minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Saint Cwyfan's Church in the sea
Eglwys Cwyfan Sant, Bro Cwyfan, Archddiaconiaeth Môn | Saint Cwyfan's Church, Bro Cwyfan, Archdeaconry of Anglesey
English

Y Ddolen


22 Mai 2022

Chweched Sul y Pasg


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Bro Cwyfan

Gweddïwn yn enwedig am

 • y tîm gweinidogaethol
  • y Parchg Vince Morris, Ficer and Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth
  • Canon Christine Llewelyn (cydweithiwr sydd wedi ei hymddeol)
  • Darllenwyr: Joan Langrill, Bill Rogerson, Rhianwen Jones and Tom Jones.
 • pawb sy’n ymwneud â Gweinidogaeth Fugeiliol ar draws yr Ardal Weinidogaeth, yn enwedig y rhai sy’n cael eu comisiynu fel ymwelwyr bugeiliol ar ddiwedd y mis hwn
 • ail agoriad ar ôl ddwy flynedd o Eglwys Sant Edern ar ddydd Sul 29 Mai
ipad diary

Dyddiadur

11 Mehefin
2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Gwasanaeth Caplaniaeth LDHTC+

18 Mehefin
7.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Cwmni theatr Riding Lights a Home for Good

19 Mehefin
Dathliad Archddiaconiaeth Ynys Môn
Mae lleoliad y digwyddiad yma wedi newid i Ysgol Cybi


Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Mae’n hyfryd cael y Parchg Ddr Gareth Lloyd a Liz Lloyd yn cyrraedd yma yn yr esgobaeth cyn gwasanaeth croeso Gareth ar ddechrau mis Mehefin.

Diolch i bawb sydd wedi croesawu, annog a chefnogi’r Parchedig Andrew Sully a Llinos Roberts ar ymdrechion Cymorth Cristnogol yr wythnos diwethaf.

Rwyf mor falch o gefnogi'r cyngerdd codi arian er budd apêl DEC ar gyfer Wcrain. Mae’r fenter hon gan Adran Gerdd Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor yn arwydd hyfryd o’r creadigrwydd a’r gobaith a geir wrth rannu a chynnig anrhegion i eraill. Gyda phlant a phobl ifanc o ysgolion lleol yn cael eu gwahodd i ymuno â’n tîm gwych o gerddorion y Gadeirlan bydd canu a cherddoriaeth sy’n adlewyrchu hanes ac iaith Wcrain. Cofiwch ddod i gefnogi'r fenter hon. Dangoswch undod â phobl Wcráin trwy ddod i wrando ac i roi i'r apêl bwysig hon. Mae mor dda herio casineb a loes rhyfel a dioddefaint gyda dathliad llawen a gobeithiol o ddiwylliant a chyfranogiad mae'r digwyddiad hwn ar ddydd Llun 23 Mai am 6pm. Mae croeso i bawb.

Wrth inni edrych ymlaen at Ddydd Iau’r Dyrchafael, gadewch inni gofio ein galwad, fel y rhai a anfonwyd allan i’r byd yn parhau â gwaith Crist:

Gad inni fod fel coed wedi eu plannu wrth ffrydiau o ddŵr, yn gosod ein gwreiddiau yn ddwfn i air Duw, yn dwyn ffrwyth da a fydd yn para ac yn ffynhonnell iachâd i eraill. Amen.

Trysori Mynwentydd, Dolydd a Gerddi

Ar 13 Mehefin cynhelir sesiwn ym Mro Enlli. Am ragor o fanylion gweler y poster isod neu cysylltwch â Betty Wood.

Poster with information about Bro Enlli's Cherishing Churchyards project on June 13


System Emynau ar CD

Neges gan John Lees:
Mae fy nhad yn byw ym Mae Trearddur ac yn warden eglwys wedi ymddeol. Mae ganddo ‘system emynau CD’ mae’n barod iawn i’w rhoi i gartref da. Mae hwn yn cynnwys chwaraewr, uchelseinyddion, set o gryno ddisgiau wedi'u mynegeio sy'n cynnwys cerddoriaeth gefndir ar gyfer ystod eang o emynau, a llyfr emynau anodedig.

Mae’n drueni na chaiff y system hon ei defnyddio, a gallai fod yn ateb delfrydol i unrhyw eglwys heb organydd rheolaidd.

Byddai fy nhad yn fodlon rhoi’r system hon yn rhad ac am ddim i unrhyw gynrychiolydd eglwysig sy’n fodlon ei chasglu o Fae Trearddur.

Ebostiwch Naomi Wood i gael manylion cyswllt John.


Cofio COP26


Er mwyn cadw'r argyfwng hinsawdd ar blaenau ein meddyliau rydym yn cynnwys myfyrdodau a gweddiau yn reolaidd yma ar drydydd wythnos bob mis.


Fel gyda’r gair ‘ymgyrchu’, gallai'r gair 'cyllid' eich gadael yn dyfalu beth sy'n mynd i gael ei ofyn ohonoch! Yn COP26 cafodd cefnogaeth ariannol ei addo i helpu, galluogi a chefnogi gwledydd sy'n datblygu a chenhedloedd llai i wneud y newidiadau sydd ei angen i'w harwain at ddyfodol mwy cynaliadwy ar gyfer y blaned.

I ddarllen yr erthygl llawn cliciwch ar y botwm isod.


Casgliad at Archddiacon Môn

Fel yr hysbysebwyd ym mis Ionawr mae Archddiacon Môn yn ymddeol ar ôl 40 mlynedd o weinidogaeth. Hoffai Archesgob Cymru ac Esgob Cynorthwyol Bangor eich gwahodd i wneud rhodd ariannol tuag at anrheg i ddathlu weinidogaeth yr Hyb. Andy Herrick.

Gellir anfon eich rhodd at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor gan ddefnyddio'r manylion sydd ar y ffurflen ar ein gwefan: Taliadau i'r Bwrdd Cyllid

Defnyddiwch 'AAH' fel cyfeirnod os gwelwch yn dda.


Hassanau dros ben

Mae gan Eglwys Holy Cross Wyken yn Coventry tua 50 o hosanau (coch) mewn cyflwr da nad ydyn nhw byth yn eu defnyddio ac maen nhw eisiau rhoi ‘am ddim i gartref da’. Mae'n bosib cael yr hassanau o Dywyn ym Mro Ystumanner yn lle gorfod teithio yr holl ffordd i Coventry.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Naomi Wood


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

29 Mai
Bro Enlli

5 Mehefin
Pentecost

12 Mehefin
Bro Tudno

19 Mehefin
Bro Gwydyr

26 Mehefin
Bro Moelwyn


Dyddiadau eraill yn 2022

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood


Cymraeg

Y Ddolen


22 May 2022

The Sixth Sunday of Easter


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Cwyfan

We pray in particular for

 • the ministry team
  • The Revd Vince Morris, Vicar and Ministry Team Leader
  • Canon Christine Llewelyn (Retired Colleague)
  • Lay readers: Joan Langrill, Bill Rogerson, Rhianwen Jones and Tom Jones.
 • all those involved in Pastoral Ministry across the Ministry Area, especially those who are being commissioned as pastoral visitors at the end of this month
 • the reopening of St Edern's Church for worship on Sunday 29th May after two years.

diary

Diary

11 June
2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
LGBTQ+ Chaplaincy Service

18 June
7.30pm
Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor
Riding Lights theatre company with Home for Good

19 June
Archdeaconry of Anglesey Celebration
Please note that the location has changed to Ysgol Cybi


From our Assistant Bishop Mary

It is lovely to have the Revd Dr Gareth Lloyd and Liz Lloyd arrive here in the diocese in advance of Gareth's welcome service at the start of June.

Thank you to everyone who has welcomed, encouraged and supported Rev'd Andrew Sully and Llinos Roberts on efforts for Christian Aid this last week.

I am so delighted to support the fundraising concert in aid of the DEC appeal for Ukraine. This initiative by the Music Department at Cadeirlan Deiniol Sant in Bangor is a wonderful sign of the creativity and hope that can be found when gifts are shared and offered for others. With children and young people from local schools invited to join in with our wonderful team of Cathedral musicians there will be singing and music that reflects Ukrainian history and language. Please do come and support this venture. Show solidarity with the people of Ukraine by coming to listen and to give to this important appeal. It is so good to defy the hatred and hurt of war and suffering with a joyful and hopeful celebration of culture and participation this event is on Monday 23 May at 6pm. All are welcome.

As we look forward to Ascension Day on Thursday, let us remember our calling, as those sent out into the world continuing the work of Christ:

Let us be like trees planted by streams of water, putting our roots down deep into God's word, bearing good fruit that will last and being a source of healing for others. Amen.

Cherishing Churchyards, meadows and lawns

On 13 June a session is being held in Bro Enlli. For more information please see the poster below or contact Betty Wood.

Poster with information about Bro Enlli's Cherishing Churchyards project on June 13


Hymns on CD System

A message from John Lees:
My father lives in Trearddur Bay and is a retired church warden. He has a ‘hymns on CD system’ he is very willing to give to a good home. This consists of a player, loudspeakers, an indexed set of CDs containing backing music for a wide range of hymns, and an annotated hymn book.

It’s a shame for this system not to be used, and it could be the ideal solution for any church without a regular organist.

My father would be happy to give this system free of charge to any church representative willing to collect it from Trearddur Bay.

To be put in contact with John please email Naomi Wood


Remembering COP 26


In order to keep the climate emergency at the forefront of our minds we are including meditations and prayers regularly in Y Ddolen on the third week of each month.


As with the word ‘campaigning’ the word ‘finance’ may leave you wondering what is going to be asked of you! At COP26 financial support was pledged to help enable and support developing countries, and smaller nations, to bring about the necessary changes that will lead to a more sustainable future form the planet.

To read the full article click the button below.


Collection for the Archdeacon of Anglesey

As was announced in January, the Archdeacon of Anglesey will soon be retiring after 40 years of ministry.

The Archbishop of Wales and the Assistant Bishop of Bangor would like to invite you to make a financial contribution towards a gift to celebrate the Ven. Andy Herrick's ministry.

Payments should be sent to the Bangor Diocesan Board of Finance using the details on the form on our webiste: Payments to the Bangor Diocesan Board of Finance

Please use 'AAH' as a reference for the payment


Surplus hassocks

Holy Cross Wyken Church in Coventry have about 50 hassocks (red) in good condition which they never use and want to give away ‘free to a good home’. The hassocks can be delivered to Tywyn in Bro Ymstumanner rather than being collected from Coventry.
For more information please contact Naomi Wood


Over the next few weeks we will be praying for:

29 May
Bro Enlli

5 June
Pentecost

12 June
Bro Tudno

19 June
Bro Gwydyr

26 June
Bro Moelwyn


Other dates in 2022

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood