minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


29 Mai 2022

Y Dyrchafael


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Bro Enlli

Gweddïwn yn enwedig am

 • y Parch Martyn Lewis
 • arweiniad yr Ysbryd Glân i fywyd a gwaith Bro Enlli 
 • gwaith estynnol yn y gymuned gan gynnwys Banc Bwyd Pwllheli a phawb sy’n ddibynnol arno
 • arweiniad yn y gwaith gyda Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
 • y cenhadaeth i ymwelwyr
 • pawb sydd yn paratoi i briodi
 • prosiect Llan
 • gweithgareddau cymdeithasol Bro Enlli
 • pawb sydd yn wael yn eu cartrefi neu mewn ysbyty, pawb sydd yn galaru a phawb sydd yn unig

Dyddiadur

Her Majesty the Queen

2 Mehefin
5.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Gosber ar Gân â Diolchgarwch am Jiwbilî Platinum Ei Mawrhydi y Frenhines
Bydd Archesgob Cymru yn mynychu'r gwasanaeth gyda Arglwydd Raglaw Gwynedd Ei Mawrhydi.
Gofynnir i glerigion a gweinidogion lleyg sydd am arwisgo rhoi gwybod i Glerc y Cabidwl

11 Mehefin
2.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Cymun Caplaniaeth LDHTC+

18 Mehefin
7.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Cwmni theatr Riding Lights a Home for Good

19 Mehefin
10.30am
Dathliad Archddiaconiaeth Ynys Môn
Ysgol Cybi

Cyfarfodydd Synod
Meirionydd - 27 Mehefin, 10.00am
Ynys Môn - 27 Mehefin, 7.00pm 
Bangor - 28 Mehefin, 10.00am


Esgob Cynorthwyol Mary yn trwyddedu'r Parchg Eryl Parry

Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Un o'r pethau llawen dwi wedi bod yn ymwneud ag e'r wythnos yma oedd "champio" - gwersylla mewn eglwys yn Eglwys Llanddonna ym Mro Seiriol. Roedd hwn yn brofiad newydd i mi, ond darganfyddais fod gan yr eglwys hardd hon, sydd wedi'i lleoli ger y llwybr arfordirol, rywbeth arbennig iawn i'w gynnig. Yn arbennig roedd y rhoddion o groeso a fynegwyd gan y bobl leol yn hyfryd i'w profi.

O ran pobl yn gwneud pethau newydd roedd yn arbennig iawn i mi mai’r gwasanaeth Trwyddedu cyntaf yr wyf wedi’i arwain oedd i’r Parchg Eryl Parry, sydd wedi dod yn Galluogydd Cenhadaeth Arloesol yn Archddiaconiaeth Bangor. Cawsom wasanaeth bendigedig i gychwyn gweinidogaeth newydd Eryl ar Ddydd y Dyrchafael yn y Santes Fair, Conwy. Mae diolch enfawr i bawb a baratôdd yr addoliad a’r croeso yno. Yr wythnos nesaf edrychwn ymlaen at y gwasanaethau croeso i ddau glerigwr newydd i ni sef y Parchg Jenny Clarke a’r Parchg Ddr Gareth Lloyd. Gweddïwn dros bawb sy’n dechrau ar waith a phrosiectau newydd. A gofynnwn i Dduw ein bendithio ni i gyd yn y cyfleoedd newydd sydd gennym ni bob dydd o'n bywydau.

