minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Beach full of people
Traeth Benllech | Benllech Beach, Bro Tysilio
English

Y Ddolen


17 Gorffennaf 2022

Y Pumed Sul wedi'r Drindod


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Bro Tysilio

Gofynnwn am ein gweddïau yn enwedig am:

 • Camau Bach (Grŵp Plant Bach) a’r Timau Agor y Llyfr wrth i’r haf ddechrau, er mwyn iddynt gael eu hadfywio a’u hysbrydoli yn barod ar gyfer tymor newydd
 • Eglwys Sant Tysilio ac Ynys Tysilio (yn ogystal â Chyfeillion Ynys Tysilio) wrth iddynt groesawu miloedd o ymwelwyr dros yr haf, er mwyn i bobl ddod ar draws Duw trwy harddwch a heddwch y lle hwnnw
 • y Cyngor Ardal Weinidogaeth wrth i rai ohonynt gymryd rhan mewn cyfres o sgyrsiau am ein Stori, ein Gwerthoedd a’n Gweledigaeth, yn barod i sefydlu'r Cynllun Datblygu Cenhadaeth
 • cyn Drysoryddion ac Kelly Edwards wrth iddynt dechrau gweithio gyda'r system newydd o gyllid unedig
 • y menter 'Mission to Mobiles', dan arweiniad y Parchg Hugh Jones ac mewn partneriaeth ag Ardaloedd Weinidogaeth lleol eraill wrth iddynt geisio ymgysylltu â’r rhai sy’n ymweld â’n Parciau Gwyliau niferus
 • pob un o’r gwirfoddolwyr a’r deiliaid swyddi wrth iddyn nhw roi o’u hamser a’u rhoddion i weld Teyrnas Dduw yn dod
 • eu bywyd fel rhan o Eglwys Dduw yn y lle hwn, er mwyn inddynt gael eu llenwi ymhellach â llawenydd a gras ym mhopeth a wnawn

Dyddiadur

12-17 Gorffennaf
Gŵyl Tysilio

17 Gorffennaf
Lansiad Llwybr Cadfan yn Abaty Cymer
2pm


31 Gorffennaf
Gwasanaeth o ffarwel i'r Parchg Jon Price
11am
Eglwys Trefegwlys
Mae croeso cynnes i bawb


22-26 Awst
Clwb Gwyliau Côr
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Oed 7-14
Cysylltwch â Joe Cooper, Cyfarwyddwr Cerdd y Gadeirlan, am ragor o wybodaeth


26 Medi
Cynhadledd yr Esgobaeth ar Zoom

1 Hydref
Cynhadledd yr Esgobaeth
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Bydd rhagor o fanylion yn dilyn yn fuan am y digwyddiadau yma


Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Hoffwn wahodd eich gweddïau ar gyfer cynhadledd Lambeth, digwyddiad unwaith bob deng mlynedd a gynhelir ddiwedd y mis hwn o 26 Gorffennaf - 8 Awst. Bydd esgobion a’u priod o bob rhan o’r Cymun Anglicanaidd, gan gynnwys ein holl Esgobion, yn ymgasglu yng Nghaergaint a’r cyffiniau ar gyfer gweddi a myfyrdod, cymdeithas a deialog gan edrych ar ein galwad a’n cenhadaeth fel eglwys.

Gyda’r thema ‘Eglwys Dduw ar gyfer Byd Duw – cerdded, gwrando a thystio gyda’n gilydd’, bydd rhaglen y Gynhadledd yn cael ei hadeiladu o amgylch rhythm dyddiol o weddi, addoliad, ac Astudiaeth Feiblaidd gyda siaradwyr a grwpiau trafod.

Bydd themâu’r rhaglen yn cynnwys Cenhadaeth ac Efengylu, Eglwys Ddiogel, Cymun, Cymod, yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, Undod Cristnogol, Perthynas Ryng-ffydd a Disgyblaeth.

