minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Trawsfynydd Lake
Llyn Trawsfynydd, Bro Moelwyn
English

Y Ddolen


26 Mehefin 2022

Ail Sul wedi'r Drindod


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Bro Moelwyn

Gofynnwn am ein gweddïau yn enwedig am:

 • ffrindiau da ac aelodau ffyddlon bellach gyda nhw yn gorfforol ar fore Sul, ar ôl dwy flynedd a hanner o'r Pandemig Covid.
 • y trafodaethau yn y cwrs “Archwilio ffydd”, wrth iddynt geisio dod o hyd i “neges Gristnogol ar gyfer yr 21ain Ganrif,” a fydd yn gwneud i lygaid pobl ddisgleirio, yn lle cymylu â diflastod, sinigiaeth a difaterwch.
 • y mentrau newydd y maent yn eu cyflwyno eleni yn y gymuned.
  • Canu yn y Parc yn y Blaenau;
  • Paned a Sgwrs yn y Banc Bwyd,
  • ymgysylltiad eciwmenaidd ar ôl 6 mis o newid ysbrydol mawr yn y Blaenau.
 • Diolchwch am frwdfrydedd a gwaith caled yr aelodau, sy’n gweithio i drefnu digwyddiadau cymdeithasol eglwysig yr haf a’r hydref sydd i ddod wrth i ni o’r diwedd symud allan o Covid.
Halelwia Iesu – Mab Duw.
Maddau i mi, ac i fy nghymydog, eiddilwch dynol a sianelwch ein nwydau dynol i bopeth sy'n dda; er mwyn inni gael cipolwg ar dy gariad dwyfol ac ymgrymu mewn addoliad gostyngedig.
Amen.

Dyddiadur

25 Mehefin
Gwasanaeth o Ordinasiwn11.00am
Cadeirlan Deiniol Sant

Mae Helen Franklin a Selwyn Griffiths yn cael eu hordeinio’n Ddiacon yn y gwasanaeth eleni. Dewch i ddathlu yn y gwasanaeth i'w cefnogi wrth iddynt ddechrau eu gweinidogaethau newydd.

Gellir darllen am eu teithiau at weinidogaeth ordeiniedig trwy ddefnyddio'r botymau isod.

Selwyn Griffith
Helen Franklin

Cyfarfodydd Synod
Meirionydd - 27 Mehefin, 10.00am
Ynys Môn - 27 Mehefin, 7.00pm 
Bangor - 28 Mehefin, 10.00am

3 Gorffennaf
Trwyddedi'r Parchg Miriam Beecroft yn Ddeon Bro
Eglwys y Drindod, Penrhyndeudraeth
4pm

17 Gorffennaf
Lansiad Lwybr Cadfan yn Abaty Cymer
2pm


Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Ar ddiwedd Wythnos Ffoaduriaid mae wedi bod yn dda clywed cymaint o bob cwr o’r esgobaeth am ymdrechion lu i groesawu ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae hyn yn digwydd trwy weddi, rhoddion hael o amser, rhoddion ac arian a chan y rhai sy'n cefnogi teuluoedd penodol o ffoaduriaid. Diolch am yr holl gefnogaeth hon sy'n helpu ein hesgobaeth i ymgorffori galwad croeso yr Efengyl hon.

Nodyn i'ch atgoffa bod cyfarfodydd Synod yn cael eu cynnal yr wythnos hon. Cysylltwch â'ch Deon Bro neu'ch Archddiacon am gadarnhad o ddyddiadau a lleoliadau neu am unrhyw drefniadau rhannu car. Eleni rydym yn dechrau ar broses o Ofwyon i Ardaloedd Gweinidogaeth a fydd yn golygu cynnig mwy sylweddol o amser i edrych gyda'n gilydd ar Addoli, Tŵf a Chenhadaeth ein heglwysi. Gan y bydd hwn yn brosiect hirach, bydd yn cymryd cyfnod estynedig i'w gyflwyno ar draws yr esgobaeth. Tra’ch bod yn aros i'r broses cychwyn i chi efallai yr hoffech drefnu i'r wardeiniaid eglwys tyngu llw ar ddydd Sul pan fydd yr Archesgob neu finnau yn ymweld â’ch Ardal Weinidogaeth. Fel arall, mae'r Archddiaconiaid hefyd yn hapus i drefnu i ddod i wneud hyn yn yr Ardaloedd Gweinidogaeth.

