address in which he spoke about Ukraine and the role of the church in peace-making, about the transformational power of the Gospel and gave a stirring call for us to recall the story of our faith and all that we have learned about following Christ already, and to continue to respond to the challenges of our age “turning brave hopes into concrete acts” and discovering afresh our vocation to be the Church in Wales. We continue to pray for our Archbishop and thank God for the courageous and hopeful leadership he offers.

Christian Aid

With the approach of Christian Aid week we are reminded of the fantastic partnership that we have with this charity. Many of our churches have been in touch with Christian Aid already in the work to respond to the war in Ukraine and in support of refuges and asylum seekers. Please see the attached information from Mari McNeil about the focus of Christian Aid week this year.

As ever, there will be many different fundraising events right across Wales during the Christian Aid Week period, including many individuals and groups who will participating in the 300,000 step challenge which has grabbed the imagination of many since its inception two years ago.

One who is stepping up to meet the challenge is Andrew Sully. Ministry Area Leader of Llandudno He has set himself an ambitious target of walking to all of north Wales’s 22 castles. If you would like to support Andrew, or walk with him please do contact him on 07779418036 or support him at https://www.justgiving.com/fundraising/andrew-sully2

If Andrew’s challenge inspires you, why not sign up to do your own? You can ask family and friends to help should you wish, or you could strike out on your own. There will be plenty of other, more traditional, fundraising activities on too. If you’d like more information about how you and your church could help, visit the Christian Aid website

Our world has complex and interconnected needs, but by standing in unity with our sisters and brothers around the globe, we can make a real difference to the lives of many and be signs of God’s unfailing love.


Llwybr Cadfan Literary Project

We look forward to the second phase of the Llwybr Cadfan Literary Project which will go ahead in May.

This will be a virtual, digital event that will be launched on our diocesan website at 2pm on Saturday 5 May. We will be focusing our attention on our second location along the journey; St Celynin's Church, Llangelynin.

This project aims to get to know churches and communities on Llwybr Cadfan between Tywyn in Meirionnydd and Bardsey Island where Cadfan, the sixth-century Celtic missionary, is believed to have been the first abbot. The two resident poets, Siôn Aled and Sian Northey along with Annes Glyn the guest poet, will read their original work offering us a new look at this special location as well as celebrating the local heritage. The historic background of Saint Celynin will be presented by the Venerable Andrew Jones, Archdeacon of Meirionydd, and there will also be a word of prayer from Carwyn Siddall along with other contributors.Over the next few weeks we will be praying for:

8 May
Bro Cybi

15 May
Christian Aid Week

22 May
Bro Cwyfan

29 May
Bro Enlli


Other dates in 2022

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements