minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Traeth Cricieth ym Mro Eifionydd | Cricieth Beach in Bro Eifionydd
English

Y Ddolen


31 Gorffennaf 2022

Y Seithfed Sul wedi'r Drindod


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Bro Eifionydd

Gofynnwn am ein gweddïau yn enwedig am:

 • y Parch Ganon Kim Williams a Nick sy'n arwain ein bywyd Cristnogol ac yn annog archwilio
 • Bronwen, ein Darllenydd, sydd, er gwaethaf y galwadau niferus ar ei hamser, yn ymwneud yn ffyddlon â’n Bywyd Ardal Weinidogaethol
 • Sue, Susan a Peter, ein clerigion sydd  wedi ymddeol, a hebddynt byddai ein bywyd addoli yn llai cyfoethog ac amrywiol
 • ein Gweinyddwr Ardal Weinidogaeth, Christine, na ellir diystyru ei ffyddlondeb wrth roi llawer o’i hamser i’r Ardal Weinidogaeth
 • ein Harweinwyr Addoli sydd, wrth gyflawni’r rôl hon, yn cael eu harwain at gyfarfyddiad personol dyfnach â Duw ac â’u galwedigaethau eu hunain
 • ein Wardeniaid Eglwys gwych - sy'n asgwrn cefn bywyd eglwys Bro Eifionydd a hebddynt byddai cymaint o'r hyn a wnawn yn amhosibl
 • Pwyllgor Cymorth Cristnogol sydd wrth galon cydweithrediad eciwmenaidd o fewn Bro Eifionydd gan gynnwys y Chwaer Mary, Tad Francis, Christopher Prew ac Iwan Llewelyn Jones
 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yn Llanystumdwy a’i Phennaeth newydd
 • dewrder wrth inni symud ymlaen i’r ‘normal newydd’ ôl-bandemig ac ailadeiladu cynulleidfaoedd a chwilio am ffyrdd o fod yn ‘eglwys newydd’ i’r rhai sydd wedi cwympo i ffwrdd neu heb unrhyw brofiad o fywyd sy’n cael ei arwain gan ffydd. Gofynnwn yn arbennig am weddïau dros ein cynlluniau i agor Eglwys Stryd Fawr ym Mhorthmadog sydd â’r nod o fod ‘gyda’r bobl a thros y bobl’ a gweddïwn hefyd dros y rhai fydd yn galaru am gau Sant Ioan, Porthmadog i wneud y prosiect newydd hwn yn bosib

Dyddiadur

31 Gorffennaf
Gwasanaeth o ffarwel i'r Parchg Jon Price
11am
Eglwys Trefegwlys
Mae croeso cynnes i bawb


22-26 Awst
Clwb Gwyliau Côr
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Oed 7-14
Cysylltwch â Joe Cooper, Cyfarwyddwr Cerdd y Gadeirlan, am ragor o wybodaeth


26 Medi
Cynhadledd yr Esgobaeth ar Zoom

1 Hydref
Cynhadledd yr Esgobaeth
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Bydd rhagor o fanylion yn dilyn yn fuan am y digwyddiadau yma


Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Rwy’n ysgrifennu hwn o Gynhadledd Lambeth yng Nghaergaint lle mae holl esgobion yr Eglwys yng Nghymru yn mynychu ac yn cymryd rhan. Efallai ein bod yn dalaith fach yn y teulu Anglicanaidd byd-eang, ond mae'n ymddangos ein bod yn hysbys ac yn cael ein gwerthfawrogi gan gydweithwyr ledled y byd. Dim ond bob 10 mlynedd y cynhelir y gynhadledd fel arfer; oherwydd y pandemig, a hefyd oherwydd materion eraill, mae 14 mlynedd ers yr un diwethaf. Ei thema yw “Eglwys Dduw, ar gyfer Byd Duw”. Rydym yn astudio llythyren gyntaf Pedr fel ein testun Beiblaidd. Treuliasom y diwrnod cyntaf yn ymgynnull ar gampws Prifysgol Caint ac mae'r ddau ddiwrnod nesaf yn “encil” yn Eglwys Gadeiriol Caergaint gyda llawer o wasanaethau gweddi, myfyrdodau, ac amseroedd i gwrdd a gweddïo â chydweithwyr o bob cwr o'r byd.

