minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Flag on top of Bangor Cathedral
Cadeirlan Deiniol Sant, Bangor yn Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol | Saint Deiniol's Cathedral, Bangor in the Ministry Area of Bro Deiniol
English

Y Ddolen


26 Medi 2021

Yr Ail Sul ar Bymtheg wedi'r Drindod


Yn ein gweddïau y Sul hwn a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn cofio:

Ardal Weinidogaeth
Bro Deiniol

Cofiwn yn enwedig:

Y rhai sy’n mynd i wwasanaethu yno yn dilyn dathliadau gweinidogaethau newydd y Sul hon:

 • Y Parchg Siôn Rhys Evans, Is-Ddeon a Chanon Drysorydd
 • Joe Cooper, Cyfarwyddwr Cerdd
 • Naomi Wood, Gweinidog Teulu
 • Canon Emlyn Williams, Canon Ganghellor
 • Canon Robert Townsend, Canon Bencantor
 • Canon Tracy Jones, Canon Primus a Chanon dros Fywyd Cynulleidfaol
 • Y Parchg Kim Williams, Canon Tertius
 • Y Parchg Alan Gyle, Canon Quintus
 • Y Parchg Nick Golding, Canon Mygedol
 • Jane Coutts, Canon Mygedol Lleyg
 • Janet Gough, Canon Mygedol Lleyg
 • Robert Jones, Clerc y Cabidwl
 • Canon Angela Williams, Canon Emeritws
 • Elma Taylor, Darllenydd
Calendr Digidol

Dyddiadur

26 Medi
Gwasanaeth i ddathlu gweinidogaethau newydd yng Nghadeirlan Deiniol Sant
Yn yr oedfa Gosber hon yn y Gadeirlan, bydd y Cyfarwyddwr Cerdd, Gweinidog Teulu a'r Is-Ddeon newydd yn cael eu trwyddedu, a bydd Canoniaid newydd yn cael eu gosod, ochr yn ochr â Chlerc newydd y Cabidwl, a'r Cofrestrydd Esgobaethol a'r Dirprwy Gofrestrydd a benodwyd yn ddiweddar.

27 Medi
Cynhadledd yr Esgobaeth ar Zoom
Gellir cofrestu a gweld dogfennaeth ar gyfer y cyfarfod wrth gwasgu ar y botwm isod.

2 Hydref
Cynhadledd yr Esgobaeth yn y Gadeirlan

Mae aelodaeth ffurfiol Cynhadledd yr Esgobaeth i gynnwys tri chynrychiolydd lleyg o bob Ardal Weinidogaeth, hyd at dri gweinidog lleyg trwyddedig o bob Ardal Weinidogaeth, a phob clerig trwyddedig. Fodd bynnag, mae croeso cynnes i unrhyw aelod yng nghymundeb yr esgobaeth fynychu.
Gellir cofrestru a chael y dogfennaeth ar gyfer y cyfarfod wrth glicio ar y botwm isod.


Grŵp Cadfan

Mae'r Esgob yn gobeithio y byddwn yn gallu bwrw ymlaen â chyfarfod wyneb yn wyneb o Grŵp Cadfan ym mis Tachwedd. 

Gwahoddir holl Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth a Ficeriaid ar y Cyd i fod yn bresennol.

Bydd mwy o fanylion a rhaglen ar gyfer y digwyddiad ar gael yn fuan. Yn y cyfamser, dylid cofrestru isod.


Meaningful Chocolate company logo

Calendr 'Adfent go-iawn'

Y Calendr Adfent Go Iawn yw unig galendr Adfent Masnach Deg y DU sy'n dod gyda llyfr gweithgareddau stori Nadolig 24 tudalen am ddim ac mae'n cefnogi achosion elusennol.

Gellir prynu calendrau mewn bocsys o 18, os hoffech eu prynu i'w rhannu â theuluoedd yn eich eglwysi neu ysgolion lleol neu gellir eu prynu'n unigol. Cynghorir prynu'n gynnar gan fod y rhain yn boblogaidd iawn.

Am ragor o fanylion ac i archebu'r calendr ewch i wefan Meaningful Chocolate


Dyddiadau 2022

Synodau
Meirionydd - Dydd Llun
10am 14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Ynys Môn - Dydd Llun 7pm
14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Bangor - Dydd Mawrth 10am
15 Chwefror, 28 Mehefin, 11 Hydref

Grŵp Cadfan
Yn Nant Gwrtheyrn - Amser cinio i amser cinio
28 a 29 Mawrth
1 a 2 Rhagfyr

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Cymraeg

Y Ddolen


26 September 2021

The Seventeenth Sunday after Trinity


In our prayers this Sunday and through the week we remember:

the Ministry Area of Bro Deiniol

We remember in particular:

Those who are to serve there following the celebration of new ministries on Sunday evening:

 • The Revd Siôn Rhys Evans, Sub-Dean and Canon Treasurer
 • Joe Cooper, Director of Music
 • Naomi Wood, Family Minister
 • Canon Emlyn Williams, Canon Chancellor
 • Canon Robert Townsend, Canon Precentor
 • Canon Tracy Jones, Canon Primus and Canon for Congregational Life
 • The Revd Kim Williams, Canon Tertius
 • The Revd Alan Gyle to be Canon Quintus
 • The Revd Nick Golding to be Honorary Canon
 • Jane Coutts, Lay Canon
 • Janet Gough, Lay Canon
 • Robert Jones, Chapter Clerk
 • Canon Angela Williams, Canon Emeritus
 • Elma Taylor, Reader

Paper Calendar

Diary

26 September
A service to celebrate the new ministries at Saint Deiniol's Cathedral
At this service of Evening Prayer at the Cathedral, the new Director of Music, Family Minister and Sub-Dean will be licensed, and new Canons will also be installed, alongside the new Chapter Clerk and the recently appointed Diocesan Registrar and Deputy Registrar.

27 September
Diocesan Conference on Zoom
Registration and documentation for the meeting are available by clicking the button below.

2 October
Diocesan Conference at the Cathedral

The formal membership of the Diocesan Conference includes three lay representatives from each Ministry Area, up to three licensed lay ministers from each Ministry Area, and all licensed clerics. However, there is a warm welcome for any communicant member of the diocese to attend.
Registration and documentation for the meeting are available by clicking the button below.


Grŵp Cadfan

The Bishop hopes that we will be able to go ahead with an in-person meeting of Grŵp Cadfan in November. 

All Ministry Area Leaders and Associate Vicars are invited to attend.

More details and a programme for the event will become available soon. In the meantime, please register below.


A Real Advent Calendar

Real Advent Calendars

The Real Advent Calendar is the UK’s only Fairtrade Advent calendar which comes with a free 24 page Christmas story-activity book and supports charitable causes.

Calendars can be purchased in cases of 18, should you wish to buy them to share with families in your churches or local schools or they can be bought individually. Purchasing early is advised as these are very popular.

To find out more and to buy some visit the Meaningful Chocolate website.


Dates 2022

Synods
Meirionydd - Monday 10am
14 February, 27 June, 10 October
Anglesey - Monday 7pm 14
February, 27 June, 10 October
Bangor - Tuesday 10am
15 February, 28 June, 11 October

Grŵp Cadfan
At Nant Gwrtheyrn - Lunch time to lunch time
28 - 29 March
1 - 2 December

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.