minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Christian Aid logo
English

Y Ddolen


15 Mai 2022

Pumed Sul y Pasg


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Wythnos Cymorth Cristnogol 

Gadewch inni ddod at yr afon
a bod fel y coed a blannwyd wrth ffrydiau dŵr,
gan osod ein gwreiddiau yn ddwfn yng ngair Duw,
yn dwyn ffrwyth da fydd yn parhau,
heb grino gan flinder,
yn ymestyn i dderbyn
a bod yn ffynhonnell iachâd.
Amen.


ipad diary

Dyddiadur

19 Mai
6.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Darlith Goffa y Tra Pharchg Trevor Evans ar Genhadaeth ac Efengylu 2022
"Anglicaniaid bwriadol, nid Anglicaniaid hap a damwain: Yr hyn y gall Anglicaniaid byd-eang ei ddysgu inni am weinidogaeth a chenhadaeth"
Mwy o fanylion yma

11 Mehefin
2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Gwasanaeth Caplaniaeth LDHTC+

18 Mehefin
7.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Cwmni theatr Riding Lights a Home for Good

19 Mehefin
Dathliad Archddiaconiaeth Ynys Môn
Mae lleoliad y digwyddiad yma wedi newid i Ysgol Cybi


Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Braf yw croesawu’r Parchg Jenny Clarke i’r Esgobaeth yr wythnos hon ac edrychwn ymlaen at ei gwasanaeth croeso ddiwedd y mis hwn.

Wythnos nesaf yw wythnos Cymorth Cristnogol. Ffocws yr wythnos eleni yw’r argyfwng hinsawdd ac mae llawer o adnoddau defnyddiol ar Wefan Cymorth Cristnogol i’n helpu i ddysgu mwy am hyn. Mae’r Parchg Andrew Sully yn parhau â’i daith gerdded Cestyll Gogledd Cymru i godi arian a diddordeb mewn Cymorth Cristnogol. Mae cyfleoedd i gerdded gydag ef, i'w noddi ac i weddïo drosto. Gallwch ddod o hyd i fanylion mewn rhifynnau blaenorol o Y Ddolen ac ar dudalen Facebook “Llandudno Ministry Area”.

Dduw pawb, diolchwn iti am ddechreuadau newydd a chyfleoedd i groesawu ffrindiau newydd, i ddarganfod dysg newydd ac i dyfu mewn ffydd a chariad. Cynorthwya ni i fod â chalon agored yn ein holl gyfarfyddiadau ac arwain ni oll yn dy ffyrdd o ras ac adnewyddiad. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, ein ffrind, ein tywysydd a’n gobaith. Amen

Canon David Morris
Canon David Morris

Cyfarwyddwr Gweinidogaeth newydd

Cafodd Canon David Morris ei drwyddedu fel Cyfarwyddwr Gweinidogaeth newydd yr Esgobaeth yn ystod gwasanaeth o Gosber ar Gân nos Sul 8 Mai yng Nghadeirlan Deiniol Sant. Bydd David yn gweithio i hybu dau o’n canolbwyntiau esgobaethol, sef meithrin disgyblion a thyfu gweinidogaethau newydd.

Gellir cysylltu â David trwy ebost davidmorris@eglwysyngnghymru.org.uk neu ar y ffôn 07498 318325

Mae David am ymweld â phob Ardal Weinidogaeth dros y wythnosau nesaf ac mi fydd yn gysylltu ag arweinwyr yr Ardaloedd Gweinidogaeth i drefnu amser gyfleus.


Swyddi newydd o fewn yr Esgobaeth

Mae yna 3 swydd newydd yn cael eu cyhoeddi o fewn yr Esgobaeth heddiw.

1. Archddiacon Ynys Môn
  • Arwain a gwasanaethu cenhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys ym Môn, gan gefnogi clerigwyr ac Ardaloedd Gweinidogaeth ar draws ynys o harddwch mawr a chymunedau amrywiol; ac, fel aelod o Gyngor yr Esgobion, gyfrannu at fywyd a thyst yr esgobaeth a’r Eglwys yng Nghymru yn ei chyfanrwydd.
2. Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Ardudwy
  • Arwain a gwasanaethu’r genhadaeth a’r weinidogaeth yr Eglwys yn Ficer Ardal Weinidogaethol sy'n cyrraedd o Harlech i Abermaw, ar hyd arfordir gogoneddus gorllewin Cymru, gyda ei chymysgedd cyfoethog o gymunedau, eglwysi a cydweithwyr.
3. Canon dros Ymgysylltu â'r Gymuned
  • Arwain a gwasanaethu’r genhadaeth a’r weinidogaeth o'r Eglwys yn ninas Bangor, fel a Canon Preswyl yr Eglwys Gadeiriol, gyda cyfrifoldeb am ein gweinidogaeth i’n dinas, ei Brifysgol, ei Stryd Fawr, ei thai ystadau a'n Banc Bwyd.

Defnyddiwch y botymau isod i ddarllen am y wahanol swyddi.


Eryl Parry i ddod yn Galluogydd Cenhadaeth Arloesol

Meddai Esgob Mary,

Rwyf wrth fy modd bod y Parchg Eryl Parry wedi derbyn swydd Galluogydd Cenhadaeth Arloesol yn Archddiaconiaeth Bangor. Bydd Eryl yn parhau i gael ei gwreiddio ym Mro Celynnin lle mae ganddi eisoes weinidogaeth Arloesi wych. Yn ogystal bydd yn gwneud gwaith ar draws yr Archddiaconiaeth i annog ac archwilio cyfleoedd a hyfforddiant ar gyfer prosiectau arloesi a gweinidogaeth a helpu eraill i ddarganfod beth allai dyfu yn eu cyd-destun a’u maes.

Bydd Eryl yn cael ei thrwyddedu ar gyfer ei gweinidogaeth newydd ar Ddydd Iau Dyrchafael yn Eglwys y Santes Fair Conwy mewn gwasanaeth arbennig, y mae croeso i bawb iddo ar nos Iau 26 Mai 7pm.


Casgliad at Archddiacon Môn

Fel yr hysbysebwyd ym mis Ionawr mae Archddiacon Môn yn ymddeol ar ôl 40 mlynedd o weinidogaeth. Hoffai Archesgob Cymru ac Esgob Cynorthwyol Bangor eich gwahodd i wneud rhodd ariannol tuag at anrheg i ddathlu weinidogaeth yr Hyb. Andy Herrick.

Gellir anfon eich rhodd at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor gan ddefnyddio'r manylion sydd ar y ffurflen ar ein gwefan: Taliadau i'r Bwrdd Cyllid

Defnyddiwch 'AAH' fel cyfeirnod os gwelwch yn dda.


Gŵyl RS Thomas ac ME Eldridge

Bydd 8ed Gŵyl flynyddol o Farddoniaeth a Chelf yn dathlu RS Thomas ac ME Eldridge yn cael ei chynnal yn Aberdaron ble roedd ef yn ficer a hithau’n arlunydd.

Yn barod mae ambell i ddigwyddiad yn llawn ond mae 'na tocynnau ar gyfer darlithoedd ar brynhwn Sadwrn, cyngherdd nos Sadwrn a ddigwyddiadau ar y Sul ar gael. Defnyddiwch y botwmau isod i ymewld â'r wefan neu archebu tocynnau ar Eventbrite.


Hassanau dros ben

Mae gan Eglwys Holy Cross Wyken yn Coventry tua 50 o hosanau (coch) mewn cyflwr da nad ydyn nhw byth yn eu defnyddio ac maen nhw eisiau rhoi ‘am ddim i gartref da’. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Naomi WoodDros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

22 Mai
Bro Cwyfan

29 Mai
Bro Enlli

5 Mehefin
Pentecost

12 Mehefin
Bro Tudno

19 Mehefin
Bro Gwydyr

26 Mehefin
Bro Moelwyn


Dyddiadau eraill yn 2022

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood


Cymraeg

Y Ddolen


15 May 2022

The Fifth Sunday of Easter


This Sunday and through the week we pray for:

Christian Aid Week

Let us come to the river
and be like trees planted by streams of water, putting our roots down deep into God’s word, bearing good fruit that will last
not withering from fatigue,
stretching out to receive
and be a source of healing.
Amen.


diary

Diary

19 May
6.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
The 2022 Very Revd Trevor Evans Memorial Lecture in Mission & Evangelism
"Anglicans by intention rather than by accident: What global Anglicans can teach us about ministry and mission"
More information here

11 June
2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
LGBTQ+ Chaplaincy Service

18 June
7.30pm
Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor
Riding Lights theatre company with Home for Good

19 June
Archdeaconry of Anglesey Celebration
Please note that the location has changed to Ysgol Cybi


From our Assistant Bishop Mary

It is great to welcome The Revd Jenny Clarke to the Diocese this week and we look forward to her welcome service at the end of this month.