Bydd themâu ehangach hefyd yn cael eu hystyried gan gynnwys ymateb parhaus i fyd a newidiwyd gan COVID-19 a pherthynas yr Eglwys â rôl gynyddol gwyddoniaeth a thechnoleg yn ein bywydau.

Mae canllaw gweddi i'r gynhadledd, yn gwahodd cyfranogiad mewn gweddi gyda'r digwyddiad hwn.

Dyma un o’r gweddïau o’r llyfryn hwn:

O Dduw, trwy dy ras a’th Ysbryd y cyfodaist dystion a gweision mewn llawer o wledydd a diwylliannau: Tywallt dy fendith ar eglwysi a thaleithiau y Cymun Anglicanaidd, ac ar eu harweinwyr wrth ymgynull i gymdeithas yng Nghynhadledd Lambeth, er mwyn i'w hamrywiaeth gyfoethogi eu tystiolaeth gyffredin a'u gwasanaeth i anrhydedd a gogoniant dy enw; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.


Cloddio

Cloddio is a new welsh language evangelistic community in Bethesda which we are establishing as part of our Llan project. Through living together, worshipping together (Capel), studying together (Caban) and serving the community together (Cynefin) the Cloddio community will share God's love in Bethesda. Perhaps there are young people you know who may be interested in joining the community.

This video is a very brief taster advert. Additional videos are in the process of being made and will be shared soon. Please do pray for the community and share the news with your Ministry Areas.

To have a chat about Cloddio and to find out more please speak to the Revd Sara Roberts, Pioneer Community Leader for Cloddio


Casgliad at Archddiacon Môn

Fel yr hysbysebwyd ym mis Ionawr mae Archddiacon Môn yn ymddeol ar 24 Gorffennaf ar ôl 40 mlynedd o weinidogaeth.

Hoffai Archesgob Cymru ac Esgob Cynorthwyol Bangor eich gwahodd i wneud rhodd ariannol tuag at anrheg i ddathlu weinidogaeth yr Hyb. Andy Herrick.

Gellir anfon eich rhodd at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor gan ddefnyddio'r manylion sydd ar y ffurflen ar ein gwefan: Taliadau i'r Bwrdd Cyllid

Defnyddiwch 'AAH' fel cyfeirnod os gwelwch yn dda.


Cofio COP26


Er mwyn cadw'r argyfwng hinsawdd ar blaenau ein meddyliau rydym yn cynnwys myfyrdodau a gweddiau yn reolaidd yma ar drydydd wythnos bob mis.


Gwrando ar Bobl Frodorol

Yn ôl y geiriadur, ystyr brodorol, yw bodoli neu’n fyw’n naturiol mewn ardal, heb ei gyflwyno o le arall; mae’n frodorol. Mae hefyd yn gysylltiedig â’r geiriau ‘cynhenid' a ‘greddfol’, ac felly’n nodweddiadol o le penodol, yn perthyn i'r lle hwnnw. Mae hynny’n tynnu ynghyd y byd naturiol a’r byd wedi’i greu a phob un ohonom ni hefyd.Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

24 Gorffennaf
Pwyllgor Eiddo yr Esgobaeth

31 Gorffennaf
Bro Eifionydd

7 Awst
Undeb y Mamau

14 Awst
Bro Dwylan

21 Awst
Tîm Deiniol

28 Awst
Ysgolion


Dyddiadau eraill yn 2022

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


17 July 2022

The Fifth Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Tysilio

Our prayers are asked in particular for:

 • Camau Bach (Toddler Group) and Open the Book Teams as they wind down for the summer, that they might be refreshed and inspired ready for a new term
 • St Tysilio’s Church and Church Island (as well as the Friends of Church Island) as they welcome thousands of visitors over the summer, that people might encounter God through the beauty and peace of that place
 • the Ministry Area Council as some of them engage in a series of conversations about our Story, our Values and our Vision, ready to establish the Mission Development Plan
 • the former Treasurers and for Kelly Edwards as they begin working with the new system of united finance
 • the Mission to Mobiles initiative, led by Hugh Jones and in partnership with other local Ministry Areas as they seek to engage with those who visit our many Holiday Parks
 • all of the volunteers and office-holders as they give of their time and gifts to see God’s Kingdom come
 • their life as part of God’s Church in this place, that they might be further filled with joy and grace in all that they do