Mae llawer o drafod wedi bod am “ganlyniadau” y gynhadledd hon, a pheth anhawster ynglŷn â phenderfyniad munud olaf i geisio cael pleidleisiau neu “alwadau” ar faterion amrywiol. Rydym wedi bod yn gweithio i geisio sicrhau bod unrhyw beth a ddywedir gan yr Eglwys Anglicanaidd fyd-eang yn hawdd ei adnabod fel newyddion da i bawb. Rydym am wrando a siarad yn ofalus iawn ar unrhyw wahaniaethau, ac rydym yn awyddus i weddïo a gweithio'n ffyddlon i ymateb i'r argyfwng hinsawdd a thros heddwch, a chymod.

Heddiw cawsom anerchiadau cynhyrfus gan nifer o ddiwinyddion gan gynnwys Dr Esther Mombo o Kenya. Anogodd Esther ni i ystyried ein hunaniaeth fel (mewn geiriau o 1 Pedr) “meddiant gwerthfawr Duw”. Tynnodd hi ni at ein drylledd, gan ein hannog tuag at undod a pherthynas, gan garu ein gilydd â thosturi a gostyngeiddrwydd. Er mwyn dechrau trwsio byd toredig galwodd ni i edifeirwch, i geisio adlinio cydbwysedd grym lle bynnag y mae hyn wedi'i wyrdroi. A gosododd weledigaeth o system economaidd fyd-eang sy'n dyrchafu'r tlawd ac o eglwys sy'n fodlon derbyn cyfrifoldeb am bechodau ei gorffennol a'r eithriadau o'n realiti presennol. Yr oedd yn anerchiad beiddgar iawn, a chalonogol ydoedd derbyn cymeradwyaeth hir a brwdfrydig.

Mae hyn i gyd yn rhoi gobaith i mi gan, ac ar gyfer, ein teulu eglwysig byd-eang, fel y mae'r cyfeillgarwch a'r cynhesrwydd yr wyf wedi dod o hyd gan ffrindiau newydd yr wyf yn cyfarfod o Ghana, Kenya, Colombo, Colorado, ac Efrog Newydd (i sôn am ychydig).

Gweddïwch plîs, dros y cyfarfod rhyngwladol hwn a thros bawb sy’n ceisio meithrin ffydd ac ymddiriedaeth yn y byd, yn ein heglwysi a’n cymunedau yn lleol ac ym mhobman.

Dduw ein craig, diolchwn iti am ein galw, ein trysori, a’n harwain i dyfu mewn ffydd, gobaith a chariad. Gofynnwn am dy fendith ar ein holl gyfeillgarwch. Helpa ni i glywed dy air yn rhoi arweiniad inni. Helpa ni i drysori ac amddiffyn y ddaear a’r holl greadigaeth. Iachâ ac adfer ni lle'r ydym wedi torri, wedi blino neu'n ddigalon, er mwyn inni fod yn arwyddion o fywyd a chariad at eraill. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, sy'n ein harwain bob amser i fywyd. Amen


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

7 Awst
Undeb y Mamau

14 Awst
Bro Dwylan

21 Awst
Tîm Deiniol

28 Awst
Ysgolion


Dyddiadau eraill yn 2022

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


31 July 2022

The Seventh Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Eifionydd

Our prayers are asked in particular for:

