minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Golygfa dros y môr o Fro Dwylan, Archddiaconiaeth Bangor | The view from the beach at Bro Dwylan in the Archdeaconry of Bangor
English

Y Ddolen


14 Awst 2022

Y Nawfed Sul wedi'r Drindod


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Bro Dwylan

Gofynnwn am ein gweddïau yn enwedig am:

 • ffyniant ein cymuned addoli ddwyieithog, ac am fywyd ein tair eglwys, sef Sant Gwynin, Dewi Sant ac Eglwys y Santes Fair ac Eglwys Crist, o fewn eu cymunedau pentrefol lleol.
 • ein Ficer, y Parchg Tom Saunders a’i wraig Angela wrth iddynt baratoi i symud i ficerdy newydd yn Llanfairfechan; i offeiriad wedi ymddeol y Parchg Ganon Berw Hughes; i Andy Broadbent yn paratoi ar gyfer ordeiniad yn Ddiacon; dros ein wardeniaid, John, Keith a Heather; ar gyfer ein harweinwyr addoli, Heather a Michele; a thros bawb sy'n rhoi mor hael a hael o'u hamser.
 • y wefan newydd sy'n cael ei datblygu, a chysylltiadau cyfryngau cymdeithasol newydd i gynyddu ymwybyddiaeth a chyfranogiad yr eglwys yn y gymuned.
 • camau cyntaf tuag at agor Eglwys y Santes Fair ac Eglwys Crist i ymwelwyr yn rheolaidd.
 • y cynlluniau ar gyfer canolfan gymunedol newydd yn lle hen Neuadd y Plwyf yn Nwygyfylchi i ddwyn ffrwyth, fel bod gan y pentref a’r eglwys y cyfleusterau sydd eu hangen arnynt.
 • cynlluniau ar gyfer toiled a chegin fach i Eglwys Sant Gwynin, ac ar gyfer yr egni a’r adnoddau ariannol i gadw i fyny â’r gwaith a ragwelwyd yn adroddiad Esra, er mwyn i’n holl adeiladau a’n mynwentydd fod yn arwydd ffisegol teilwng o bresenoldeb eglwys Dduw ymhlith y bobl.
 • yr Ysgol Sul fisol ochr yn ochr â’r gwasanaeth Sul ym Mhenmaenmawr Dewi Sant, sydd eisoes wedi dechrau denu teuluoedd newydd, i barhau i dyfu ac i dystio i gariad Duw.
 • rhannu llawen parhaus o addoliad a bywyd Cristnogol yn Cytûn Penmaenmawr, ac am y camau cyntaf tuag at berthynas eciwmenaidd newydd yn Llanfairfechan.

Dyddiadur

22-26 Awst
Clwb Gwyliau Côr
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
Oed 7-14
Cysylltwch â Joe Cooper, Cyfarwyddwr Cerdd y Gadeirlan, am ragor o wybodaeth


26 Medi
Cynhadledd yr Esgobaeth ar Zoom

1 Hydref
Cynhadledd yr Esgobaeth
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Bydd rhagor o fanylion yn dilyn yn fuan am y digwyddiadau yma


Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Wrth ddychwelyd o Gynadledd Lambeth a derfynodd y Sul diweddaf, teimlaf fod llawer i'w feddwl amdano. Rwy'n falch o gael gwyliau ac amser i fyfyrio. Roedd hi'n dda iawn cael bod yno gyda holl esgobion Cymru. Cawsom beth amser gyda’n gilydd fel tîm, a theimlodd fod yr Eglwys yng Nghymru yn chwarae ei rhan fel cyfranogwr gweithgar ac ymglymedig yn y Cymun Anglicanaidd.

Mae Cynhadledd Lambeth yn gyfarfod anarferol, a theimlai yn anghysurus, efallai hyd yn oed yn amhosibl iddo fod yn lle i wneud penderfyniadau. Cynhadledd yw hi – nid synod na chorff llywodraethu, ac mae’r amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau sy’n bresennol yn gwneud y broses o ddeall a chyfathrebu yn araf iawn. Fel cyfarfod gweddi, gan astudio’r Beibl a’i rannu roedd lawer i’w gynnig i’n heglwysi.

Roedd yn fraint bod mewn grŵp bach gydag esgobion o Bacistan, De Swdan ac America, i glywed am eu profiad byw o ffydd nawr ac i chwilio am ystyr gyda’n gilydd yn llythyr cyntaf Pedr, ein testun ar gyfer astudiaeth Feiblaidd. Un o'r adnodau y treuliodd ein grŵp lawer o amser yn siarad amdano oedd 1 Pedr 4.9 am gynnig "lletygarwch heb rwgnach". Treuliasom lawer o amser yn rhannu sut mae ein heglwysi neu ymdrechu i fod yn lleoedd os oes croeso iddynt, beth mae'n ei olygu i fod yn barod i fynd i'r llall, yn hytrach nag aros iddynt ddod atom, neu i dderbyn person arall yn llwyr. Mae gweithio i ddangos cariad gwirioneddol, cilyddol wrth wraidd ein ffydd. Rydym yn cael ein herio gymaint i wneud hyn yn dda. Rydyn ni i gyd yn dda am gwyno! Ac eto, pan fyddwn yn cael ein caru fel hyn, rydym yn gwybod ei fod yn newid bywyd i ni.

Deuthum yn ôl o Lambeth gyda chymaint o wahoddiadau i fynd i ymweld â phobl y cyfarfûm â hwy. Gwahoddiadau a oedd yn teimlo'n gynnes, yn hael ac o'r galon.Fis Chwefror nesaf rydw i'n mynd i gynrychioli'r Eglwys yng Nghymru mewn cyfarfod yn Ghana, ac roedd aelodau'r eglwys honno'n arbennig o awyddus i estyn croeso cynnes. Mae'n ymddangos i mi mai ffordd dda ymlaen i unrhyw (a phob) rhan o'r eglwys yw gweithio ar ein lletygarwch, estyn croeso a gwneud hyn bob amser heb rwgnach!

O Dduw groesawgar, diolch i ti dy fod wedi ein galw i mewn i deulu amrywiol ac eang yr eglwys. Diolch am eich bywoliaeth a'ch croeso i bob un ohonom, yn union fel yr ydym ni. Helpa ni i agor ein calonnau a’n dwylo wrth estyn croeso tebyg i eraill. Helpa ni i sylwi ar bawb yr wyt yn ein galw i garu a gofalu amdanynt. Cyffyrddwch â'n calonnau, er mwyn inni fod yn fwy hael yn ein rhoddion i eraill. Tawela ein hawydd i rwgnach a chwyno a llanw ni â'th addfwynder a'th obaith. Amen.

Bydd yr Esgob Mary ar wyliau tan 24 Awst.


Grantiau Cadw

Bwriad Rhaglen Grant Cyfalaf Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Adeiladau Hanesyddol 2022/23 yw cynnig cymorth ariannol tuag at gynnal a chadw ac atgyweirio asedau cymunedol hanesyddol, megis neuaddau pentref a chymunedol, sefydliadau, cofebion rhyfel a mannau addoli sydd ar agor. at ddefnydd y gymuned ehangach.

Mae grant o 75% o waith cymwys grant hyd at uchafswm o £25,000 fesul eiddo ar gael ar gyfer ystod o waith cynnal a chadw ac atgyweiriadau ar raddfa fach sy’n angenrheidiol i gadw asedau cymunedol mewn cyflwr da.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw diwedd mis Awst.


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

21 Awst
Tîm Deiniol

28 Awst
Ysgolion

4 Medi
Bro Arwystli

11 Medi
Bro Deiniol

18 Medi
Yr Eglwys yng Nghymru

25 Medi
Cynhaeaf


Dyddiadau eraill yn 2022

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


14 August 2022

The Ninth Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Dwylan

Our prayers are asked in particular for:

 • the flourishing of our bi-lingual worshipping community, and for the life of our three churches, Saint Gwynin’s, Saintt David’s and Saint Mary & Christ Church, within their local village communities.
 • our Vicar, the Revd Tom Saunders and his wife Angela as they prepare to move to a new vicarage in Llanfairfechan; for retired priest the Revd Canon Berw Hughes; for Andy Broadbent preparing for ordination as Deacon; for our wardens, John, Keith and Heather; for our worship leaders, Heather and Michele; and for all who give so freely and generously of their time.
 • the new website in development, and new social media connections to increase the awareness and involvement of the church in the community.
 • first steps towards opening Saint Mary & Christ Church to visitors on a regular basis.
 • the plans for a new community centre to replace the old Parish Hall in Dwygyfylchi to come to fruition, so that the village and the church have the facilities they need.
 • plans for a toilet and kitchenette for Saint Gwynin’s Church, and for the energy and financial resources to keep up with the works foreseen in the Ezra report, so that all our buildings and churchyards may be a worthy physical sign of the presence of God’s church among the people.
 • the monthly Sunday School alongside the Sunday service at Saint David’s Penmaenmawr, which has already begun to draw in new families, to continue to grow and to witness to God’s love.
 • continuing joyful sharing of worship and Christian life in Penmaenmawr Cytûn, and for the first steps towards new ecumenical relationships in Llanfairfechan.

Diary

22-26 August
Choir Holiday Club
Saint Deiniol's Cathedral
Ages 7-14
Contact Joe Cooper, the Director of Music at the Cathedral, for more information


26 September
Diocesan Conference on Zoom

1 October
Diocesan Conference
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Further information about these events will be shared soon


From our Assistant Bishop Mary

Returning from the Lambeth Conference which concluded last Sunday, it feels as though there is much to ponder. I'm glad to have a holiday and time to reflect. It was really good to be there with all the Welsh bishops. We had some time together as a team, and it felt as though the Church in Wales is playing its part as an active and involved participant in the Anglican Communion.

The Lambeth Conference is an unusual meeting, and it felt uncomfortable, perhaps even impossible for it to be a place of decision making. It is a conference - not a synod or a govering body, and the variety of languages and cultures in attendance make the process of understanding and communication very slow. As a meeting of prayer, Bible study and sharing it has much to offer our churches.

It was a privilege to be in a small group with bishops from Pakistan, South Sudan and America, to hear about their lived experience of faith now and to look for meaning together in the first letter of Peter, our text for Bible study. One of the verses our group spent much time talking about was 1 Peter 4.9 about offering "hospitality without grumbling". We spent much time sharing about how our churches are, or strive to be places of welcome, what it means to be willing to go to the other, rather than wait for them to come to us, or to accept another person wholeheartedly. Working to show genuine, mutual love is at the heart of our faith. We are so challenged to do this well. We are all good at grumbling! And yet, when we are loved in this way, we know it is life changing for us.

I came back from Lambeth with so many invitations to go and visit people that I met. Invitations that felt warm, generous and from the heart. Next February I'm going to represent the Church in Wales at a meeting in Ghana, and the members of that church were particularly keen to extend a warm welcome. lt seems to me that a good way forwards for any (and every) part of the church is working on our hospitality, extending a welcome and doing this always without grumbling!

Welcoming God, thank you that you have called us into the diverse and widespread family of the church. Thank you for your live and welcome to each of us, just as we are. Help us to open our hearts and hands in extending a similar welcome to others. Help us to notice all whom you call us to love and care for. Touch our hearts, that we might be more generous in our giving to others. Quieten our desire to grumble and complain and fill us with your gentleness and hope. Amen.

Bishop Mary will be on leave until 24 August.


Grants from Cadw

The Historic Buildings Maintenance and Repair Capital Grant Programme 2022/23 is intended to offer financial assistance towards the maintenance and repair of historic community assets, such as village and community halls, war memorials and places of worship that are open for wider community use.

A grant of 75% of grant eligible works up to a maximum of £25,000 per property is available for a range of small scale maintenance and repairs which are necessary to keep community assets in good order.

The closing date for applications is the end of August.


Over the next few weeks we will be praying for:

21 August
Tîm Deiniol

28 August
Schools

4 September
Bro Arwystli

11 September
Bro Deiniol

18 September
The Church in Wales

25 September
Harvest


Other dates in 2022

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.