minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Dolgellau town
Dolgellau, Bro Cymer
English

Y Ddolen


10 Gorffennaf 2022

Pedwerydd Sul wedi'r Drindod


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Bro Cymer

Gofynnwn am ein gweddïau yn enwedig am:

 • Eglwysi Santes Fair, Dolgellau; Sant Illtud, Llanelltyd; a Sant Machreth, Llanfachreth, a’r holl gymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu
 • Y Parchg Tim Webb, ficer ac arweinydd tîm
 • Debbie Peck, gweithiwr ieuenctid arloesol
 • David Vaughan a Ben Ridler, wardeiniaid yr ardal weinidogaeth; Anne Anslow a Shân Roberts, trysoryddion; Maggi Bebb, ysgrifennydd; Iola Evans ac Andrew Richards, wardeiniaid eglwys; ac aelodau eraill cyngor yr ardal weinidogaeth
 • Ysgol Bro Idris, aelodau Clwb Cnoi Cil (clwb Cristnogol amser cinio i ddisgyblion blynyddoedd 7 ac 8), a’r holl ddisgyblion a staff dros wyliau’r haf
 • Y plant a fedyddiwyd yn ddiweddar, a’u teuluoedd
 • Y ‘Clwb Conffyrmasiwn’ y gobeithir ei gynnal yn yr hydref
 • Hyder i bobl ailgydio ym mywyd yr eglwys a chydaddoli, ynghyd â doethineb i gadw pawb yn ddiogel
 • Hyder i gyhoeddi’r Newyddion Da am Iesu i bawb yn ein cymunedau
 • Yr apêl i godi arian i atgyweirio ac adnewyddu ein hadeiladau
 • Cytûn Dolgellau a’r Cylch a’r cydweithio a’r cydaddoli rhwng gwahanol eglwysi ac enwadau

Dyddiadur

12-17 Gorffennaf
Gŵyl Tysilio

17 Gorffennaf
Lansiad Llwybr Cadfan yn Abaty Cymer
2pm


22-26 Awst
Clwb Gwyliau Côr
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Oed 7-14
Cysylltwch â Joe Cooper, Cyfarwyddwr Cerdd y Gadeirlan, am ragor o wybodaeth


Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Mae hi wedi bod yn wythnos gythryblus o fewn y byd gwleidyddiaeth, mae’r cynnwrf dramatig yn y llywodraeth a arweiniodd at ymddiswyddiad Boris Johnson wedi arwain at lawer o drafod am y math o arweinyddiaeth a safonau sydd eu hangen arnom mewn bywyd cyhoeddus, a’r hyn y dylem ei ddisgwyl gan y rhai sydd mewn swyddi o gyfrifoldeb. Mae’r cystadlaethau a’r brwydro am rolau uwch yn annog dyfalu am gymhellion a gwerthoedd darpar ymgeiswyr arweinyddiaeth. Mae’n hawdd ceisio dyfalu beth sy’n gyrru pobl eraill, ond yn fwy heriol yw i edrych arnom ni ein hunain, ein gwerthoedd ein hunain a’r ffyrdd yr ydym yn rhyngweithio ag eraill ac yn eu trin. I ni fel Cristnogion mae yna alwad arbennig i geisio modelu ymddygiad tebyg i Grist fel unigolion ac fel cymunedau eglwysig. Wrth i mi ddysgu mwy am y weinidogaeth mewn rôl newydd, mae cyfarfod â'r rhai sy'n canolbwyntio ar eu datblygiad Cristnogol yn galonogol iawn. Gwelaf hyn yn digwydd mewn sawl ffordd ar draws ein hesgobaeth; gyda rhywfaint o ddysgu mewn grwpiau anogaeth, eraill yn cymryd rhan mewn astudiaethau Beiblaidd, yn rhannu amseroedd rheolaidd o weddïo wythnosol neu drwy baratoi ar gyfer conffyrmasiwn neu weinidogaeth.