Dduw grasol, adnewydda ni a helpa ni i ddarganfod dy bresenoldeb ym mhob person newydd y byddwn yn cwrdd ag ef ac ym mhob digwyddiad y byddwn yn dod ar ei draws. Mewn eiliadau o her a phenderfyniad tiwn ein calonnau i ddirnad dy Doethineb. Bydded i'n bywoliaeth bob amser ddatgelu eich daioni i eraill. Amen


Llinell ffôn Tŷ Deiniol

Nid yw llinell ffôn Tŷ Deiniol yn gweithio ar hyn o bryd. Er mwyn cysylltu â'r swyddfa gyrrwch ebost at bagor@eglwysyngnghymru.org.uk neu cysylltwch yn uniongyrchol â'r aelod o staff. Ceir manylion cyswllt y tîm yma


Grant hael i gefnogi twf cerddoriaeth Gymraeg yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Rydym yn falch iawn bod Cadeirlan Deiniol Sant wedi derbyn grant hael o £22,000 gan Ymddiriedolaeth Cerdd y Cadeirlannau at ddibenion datblygu ein gweinidogaeth gerdd Gymraeg yn y Gadeirlan.


Cymanfa Ganu

Cynhelir Cymanfa Ganu Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023 ar nos Sul 26 Mehefin am 7.30pm yng Nghapel Salem, Stryd Llyn, Caernarfon. Mae mynediad drwy raglen – £5 (arian parod) o siopau Palas Print, Na Nôg, Llên Llŷn a Siop Eifionydd. Croeso mawr i bawb. Bydd Dechrau Canu Dechrau Canmol yn ffilmio ar gyfer S4C. Casgliad at Archddiacon Môn

Fel yr hysbysebwyd ym mis Ionawr mae Archddiacon Môn yn ymddeol ar ôl 40 mlynedd o weinidogaeth. Hoffai Archesgob Cymru ac Esgob Cynorthwyol Bangor eich gwahodd i wneud rhodd ariannol tuag at anrheg i ddathlu weinidogaeth yr Hyb. Andy Herrick.

Gellir anfon eich rhodd at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor gan ddefnyddio'r manylion sydd ar y ffurflen ar ein gwefan: Taliadau i'r Bwrdd Cyllid

Defnyddiwch 'AAH' fel cyfeirnod os gwelwch yn dda.


Newyddion diweddaraf prosiect Llan

Lansiwyd digwyddiad rhithiol ar 7 Mai yn canolbwyntio ar Eglwys Celynin Sant, Llangelynin. Mae yn cynnwys tair cerdd newydd sbon wedi'u hysbrydoli gan lwybr y bererindod fel rhan o’r prosiect llenyddol Cymraeg, Llwybr Cadfan. Mae ar gael i'w wylio yma.

Bu i aelodau o dîm Llan gerddodd a mapio llwybr pererindod newydd i Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor. Gobeithiwn lansio’r llwybr hwn gyda diwrnod o bererindod dan arweiniad ar ddiwedd mis Gorffennaf.

Cafodd y Parchg Sara Roberts, ein harweinydd cymunedol arloesol, ei chyfweld gan gylchgrawn Cristion am ei gwaith arloesol ym Methesda a Cloddio, y gymuned Gymraeg arloesol rydym yn ei chychwyn yno.

Rydym wedi cael gwahoddiad i dderbyn ein cymeradwyaeth Esgobaethol am gwblhau Cynllun Datblygu Iaith gan swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

5 Mehefin
Pentecost

12 Mehefin
Bro Tudno

19 Mehefin
Bro Gwydyr

26 Mehefin
Bro Moelwyn


Dyddiadau eraill yn 2022

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood


Cymraeg

Y Ddolen


29 May 2022

The Ascension


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Enlli

We pray in particular for

 • the Revd Martyn Lewis
 • guidance of the Holy Spirit for life and work of the Ministry Area
 • continued work in the community including the Food Bank in Pwllheli and all who are reliant on it
 • leadership in the work with children, young people and families
 • the mission to visitors
 • all who are preparing to marry
 • the Llan project
 • the community activities of Bro Enlli
 • those who are unwell in their homes, those who are grieving and those who are lonely

Diary

Her Majesty the Queen in a horse drawn carriage

2 June
5.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
Choral Evensong in Thanksgiving for Her Majesty the Queen's Platinum Jubilee
The Archbishop of Wales will be attending the service with Her Majesty's Lord Lieutenant.
Clergy and lay ministers who wish to robe should inform the Chapter Clerk