Diary

12-17 July
Tysilio Festival 

17 July
Launch of Llwybr Cadfan at Cymer Abbey
2pm


31 July
Farewell service for the Revd Jon Price
11am
Trefeglwys Church
A warm welcome is extended to all


22-26 August
Choir Holiday Club
Saint Deiniol's Cathedral
Ages 7-14
Contact Joe Cooper, the Director of Music at the Cathedral, for more information


26 September
Diocesan Conference on Zoom

1 October
Diocesan Conference
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Further information about these events will be shared soon


From our Assistant Bishop Mary

I’d like to invite your prayers for the Lambeth conference, a once in ten years event taking place at the end of this month: From 26 July-8 August. Bishops and their spouses from across the Anglican Communion (including all of our Bishops) will be gathering in and around Canterbury for prayer and reflection, fellowship and dialogue looking at our calling and mission.

With the theme of ‘God’s Church for God’s World - walking, listening and witnessing together,’ the Conference programme will be built around a daily rhythm of prayer, worship, and Bible Study with speakers and discussion groups.

Programme themes will include Mission and Evangelism, Safe Church, Communion, Reconciliation, Environment and Sustainable Development, Christian Unity, Interfaith Relations and Discipleship.

Wider themes will also be considered including ongoing response to a world changed by COVID-19 and the relationship of the Church with the increasing role of science and technology in our lives.

There is a prayer guide to the conference, inviting participation in prayer with this event.

Here is one of the prayers from the guide:

O God, by your grace and Spirit you have raised up witnesses and servants in many lands and cultures: Pour out your blessing upon the churches and provinces of
the Anglican Communion, and upon their leaders as they gather for fellowship in the Lambeth Conference, that their diversity may enrich their common witness and service to the honour and glory of your name; through Jesus Christ our Lord. Amen. 

Cloddio

Cloddio is a new welsh language evangelistic community in Bethesda which we are establishing as part of our Llan project. Through living together, worshipping together (Capel), studying together (Caban) and serving the community together (Cynefin) the Cloddio community will share God's love in Bethesda. Perhaps there are young people you know who may be interested in joining the community.

This video is a very brief taster advert. Additional videos are in the process of being made and will be shared soon. Please do pray for the community and share the news with your Ministry Areas.

To have a chat about Cloddio and to find out more please speak to the Revd Sara Roberts, Pioneer Community Leader for Cloddio


Collection for the Archdeacon of Anglesey

As was announced in January, the Archdeacon of Anglesey will be retiring on 24 July after 40 years of ministry.

The Archbishop of Wales and the Assistant Bishop of Bangor would like to invite you to make a financial contribution towards a gift to celebrate the Ven. Andy Herrick's ministry.

Payments should be sent to the Bangor Diocesan Board of Finance using the details on the form on our webiste: Payments to the Bangor Diocesan Board of Finance

Please use 'AAH' as a reference for the payment


Remembering COP 26


In order to keep the climate emergency at the forefront of our minds we are including meditations and prayers regularly in Y Ddolen on the third week of each month.


Listening to Indigenous People

Looking in the dictionary, indigenous means occurring or living naturally in an area, it has not been introduced from another place; it is native. It also relates to the words ‘intrinsic’ and ‘innate’, and so characteristic of a particular place, belonging to that place. This draws together the natural and created world and each one of us too.Over the next few weeks we will be praying for:

24 July
The Diocesan Property Committee

31 July
Bro Eifionydd

7 August
The Mothers' Union

14 August
Bro Dwylan

21 August
Tîm Deiniol

28 August
Schools


Other dates in 2022

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.