minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Caernarfon Castle lit at sunset
Castell Caernarfon | Caernarfon Castle, Bro Peblig
English

Y Ddolen


3 Gorffennaf 2022

Trydydd Sul wedi'r Drindod


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Bro Peblig

Gofynnwn am ein gweddïau yn enwedig am:

  • Eglwysi Llanbeblig, Santes Fair, Betws Garmon a Llanfair is gaer.
  • Canon Dylan J Williams, Rheithor; Offeiriad wedi ymddeol Y Parchg Jeffrey Hughes, Tad John Davies
  • staff a phlant Ysgol Maesincla (Ysgol Eglwys)
  • gwirfyddolwr sydd yn gweithio i glirio a thacluso hen fynwent Llanbeblig
  • ail adeiliadu bywyd yr Eglwys ar ôl y pandemig

Dyddiadur

3 Gorffennaf
Trwyddedi'r Parchg Miriam Beecroft yn Ddeon Bro
Eglwys y Drindod, Penrhyndeudraeth
4pm


17 Gorffennaf
Lansiad Llwybr Cadfan yn Abaty Cymer
2pm


22-26 Awst
Clwb Gwyliau Côr
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Oed 7-14
Cysylltwch â Joe Cooper, Cyfarwyddwr Cerdd y Gadeirlan, am ragor o wybodaeth


Y Parchg | The Revd Jon Price

Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Gan Archesgob Cymru ac Esgob Cynorthwyol Mary:

Bydd y Parchg Jon Price yn symud i Esgobaeth Blackburn i ymgymryd â swydd newydd yno ar ddiwedd yr haf. Byddwn yn gweld eisiau Jon yn esgobaeth Bangor yn fawr, lle mae wedi dod â chymaint o egni a dychymyg i’r holl waith y mae wedi’i arwain a bod yn ymwneud ag ef. Mae Jon wedi cael gweinidogaeth arbennig a chreadigol yma yn ein plith, a gweddïwn drosto ef, Sally a eu teulu wrth iddynt baratoi ar gyfer y rhan nesaf o’u taith Gristnogol.

Geiriau Archddiacon Meirionydd:

Wrth i mi ffarwelio â Jon a dymuno’r gorau iddo ar gyfer y dyfodol, caf fy atgoffa o brynhawn heulog yn eistedd ar y glaswellt ym Mhrifysgol Llanbedr Pont Steffan ym mis Medi 2013 gyda Jon a Sally yn archwilio'r posibilrwydd iddo ddod i Esgobaeth Bangor fel un o'n newydd ni CYFMEs. Roedd canlyniad y cyfarfod yn llwyddiant mawr ac roedd Jon a Sally ymunodd â'n teulu esgobaethol. Mae gweinidogaeth Jon wedi bod ers hynny trwy ei waith arloesol mae Jon wedi cyffwrdd a bendithio'r bywydau llawer o bobl - yn enwedig yr ifanc. Fy ngobaith yw y bydd Esgobaeth Blackburn yn elwa'n fawr o'r sgiliau Jon wedi dysgu a datblygu yma ym Mangor.

Wrth sôn am ei newydd, medddai Jon:

Ar ddiwedd yr haf, byddaf yn symud i Esgobaeth Blackburn i ymgymryd â rôl ddeuol Ficer Brindle a 'Swyddog Dechrau Gweinidogaeth’. Bydd symud yn brofiad chwerwfelys i'r teulu cyfan. Rwyf wedi fy nghyffroi gan y rhagolygon o’r hyn y byddaf yn ei wneud ond byddaf hefyd yn drist iawn i adael yr esgobaeth wych hon. Mae wedi bod yn fraint treulio’r saith mlynedd diwethaf yn adeiladu timau ar gyfer y weinidogaeth arloesi (ac ar gyfer gweinidogaethu gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd cyn hynny) yn ogystal â gweithio mewn eglwysi ar draws Ardal Weinidogaeth Bro Arwystli. Yn y ddau gyd-destun rwyf wedi dod o hyd i ffrindiau a chydweithwyr yr wyf yn siŵr na ellid eu gwella am eu hymroddiad.

Mae datblygu timau ac arwain eglwysi cenhadol yn ddau faes o’m gweinidogaeth yr wyf yn eu mwynhau’n arbennig, a byddwn yn gobeithio eu rhannu yn y gweinidogaethau hyn yn Brindle ac yn ehangach ar draws esgobaeth Blackburn. Rydym wedi ymweld â Swydd Gaerhirfryn yn aml fel teulu ac mae harddwch a bywiogrwydd y lle yn fy nharo. Fel teulu, rydym yn edrych ymlaen at fyw mewn sir mor amrywiol a dod i adnabod clerigwyr a phobl leol fel ei gilydd. O – a bydd y drws bob amser ar agor i ymwelwyr!