11 June
2.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
LGBTQ+ Chaplaincy Eucharist

18 June
7.30pm
Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor
Riding Lights theatre company with Home for Good

19 June
10.30am
Archdeaconry of Anglesey Celebration
Ysgol Cybi

Synod Meetings
Meirionydd - 27 June, 10.00am
Anglesey - 27 June, 7.00pm
Bangor - 28 June, 10.00am


Eryl putting on her walking socks
The Revd Eryl Parry putting on her walking socks

From our Assistant Bishop Mary

One of the joyful things I have been involved with this week was "champing" - Church camping at Eglwys Llanddonna in Bro Seiriol. This was a new experience for me, but I found that this beautiful church, located just by the coastal path has something very special to offer. In particular the gifts of welcome expressed by the local people were wonderful to experience.

In terms of people doing new things it was very special for me that the first service of Licensing that I have led was for the Revd Eryl Parry, who has become the Archdeaconry of Bangor's Pioneer Mission Enabler. We had a wonderful service to begin Eryl's new ministry on Ascension Day in Saint Mary's Church Conwy. Huge thanks are due to all who prepared the worship and welcome there. This coming week we look forward to the welcome services for two more clergy, the Revd Jenny Clarke and the Revd Dr Gareth Lloyd. We pray for all who are beginning new work and projects. And we ask God to bless us all in the new opportunities we have every day of our lives.

Gracious God, refresh us and help us to discover your presence in each new person that we meet and in every event that we encounter.
In moments of challenge and decision attune our hearts to discern your Wisdom. May our living always reveal your goodness to others. Amen


Tŷ Deiniol phone

Unfortunately the phone line for Tŷ Deiniol is not working at present. Please either send an email to bangor@churchinwales.org.uk or contact members of staff directly. Contact details for the team can be found here.


Generous grant to support growth of Welsh-language music at Saint Deiniol’s Cathedral

We are delighted that Saint Deiniol’s Cathedral has received a generous grant of £22,000 from the Cathedral Music Trust for the purposes of developing our Welsh-language music ministry at the Cathedral.


Cymanfa Ganu

A Cymanfa Ganu will be held as part of the Proclamation of the National Eisteddfod 2023 on Sunday 26 June at 7.30pm in Salem Chapel, Pool Street, Caernarfon. Admission by program which can be purchased for £5 (cash) from Palas Print, Na Nôg, Llŷn Literature and Siop Eifionydd shops. A warm welcome is extended to all. Dechrau Canu Dechrau Canmol will be filming the event for S4C.Collection for the Archdeacon of Anglesey

As was announced in January, the Archdeacon of Anglesey will soon be retiring after 40 years of ministry.

The Archbishop of Wales and the Assistant Bishop of Bangor would like to invite you to make a financial contribution towards a gift to celebrate the Ven. Andy Herrick's ministry.

Payments should be sent to the Bangor Diocesan Board of Finance using the details on the form on our webiste: Payments to the Bangor Diocesan Board of Finance

Please use 'AAH' as a reference for the payment


News from the Llan project from the last few weeks

A virtual event focused on St Celynin's Church, Llangelynin and featuring three new poems inspired by the pilgrimage route as part of the Llwybr Cadfan welsh language literary project was launched on 7 May. It’s still available to view here.

The Llan team walked and mapped a new pilgrimage route to Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor which we hope to launch with a guided pilgrimage day at the end of July.

The Revd Sara Roberts, our pioneer community leader, was interviewed by Cristion magazine about her pioneer work in Bethesda and Cloddio, the pioneer welsh language community we’re starting there.

We’ve been invited to receive our diocesan commendation from the Welsh language commissioner’s office at the Urdd National Eistedfodd.


Over the next few weeks we will be praying for:

5 June
Pentecost

12 June
Bro Tudno

19 June
Bro Gwydyr

26 June
Bro Moelwyn


Other dates in 2022

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood