minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


25 Medi 2022

Y Pymthegfed Sul wedi'r Drindod


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

y cynhaeaf

Gweddïwn dros:

  • ar gyfer y rhai sy'n gweithio i ddarparu bwyd a diod ar draws ein cenedl a ledled y byd
  • ar gyfer y rhai y mae eu tir yn aml yn dioddef sychder a newyn
  • i lywodraethau yma ac o gwmpas y byd y byddent yn ceisio dileu achosion newyn
  • ar gyfer ein planed, mor ffrwythlon iawn gan ddarpariaeth Duw, y byddem yn gofalu amdani yn dda ac yn defnyddio ei hadnoddau yn briodol

Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol Mary

Cyfarfod a dathlu

Wrth i ni symud i dymor y Cynhaeaf mae llawer i fod yn ddiolchgar amdano yn ein cydaddoli, ein bywyd cymunedol a’n tystiolaeth Gristnogol trwy wasanaeth cariadus. Ystyriwch, os gwelwch yn dda, sut yr ydych chi a'ch Ardal Weinidogaeth yn cynnig eich rhoddion o fewn ac ymhlith teulu'r Esgobaeth.

Mae manylion cynhadledd yr Esgobaeth (ar-lein ar 26 Medi ac yn y Gadeirlan ar Hydref 1) ar y wefan ac mewn rhifynnau blaenorol o Y Ddolen. Gwnewch yn siŵr bod cynrychiolaeth dda o'ch Ardal Weinidogaeth ac yn enwedig ar y prynhawn Sadwrn pan fyddwn yn croesawu Archddiacon John Harvey i’w weinidogaeth newydd. 


Cyllid a misoedd y gaeaf

Gwyddom fod misoedd y gaeaf yn mynd i ddod â heriau arbennig i lawer gyda chostau byw, gan gynnwys bwyd a thanwydd, yn codi i gyd. Yn y cyd-destun hwn mae gennym gyfle i ystyried sut orau y gallwn helpu ein cymunedau mewn gweddi a gwasanaeth.

Efallai ei fod yn swnio’n gam amlwg, ond bydd cyfrifo costau tanwydd tebygol yn help mawr wrth wneud penderfyniadau ynghylch sut i ymdopi’r gaeaf hwn. Mewn rhai Ardaloedd Gweinidogaeth efallai y byddai’n synhwyrol ystyried yn ofalus a yw’n ddoethach cael mwy o wasanaethau a rennir mewn rhai mannau. Efallai y byddai’n dda i gynulleidfaoedd llai addoli gyda’i gilydd er mwyn osgoi gwario llawer o arian i gynhesu sawl adeilad am gyfnodau byr iawn o amser.

Efallai y bydd rhywfaint o gymorth gyda chostau gwresogi cynyddol o gronfeydd canolog yr eglwys, ond bydd yn bwysig deall y bydd unrhyw gymorth o’r fath yn cael ei dargedu at eglwysi a neuaddau sydd ar agor yn ystod yr wythnos ac sydd â defnydd cymunedol sylweddol ohonynt.

Ar yr un pryd ag ystyried hyn oll, rydym i gyd hefyd yn paratoi ar gyfer y penderfyniadau blynyddol ynghylch Cronfa Gweinidogaeth yr Esgobion. Mae Cyngor yr Esgobaeth wedi bod yn edrych ar gronfeydd yr esgobaeth ac yn ystyried i ba raddau y gallwn fel esgobaeth dynnu ar gronfeydd wrth gefn i sybsideiddio ymhellach ddarpariaeth y weinidogaeth. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn ung Nghynhadledd yr Esgobaeth. Rydym yn awyddus i gael y ddealltwriaeth gyffredin ehangaf bosibl o’n cyd-destun ariannol. 

Gofynnwn hefyd i Ardaloedd Gweinidogaeth rannu eu gwybodaeth ariannol lawn yn y Synods ym mis Hydref i benderfynu ar daliad Cronfa Gweinidogaeth yr Esgobion. Mae’n amlwg mai dim ond os gallwn ni i gyd weithio gyda’n gilydd y byddwn ni’n gallu cynnig gweinidogaeth hael ar draws yr esgobaeth. Yn union fel y bydd yr Esgobaeth yn cyrchu cyllid o gynilion a buddsoddiadau, bydd angen i Ardaloedd Gweinidogaeth barhau i wneud yr un peth. Lle mae anawsterau gwirioneddol o ran talu, mae'r Archddiaconiaid a'r staff esgobaethol yn awyddus i weithio gydag Ardaloedd Gweinidogaeth i wneud cynllun i fynd i'r afael â hyn.

Gwnewch yn siŵr bod Arweinwyr a Thrysoryddion Ardaloedd Gweinidogaeth yn ymwybodol o ddyddiadau Synod mis Hydref - ar y llythyr yr wythnos ddiwethaf ac yn gallu bod yn bresennol gan ddod â'r holl wybodaeth gyda nhw am eu sefyllfa ariannol a'u cynlluniau ar gyfer cenhadaeth ac adeiladau fel y bo'n briodol.

Llyfrau cydymdeimlad

Yn olaf, yr wythnos hon roeddwn am ddiolch i bob cynulleidfa a pherson a aeth yr ail filltir o ran "bod yno" i eraill yn ystod y cyfnod o alaru cenedlaethol. Gwnaeth eglwysi a oedd yn agored i weddïo, y rhai a luniodd weddïau a gwasanaethau arbennig a phawb a wnaeth le i roi sylw i’r rhai oedd angen rhannu eu teimladau rywbeth pwysig a hardd.

Mae y llu o lyfrau cydymdeimlad sydd wedi bod mewn defnydd yn gofnod hyfryd o'r weinidogaeth hon. Os nad ydych eisoes wedi anfon eich un chi i archif y Sir, rydym yn awgrymu eich bod yn dod â nhw i'r Gadeirlan ddydd Sadwrn Hydref 1af yng Nghynhadledd yr Esgobaeth. Gallwn wneud ein cofnod ein hunain (efallai ffotograffig) o'r rhain ac yna gallwn fynd â nhw i'r archifau priodol.

Dduw trugarog, ffynhonnell gobaith ac iachâd. Ynot ti mae tawelwch a gwir heddwch. Rhowch ymwybyddiaeth i bob un ohonom o'ch presenoldeb yn ein bywydau. Rho hyder inni ymwreiddio ein hunain ynot ti. Lle’r ydym yn llawn pryder am y dyfodol, arwain ni i ildio ein hunain i’th gariad di-ffael. Cynorthwya ni i fyw fel arwyddion o'th gariad at bawb. Gofynnwn hyn yn enw Iesu ein ffrind. Amen.


Dyddiadur

26 Medi
Cynhadledd yr Esgobaeth ar Zoom
Cod y cyfarfod: 865 8749 4073

1 Hydref
Cynhadledd yr Esgobaeth
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

2 Hydref

Lawnsiad Prosiect Llenyddol Llwybr Cadfan
Eglwys Tanwg Sant, Llandanwg
6pm
Rhagor o wybodaeth

3 Hydref
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol
Rhagor o fanylion

6 Hydref
Cynhadledd Llan
Galeri
10am - 4pm
Gweler isod am ragor o fanylion

26 Hydref
Lansiad adnoddau newydd Godly Play
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
6pm


Lleoliadau Synod Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob mis Hydref

24 Hydref - 10am
Archddiaconiaeth Meirionydd
Neuadd Eglwys Penrhyndeudraeth

24 Hydref - 7pm
Archddiaconiaeth Ynys Môn
Eglwys y Santes Fair, Porthaethwy

26 Hydref - 2pm
Archddiaconiaeth Bangor - Feed my Lambs, Caernarfon


Newyddion Llan

Diwrnod Cynhadledd Eglwysi Pererin

Fel rhan o brosiect Llan, mae Skellon Studio wedi cwblhau eu Hadroddiad Cysyniad yn ddiweddar sy’n cyflwyno eu cynigion ar gyfer dehongli yn y chwe eglwys pererin. Bydd tîm Skellon Studio yn cyflwyno’r cynigion hyn mewn diwrnod cynhadledd yn Galeri, Caernarfon ar 6 Hydref.

Mae’r Adroddiad Cysyniad yn ddarn cyffrous o waith sy’n archwilio’r fethodoleg o siapio gofodau ein heglwysi fel mannau darganfod a chyfarfyddiad, ynghyd â chyflwyno cynigion ar gyfer dehongliad creadigol o’r chwe eglwys a ysbrydolwyd gan yr adeiladau, y seintiau a’r themâu diwinyddol sydd ynghlwm wrthynt. i bob eglwys.

Mae gwahoddiad agored i unrhyw un o’r Esgobaeth a hoffai fynychu. Cofrestrwch ar y wefan gan ddefnyddio'r botwm isod.

Cadfan Sant ar daith

Beth yw Sant?

Beth yw Pererindod?

Pwy oedd Sant Cadfan?

Dyma rai o’r cwestiynau pwysig sydd yn cael eu hateb yn y sioe newydd sbon, gan gwmni Mewn Cymeriad mewn cydweithrediad â Esgobaeth Bangor.


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

25 Medi
Cynhaeaf

2 Hydref
Cynhadledd yr Esgobaeth

9 Hydref
Bro Cadwaladr

16 Hydref
Bro Ardudwy

23 Hydref
Bro Ystumanner

30 Hydref
Yr Holl SaintNoson yng Nghwmni Côr Bara Brith

Estynnir gwahoddiad i gyngerdd gan Côr Bara Brith yn Eglwys Mihangel Sant, Y Fali ar nos Wener Hydref 7 am 7.30pm
Gellir prynu tocynnau am £7 trwy gysylltu â Bill (01407 740039) neu Carol (01407 740646)


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


25 September 2022

The Fifteenth Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for:

the harvest

Our prayers are asked for:

  • for those who work to provide food and drink across our nation and around the world
  • for those whose land frequently suffers drought and famine
  • for governments here and around the world that they would seek to eradicate the causes of hunger
  • for our planet, so abundantly fruitful by God’s provision, that we would tend to it well and use its resources appropriately

From our Assistant Bishop Mary

Conferring and celebrating

As we move into the Harvest season there is much to be thankful about in our shared worship, community life and Christian witness through loving service. Please do consider how you and your Ministry Area are offering your gifts within and amongst the diocesan family.

Details of the Diocesan Conference (online on September 26 and in person in the Cathedral on October 1) are online and in previous editions of Y Ddolen. Please do make sure your Ministry Area is well represented. Particularly on the Saturday afternoon when we will welcome Archdeacon John Harvey to his new ministry.


Finance and the winter months

We know that the winter months are going to bring particular challenge for all with the costs of living, including food and fuel, all rising. In this context we have an opportunity to consider how we can best help our communities in prayer and service.

It may sound like an obvious step, but calculating likely fuel costs will be a big help when making decisions about how to cope this winter. In some Ministry Areas it might be sensible to consider carefully whether it is wiser to have more shared services in some places. It might be good for smaller congregations to worship together to avoid spending a lot of money to heat several buildings for very short periods of time.

There may be some help with rising heating costs from central church funds, but it will be important to understand that any such help will be targeted at churches and halls that are open during the week and have significant community use.

At the same time as considering all this, we are all also preparing for the annual decisions regarding the Bishops' Ministry Fund. The Diocesan Council has been looking at diocesan funds and considering to what extent we as a diocese can draw on reserve funds to further subsidize the provision of the ministry. There will be further information about this at the forthcoming Diocesan Conference We are keen to have the widest possible common understanding of our financial context. 

We also ask Ministry Areas to share their full financial information at Synods in October to determine the payment of the Bishop's Ministry Fund. It is clear we will only be able to offer a generous ministry across the diocese if we can all work together. Just as the diocese will access funding from central savings and investments, Ministry Areas will need to continue to do the same. Where there are real difficulties in terms of payment, the Archdeacons and diocesan staff are keen to work with Ministry Areas to make a plan to address this.

Make sure that the Leaders and Treasurers of Ministry Areas are aware of the October Synod dates and can attend, bringing all the information with them about their financial situation and plans for mission and buildings as appropriate.


Books of condolence

Finally, this week I wanted to thank every congregation and person who went the extra mile in terms of "being there" for others during the period of national mourning. Churches that were open for prayer, those who put together special prayers and services and all who made space to attend to those who needed to share their feelings did something important and beautiful.

The many books of condolence that have been in use are a lovely record of this ministry. If you have not already sent yours to a county archive, we are suggesting that you bring them to the Cathedral on Saturday 1 October at the Diocesan Conference. We can make our own (perhaps photographic) record of these and then we can take them to the appropriate archives.

Merciful God, source of hope and healing. In you there is calm and true peace. Grant to each of us an awareness of your presence in our lives. Give us confidence to root ourselves in you. Where we are full of anxiety about the future, lead us to yield ourselves to your unfailing love. Help us to live as signs of your love for all. We ask this in the name of Jesus our friend. Amen.


Diary

26 September
Diocesan Conference on Zoom
Meeting code: 865 8749 4073

1 October
Diocesan Conference
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

2 October

Llwybr Cadfan Literary Project launch
Saint Tanwg's Church, Llandanwg
6pm
Further information

3 October
Llwybr Cadfan Creative writing workshop
More details

6 October
Llan Conference
Galeri
10am - 4pm
See below for more information

26 October
Launch of new Godly Play resources
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
6pm


October Bishop's Ministry Fund Synod locations

24 October - 10am
The Archdeaconry of Meirionnydd - Penrhyndeudrath Church Hall

24 October - 7pm
The Archdeaconry of Anglesey - Saint Mary's Church, Menai Bridge

26 October - 2pm
The Archdeaconry of Bangor - Feed my Lambs, Caernarfon


News from Llan

Major Pilgrim Church Conference Day

As part of the Llan project, Skellon Studio have recently completed their Concept Report which presents their proposals for interpretation in the six major pilgrim churches. The Skellon Studio team will be presenting these proposals at a conference day at Galeri, Caernarfon on 6 October.

The Concept Report is an exciting piece of work which explores both the methodology of shaping our church spaces as places of discovery and encounter, along with presenting proposals for the creative interpretation of the six churches inspired by the buildings, the saints and the theological themes attached to each church.

There’s an open invitation to anyone from the Diocese who would like to attend. Please sign up on the website using the button below.

Cadfan Sant on tour

What is a Saint?

What is Pilgrimage?

Who was St Cadfan?

These are just some of the important questions being answered in the brand new show, by In Character company in collaboration with the Diocese of Bangor.


An evening in the company of Côr Bara Brith

All are invited to attend an evening with Côr Bara Brith at Saint Michael's Church, Valley on Wednesday 7 October at 7.30pm
Tickets can be purchased for £7 by contacting Bill (01407 740039) or Carol (01407 740646)Over the next few weeks we will be praying for:

25 September
Harvest

2 October
Diocesan Conference

9 October
Bro Cadwaladr

16 October
Bro Ardudwy

23 October
Bro Ystumanner

30 October
Yr Holl Saint


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.