Wrth i Helen a Selwyn gael eu hordeinio’n ddiacon y penwythnos hwn diolchwn i Dduw am weinidogaeth ddiaconaidd - y rhai sy’n cyhoeddi Teyrnas Dduw - a gweddïwn dros bawb y mae eu bywydau’n llawn newid ar yr adeg hon.

Duw newid a thwf; cynhyrfa oddi mewn inni ddoniau o ras, gobaith a llawenydd. Helpa ni i adnabod ein doniau a’u defnyddio’n dda wrth gyhoeddi dy heddwch, cyfiawnder a chariad i bawb sydd angen clywed hyn. Diolchwn i ti am bawb sy’n ein harwain ac yn ein helpu i dyfu mewn tosturi a gofal am y byd a phawb mewn angen. Heu dy haelioni a'th ddychymyg yn ein plith, fel y byddwn yn arwyddion bywiog o'th Deyrnas i bawb. Amen.

Y Parchg | The Revd Miriam Beecroft

Gwasanaeth i drwyddedu Deon Bro newydd

Estynnir croeso i chi i ymuno mewn gwasanaeth o Hwyrol Weddi ar Ddydd Sul 3 Gorffennaf. Bydd y Parchg Miriam Beecroft yn cael ei thrwyddedi yn Ddeon Bro newydd yn Archddiaconiaeth Meirionydd gan Esgob Mary. Bydd yn gyfle i'r Archddiaconiaeth addoli ynghyd ac i ddathlu gyda Miriam.


Ffurflen Datganiad Ariannol Blynyddol yr Eglwys yng Nghymru ar gyfer 2021

Hoffem cymered y cyfle i ddiolch i’r Ardaloedd Weinidogaeth sydd wedi cwblhau a chyflwyno eu Datganiad Ariannol Blynyddol yr Eglwys yng Nghymru i Gorff y Cynrychiolwyr. Bob blwyddyn mae Corff y Cynrychiolwyr yn anfon manylion mewngofnodi i bob Ardal Weinidogaeth er mwyn i’w Ffurflenni Ariannol Blynyddol gael eu cyflwyno’n uniongyrchol i Gorff y Cynrychiolwyr trwy borth ar-lein. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Ffurflen Datganiad Ariannol Blynyddol yr Eglwys yng Nghymru ar gyfer 2021 yw 30 Mehefin 2022. Os nad yw eich Ardal Weinidogaeth wedi derbyn manylion ynglŷn â sut i gael mynediad i’r porth ar-lein i gyflwyno’r Datganiad Blynyddol, cysylltwch â ni drwy e-bostio bangor@churchinwales.org.uk i ni ddarparu cymorth gyda chyflwyno'r wybodaeth.Casgliad at Archddiacon Môn

Fel yr hysbysebwyd ym mis Ionawr mae Archddiacon Môn yn ymddeol ar ôl 40 mlynedd o weinidogaeth. Hoffai Archesgob Cymru ac Esgob Cynorthwyol Bangor eich gwahodd i wneud rhodd ariannol tuag at anrheg i ddathlu weinidogaeth yr Hyb. Andy Herrick.

Gellir anfon eich rhodd at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor gan ddefnyddio'r manylion sydd ar y ffurflen ar ein gwefan: Taliadau i'r Bwrdd Cyllid

Defnyddiwch 'AAH' fel cyfeirnod os gwelwch yn dda.


Llwybr Cadfan yn Abaty Cymer

Bydd y digwyddiad nesaf yn ein pererindod lenyddol, Llwybr Cadfan, ar ddydd Sul Gorffennaf 17 am 2pm yn Abaty Cymer, Dolgellau.

Wedi llwyddiant lawnsiad y prosiect yn Eglwys Cadfan Sant, Tywyn ac yna’r gwasanaeth rhithiol o Eglwys Celynin Sant, Llangelynin dyma’r lleoliad nesaf ar ein taith. Bydd y dathliad hwn ar ddiwedd rhialtwch Sesiwn Fawr Dolgellau. Ein gobaith yw y bydd yn brynhawn bendigedig o adloniant yn un o’r lleoliadau mwyaf godidog yng Nghymru. Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar adrodd hanes ffydd, dathlu'r dreftadaeth leol a nodi pwysigrwydd Abaty Cymer i hanes cristnogol Cymru. 

Defnyddiwch y botwm isod i ddarganfod rhagor am y digwyddiad yma ac i archebu lle.


Swyddog Eglwys-Eco 'A Rocha UK'

Mae Delyth Higgins wedi ymuno â’r elusen cadwraeth Gristnogol, A Rocha UK, fel eu swyddog Eglwysi Eco dros Gymru. Mae Delyth yn ymuno â nhw ar adeg o alw cynyddol am Eco-Eglwys wrth i fwy o eglwysi geisio cefnogaeth i gymryd camau ymarferol ar ofalu am ddaear Duw. Mae Delyth yn siarad Cymraeg ac yn byw yn Abertawe.

Mae Eglwys-Eco yn cynllun gwobr arlein sydd yn rhan o brosiect A Rocha UK project. Mae'n cynllun eciwmenaidd sydd yn helpu eglwysi i gysylltu agweddau amgylcheddol gyda'r ffydd Cristnogol ac i ymateb yn ymarferol.

Delyth Higgins

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

26 Mehefin
Bro Moelwyn

3 Gorffennaf
Bro Peblig

10 Gorffennaf
Bro Cymer

17 Gorffennaf
Bro Tysilio

24 Gorffennaf
Pwyllgor Eiddo yr Esgobaeth

31 Gorffennaf
Bro Eifionydd


Dyddiadau eraill yn 2022

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


26 June 2022

Second Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Moelwyn

Our prayers are asked in particular for:

 • good friends and faithful members no longer with them in body on Sunday morning, after two and a half years of the Covid Pandemic.
 • the deliberations in the “Exploring faith” course, as they seek to find a “Christian message for the 21st Century,” which will make people’s eyes sparkle, instead of cloud over with boredom, cynicism and indifference.
 • the new initiatives they are introducing this year in the community.
  • Singing in the Park in Blaenau;
  • Cuppa and a Chat at the Food Bank,
  • ecumenical engagement after 6 months of major spiritual change in Blaenau.
 • Give thanks for the enthusiasm and hard work of members, working to organize church social events this coming summer and autumn as we at last move out of Covid.

Haleluiah Jesus – Son of God.
Forgive my, and my neighbour's, human frailties and channel our human passions to all that is good; that we might catch a glimpse of your divine love and bow in humble adoration. Amen.


Diary

25 June
Ordination service
11.00am
Saint Deiniol's Cathedral

Helen Franklin and Selwyn Griffiths will both be ordained Deacon at this year's service. Please do attend the service to support them and to celebrate with them as they begin their new ministries.

You can read more about both their journeys to Ordained Ministry using the buttons below.

Selwyn Griffith
Helen Franklin


Synod Meetings
Meirionydd - 27 June, 10.00am
Anglesey - 27 June, 7.00pm
Bangor - 28 June, 10.00am

3 July
Licensing of the Revd Miriam Beecroft as Area Dean
Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth
4pm

17 July
Launch of Llwybr Cadfan at Cymer Abbey
2pm


From our Assistant Bishop Mary

At the end of Refugee week, it has been good to hear so much from across the diocese about many efforts to welcome refugees and asylum seekers. This is happening through prayer, generous giving of time, gifts and money and by those actively supporting particular refugee families. Thank you for all this support which helps our diocese to embody this Gospel calling of welcome.