Dduw ffyddlon, yr hwn yr ydym yn byw ac yn symud ac yn cael ein bod, cymer o'n calonnau a'n meddyliau bopeth sy'n rhwystro ein haddoliad a'n gwasanaeth. Bydded i’n geiriau a’n gweithredoedd, ein cwestiynau, a’n gwrando ar yr ysgrythur adeiladu ein ffydd a’n hymrwymiad i wasanaethu ein cymdogion a charu’r byd. Bydded i'n calonnau bob amser gael eu cyfeirio atoch a'n bywydau gyhoeddi eich mawl. Yn enw Iesu ein gobaith. Amen


Cydymaith sy’n Gwrando – Cyfarwyddid Ysbrydol

Mae amser yn cael rhywun yn gwrando arnoch yn amser wedi'i dreulio’n dda.Byddwn yn derbyn gwrandawiad diamod rydym yn gallu darganfod mwy amdanom ni ein hunain, am fywyd ac am Dduw.Mae cydymaith sy’n gwrando ar y daith ffydd ar gyfer unrhyw un o unrhyw oed.

Pan fyddwn yn defnyddio’r gair ‘cyfarwyddid’, byddwn yn ei ddefnyddio i olygu arwain sgwrs ar gyflymder y rhai rydym yn gwrando arnyn nhw. Gallwn gynnig awgrymiadau, ond ni fyddwn yn rhoi cyngor, yn dweud wrthych beth i’w wneud na sut i ddatrys problem. Byddwn yn gwrando, ac yn eich helpu i ddarganfod a dirnad eich atebion eich hunain.

Cewch ddod â beth bynnag yr hoffwch i mewn i’r sgwrs a bydd y cyfarwyddwyr ysbrydol yn gwneud eu gorau i alluogi dyfnhau’r sgwrs a fydd yn cymryd lle, a chyda Duw.

 • Hoffech chi archwilio ffydd a gweddi?
 • Ydych chi’n chwilio am rywfaint o ddealltwriaeth o’ch bywyd neu'n synhwyro galwad oddi wrth Dduw?
 • Hoffech chi ddarganfod ffyrdd newydd neu wahanol o gyfarfod gyda Duw mewn gweddi?

Os felly, yna efallai, mai’r cydymaith sy’n gwrando mewn cyfarwyddid ysbrydol fydd y cychwyn o ganfod, o ddyfnhau, eich taith unigol chi’ch hunain trwy fywyd a ffydd.

Mae pob un sy’n cynnig clust sy’n gwrando fel cyfarwyddwyr ysbrydol wedi derbyn hyfforddiant cychwynnol a hefyd yn mynychu dyddiau hyfforddi a goruchwyliaeth parhaus. Maen nhw’n cynnig eu hamser am ddim yn y weinidogaeth hon.

I ddarganfod rhagor am gyfarwyddid ysbrydol a beth mae’n ei gynnwys, a hefyd sut i ganfod cyfarwyddwr ysbrydol, cysylltwch â mi am sgwrs.

Parch Janet Fletcher, Swyddog Ysbrydolrwydd a Gweinidogaeth yr Esgobaeth: trwy e-bost: janetfletcher@eglwysyngnghymru.org.uk neu dros y ffôn: 01492 874947

Gweddi dros Gyfarwyddid Ysbrydol

Boed i Dduw, rwy’n gweddïo,
fod gyda’r cydymaith sy’n gwrando;
gyda’r un sy’n chwilio am wrandawiad;
a boed i’r amser gyda’i gilydd
datgelu dy Bresenoldeb yn ein mysg
er mwyn i ni gael ein hadfywio a’n hadnewyddu.
Yn enw Iesu.
Amen.

Gweithdai am ddim ar gynnal mannau addoli Cymru

Mae cynnal a chadw rheolaidd yn allweddol i gadw adeiladau hanesyddol pwysig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Dyna pam mae’r Gymdeithas er Gwarchod Adeiladau Hynafol (SPAB) yn cynnal gweithdai rhad ac am ddim ym mis Awst i helpu mannau addoli Cymru i fynd i’r afael â’r materion sy’n ymwneud â chynnal a chadw.

Mae’n debyg mai aelodau eglwysig ar y safle fydd y cyntaf i sylwi ar broblemau, felly mae’r cyrsiau rhad ac am ddim hyn – ynghyd â chyfres fideo Cymraeg – wedi’u cynllunio i helpu’r rhai sy’n gofalu am eglwysi i ddeall eu meithriniad ffydd a chymryd camau ymarferol i ofalu amdani.

Wedi’u darparu gan y SPAB, gyda chefnogaeth hael Cadw, cynhelir y gweithdai ar 2 Awst yn Eglwys Sant Tysilio, Llanymynech ac ar 3 Awst yn Eglwys y Santes Fair, Caerhun.

Bydd tiwtoriaid arbenigol yn esbonio sut i fynd i'r afael â phroblemau cyffredin yn ddiogel, rhannu awgrymiadau ac ateb cwestiynau. Mae'r diwrnod yn cynnwys ymarfer ymarferol yn edrych ar yr adeilad cynnal i nodi materion cynnal a chadw a meysydd sy'n agored i niwed.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno yn Saesneg gyda chopïau Cymraeg o'r Dull SPAB ar gael i'w cludo. Mae’r SPAB hefyd wedi gwneud pum fideo Cymraeg byr sy’n ymdrin â gwahanol agweddau ar gynnal a chadw ac sydd i’w gweld ar YouTube.

Mae’r SPAB yn credu bod cynnal a chadw syml, rheolaidd yn hanfodol i ddyfodol adeiladau hanesyddol. Mae adeilad sych, sy'n cael ei gynnal a'i gadw'n dda nid yn unig yn debygol o bara'n hirach, gan gostio llai o ran atal gwaith drud ymhellach i lawr y llinell, ond mae hefyd yn fwy tebygol o fod yn ynni-effeithlon.


Casgliad at Archddiacon Môn

Fel yr hysbysebwyd ym mis Ionawr mae Archddiacon Môn yn ymddeol ar 24 Gorffennaf ar ôl 40 mlynedd o weinidogaeth.

Hoffai Archesgob Cymru ac Esgob Cynorthwyol Bangor eich gwahodd i wneud rhodd ariannol tuag at anrheg i ddathlu weinidogaeth yr Hyb. Andy Herrick.

Gellir anfon eich rhodd at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor gan ddefnyddio'r manylion sydd ar y ffurflen ar ein gwefan: Taliadau i'r Bwrdd Cyllid

Defnyddiwch 'AAH' fel cyfeirnod os gwelwch yn dda.Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

17 Gorffennaf
Bro Tysilio

24 Gorffennaf
Pwyllgor Eiddo yr Esgobaeth

31 Gorffennaf
Bro Eifionydd

7 Awst
Undeb y Mamau

14 Awst
Bro Dwylan

21 Awst
Tîm Deiniol

28 Awst
Ysgolion


Dyddiadau eraill yn 2022

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


10 July 2022

Fourth Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Cymer

Our prayers are asked in particular for:

 • Saint Mary's Church, Dolgellau, Saint Illtud Church, Llanelltyd and Saint Machreth Church, Llanfachreth, and the communities they serve 
 • The Revd Tim Webb, vicar and Ministry Area Team leader
 • Debbie Peck, Pioneer Youth Worker
 • David Vaughan and Ben Ridler, Ministry Area Wardens; Anne Anslow and Shân Roberts, treasuers; Maggi Bebb, secretary; Iola Evans and Andrew Richards, church wardens; and other members of the Ministry Area Council
 • Ysgol Bro Idris and the members of Clwb Cnoi Cil (lunch time club for years 7 and 8), and all the children and staff over the summer holidays
 • the children who were recently baptised and their families
 • the confirmation club which they hope to start in the autumn
 • confidence for people as they come back to church in addition to wisdom for keeping everyone safe
 • confidence in proclaiming the Good News of Jesus to the communities
 • the appeal to raise money to repair and renew buildings
 • Dolgellau and Circuit Cytûn Dolgellau a’r Cylch and the working together and worship between different churches and denominations

Diary

12-17 July
Tysilio Festival 

17 July
Launch of Llwybr Cadfan at Cymer Abbey
2pm


22-26 August
Choir Holiday Club
Saint Deiniol's Cathedral
Ages 7-14
Contact Joe Cooper, the Director of Music at the Cathedral, for more information


From our Assistant Bishop Mary

It’s been a turbulent week in politics, the dramatic upheaval in government leading to the resignation of Boris Johnson has led to much discussion about the kind of leadership and standards we need in public life, and what we should expect from those in positions of responsibility. The contests and jostling for senior roles encourages speculation about potential leadership candidates’ motives and values. It’s easy to guess at what drives other people but it's more challenging to look at ourselves, our own values and the ways we interact with and treat others. For us as Christians there is a particular calling to try and model Christ like behaviour as individuals and as church communities. As I am learning more about ministry in a new role, I find it so encouraging to meet with those who are focussing on their Christian development. I see this happening in many ways across our diocese; with some learning in nurture groups, others taking part in Bible studies, sharing regular times of weekly prayer or through preparation for confirmation or ministry.

