minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Saint Cwyfan's Church
Eglwys Cwyfan Sant yn Ardal Weinidogaeth Bro Cwyfan | Saint Cwyfan's Church in the Ministry Area of Bro Cwyfan
English

Y Ddolen


3 Hydref 2021

Y Deunawfed Sul wedi'r Drindod


Yn ein gweddïau y Sul hwn a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn cofio:

Ardal Weinidogaeth
Bro Cwyfan

Cofiwn yn enwedig:

Y rhai sy’n gwasanaethu yno:

 • Y Parchg Vince Morris
 • Canon Christine Llewelyn
 • Joan Landgrill, Darllenydd
 • Bill Rogerson, Darllenydd
 • Rhiannwen Jones, Darllenydd

Cofiwn yn enwedig am:

 • Y man casglu ar gyfer y Banc bwyd yn Eglwys Llanfaelog

Calendr Digidol

Dyddiadur

12-13 Hydref
Synodau Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob
Dydd Mawrth 12 Hydref 10am | Meirionnydd
Neuadd Eglwys Trawsfynydd

Dydd Mercher 13 Hydref 2pm | Bangor
Ystafell Penrhyn, Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor

Dydd Mercher 13 Hydref 7pm | Ynys Môn
Y Ganolfan, Llanbedrgoch

3-4 Tachwedd
Grŵp Cadfan
Mae'r Esgob yn gobeithio y byddwn yn gallu bwrw ymlaen â chyfarfod wyneb yn wyneb o Grŵp Cadfan ym mis Tachwedd. Gwahoddir holl Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth a Ficeriaid ar y Cyd i fod yn bresennol. Bydd mwy o fanylion a rhaglen ar gyfer y digwyddiad ar gael yn fuan.

18 Tachwedd
Lansiad o adnoddau digwyddiadau bywyd
Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi bod yn cyfarfod ac yn cefnogi pobl yn ystod adegau allweddol yn eu bywydau ers dros 100 mlynedd. Mae'r digwyddiadau bywyd hyn yn rhan greiddiol o'n cenhadaeth a'n gweinidogaeth.


Anest Gray Frazer
Anest, Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu | Director of Education & Engagement

Cyd-weithwyr Tîm Deiniol

Ymunodd Anest Gray Frazer a Tracy Richardson Jones â Thîm Deiniol bum mlynedd yn ôl i'n cefnogi yn ein blaenoriaeth o groesawu plant, pobl ifanc a theuluoedd. Ar ôl gwneud cyfraniadau sylweddol yn eu gwaith, mae Anest wedi penderfynu symud ymlaen a dychwelyd i ymgymryd â Gwaith Cymdeithasol, ac mae Tracy yn ymddeol i fwynhau amser gyda'i gŵr a'i theulu ar ôl ymddeol fel Pennaeth yn flaenorol.

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae'r tîm Addysg ac Ymgysylltu wedi gallu gwneud cynnydd sylweddol o ran cefnogi ein Hysgolion Eglwys. Mae hyn wedi cynnwys gwaith pwysig mewn partneriaeth â'r Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru i ddarparu rhwydweithiau, cymorth ac adnoddau i ddisgyblion, staff ysgolion a llywodraethwyr; cymorth i greu dwy ysgol newydd ar gyfer yr 21ain Ganrif ar Ynys Môn; a chydweithio â chydweithwyr taleithiol i greu adnoddau o ansawdd uchel gan gynnwys Taith Adfent a Ffrindiau'r Byd i gefnogi ysgolion drwy'r pandemig a thu hwnt.

Wrth fyfyrio ar ei rôl yn arwain y tîm Addysg ac Ymgysylltu, dywedodd Anest:

"Rwyf wedi treulio dros bum mlynedd fel rhan o Tîm Deiniol. Bu'n gyfnod o newid i sicrhau bod ysgolion eglwys wrth wraidd gweledigaeth yr esgobaeth ac i greu strwythurau newydd. Mae Cofid wedi dod â'i heriau ei hun yn ogystal â'r cyfle i adlewyrchu ac ail-werthuso fy nyfodol. Teimlais yn gryf  y dynfa i ddychwelyd i Waith Cymdeithasol. Gydag emosiynau cymysg rwy'n gadael Esgobaeth Bangor, Tîm Deiniol, yr 16 ysgol eglwys a'r holl blant, staff ymroddedig, arweinwyr ysgolion a llywodraethwyr."

Wrth roi teyrnged i Anest a Tracy, dywedodd Siôn, Ysgrifennydd yr Esgobaeth:

"Mae Anest a Tracy wedi gwasanaethu Esgobaeth Bangor gyda rhagoriaeth, gan adeiladu dros y blynyddoedd diwethaf ymgysylltiad cadarn, credadwy a gofalgar gyda'n Hysgolion Eglwys. Byddaf yn eu colli fel cydweithwyr, tra'n dymuno'r gorau iddynt mewn mentrau newydd.

Dylid cyfeirio cwestiynau am gefnogaeth barhaus gan y tîm Addysg ac Ymgysylltu at Siôn yn y lle cyntaf.


Badakhshan, Afghanistan
Badakhshan, Afghanistan

Ffoaduriaid Affganistan

Yr ydym i gyd wedi gweld ar y newyddion drafferthion y ffoaduriaid wrth iddynt geisio diogelwch a rhyddid mewn gwledydd eraill; ac efallai'n meddwl tybed beth allwn ni ei wneud i helpu, fel unigolion neu fel eglwysi ynghŷd. Mae Llywodraeth y DU wedi cytuno i ail-gartrefu 5,000 o bobl a'u teuluoedd, a hyd at 20,000.

Yn Esgobaeth Llandaf, mae 'Pecyn Cymorth Argyfwng Afghanistan' wedi'i lunio ac fe'i hargymhellir i ni gan yr Esgob. Mae'n llawn gwybodaeth. Oeddech chi'n gwybod bod tua 50 o deuluoedd eisoes wedi cael eu hail-gartrefu yma? Mae gan y Pecyn Cymorth awgrymiadau ar sut y gallwn helpu, a hefyd dolenni i weddïau, darlleniadau'r Beibl, fideos a myfyrdodau y gellir eu defnyddio'n unigol neu yn yr eglwys.


Ennyd | Gofalu drosom ein hunain ac eraill


A wnaethoch chi ofyn i chi'ch hun, "Sut ydw i?" yn ystod yr wythnosau diwethaf?

Gadewch i ni aralleirio'r cwestiwn: A wnaethoch chi amser i ofyn i chi'ch hun "Sut ydw i?"

Beth yw'r gwahaniaeth?

Mae bywyd yn brysur ac mae cymaint i'w ffitio ym mhob diwrnod. Sut ydym ni'n penderfynu beth ydym yn rhoi ein amser iddo, a beth nad oes  amser ar ei gyfer? Wrth gwrs, mae gwneud rhai pethau yn gwbl angenrheidiol. Gallai'r rhain fod yn bethau a ddisgwylir gennym gan ein cyflogwr, ein teulu neu ein cymuned.Efallai eu bod yn gyfrifoldebau personol a ddewiswn. Mae rhai pethau'n cael eu gwneud yn awtomatig, heb unrhyw benderfyniad ymwybodol, tra bod eraill yn fwy bwriadol neu wedi eu cynllunio.

Ond beth am bopeth arall? A yw'r pethau yr ydym yn dewis gwneud amser ar eu cyfer yn adlewyrchu'r hyn sy'n wirioneddol bwysig?

Tybed, a fyddwch chi'n dewis gwneud amser i chi'ch hun? Beth allai eich ateb i'r cwestiwn hwn ei olygu?


Dyddiadau 2022

Synodau
Meirionydd - Dydd Llun
10am 14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Ynys Môn - Dydd Llun 7pm
14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Bangor - Dydd Mawrth 10am
15 Chwefror, 28 Mehefin, 11 Hydref

Grŵp Cadfan
Yn Nant Gwrtheyrn - Amser cinio i amser cinio
28 a 29 Mawrth
1 a 2 Rhagfyr

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Cymraeg

Y Ddolen


3 October 2021

The Eighteenth Sunday after Trinity


In our prayers this Sunday and through the week we remember:

the Ministry Area of Bro Cwyfan

We remember in particular:

Those who are to serve there following the celebration of new ministries on Sunday evening:

 • The Revd Vince Morris
 • Canon Christine Llewelyn
 • Joan Landgrill, Reader
 • Bill Rogerson, Reader
 • Rhiannwen Jones, Reader

We remember in particular:

 • Food Bank collection point Llanfaelog Church

Paper Calendar

Diary

12-13 October
Bishop's Ministry Fund Synod Meetings
Tuesday 12 October 10am | Meirionnydd
Trawsfynydd Church Hall

Wednesday 13 October 2pm | Bangor
Penrhyn Room, Neuadd Reichel, Bangor University

Wednesday 13 October 7pm | Ynys Môn
Y Ganolfan, Llanbedrgoch

3-4 November
Grŵp Cadfan
The Bishop hopes that we will be able to go ahead with an in-person meeting of Grŵp Cadfan in November. All Ministry Area Leaders and Associate Vicars are invited to attend. More details and a programme for the event will become available soon.

18 November
Launch of life events resources
The Church in Wales has been meeting and supporting people during key moments in their lives for over 100 years. These life events represent a core part of our mission and ministry.


Tracy Richardson Jones
Tracy, Swyddog Ysgolion | Schools' Officer

Tîm Deiniol colleagues

Anest Gray Frazer and Tracy Richardson Jones joined Tîm Deiniol five years ago to support us in our priority of welcoming children, young people and families. Having made significant contributions in their roles, Anest has taken the decision to move on and return to Social Work practice, and Tracy is retiring to enjoy time with her husband and family having previously retired as a Head Teacher.

Over the past five years, the Education & Engagement team has been able to make considerable progress in supporting our Church Schools. This has included important work in partnership with the Local Authorities and the Welsh Government to provide networks, support and resources for pupils, school staff and governors; support for the creation of two new 21st Century schools on Anglesey; and collaboration with provincial colleagues to create high quality resources including Taith Adfent and Ffrindiau’r Byd to support schools through the pandemic and beyond.

Reflecting on her role leading the Education & Engagement team, Anest said:

"I have spent over five years as part of Tîm Deiniol. It has been a period of change to ensure church schools are at the heart of the diocesan vision and to create new structures. Covid has brought its own challenges as well as the opportunity to reflect and re-evaluate my future. I strongly felt the need to return to social work practice. It is with mixed emotions that I leave the Diocese of Bangor, Tîm Deiniol, the 16 church schools and all the children, committed staff, school leaders and governors"

Paying tribute to Anest and Tracy, Siôn, the Diocesan Secretary, said:

“Anest and Tracy have served the Diocese of Bangor with distinction, building up over recent years a robust, credible and caring engagement with our Church Schools. I will miss them as colleagues, while wishing them all the best in new ventures.”

Questions about ongoing support from the Education & Engagement team should be directed to Siôn in the first instance.


two hands interlocked

Refugees from Afghanistan

We have all seen on the news the plight of refugees as they seek safety and freedom in other countries; and maybe wondered what can we do to help, as individuals or as a gathered church. The UK Government has agreed to re-settle 5,000 people and their families, and up to 20,000. These will be refugees who come here by an agreed route.

In Llandaff Diocese, an ‘Afghan Crisis Toolkit’ has been put together and is recommended to us the Bishop. It is full of information. Did you know that around 50 families have already been re-settled here? The Toolkit has suggestions on how we can help, and also links to prayers, bible readings, videos and reflections that can be used individually or in church.


Pause | Minding myself and one another


Did you ask yourself, "How am I?" in the last few weeks?

Let's rephrase the question: Did you make time to ask yourself "How am I?"

What's the difference?

Life is busy and there is so much to fit in each day. How do we decide what we give our time to and what there is not enough time for? Of course, there are some things that are non-negotiable. These might be things that are expected of us by our employer, our family or our community. They may be personal responsibilities that we choose. Some things get done automatically, with no conscious decision involved, while others are more deliberate or planned.

But what about everything else? Do the things that we choose to make time for reflect what is truly important?

I wonder, will you choose to make time for yourself? What might your answer to this question mean?


Dates 2022

Synods
Meirionydd - Monday 10am
14 February, 27 June, 10 October
Anglesey - Monday 7pm 14
February, 27 June, 10 October
Bangor - Tuesday 10am
15 February, 28 June, 11 October

Grŵp Cadfan
At Nant Gwrtheyrn - Lunch time to lunch time
28 - 29 March
1 - 2 December

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.