minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
stack of colourful books
English

Y Ddolen


4 Medi 2022

Yr Ail Sul ar ddeg wedi'r Drindod


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Bro Arwystli

Gweddïwn dros:

 • Ar gyfer eu dau ymgeisydd conffyrmasiwn, Roxy a Les.
 • I’w clerigion sydd wedi ymddeol, Alan, Lynda, Peter, Beth a Hilary
 • I’w wardeniaid a’u hysgrifenyddion, am eu gwaith amhrisiadwy a’u hymroddiad
 • Ar gyfer eu darllenwyr trwyddedig, pregethwr lleyg a gweithiwr ieuenctid arloesol, Lauris, Julia, Christoph a Debbie a'u tystiolaeth yn eu bywydau o ddydd i ddydd.
 • Ar gyfer eu pobl ifanc wrth iddynt fynd yn ôl i'r ysgol a'r coleg
 • Ar gyfer eu Tîm Bugeiliol sy'n cadw mewn cysylltiad â'r rhai yr oeddent yn arfer ymweld â hwy cyn y pandemig
 • I bawb sydd wedi’u bedyddio a’u priodi eleni, bydded iddynt oll ddyfnhau eu perthynas â Duw
 • Am arweiniad yr Ysbryd Glân wrth i ni symud ymlaen gyda digwyddiadau a gwasanaethau yn yr Ardal Weinidogaeth

Dyddiadur

11 Medi
Lawnsiad Prosiect Llenyddol Llwybr Cadfan
Eglwys Tanwg Sant, Llandanwg
6pm

12 Medi
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol
Rhagor o fanylion

26 Medi
Cynhadledd yr Esgobaeth ar Zoom

1 Hydref
Cynhadledd yr Esgobaeth
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau yma yn cael ei rannu yn fuan


Esgob Mary

Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Ar drothwy’r flwyddyn academaidd newydd hon, gweddïwn dros bawb sy’n ymwneud ag addysg, ysgolion a cholegau, dros yr holl ddysgwyr, athrawon a staff cymorth. Gall y cyfnod deimlo fel dechreuadau newydd ar ddechrau'r flwyddyn ysgol, amser o gyfle ac amser ar gyfer twf.

Eleni rydym yn ymwybodol iawn o’r heriau sydd ar y gorwel a’r dysgu newydd yr ydym i gyd yn ei wynebu gyda’r argyfyngau niferus y cyfeirir atynt mor aml bellach ar fwletinau newyddion, yn ymwneud â’r argyfwng hinsawdd, costau byw a’r argyfwng ynni.

Mae wedi cael ei nodi’n aml fod y gair “argyfwng”, o air sy’n golygu “penderfynu” yn cynnig trobwynt, lle i benderfyniadau newydd a dirnad cyfeiriad gwahanol. Mae yma berthynas yn ein ffydd â’r groes – arwydd hynod annhebyg a phwerus o obaith i bobl Dduw.

Yn yr heriau sy’n ein hwynebu i gyd, fel cymuned Gristnogol, mae gennym lawer i’w gynnig i’n cymdogion a’n cymunedau yn y gobaith hwn yr ydym yn ei gario. Gallwn sylweddoli hyn os gallwn ddod at ein gilydd mewn ffyrdd cadarnhaol, gan edrych ar y rhoddion y mae Duw wedi eu rhoi i ni, a chanfod y ffordd orau o wneud defnydd ohonynt.

Ysgrifennodd ein Hysgrifennydd Esgobaethol ddarn defnyddiol yn y llythyr hwn yr wythnos diwethaf, am gynllunio i wynebu rhai o’r heriau ariannol a ddaw yn sgil y gaeaf hwn. Bydd sawl cyfle i glerigwyr ac arweinwyr eglwysig drafod hyn, yn ein hysgol glerigion sydd ar ddod i Rydychen ac mewn cyfarfodydd eraill sydd wedi’u cynllunio. Mewn cyfnod o her, bydd lefelau uchel o ymgysylltu a chyfranogiad yn ein gwaith ar y cyd o gymorth mawr. Gyda'n gilydd rydyn ni gymaint yn gryfach fel corff, ac rydyn ni'n gallu gweithio'n effeithiol orau pan fydd doniau ac ymrwymiad llawer yn cael eu cynnig. Cofiwch nodi'r digwyddiadau a grybwyllir yn wythnosol yn y cylchlythyr hwn ac ar dudalen Digwyddiadau ein gwefan.

Bydd Cynhadledd ein Hesgobaeth ar ddiwedd y mis hwn ac ar ddechrau mis Hydref – ar 26 Medi ar-lein a dydd Sadwrn 1 Hydref yn Gadeirlan Deiniol Sant am 2pm – yn amseroedd pwysig ar gyfer ymgynnull fel teulu esgobaethol i nodi a chefnogi ein gwaith. Yn y gwasanaeth cynhadledd ar 1 Hydref bydd gennym hefyd gyfle llawen i groesawu’r Archddiacon John i’w swydd newydd ar Ynys Môn, yn ogystal ag amlygu a rhannu gwaith da sy’n cael ei wneud ar draws yr esgobaeth.

Diolch am bopeth yr ydych yn ei wneud i gefnogi bywyd yr Eglwys ac i alluogi ei thystiolaeth ffyddlon. Mae heriau newydd yn anochel yn codi lefelau pryder; mae addoliad ffyddlon, adeiladu cymuned yr eglwys a chynnig gwasanaeth cariadus yn dod â chymorth a gobaith. 

Dduw byth-bywiol ffynhonnell doethineb a gobaith, diolchwn i ti am bawb sy’n gweithio ym myd addysg a gweddïwn dros bawb sy’n dechrau ysgol newydd neu flwyddyn academaidd ar yr adeg hon. Gweddïwn am anogaeth, doethineb a heddwch i bawb. Boed inni dyfu bob dydd mewn ffydd, gan ddarganfod ein hunaniaeth ynot ti a’th ras rhyfeddol yn ein bywydau beunyddiol. Cynorthwya ni i fyw fel arwyddion o'th obaith a'th lawenydd. Gofynnwn hyn yn enw Iesu ein ffordd, ein gwirionedd, a’r un sy’n ein harwain i fywyd. Amen.

Diweddariad Gynhadledd Clerigiol

Bydd llawer ohonoch wedi gweld a darllen dros y dyddiau diwethaf, mae staff ein rhwydwaith rheilffyrdd i gymryd gweithredu diwydiannol pellach. Yn anffodus, mae’r rownd nesaf o weithredu diwydiannol wedi’i chynllunio ar gyfer diwrnod olaf ein cynhadledd clerigion yn Rhydychen, 15 Medi 2022. Er mwyn sicrhau nad oes angen i ni newid ein cynlluniau, mae aelodau Tîm Deiniol yn gweithio i ddarparu cludiant amgen i ddychwelyd o’r gynhadledd. Mi fydd yna ddiweddariadau pellach yr wythnos nesaf, pan fydd Robert Jones yn cysylltu'n uniongyrchol â'r rhai sydd wedi cofrestru i fynychu.


Blwyddyn o Weddi

Oddi wrth Swyddog Ysbrydolrwydd a Gweinidogaeth yr Esgobaeth:

Mae’n rhaid eich bod yn meddwl, fod hynny’n lot fawr o weddïo! Er ein bod yn darllen yn Thesaloniaid 1 y dylem ‘weddïo’n ddi-baid’ (5:17) nid yw hynny’n golygu ein bod yn llythrennol yn dod â’n gweddïau at Dduw bob eiliad o bob dydd, ond yn datblygu sylwgarwch ac agwedd weddigar yn ein bywydau o ddydd i ddydd.

Bydd rhywfaint o’n hamser gweddi’n cael ei dreulio mewn distawrwydd yn canolbwyntio ar weddi un ai trwy weddi foreol neu weddi hwyrol, darllen y Beibl ac ymbilio, amser efallai, mewn distawrwydd neu weddi ddigymell. Mae yna weddi ble rydym yn canolbwyntio ar edrych allan at eraill a'r cread, ac mae yna weddi sy'n edrych yn fwy mewnol ac felly'n bersonol ddwfn i bob un ohonom wrth i ni geisio cyfarfod â Duw.

Mae gweddi’n amlochrog ac mae yna gymaint i’w archwilio o fewn gweddi sy’n gallu dyfnhau ein perthynas â Duw, ni ein hunain a’r byd ehangach.Does dim ffordd gywir nac anghywir, ond gallai gymryd ychydig o amser i ddarganfod ffordd o weddi sy’n iawn i ni, yn enwedig wrth geisio dyfnhau ein dealltwriaeth o sut mae Duw yn ymestyn allan atom.

Eleni, ar draws yr Eglwys yng Nghymru, rydym i gyd wedi cael ein hannog i ddarllen ac astudio efengyl Luc. I gyd-fynd â hynny, gofynnwyd i’r Grŵp Ysbrydolrwydd Taleithiol baratoi ychydig o adnoddau gweddi, ac yn y Corff Llywodraethol ar 7 Medi bydd y Flwyddyn o Weddi’n cael ei lansio gan Esgob John a bydd y ffilm ragarweiniol a’r adnoddau misol ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru.

Mae’r flwyddyn o weddi’n rhedeg o fis Medi 2022 hyd at fis Awst 2023 a, phob mis, bydd yr adnoddau sy’n cael eu cynnig yn gynnwys thema benodol a ffordd o weddïo, myfyrdodau, darnau o’r Beibl ac awgrymiadau eraill ar gyfer gweddi. Gellir eu gweddïo ar eich pen eich hunain neu gydag eraill, neu byddai’n hawdd eu defnyddio mewn ‘grŵp astudio’ gweddi misol mewn eglwys neu Ardal Weinidogaeth. Ni fydd darllen trwy’n deunydd yn cymryd yn hir iawn, ond efallai bydd y gweddïau. Rydym i gyd yn wahanol ac felly, efallai, er na fydd rhai o’r gweddïau’n teimlo’n iawn i chi, byddent i rai eraill; a bod yn rhan o’n taith ffydd i archwilio rhywbeth newydd.

Mae pawb ar y Grŵp Ysbrydolrwydd Taleithiol yn gobeithio y bydd y myfyrdodau a’r gweddïau’n ffordd o ymgysylltu â Duw, ac efallai, o ddarganfod cyffyrddiad Duw a symudiad yr Ysbryd y tu fewn i ni mewn ffyrdd sy’n synnu.

Y thema ar gyfer mis Medi yw ‘Y Cread’ ac mae’r weddi’n ein gwahodd i gymryd gwrthrych cyffredin, efallai o gwpwrdd y gegin a’i ddefnyddio mewn myfyrdod gweddigar. Bydd y myfyrdodau’n sôn am Francis o Assisi a gweddi greadigol gyda dail; i ganfod rhagor, edrychwch ar y wefan.

Y Parchg Janet Fletcher


Grantiau Cadw

Bwriad Rhaglen Grant Cyfalaf Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Adeiladau Hanesyddol 2022/23 yw cynnig cymorth ariannol tuag at gynnal a chadw ac atgyweirio asedau cymunedol hanesyddol, megis neuaddau pentref a chymunedol, sefydliadau, cofebion rhyfel a mannau addoli sydd ar agor. at ddefnydd y gymuned ehangach.

Mae grant o 75% o waith cymwys grant hyd at uchafswm o £25,000 fesul eiddo ar gael ar gyfer ystod o waith cynnal a chadw ac atgyweiriadau ar raddfa fach sy’n angenrheidiol i gadw asedau cymunedol mewn cyflwr da.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw diwedd mis Awst.


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

11 Medi
Bro Deiniol

18 Medi
Yr Eglwys yng Nghymru

25 Medi
Cynhaeaf


Dyddiadau eraill yn 2022

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


4 September 2022

The Twelfth Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Arwystli

Our prayers are asked for 

 • For their two confirmation candidates, Roxy and Les
 • For their retired clergy, Alan, Lynda, Peter, Beth and Hilary
 • For their churchwardens and secretaries, for their invaluable work and their dedication
 • For their licensed readers, preacher and pioneer youth worker, Lauris, Julia, Christoph and Debbie and their witness in their day to day lives.
 • For their young people as they go back to school and college 
 • For their Pastoral Team who are keeping in contact with those they used to visit pre-pandemic
 • For all those who have been baptised and married this year – may they all deepen their relationship with God 
 • For the guidance of the Holy Spirit as we move forward with events and services in the Ministry Area

Diary

11 September
Llwybr Cadfan Literary Project launch
Saint Tanwg's Church, Llandanwg
6pm

12 September
Llwybr Cadfan Creative writing workshop
More details

26 September
Diocesan Conference on Zoom

1 October
Diocesan Conference
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

Further information about these events will be shared soon


Bishop Mary

From our Assistant Bishop Mary

At the threshold of this new academic year, we pray for all involved in education, schools and colleges, for all learners, teachers and support staff. It can feel like a time of new beginnings at the start of the school year, a time of opportunity and a time for growth.

This year we are very aware of looming challenges and fresh learning that we’re all facing with the several crises that are now so frequently referenced on news bulletins, relating to the climate emergency, the cost of living and the energy crisis.

It has often been pointed out that the word “crisis”, from a word meaning “to decide” offers a turning point, a place for new decisions and discerning a different direction. There’s a relationship here in our faith with the cross – a most unlikely and powerful sign of hope for God’s people.