Mae ein cyfarfodydd Synod wedi bod yn ymwneud â galwedigaeth yr wythnos hon. Gweddïwn dros bawb sy’n ystyried galwad Duw; ar gyfer y rhai sy'n paratoi ar gyfer bedydd neu ar gyfer bedydd Esgob. Daliwn gerbron Duw y rhai sy’n offrymu eu hunain i’r weinidogaeth ar yr adeg hon, dros y rhai sy’n dathlu pen-blwyddi ordeinio, comisiynu neu drwyddedu, a thros bawb y mae eu bywydau’n llawn newid:

Dduw pawb, diolch iti dy fod yn adnabod pob un ohonom, a dy fod yn ein caru ni yn union fel yr ydym ni. Iesu, heddwch ein calonnau, diolch i ti am ein galw i'th ddilyn. Ysbryd Glân, rhoddwr bywyd, bendithia ni gyda dewrder i ymddiried ein hunain i gyd i chi. Bydd gyda ni ar ein taith ac arwain ni trwy dy ras. Amen.

Hyfforddiant i Lywodraethwyr Ysgolion Eglwysig

Fel y gwyddoch, bu rhai newidiadau deddfwriaethol pwysig iawn i addysgu AG o fewn y Cwricwlwm i Gymru. Bydd RVE yn orfodol o 22 Medi, heb unrhyw hawl rhieni i dynnu eu plentyn yn ôl. Mae’r Eglwys yng Nghymru, gan weithio ochr yn ochr â thimau addysg yn yr esgobaethau, yn cynnal digwyddiad hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr ar y fframwaith Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (RVE). Bydd y ddwy sesiwn yn cael eu cynnal trwy dimau. Os ydych yn gallu mynychu cofrestrwch trwy ddolen yr Eglwys yng Nghymru isod:

Mae dewis o:

5 Gorffennaf am 6.00pm https://forms.office.com/r/3UDg8S7Vt0 neu 7 Gorffennaf am 2.00pm https://forms.office.com/r/xJLQYWCrqi

Sylwch y bydd gwahoddiad y cyfarfod yn cael ei anfon allan y diwrnod cyn yr hyfforddiant.

Cysylltwch â rebeccamorteo@churchinwales.org.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.


Ynys Iona | The island of Iona

Cyfle gwirfoddoli ar Iona

Ydych chi erioed wedi meddwl ymuno â'r tîm ar Iona?

Mae ychydig o leoedd gwirfoddoli tymor byr, ar gyfer rolau penodol, yn Abaty Iona yr haf hwn.

Fe welwch fanylion ar ei wefan www.iona.org.uk/about/vacancies

Mae tîm Abbey yn croesawu gwesteion o lawer o wledydd i Iona bob wythnos i archwilio materion o bryder cyffredin - gan gynnwys yr amgylchedd, adeiladu heddwch, tlodi ac anghydraddoldeb, hiliaeth, ffoaduriaid, cynhwysiant ac amrywiaeth, deialog rhyng-ffydd. Maent yn gweithio gyda'i gilydd, yn addoli gyda'i gilydd ac maent yn rhannu prydau bwyd fel rhan o'i bywyd cyffredin.

Cysylltwch â VolunteerApplications@iona.org.uk os hoffech chi gael gwybod mwy.


Gweithdai am ddim ar gynnal mannau addoli Cymru

Mae cynnal a chadw rheolaidd yn allweddol i gadw adeiladau hanesyddol pwysig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Dyna pam mae’r Gymdeithas er Gwarchod Adeiladau Hynafol (SPAB) yn cynnal gweithdai rhad ac am ddim ym mis Awst i helpu mannau addoli Cymru i fynd i’r afael â’r materion sy’n ymwneud â chynnal a chadw.

Mae’n debyg mai aelodau eglwysig ar y safle fydd y cyntaf i sylwi ar broblemau, felly mae’r cyrsiau rhad ac am ddim hyn – ynghyd â chyfres fideo Cymraeg – wedi’u cynllunio i helpu’r rhai sy’n gofalu am eglwysi i ddeall eu meithriniad ffydd a chymryd camau ymarferol i ofalu amdani.

Wedi’u darparu gan y SPAB, gyda chefnogaeth hael Cadw, cynhelir y gweithdai ar 2 Awst yn Eglwys Sant Tysilio, Llanymynech ac ar 3 Awst yn Eglwys y Santes Fair, Caerhun.

Bydd tiwtoriaid arbenigol yn esbonio sut i fynd i'r afael â phroblemau cyffredin yn ddiogel, rhannu awgrymiadau ac ateb cwestiynau. Mae'r diwrnod yn cynnwys ymarfer ymarferol yn edrych ar yr adeilad cynnal i nodi materion cynnal a chadw a meysydd sy'n agored i niwed.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno yn Saesneg gyda chopïau Cymraeg o'r Dull SPAB ar gael i'w cludo. Mae’r SPAB hefyd wedi gwneud pum fideo Cymraeg byr sy’n ymdrin â gwahanol agweddau ar gynnal a chadw ac sydd i’w gweld ar YouTube.

Mae’r SPAB yn credu bod cynnal a chadw syml, rheolaidd yn hanfodol i ddyfodol adeiladau hanesyddol. Mae adeilad sych, sy'n cael ei gynnal a'i gadw'n dda nid yn unig yn debygol o bara'n hirach, gan gostio llai o ran atal gwaith drud ymhellach i lawr y llinell, ond mae hefyd yn fwy tebygol o fod yn ynni-effeithlon.


Casgliad at Archddiacon Môn

Fel yr hysbysebwyd ym mis Ionawr mae Archddiacon Môn yn ymddeol ar ôl 40 mlynedd o weinidogaeth. Hoffai Archesgob Cymru ac Esgob Cynorthwyol Bangor eich gwahodd i wneud rhodd ariannol tuag at anrheg i ddathlu weinidogaeth yr Hyb. Andy Herrick.

Gellir anfon eich rhodd at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor gan ddefnyddio'r manylion sydd ar y ffurflen ar ein gwefan: Taliadau i'r Bwrdd Cyllid

Defnyddiwch 'AAH' fel cyfeirnod os gwelwch yn dda.Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

10 Gorffennaf
Bro Cymer

17 Gorffennaf
Bro Tysilio

24 Gorffennaf
Pwyllgor Eiddo yr Esgobaeth

31 Gorffennaf
Bro Eifionydd


Dyddiadau eraill yn 2022

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


3 July 2022

Third Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Peblig

Our prayers are asked in particular for:

  • Llanbeblig, Saint Mary's, Betws Garmon and Llanfair-is-gaer churches
  • Canon Dylan J Williams; Retired Priest The Revd Jeffrey Hughes, Fr John Davies
  • the staff and children of Maesincla Church in Wales School
  • the volunteers who are working to clear and tidy the old cemetery in Llanbeblig
  • the rebuilding of the life of the Church after the pandemic

Diary

3 July
Licensing of the Revd Miriam Beecroft as Area Dean
Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth
4pm


17 July
Launch of Llwybr Cadfan at Cymer Abbey
2pm


22-26 August
Choir Holiday Club
Saint Deiniol's Cathedral
Ages 7-14
Contact Joe Cooper, the Director of Music at the Cathedral, for more information


Jon Price
Y Parchg | The Revd Jon Price

From our Assistant Bishop Mary

From Archbishop Andrew and Assistant Bishop Mary:

The Revd Jon Price will be moving to the Diocese of Blackburn to take up a new post at the end of the summer. We will really miss Jon in this diocese where he has brought so much energy and imagination to all the work he has led and been involved in. Jon has had an outstanding and creative ministry here amongst us, and we pray for him, Sally and their family as they prepare for the next part of their Christian journey.

Words from the Archdeacon of Meirionydd:

As I bid farewell to Jon and wish him all the very best for the future, I am reminded of a sunny afternoon sitting on the grass at Lampeter University in September 2013 with Jon and Sally exploring the possibility of him coming to the Diocese of Bangor as one of our new CYFMEs. The outcome of the meeting was a great success and Jon and Sally joined our diocesan family. His ministry since then has been outstanding and through his pioneer work Jon has touched and blessed the lives of many people - particularly the young. My hope is that the Diocese of Blackburn will soon benefit greatly from the skills Jon has learnt and developed here in Bangor.