A reminder that Synod meetings are happening this week. Please contact your Area Dean or Archdeacon for confirmation of dates and venues or for any car-sharing arrangements. This year we are starting a process of "Visitations" to Ministry Areas which will involve a more substantial offering of time to look together at the Worship, Growth and Mission of our churches. Because this will be a longer project it will take an extended period to roll this out across the diocese. While you are waiting for a Visitation you may like to arrange for the swearing in of churchwardens to happen on a Sunday when the Archbishop or I visit your Ministry Area. Alternatively, the Archdeacons are also happy to arrange to come and do this in the Ministry Areas.

As Helen and Selwyn are ordained deacon this weekend, we thank God for the diaconal ministry of all those who are heralds of God's Kingdom, and we pray for all whose lives are full of change at this time.

God of change and growth; stir up within us gifts of grace, hope and joy. Help us to know our gifts and to use them well in announcing your peace, justice and love to all who need to hear this. We thank you for all who lead and help us to grow in compassion and care for the world and all in need. Sow your generosity and imagination amongst us, that we might be vibrant signs of your Kingdom for all. Amen.

Licensing a new Area Dean

You are warmly invited to join a service of Evening Prayer on Sunday 3 July where the Revd Miriam Beecroft will be licensed by Bishop Mary as Area Dean for the Archdeaconry of Meirionnydd. The service is being held in Holy Trinity, Penrhyndeudraeth at 4pm. It will be ab opportunity for the Archdeaconry to worship together and to celebrate with Miriam.


Church in Wales Annual Finance Returns for 2021

We’d like to take the opportunity to thank those Ministry Areas who have completed and submitted their Church in Wales Annual Finance Return to the Representative Body. Every year the Representative Body sends login details to each Ministry Area in order for their Annual Finance Returns to be submitted directly to the Representative Body through an online portal. The deadline for submission of the Church in Wales Annual Finance Return for 2021 is 30 June 2022. If your Ministry Area hasn’t received details with how to gain access to the online portal to submit the Annual Return please do get in touch by emailing bangor@churchinwales.org.uk for us to provide assistance with submitting the information.


Collection for the Archdeacon of Anglesey

As was announced in January, the Archdeacon of Anglesey will soon be retiring after 40 years of ministry.

The Archbishop of Wales and the Assistant Bishop of Bangor would like to invite you to make a financial contribution towards a gift to celebrate the Ven. Andy Herrick's ministry.

Payments should be sent to the Bangor Diocesan Board of Finance using the details on the form on our webiste: Payments to the Bangor Diocesan Board of Finance

Please use 'AAH' as a reference for the payment


Llwybr Cadfan at Cymer Abbey

The next event on our literary pilgrimage, Llwybr Cadfan will be on Sunday July 17 at 2pm at Cymer Abbey, Dolgellau.

After the success of the project launch at Saint Cadfan's Church, Tywyn and the virtual service from Saint Celynin's Church, Llangelynin this is the next location on our journey. This celebration will be at the end of the Sesiwn Fawr Dolgellau festival. We hope that it will be a wonderful afternoon of entertainment in one of the most magnificent locations in Wales. The event will focus on telling the story of faith, celebrating the local heritage and noting the importance of Cymer Abbey to the Christian history of Wales.

To find out more about this event and to book a place please use the button below.


Eco-Church Officer for Wales A Rocha UK

Delyth Higgins has joined Christian conservation charity, A Rocha UK, as their Eco Church officer for Wales. Delyth joins them at a time of increasing demand for Eco Church as more churches seek support to take practical action on caring for God's earth. Delyth is Welsh-speaking and lives in Swansea.

Eco-Church is a free online award scheme and is an A Rocha UK project. The Eco-Church initiative is an ecumenical scheme helping churches link environmental issues and the Christian faith and respond in practical action in the church.


Over the next few weeks we will be praying for:

26 June
Bro Moelwyn

3 July
Bro Peblig

10 July
Bro Cymer

17 July
Bro Tysilio

24 July
The Diocesan Property Committee

31 July
Bro Eifionydd


Other dates in 2022

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.