minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


7 Awst 2022

Yr Wythfed Sul wedi'r Drindod


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Undeb y Mamau

Gofynnwn am ein gweddïau yn enwedig am:

 • Mary Sumner, a sefydlodd Undeb y Mamau 146 o flynyddoedd yn ôl a'r mudiad sydd bellach â dros bedair miliwn o aelodau mewn 84 o wledydd
 • Jenny Lane, Llywydd Taleithiol Cymru, yn gweithio ar brosiectau newydd ym mhob esgobaeth yn darparu cymorth i’r rhai sy’n delio â Thrais ar Sail Rhywedd
 • Joanne Gower, Llywydd Esgobaeth Bangor a’r ymddiriedolwyr esgobaethol sy’n gweithio ar y fenter Ail-ddychmygu Undeb y Mamau ar draws yr Esgobaeth
 • aelodau'r Esgobaeth a'u gwaith prosiect yn ymestyn allan i gymunedau lleol
 • I Ffwrdd O'r Cyfan - diwrnodau allan AFIA neu seibiannau byr i deuluoedd sydd angen amser i ffwrdd gyda'i gilydd
 • Aelodau yn ein hesgobaethau cyswllt gweddi dramor Zululand yn Ne Affrica, Lodwar yn Kenya, De Isiala Ngwa yn Nigeria, Accra yn Ghana a Columbo yn Sri Lanka

Dyddiadur

22-26 Awst
Clwb Gwyliau Côr
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Oed 7-14
Cysylltwch â Joe Cooper, Cyfarwyddwr Cerdd y Gadeirlan, am ragor o wybodaeth


26 Medi
Cynhadledd yr Esgobaeth ar Zoom

1 Hydref
Cynhadledd yr Esgobaeth
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Bydd rhagor o fanylion yn dilyn yn fuan am y digwyddiadau yma


Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Mae holl Esgobion yr Eglwys yng Nghymru wedi ymuno ag Esgobion o bob rhan o’r Cymun Anglicanaidd mewn cynulliad anhygoel yng Nghaergaint. Mae Cynhadledd Lambeth yn dod ag esgobion a'u partneriaid at ei gilydd, i weddïo, rhannu a dysgu gyda'i gilydd. Mae ychydig bach iawn o’r hyn rydym wedi bod yn ei brofi wedi’i adrodd yn y cyfryngau, ond mae calon ein cyfarfod wedi bod yn wahanol iawn i’r hyn yr adroddwyd arno:

Rwyf wedi cael y fraint o fod mewn grŵp astudiaeth Feiblaidd dyddiol gyda 2 esgob o Bacistan, 1 o Dde Swdan, un o Efrog Newydd a 2 o Loegr. Mae clywed o lygad y ffynnon am brofiad Cristnogion mewn eglwys sy’n cael ei herlid neu’r rhai sy’n byw mewn gwlad sy’n dioddef oherwydd rhyfel na cheir fawr ddim sôn amdani yn y DU yn rhyfeddol. Heddiw clywais am waith Cristnogion mewn ysbyty lle mae llawer yn gweithio i lanhau clwyfau eu gelynion, a mam a anfonodd ei phlant i wlad gyfagos i'w cadw'n ddiogel, dim ond i glywed bod un o'i meibion wedi diflannu. Rydym wedi clywed am ddioddefaint rhyfeddol a hefyd am ffydd ryfeddol. Rwyf wedi clywed gan arweinwyr eglwysig, adroddiadau uniongyrchol o dystion dewr, cariad grasol at gymdogion, a chariad anhygoel a ddangoswyd at eraill.

Mae’r Cristnogion hyn wedi bod yn awyddus i glywed am ein ffydd a gwaith ein heglwys, ac rwyf wedi bod yn falch o allu rhannu adroddiadau am lawer o bethau da yr ydym yn eu gwneud.

Nid yw cyfathrebu â Christnogion o bob rhan o’r byd yn dasg hawdd: Mae yna rwystrau o ran diwylliant, iaith a rhagolygon sy’n peri i’r gwaith araf a gofalus hwn weithio, ac ni fu amser i wneud mwy nag adeiladu rhai perthnasoedd yn araf a dechrau. archwilio meysydd o ddiddordeb a gwahaniaeth a rennir.

Gadawaf Gaergaint ymdeimlad cryf bod llawer o faterion lle mae angen i Gristnogion Anglicanaidd barhau i siarad a gwrando, ond hefyd gyda llawer o gyfeillgarwch wedi'i ffurfio a chyda llawer o bobl a sefyllfaoedd i weddïo drostynt.

Dduw llawer o enwau, ffrind i bawb: Diolch i ti am ehangder dy eglwys ac am y Cymun Anglicanaidd yn ei holl amrywiaeth.

Byddwch gyda ni yn ein holl wrando a dysgu. Bendithia ni â gobaith yn ein holl gyfeillgarwch a rhoddwch inni ras i ddod o hyd i'ch cyffelybiaeth ym mhawb y cyfarfyddwn â hwy. Gofynnwn hyn yn enw Crist ein cyfaill. Amen.


Calendr Newydd Diwygiedig a'r Colectau Cyfoes

Mae'r Calendr Newydd Diwygiedig a'r Colectau Cyfoes yn fersiwn wedi'i diweddaru o lyfr 2003, Y Calendr Newydd a'r Colectau.


orange poppy flowers

'Gardd o Lonyddwch' Agored

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi rhannu newyddion am Ardd Llonyddwch Bro Moelwyn yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth.

Ar ddydd Sadwrn 13 Awst mae cyfle i ymweld â'r ardd cyn ei hagoriad swyddogol. Bydd stondinau, crefftau, tombola, cŵn poeth, lluniaeth a mwy ar gael ar y diwrnod.

Dyfarnwyd £1500 i Bro Moelwyn fel Enillwyr Rhanbarthol Cymru cystadleuaeth Newyddion Da Ecclesiastical Insurance yn gynharach eleni tuag at greu’r ardd. Wedi'i lleoli y tu ôl i adeilad yr eglwys, gyda golygfeydd dros aber Afon Dwyryd, mae'r ardd yn darparu gofod tawel lle gall pobl fyfyrio a chofio'r rhai a fu farw yn ystod y pandemig.

Mae digwyddiad yr Ardd Agored ar ddydd Sadwrn 13 Awst o 12pm yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth.


Ymuno â’r daith Carbon Sero Net

Caiff eglwysi eu hannog i ddechrau ar eu taith i ollyngiadau carbon sero net a chymryd camau allweddol i helpu mynd i’r afael â newid hinsawdd.

Mae Fframwaith Carbon Sero Net yr Eglwys yng Nghymru yn awr ar gael ar-lein ac mae’n rhoi pecyn cymorth cynhwysfawr i helpu eglwysi i gymryd eu cam cyntaf at sero net.


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

14 Awst
Bro Dwylan

21 Awst
Tîm Deiniol

28 Awst
Ysgolion

4 Medi
Bro Arwystli

11 Medi
Bro Deiniol

18 Medi
Yr Eglwys yng Nghymru

25 Medi
Cynhaeaf


Dyddiadau eraill yn 2022

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


7 August 2022

The Eighth Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for:

The Mothers' Union

Our prayers are asked in particular for:

 • Mary Sumner, who founded Mothers' Union 146 years ago and the movement that now has over four million members in 84 countries
 • Jenny Lane, Provincial President for Wales, working on new projects in each diocese providing help for those dealing with Gender Based Violence
 • Joanne Gower, Bangor Diocesan President and the diocesan trustees working on the Reimagining Mothers' Union initiative across the Diocese
 • For members in the Diocese and their project work reaching out to local communities
 • Away From It All - AFIA days out or short breaks for families in need of time away together
 • Members in our overseas prayer link dioceses Zululand in South Africa, Lodwar in Kenya, Isiala Ngwa South in Nigeria, Accra in Ghana and Columbo in Sri Lanka

Diary

22-26 August
Choir Holiday Club
Saint Deiniol's Cathedral
Ages 7-14
Contact Joe Cooper, the Director of Music at the Cathedral, for more information


26 September
Diocesan Conference on Zoom

1 October
Diocesan Conference
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Further information about these events will be shared soon


From our Assistant Bishop Mary

All the Church in Wales Bishops have joined Bishops from across the Anglican Communion at an amazing gathering in Canterbury. The Lambeth Conference brings bishops and their partners together, to pray, share and learn together. A tiny amount of what we have been experiencing has been reported in the media, but the heart of our meeting has been very different to what has been reported upon:

I've had the privilege of being in a daily Bible-study group with 2 bishops from Pakistan, 1 from South Sudan, one from New York and 2 from England. Hearing first hand about the experience of Christians in a persecuted church or those who live in a country suffering due to war that is barely reported upon in the UK is extraordinary. Today I heard about the work of Christians in a hospital where many work to clean the wounds of their enemies, and of a mother, who sent her children to a neighbouring country to keep them safe, only to hear that one of her sons has disappeared. We have heard about both extraordinary suffering and also about amazing faith. I have heard from church leaders, first-hand accounts of courageous witness, gracious love for neighbours, and incredible love shown for others.

These Christians have been keen to hear about our faith and the work of our church, and I have been proud to be able to share accounts of many good things that we are doing.

Communicating with Christians from across the world is not an easy task: There are barriers of culture, language and outlook that make this slow and careful work, and there has not been been time to do more than to slowly build up some relationships and to begin to explore areas of shared interest and difference.

I will leave Canterbury with a strong sense that there are many issues where Anglican Christians need to keep on talking and listening, but also with many friendships formed and with lots of people and situations to pray for.

God of many names, friend of all: Thank you for the wideness of your church and for the Anglican Communion in all its variety.

Be with us in all our listening and learning. Bless us with hope in all our friendships and gift us with grace to find your likeness in everyone we meet. We ask this in the name of Christ our friend. Amen.


New Calendar and Collects

The Revised New Calendar and The Contemporary Collects is an updated version of the 2003 book, The New Calendar and the Collects.


Open Garden of Tranquility

Over recent months we have shared news of Bro Moelwyn's Garden of Tranquility at Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth.

On Saturday 13 August there is an opportunity to visit the garden before its official opening. There will be stalls, crafts, tombola, hot dogs, refreshments and more available on the day.

Bro Moelwyn were awarded £1500 as the Wales Regional Winners of the Ecclesiastical Insurance Good News competition earlier this year towards the creation of the garden. Situated behind the church buildin, with views over the Dwyryd estuary, the garden provides a tranquil space in which people are able to reflect and to remember those who have died during the pandemic.

The Open Garden event is on Saturday 13 August from 12pm at Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth.


Join the Net Zero Carbon journey

Churches are being encouraged to begin their journey to net zero carbon emissions and take key actions to help tackle climate change.

The Church in Wales’ Net Zero Carbon Framework is now available online and provides a comprehensive toolkit to help churches take their first steps to net zero.


Over the next few weeks we will be praying for:

14 August
Bro Dwylan

21 August
Tîm Deiniol

28 August
Schools

4 September
Bro Arwystli

11 September
Bro Deiniol

18 September
The Church in Wales

25 September
Harvest


Other dates in 2022

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.