Speaking of his move Jon says:

At the end of summer, I’ll be moving to the Diocese of Blackburn to take up the dual role of Vicar of Brindle and the 'Start of Ministry Officer’. Moving will be a bittersweet experience for all the family. I’m excited by the prospect of what I’ll be doing but will also be very sad to leave this fantastic diocese. It’s been a privilege to have spent the last seven years building teams for pioneer ministry (and for ministry with children, young people and families before that) as well as working in churches across the Ministry Area of Bro Arwystli. In both contexts I have found friends and colleagues who I’m sure could not be bettered for their dedication.

Developing teams and leading churches in mission are two areas of my ministry that I particularly enjoy, and I would hope to share in these ministries in Brindle and more widely across Blackburn diocese. We have visited Lancashire frequently as a family and I’m struck by both the beauty and the vibrancy of the place. As a family, we’re looking forwards to living in such a diverse county and getting to know clergy colleagues and locals alike. Oh – and the door will always be open to visitors!


Our Synod meetings have been about vocation this week. We pray for all who are considering God's call; for those who are preparing for baptism or for confirmation. We hold before God those who are offering themselves for ministry at this time, for those who are celebrating anniversaries of ordination, commissioning or licencing, and for all whose lives are full of change:

God of all, thank you that you know each of us, and that you love us just exactly as we are. Jesus, peace of our hearts, thank you for calling us to follow you. Holy Spirit, giver of life, bless us with courage to entrust our whole selves to you. Be with us on our journey and lead us by your grace. Amen.

Training for Church School Governors

As you are aware there have been some very important legislative changes to the teaching of RE within the Curriculum for Wales. RVE will be mandatory from 22 September, with no parental right to withdraw their child. The Church in Wales, working alongside education teams in the dioceses, are running a training event for Governors on the Religion, Values and Ethics (RVE) framework. Both sessions will take place via teams. If you are able to attned please sign up via the Church in Wales link below:

There is a choice of:
5 July at 6.00pm https://forms.office.com/r/3UDg8S7Vt0 or 7 July at 2.00pm https://forms.office.com/r/xJLQYWCrqi

Please note the meeting invitation will be sent out the day before the training.

Please contact rebeccamorteo@churchinwales.org.uk if you have any queries. 


Ynys Iona | The island of Iona

Volunteering opportunity on Iona

Ever thought of joining the team on Iona?

There are a few short-term volunteer spaces, for specific roles, at Iona Abbey this summer.

You'll find details on their website www.iona.org.uk/about/vacancies

The Abbey team welcomes guests from many countries to Iona each week to explore issues of common concern - including the environment, peace-building, poverty & inequality, racism, refugees, inclusion & diversity, interfaith dialogue. They work together, worship together and share meals as part of their common life.

Get in touch VolunteerApplications@iona.org.uk if you'd like to find out more.


Free workshops on maintaining Welsh places of worship

Carrying out regular maintenance is key to preserving important historic buildings for future generations. That’s why the Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB) is holding free workshops in August to help Welsh places of worship get to grips with the issues involved in maintenance.

Church members on site are likely to be the first to notice problems, so these free courses – along with a Welsh-language video series – are designed to help those who care for churches understand their faith building and take practical action to look after it.

Provided by the SPAB, with the generous support of Cadw, the workshops will take place on 2 August at St Tysilio’s Church, Llanymynech and on 3 August at St Mary’s Church, Caerhun.

Expert tutors will explain how to tackle common problems safely, share tips and answer questions. The day includes a practical exercise looking at the host building to identify maintenance issues and areas of vulnerability.

The course will be delivered in English with Welsh language copies of the SPAB Approach available to take away. The SPAB has also made five short Welsh language videos that deal with different aspects of maintenance and which can be viewed on YouTube.

The SPAB believes that simple, regular maintenance is a vital to the future ofhistoric buildings. A dry, well-maintained building is not only likely to last longer, cost less in preventing expensive work further down the line, but it is also more likely to be energy efficient.

Collection for the Archdeacon of Anglesey

As was announced in January, the Archdeacon of Anglesey will soon be retiring after 40 years of ministry.

The Archbishop of Wales and the Assistant Bishop of Bangor would like to invite you to make a financial contribution towards a gift to celebrate the Ven. Andy Herrick's ministry.

Payments should be sent to the Bangor Diocesan Board of Finance using the details on the form on our webiste: Payments to the Bangor Diocesan Board of Finance

Please use 'AAH' as a reference for the paymentOver the next few weeks we will be praying for:

10 July
Bro Cymer

17 July
Bro Tysilio

24 July
The Diocesan Property Committee

31 July
Bro Eifionydd


Other dates in 2022

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.