In the challenges that we all face, as a Christian community, we have much to offer our neighbours and our communities in this hope that we carry. We can realise this if we can come together in positive ways, looking at the gifts God has given to us, and discerning how best to make use of these.

Our Diocesan Secretary wrote a helpful piece in this letter last week, about planning to face some of the financial challenges this winter will bring. There will be several opportunities for clergy and church leaders to confer about this, at our coming clergy school in Oxford and in other planned meetings. In a time of challenge, high levels of engagement and participation in our shared work will be most helpful. Together we are so much stronger as a body, and we are most able to work effectively when the talents and commitment of many are offered. Please do note the events mentioned weekly in this newsletter and on the Events page of our website.

Our Diocesan Conference at the end of this month and at the beginning of October – on 26 September on-line and on Saturday 1 October at the Cathedral at 2pm – will be important times for gathering as a diocesan family to mark and support our work. At the conference service on 1 October we will also have a joyful opportunity to welcome Archdeacon John to his new post on Ynys Môn, as well highlighting and sharing good work that is being done right across the diocese.

Thank you for all you are doing to support the life of the Church and to enable its faithful witness. New challenges inevitably raise anxiety levels; faithful worship, building the community of church and offering loving service bring help and hope.

Ever-living God, source of wisdom and hope, we thank you for all who work in education and we pray for all beginning a new school or academic year at this time. We pray for encouragement, wisdom and peace for all people. May we daily grow in faith, discovering our identity in you and your amazing grace in our daily lives. Help us to live as signs of your hope and joy. We ask this in the name of Jesus our way, truth, and the one who leads us into life. Amen.


Clergy Conference Update

As many of you will have seen and read over the past few days further industrial action is to be taken by staff on our railway network. Unfortunately, the next round of industrial action is planned for the final day of our clergy conference in Oxford, 15 September 2022. To ensure we do not have to change our plans, members of Tîm Deiniol are working to provide alternative transportation to return from the conference. Please await further updates next week, when Robert Jones will be directly in touch with those who have registered to attend.


A Year of Prayer

From the Diocesan Spirituality and Ministry Officer:

You may be thinking that is a lot of praying! Even though we read in 1 Thessalonians that we are to ‘pray without ceasing’ (5:17) it’s not about literally bringing our prayers to God every second of every day, but to develop a prayerful attentiveness and attitude in our day to day lives.

Some of our prayer time will be spent in quietness and concentrated prayer, whether through morning or evening prayer, bible reading and intercession, time perhaps in silence or spontaneous prayer. There is prayer where our focus is looking outwards to others and creation, and there is prayer which is more inward looking and so deeply personal to each one of us as we seek to meet with God.

Prayer is multi-faceted and there is so much to explore within prayer that can deepen our relationship with God, our self and the wider world. There is no right or wrong way, but it may take a little time to discover a way of prayer that is right for us, especially when seeking to deepen our understanding of how God reaches out to us.

This year across the Church in Wales we have all been encouraged to read and study the gospel of Luke. To complement this, the Provincial Spirituality Group was asked to prepare some prayer resources, and at GB on 7 September the Year of Prayer will be launched by Bishop John, and the introductory film and the monthly resources will be available on the Church in Wales website.

The year of prayer runs from September 2022 until August 2023 and each month the resources offered will include a particular theme and a way of praying, reflections, bible passages and other suggestions for prayer. They can be prayed alone or with others, and could easily be used as a monthly prayer ‘study group’ in a church and Ministry Area. Reading through the material won’t take very long, but the prayers might. We are all different and so some of the prayers may be felt not to right for you, and others will; and a part of our faith journey is one of exploring something new.

All of us on the Provincial Spirituality Group hope that the reflections and prayers will be a way of engaging with God, and perhaps discovering the touch of God and the movement of the Spirit within us in surprising ways.

The theme for September is ‘Creation’ and the prayer invites us to take an ordinary object, perhaps from the kitchen cupboard and use that in a prayerful reflection. The reflections will mention Francis of Assisi and a creative prayer with leaves; to find out more look on the website.

The Revd Janet Fletcher


Grants from Cadw

The Historic Buildings Maintenance and Repair Capital Grant Programme 2022/23 is intended to offer financial assistance towards the maintenance and repair of historic community assets, such as village and community halls, war memorials and places of worship that are open for wider community use.

A grant of 75% of grant eligible works up to a maximum of £25,000 per property is available for a range of small scale maintenance and repairs which are necessary to keep community assets in good order.

The closing date for applications is the end of August.


Over the next few weeks we will be praying for:

11 September
Bro Deiniol

18 September
The Church in Wales

25 September
Harvest


Other dates in 2022

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.