Faithful God, in whom we live and move and have our being, take from our hearts and minds all that hinders our worship and service. May our words and actions, our questions, and our listening to scripture build our faith and our commitment to serving our neighbours and loving the world. May our hearts always be directed to you and our lives proclaim your praise. In the name of Jesus our hope. Amen


A Listening Companion - Spiritual Direction

To be listened to is time well spent. When we are listened to unconditionally then we can begin to discover more about ourselves, about life, and about God. A listening companion on the journey of faith is for anyone and of any age.

Although we use the word ‘direction’ we use it to mean the guiding of a conversation at the pace of those we listen to. We may offer suggestions, but we don’t give advice, tell you what to do or solve a problem. We will listen, and help you discover and discern your own answers.

You can bring to the conversation whatever you like and spiritual directors will do their best to enable a deepening of that conversation to take place, and with God.

 • Would you like to explore faith and prayer?
 • Are you seeking some understanding for your life, or sense a call from God?
 • Would you like to discover new or different ways of meeting with God in prayer?

If so, then the listening companion in spiritual direction, may be the beginning of finding, or deepening, your own and individual journey through life, and faith.

All who offer a listening ear as spiritual directors have received initial training and also attend ongoing training days and supervision. They offer their time freely in this ministry.

To discover more about spiritual direction and what it involves, and also how to find a spiritual director then please contact me for a conversation. The Revd Janet Fletcher, Diocesan Spirituality and Ministry Officer by email: janetfletcher@churchinwales.org.uk or by phone: 01492 874947

Prayer for Spiritual Direction

May God, I pray,
be with the companion who listens;
with the one who seeks to be listened to;
and may the time together
reveal your Presence amongst us
so we may be refreshed and renewed.
In the name of Jesus.
Amen.

Free workshops on maintaining Welsh places of worship

Carrying out regular maintenance is key to preserving important historic buildings for future generations. That’s why the Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB) is holding free workshops in August to help Welsh places of worship get to grips with the issues involved in maintenance.

Church members on site are likely to be the first to notice problems, so these free courses – along with a Welsh-language video series – are designed to help those who care for churches understand their faith building and take practical action to look after it.

Provided by the SPAB, with the generous support of Cadw, the workshops will take place on 2 August at St Tysilio’s Church, Llanymynech and on 3 August at St Mary’s Church, Caerhun.

Expert tutors will explain how to tackle common problems safely, share tips and answer questions. The day includes a practical exercise looking at the host building to identify maintenance issues and areas of vulnerability.

The course will be delivered in English with Welsh language copies of the SPAB Approach available to take away. The SPAB has also made five short Welsh language videos that deal with different aspects of maintenance and which can be viewed on YouTube.

The SPAB believes that simple, regular maintenance is a vital to the future ofhistoric buildings. A dry, well-maintained building is not only likely to last longer, cost less in preventing expensive work further down the line, but it is also more likely to be energy efficient.


Collection for the Archdeacon of Anglesey

As was announced in January, the Archdeacon of Anglesey will be retiring on 24 July after 40 years of ministry.

The Archbishop of Wales and the Assistant Bishop of Bangor would like to invite you to make a financial contribution towards a gift to celebrate the Ven. Andy Herrick's ministry.

Payments should be sent to the Bangor Diocesan Board of Finance using the details on the form on our webiste: Payments to the Bangor Diocesan Board of Finance

Please use 'AAH' as a reference for the paymentOver the next few weeks we will be praying for:

17 July
Bro Tysilio

24 July
The Diocesan Property Committee

31 July
Bro Eifionydd

7 August
The Mothers' Union

14 August
Bro Dwylan

21 August
Tîm Deiniol

28 August
Schools


Other dates in 2022

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.