 • the Revd Canon Kim Williams and Nick who guide our Christian life and encourage exploration
 • Bronwen, our Reader, who despite the many calls on her time faithfully engages with our Ministry Area Life
 • Sue, Susan and Peter, our retired clergy, without whom our worshipping life would be less rich and varied
 • our Ministry Area Administrator, Christine, whose faithfulness in giving large amounts of her time to the Ministry Area cannot be understated
 • our Worship Leaders who in fulfilling this role are led to deeper personal encounter with God and with their own vocations
 • our wonderful Church Wardens - who are the backbone of church life in Bro Eifionydd and without whom so much of what we do would be impossible
 • the Christian Aid Committee who are at the heart of ecumenical cooperation within Bro Eifionydd including Sister Mary, Fr. Francis, Christopher Prew and Iwan Llewelyn Jones
 • our Church in Wales Primary School at Llanystumdwy and it’s new Head Teacher
 • courage as we move forward into the post-pandemic ‘new normal’ and rebuild congregations and seek ways of being ‘new church’ for those who have fallen away or have no experience of a faith-led life. We particularly ask for prayers for our plans to open a High Street Church in Porthmadog that aims to be ‘with the people and for the people’ and we pray also for those who will mourn the closure of St. John’s Porthmadog to make this new project possible.

Diary

31 July
Farewell service for the Revd Jon Price
11am
Trefeglwys Church
A warm welcome is extended to all


22-26 August
Choir Holiday Club
Saint Deiniol's Cathedral
Ages 7-14
Contact Joe Cooper, the Director of Music at the Cathedral, for more information


26 September
Diocesan Conference on Zoom

1 October
Diocesan Conference
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Further information about these events will be shared soon


From our Assistant Bishop Mary

I am writing this from the Lambeth Conference in Canterbury where all our Church in Wales bishops are attending and participating. We may be a small Province in the world-wide Anglican family, but we do seem to be known about and appreciated by colleagues across the globe. The conference usually happens only every 10 years; because of the pandemic, and also due to other issues, it is 14 years since the last one. Its theme is “God’s Church, for God’s World”. We are studying the first letter of Peter as our Biblical text. We spent the first day just gathering at the Kent University campus and the next two days are a “retreat” in Canterbury Cathedral with lots of prayer services, reflections, and times to meet and pray with colleagues from around the world.

There has been much discussion about the “outcomes” of this conference, and some difficulty about a seemingly last-minute decision to try and have votes or “calls” on various issues. We have been working to try and ensure that anything that is said by the global Anglican Church is readily identifiable as good news for all. We want to listen and speak with great care on any points of difference, and we are concerned to pray and work faithfully to respond to the climate emergency and for peace, and reconciliation.

Today we had stirring addresses from a number of theologians including Dr Esther Mombo from Kenya. Esther urged us to consider our identity as (in words from 1 Peter) “God’s treasured possession”. She pointed us to our brokenness, urging us towards solidarity and relationality, loving one another with compassion and humility. In order to begin to mend a broken world she called us to repentance, to seek to realign the balance of power where-ever this has been distorted. And she set out a vision of a global economic system that lifts up the poor and of a church that is willing to accept responsibility for the sins of its past and the exclusions of our present reality. It was a very bold address, and it was heartening that it received a long and enthusiastic round of applause.

All of this gives me hope from, and for, our global church family, as does the friendship and warmth I have found from new friends I am meeting from Ghana, Kenya, Colombo, Colorado, and New York (to mention a few).

Please pray for this international meeting and for all who are seeking to build faith and trust in the world, in our churches and communities locally and everywhere.

God our rock, we thank you that you call us, treasure us, and lead us to grow in faith, hope and love. We ask for your blessing upon all our friendships. Help us to hear your word giving us direction. Help us to treasure and protect the earth and all creation. Heal and restore us where we are broken, tired or despondent, so that we may be signs of life and love for others. We ask this in the name of Jesus, who leads us always to life. Amen.

Over the next few weeks we will be praying for:

7 August
The Mothers' Union

14 August
Bro Dwylan

21 August
Tîm Deiniol

28 August
Schools


Other dates in 2022

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.