minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


24 Gorffennaf 2022

Y Chweched Sul wedi'r Drindod


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Y Pwyllgor Eiddo

Gofynnwn am ein gweddïau yn enwedig am:

 • yr adroddiadau EZRA  fel bod gan bob Ardal Weinidogaeth y wybodaeth i gynllunio ymlaen llaw i'w galluogi i ofalu am a chynnal eu heglwysi
 • y coladu o gynlluniau Datblygu Eiddo fel y gellir ystyried adeiladau yn erbyn rhagolygon y weinidogaeth a rhagolygon ariannol
 • y gwaith parhaus gyda'r system gyfadran ar-lein ac ennill grant cyfadran a fydd yn cryfhau ein heglwysi a'n gweinidogaeth
 • adolygiad o'n eiddo ochr yn ochr â'r canllawiau tenantiaeth newydd gan Lywodraeth Cymru

Dyddiadur

31 Gorffennaf
Gwasanaeth o ffarwel i'r Parchg Jon Price
11am
Eglwys Trefegwlys
Mae croeso cynnes i bawb


22-26 Awst
Clwb Gwyliau Côr
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Oed 7-14
Cysylltwch â Joe Cooper, Cyfarwyddwr Cerdd y Gadeirlan, am ragor o wybodaeth


26 Medi
Cynhadledd yr Esgobaeth ar Zoom

1 Hydref
Cynhadledd yr Esgobaeth
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Bydd rhagor o fanylion yn dilyn yn fuan am y digwyddiadau yma


Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Arweinyddiaeth

Gyda'r ymgyrch am arweinydd newydd i'r blaid Geidwadol a Phrif weinidog, mae arweinyddiaeth wedi dod yn bwnc llosg. Roedd myfyrio ar arweinyddiaeth yn thema fawr yng nghyfarfod preswyl Cyngor yr Esgobion yr wythnos hon. Gan ddefnyddio llyfr a ysgrifennwyd gan David Runcorn, "Fear and Trust: God-centred leadership" fe wnaethom ganolbwyntio ar y modelau Beiblaidd o arweinyddiaeth yn 1 a 2 Samuel. Roedd yn ddefnyddiol inni ystyried sut roedd Duw yn siarad â’r bobl ac yn ateb gweddïau mewn cyfnod o helbul cymdeithasol. Roedden ni’n myfyrio ar yr hyn mae Duw yn ein galw ni i fod ac i’w wneud nawr.

Lambeth

Ysbryd tebyg o wrando ar Dduw yw’r hyn y mae llawer yn gweddïo amdano yng nghynhadledd Lambeth, sy’n dechrau’r wythnos nesaf. Gwahoddir holl Esgobion yr Eglwys yng Nghymru i fod yn bresennol, a byddwn yn cael cyfle i ddysgu oddi wrth a gydag eraill o bob rhan o’r byd. Un o’r nifer o themâu allweddol fydd yr argyfwng hinsawdd a’n galwad i chwarae ein rhan wrth ymateb mewn edifeirwch a gobaith. Gweddïwch drosom ni, y byddwn yn gwrando'n dda ar ein gilydd ac ar Dduw.

Cynhadledd y clerigion

Bydd ein Cynhadledd Clerigion yn Rhydychen ym mis Medi yn cynnig cyfle i glerigwyr yr esgobaeth ddod at ei gilydd i ddysgu ac i fyfyrio. Cadwch lygad am y wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau teithio ar gyfer y gynhadledd hon. Rwy’n ddiolchgar i gydweithwyr o Dîm Deiniol sy’n gweithio’n galed iawn dros y trefniadau ymarferol.

Dduw, ein ffordd, ein tywysydd a'n gobaith, llefara â ni, a helpa ni i wrando. Gweddïwn dros bawb sy’n ceisio arwain a thros bawb sy’n chwilio am gyfeiriad. Yn ein bywydau a'n gweithgaredd boed i ni adlewyrchu dy gariad a'th addfwynder. Yn ein llonyddwch a'n gwrando bydded inni glywed dy wirionedd, ac yn ein gweddi a'n llefaru bydded inni fod yn storïwyr amdanoch chwi newyddion da ac arwyddion llawenydd i eraill. Yn enw Iesu ein ffrind a'n cydymaith mwyaf cywir. Amen.

Dydd Sul olaf Archddiacon Ynys Môn

Yng nghyfarfod Cyngor yr Esgobion fe wnaethom hefyd ffarwelio ag Archddiacon Andy a Sara. Wrth iddo baratoi ar gyfer ei Sul olaf yn ei swydd yn yr esgobaeth gweddïwn dros Andy a Sara wrth iddynt baratoi i symud. Diolchwn i Dduw am weinidogaeth a thystiolaeth ryfeddol Andy yn ein plith ac edrychwn ymlaen gyda hwy at yr holl bethau da sydd gan Dduw o hyd ar gyfer eu dyfodol.


Sesiynau Darganfod Church Army

Mae Byddin yr Eglwys yn cynnal eu Noson Ddarganfod Ar-lein nesaf nos Iau 8 Medi am 7pm-9.30pm ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod i wybod am Fyddin yr Eglwys - Beth maen nhw'n ei wneud, eu cefnogi, ymuno â'r Gymuned Genhadol, gweithio iddyn nhw neu hyfforddi fel Efengylwr gyda nhw.
Mae yna hefyd ddiwrnod wyneb yn wyneb ar ddydd Sadwrn 1 Hydref 10am – 3pm yng Nghanolfan Wilson Carlile, Sheffield yn arbennig i unrhyw un sy’n ystyried hyfforddi gyda nhw i fynd i weld y Ganolfan, cwrdd â rhai o’r tîm hyfforddi a chael gwybodaeth fanylach am fod yn Eglwys Fyddin Comisiynedig.

Llan - Llwybr Cafdan yn Abaty Cymer

Cafwyd prynhawn bendigedig Ddydd Sul diwethaf yn y trydydd lleoliad ar y bererindod lenyddol, Llwybr Cadfan. Cafwyd dathliad ynghyd â gwasanaeth byr yn yr awyr agored yn Abaty Cymer, Dolgellau. Roedd hwn yn brynhawn braf, heulog a hwyliog yng nghwmni’r beirdd preswyl Siôn Aled a Sian Northey oedd yn adrodd eu cerddi gwreiddiol. Roedd canolbwynt y sylw ar ddathlu’r dreftadaeth leol, a nodi’n arbennig bwysigrwydd yr Abaty i ddatblygiad Cristnogaeth yn yr ardal.


Gweinidogaeth gydag Ysgolion Bro Gwydyr

O fis Medi mae'n ofynnol i ysgolion yng Nghymru gyflwyno cwricwlwm newydd a fydd yn cynnwys - Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. Mae hwn yn bwnc gorfodol a bydd yn llawer ehangach ei gynnwys na’r hen Y.E. cwricwlwm ac fe'i cynlluniwyd i annog plant i fyfyrio, ennill dealltwriaeth o grefyddau a datblygu ymwybyddiaeth ysbrydol.

Mewn ymateb i’r fenter gwricwlaidd hon mae Ardal Weinidogaeth Bro Gwydyr wedi ymrwymo i gysylltu â’r ysgolion cynradd yn ei hardal ac wedi cynnig rhoi cymorth ymarferol y byddai’r ysgolion eu hunain yn ei adnabod wrth ddatblygu’r pwnc cwricwlwm newydd hwn.

Wrth siarad am eu hymagwedd, dywedodd Keith Wadcock, cyn-bennaeth a Darllenydd ym Mro Gwydyr: “Nid oes gennym unrhyw ysgolion CW yn ein Hardal Weinidogaeth ond rydym wedi cysylltu â’r pedair ysgol gynradd gymunedol sydd gennym a chynnig cymorth iddynt ar ffurf 

 • llythyr at y Pennaeth
 • sampl o daflenni “Trwy'r Flwyddyn” mae ein ficer, y Parchg Staurt Elliott wedi'u dylunio
 • anrheg o fisgedi cartref a chacennau wedi’u pobi gan aelodau’r eglwysi lleol, i’r staff eu rhannu fel “Diolch” am eu holl waith caled dros y flwyddyn ddiwethaf.

Gweddïwn y bydd rhywun yn dod atom yn y flwyddyn ysgol newydd i drafod ffyrdd y gallwn wasanaethu eu hanghenion."Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

31 Gorffennaf
Bro Eifionydd

7 Awst
Undeb y Mamau

14 Awst
Bro Dwylan

21 Awst
Tîm Deiniol

28 Awst
Ysgolion


Dyddiadau eraill yn 2022

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


24 July 2022

The Sixth Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for:

The Property Committee

Our prayers are asked in particular for:

 • the EZRA reports so every Ministry Area has the information to plan ahead enabling them to care for and maintain their churches
 • the collation of Property Development plans so that buildings can be considered against ministry and financial forecasts
 • the continuing work started with the online faculty system and gaining faculty grant that will strengthen our churches and ministry
 • a review of our Properties alongside the new tenancy guidelines from Welsh Goverment

Diary

31 July
Farewell service for the Revd Jon Price
11am
Trefeglwys Church
A warm welcome is extended to all


22-26 August
Choir Holiday Club
Saint Deiniol's Cathedral
Ages 7-14
Contact Joe Cooper, the Director of Music at the Cathedral, for more information


26 September
Diocesan Conference on Zoom

1 October
Diocesan Conference
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Further information about these events will be shared soon


From our Assistant Bishop Mary

Leadership

With the campaign for a new Conservative party leader and Prime Minister, leadership has become a hot topic. Reflecting upon leadership was a big theme for the Bishops' Council residential meeting this week. Using a book written by David Runcorn, "Fear and Trust: God-centred leadership" we focussed upon the Biblical models of leadership in 1 & 2 Samuel. We found it helpful to consider how God spoke to the people and answered prayers in a time of social turmoil. We were reflecting upon what God is calling us to be and to do now.

Lambeth

A similar spirit of listening to God is what many are praying for at the Lambeth conference, beginning next week. All the Church in Wales Bishops are invited to attend, and we will have an opportunity to learn from and with others from across the world. One of the several key themes will be the climate emergency and our calling to play our part in responding in penitence and with hope. Please pray for us, that we will listen well to one another and to God.

Clergy conference

Our Clergy Conference in Oxford in September will offer an opportunity for clergy of the diocese to come together for learning and reflection. Please do look out for the updates on travel arrangements for this conference. I am grateful to colleagues from Tîm Deiniol who are working very hard to sort out the practical arrangements.

God, our way, our guide and our hope, speak to us, and help us to listen. We pray for all who seek to lead and for all who are searching for direction. In our lives and our activity may we reflect your love and gentleness. In our stillness and our listening may we hear your truth, and in our prayer and our speaking may we be tellers of you good news and signs of joy for others. In the name of Jesus our friend and truest companion. Amen.

Final Sunday for the Archdeacon of Anglesey

At the Bishops' Council meeting we also said farewell to Archdeacon Andy and Sara. As he prepares for his last Sunday in office in the diocese we pray for Andy and Sara as they get ready to move. We thank God for Andy's wonderful ministry and witness amongst us and look forward with them to all the good God still has in store for their future.


Church Army Discovery

Church Army are hosting their next Online Discovery Evening on Thursday 8 September at 7pm-9.30pm for anyone interested in finding out about Church Army – What they do, supporting them, joining the Mission Community, working for them or training as an Evangelist with them.
There is also an in-person day on Saturday 1 October 10am – 3pm at Wilson Carlile Centre, Sheffield especially for anyone considering training with them to go and see the Centre, meet some of the training team and get more detailed information about being Commissioned Church Army.

Llan - Llwybr Cadfan at Cymer Abbey

Last Sunday was a wonderful afternoon at the third location on the literary pilgrimage, Llwybr Cadfan. A short service and celebration were held outdoors at Cymer Abbey, Dolgellau. It was a nice, sunny and fun afternoon in the company of the resident poets Siôn Aled and Sian Northey who recited their original poems. The focus was on celebrating the local heritage and noting in particular the importance of the Abbey to the development of the area's Christian tradition.


Ministry with schools in Bro Gwydyr

From September schools in Wales are required to introduce a new curriculum which will include – Religion, Values and Ethics. This is a compulsory subject and it will be much broader in content than the old R.E. curriculum and is designed to encourage children to reflect , gain understanding of religions and develop a spiritual awareness.

In response to this curriculum initiative the Ministry Area of Bro Gwydyr have committed to contacting the primary schools in its area and have offered to give practical help that the schools themselves would identify in developing this new curriculum subject.

Speaking of their approach Keith Wadcock, a former headteacher and a Reader in Bro Gwydyr says: "We have no CiW schools in our Minstry Area but we have approached the four community Primary schools we do haveand offered them help in the form of

 • a letter to the Head Teacher,
 • sample “Through the Year” leaflets our vicar, the Revd Staurt Elliott has designed
 • a gift of homemade biscuits and cake baked by members of the local churches, for the staff to share as a “Thank you” for all their hard work over the past year.

We pray that in the new school year someone will approach us to discuss ways we can serve their needs."Over the next few weeks we will be praying for:

31 July
Bro Eifionydd

7 August
The Mothers' Union

14 August
Bro Dwylan

21 August
Tîm Deiniol

28 August
Schools


Other dates in 2022

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.