Next week is Christian Aid week. The focus of the week this year is the climate emergency and there are many useful resources on the Christian Aid Website to help us learn more about this. The Revd Andrew Sully is continuing his North Wales Castles walk to raise funds and interest in Christian Aid. There are opportunities to walk with him, to sponsor him and to pray for him. You can find details in previous issues of Y Ddolen and on the "Llandudno Ministry Area" Facebook page.

God of all, we thank you for new beginnings and opportunities to welcome new friends, to discover fresh learning and to grow in faith and love. Help us to be open hearted in all our encounters and lead us all in your ways of grace and renewal. We ask this in the name of Jesus, our friend, our guide and our hope. Amen

Canon David and his family
Canon David Morris a'i deulu | Canon David Morris and his family

A new Director of Ministry

Canon David Morris was licensed as the Diocesan Director of Ministry at a service of Choral Evensong at Saint Deiniol's Cathedral on Sunday 8 May. David will be seeking to advance our diocesan priorities of nurturing discipleship and growing new ministries.

You can contact David via email davidmorris@churchinwales.org.uk or on the phone 07498 318325

David is hoping to visit each Ministry Area over the coming weeks and will be in touch with Ministry Area Leaders to arrange a convenient time.


Vacancies within the Diocese

Three new roles are being advertised within the diocese as of today.

1. Archdeacon of Anglesey
  • Lead and serve the mission and ministry of the Church on Anglesey, supporting clergy and Ministry Areas across an island of great beauty and diverse communities; and, as a member of the Bishops’ Council, contribute to the life and witness of the diocese and the Church in Wales as a whole.
 2. Vicar and Ministry Area Leader of Bro Ardudwy
  • Lead and serve the mission and ministry of the Church as Vicar of a Ministry Area that reaches from Harlech to Barmouth, along the glorious west Wales coast, with its rich mix of communities, churches and colleagues. 
3. Canon for Community Engagement at the Cathedral
  • Lead and serve the mission and ministry of the Church in the city of Bangor, as a Residentiary Canon of the Cathedral, with responsibility for our ministry to our city, its University, its High Street, its housing estates and our Foodbank. 

Use the buttons below to view details of each of the roles.


Eryl Parry celebrating
Y Parchg | The Revd Eryl Parry

Eryl Parry to become Pioneer Mission Enabler

Bishop Mary says,

I am delighted that the Revd Eryl Parry has accepted the post of Pioneer Mission Enabler in Bangor Archdeaconry. Eryl will continue to be rooted in Bro Celynnin where she already has a wonderful Pioneer ministry. In addition she will undertake work across the Synod to encourage and explore opportunities and training for pioneer projects and ministry and help others to discover what might grow in their context and area.

Eryl will be licenced for her new ministry on Ascension Day in St Mary’s Church Conwy at a special service, to which all are welcome on Thursday 26 May at 7pm.


Collection for the Archdeacon of Anglesey

As was announced in January, the Archdeacon of Anglesey will soon be retiring after 40 years of ministry.

The Archbishop of Wales and the Assistant Bishop of Bangor would like to invite you to make a financial contribution towards a gift to celebrate the Ven. Andy Herrick's ministry.

Payments should be sent to the Bangor Diocesan Board of Finance using the details on the form on our webiste: Payments to the Bangor Diocesan Board of Finance

Please use 'AAH' as a reference for the payment


RS Thomas and ME Eldridge festival

16-19 June 2022

The 8th annual Poetry & Arts Festival celebrates RS Thomas & ME Eldridge in Aberdaron where he was vicar and she an artist.

Some events are sold out already but there are tickets for the Saturday lectures and Saturday evening concert, plus Sunday morning and afternoon presentations.

Please use the buttons below to visit the website or to purchase tickets on Eventbrite.


Surplus hassocks

Holy Cross Wyken Church in Coventry have about 50 hassocks (red) in good condition which they never use and want to give away ‘free to a good home’. For more information please contact Naomi WoodOver the next few weeks we will be praying for:

22 May
Bro Cwyfan

29 May
Bro Enlli

5 June
Pentecost

12 June
Bro Tudno

19 June
Bro Gwydyr

26 June
Bro Moelwyn


Other dates in 2022

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood