minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Twr Scott Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor | The Scott Tower of Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
English

Y Ddolen


2 Hydref 2022

Diolchgarwch


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Cynhadledd yr Esgobaeth

Gweddïwn dros:

 • eglurder a dealltwriaeth wrth i wybodaeth gael ei rhannu ymhellach o fewn ein Hardaloedd Gweinidogaeth
 • bod yn agored gan ein holl eglwysi i ystyried yn ofalus y camau y gellir eu cymryd i gefnogi eu cymunedau trwy'r argyfwng costau byw presennol
 • ein bywyd ynghyd fel esgobaeth wrth i geisio rhannu cariad Duw gyda'n cymunedau

Oddi wrth Archesgob Cymru ac Esgob Bangor

Annwyl gyfeillion

Gyda throad y tymor, mae'n anochel y bydd ein meddyliau'n symud i'r Cynhaeaf gyda'i themâu cyfoethog o ffrwythlondeb. Wrth inni wynebu cyfnod o ansicrwydd digynsail gartref a thu hwnt, mae’n hanfodol ein bod yn dathlu’r hyn sy’n dda a sanctaidd ond yn cydnabod hefyd ein cyfrifoldeb am fyd Duw.

Mae dau fater yr hoffwn dynnu sylw atynt yn benodol sy'n ymwneud â senario sy'n newid yn gyflym. Y cyntaf yw bod yr Eglwys yng Nghymru yn lansio ymgyrch i dynnu sylw at gyfleoedd i helpu eraill mewn angen. Bydd un ffocws yn canolbwyntio ar sut y gall gwahanol sefydliadau lunio ein cymdeithas er gwell. Nid yw tlodi yn newydd ac mae’n parhau i fod yn falltod ar ein cymdeithas a byddwn yn gweithio i newid hyn. Byddwn hefyd yn darparu ‘blychau hud’ yn llawn hanfodion sylfaenol o’r Adfent hyd at y Nadolig fel nad yw tymor y gobaith mwyaf yn cael ei ddwyn o’i lawenydd. Bydd gennym lawer mwy i'w ddweud am hyn yn yr wythnosau nesaf.

Mae’r ail fater yn ymwneud â’r penderfyniad dewr i ryddhau arian newydd i gynorthwyo ein bywyd fel eglwys. Ein huchelgais yw gwneud i'r arian hwn weithio fel y gallwn fod yn fwy effeithiol yn efengylaidd. Mae tystio i Grist yn rhywbeth rydyn ni'n ei wneud bob dydd wrth gwrs ac mewn llawer o ffyrdd amrywiol. Bydd y cyllid newydd yn cefnogi llawer iawn o’r hyn rydym yn ei wneud ar hyn o bryd ond yn ceisio torri tir newydd hefyd, gan ail-ddychmygu rhai o’n traddodiadau gorau a dyfeisio cyfleoedd newydd hefyd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i fod yn rhan o’r Eglwys yng Nghymru ac yn llawn addewid. Gofynnaf am eich gweddïau dros y rhai a fydd angen dirnad sut y caiff yr arian hwn ei wario'n dda ac na chaiff ei wastraffu.

Yn olaf, a gaf fi ddiolch i chi i gyd am bopeth yr ydych yn ei wneud yn enw Crist yn ein heglwysi? Rwy’n cael fy synnu a’m plesio’n barhaus gan greadigrwydd ffyddlon yr esgobaeth hon ac rwy’n parhau i fod yn hynod ddiolchgar am bethau a welaf o wythnos i wythnos.

Eiddoch chwi yng Nghrist

+Andrew


Dyddiadur

1 Hydref
Cynhadledd yr Esgobaeth
2pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

2 Hydref
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol
2pm-5pm
Rhagor o fanylion

2 Hydref
Prosiect Llenyddol Llwybr Cadfan
Eglwys Tanwg Sant, Llandanwg
5.30pm

26 Hydref
Lansiad adnoddau newydd Godly Play
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
7pm (*noder amser newydd)


Lleoliadau Synod Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob mis Hydref

24 Hydref - 10am
Archddiaconiaeth Meirionydd
Neuadd Eglwys Penrhyndeudraeth

24 Hydref - 7pm
Archddiaconiaeth Ynys Môn
Eglwys y Santes Fair, Porthaethwy

26 Hydref - 2pm
Archddiaconiaeth Bangor - Feed my Lambs, Caernarfon


Diwrnod Cynhadledd Eglwysi Pererinion Mawr

Yn anffodus, mae Diwrnod Cynhadledd Eglwysi Pererinion Mawr dydd Iau nesaf, 6 Hydref wedi’i ganslo gan fod nifer fawr o bobl o’r chwe Ardal Weinidogaeth sy’n ymwneud â’r prosiect yn methu â bod yn bresennol. Byddwn mewn cysylltiad ag Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth i gynllunio peth amser i ni ymgysylltu ag Ardaloedd Gweinidogaeth dros yr Hydref ynghylch y cynigion.


Diogelu yn yr Eglwys yn Nghymru

Cafodd Mr Ant Griffiths ei benodi yn Gyfarwyddwr Diogelu yr Eglwys yng Nghymru llynedd. Ers hynny mae Ant wedi adolygu'r trefniadau diogelu sydd wedi arwain at nifer o newidiadau sy'n angenrheidiol i gryfhau'r ffordd rydym yn ymdrin â diogelu.

Mae'r newidiadau yn cynnwys:

 • hyfforddiant newydd
 • staff ychwanegol i ddelio â gwaith achos ac i gefnogi Ardaloedd Gweinidogaeth
 • Bas-data DBS newydd sy'n cael ei gyflwyno i Esgobaethau yn eu tro
 • canllawiau gwell a thudalennau gwe newydd

Hyfforddiant diogelu

Mae’n ofynnol i bob clerig, warden Eglwys, Darllenydd trwyddedig, gofalwr, aelod Cyngor Ardal Weinidogaeth, swyddog diogelu Ardal Weinidogaeth ac unrhyw un sydd â rôl sy’n ymwneud â gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed gwblhau hyfforddiant Diogelu. Mae angen cwblhau'r hyfforddiant pob tair mlynedd.

Mae'r dyddiadau canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Modiwl B - Deall Diogelu a'r Eglwys

8 Hydref 14.00-17.00
Neudd Eglwys Moelfre, Moelfre

17 Hydref 13.00-16.00
Neuadd Eglwys Sant Idloes, Llanidloes

25 Hydref 13.00-16.00
Eglwys Beuno Sant, Clynnog Fawr

17 Tachwedd 11.00-14.00
Neuadd Eglwys Dyffryn Ardudwy, Dyffryn Ardudwy

21 Tachwedd 13.30-16.30
Eglwys y Groes, Maesgeirchen, Bangor

Modiwl B - Deall Diogelu a'r Eglwys - Ar Zoom

14 Tachwedd 14.00-17.00
16 Tachwedd 18.00-21.00
22 Tachwedd 10.00-13.00
23 Tachwedd 18.00-21.00

Modiwl E - Diogelu i'r rhai sydd â chaniatâd i weinyddu

24 Hydref 13.30-15.30
Eglwys y Groes, Maesgeirchen, Bangor

Rhaid archebu eich sesiwn hyfforddi. Pan fyddwch yn llenwi’r ffurflen, ycwhanegwch dyddiad ac enw’r cwrs.

Emma Leighton-Jones yw arweinydd hyfforddiant Diogelu ar gyfer Esgobaeth Bangor

Pwy 'di pwy ar gyfer Diogelu yr Eglwys yng Nghymru

Cyfarwyddwr Diogelu yr Eglwys yng Nghymru
Mr Ant Griffiths

Rheolwr Diogelu ar draws y talaith
Wendy Lemon
Rol Wendy yw i reoli'r swyddogion diogelu sy'n delio a'r gwaith achos.

Swyddog Diogelu â chyfrifoldeb penodol dros Esgobaeth Bangor ac Esgobaeth Llanelwy
David Oliver
David yw ein prif gyswllt wrth godi pryderon am ddiogelu. 

Hyfforddwr Diogelu
Emma Leighton-Jones

Swyddog Ymgysylltiad a Sicrwydd
Emma Leighton-Jones
Rol Emma yma yw i gefnogi Ardaloedd Gweinidogaeth i ddeall, ac i weithredu, polisi diogelu yr Eglwys yng Nghymru. Mae croeso i unrhywun cysylltu ag Emma i ofyn cwestiynau am y polisi, asesiadau risg ac ati.

Dydd Sul Diogelu

Ar Ddydd Sul 9 Hydref mae'r Eglwys yng Nghymru yn nodi Dydd Sul Diogelu. Mae’n gyfle pwysig i atgoffa pobl am ein hymrwymiad i fod yn eglwys ddiogel a’r cyfrifoldeb sydd arnom i gyd i ddiogelu pobl fregus.

 Mae'r Eglwys yng Nghymru yn cydweithio gyda sefydliad diogelu Cristnogol thirtyone:eight i gynhyrchu adnoddau dwyieithog y gallwch eu lawrlwytho a’u defnyddio.


Cofrestrydd yr Esgobaeth a chyngor cyfreithiol

Cyfeiriwch unrhyw ymholiadau am gyngor cyfreithiol trwy'r Archddiaconiaid. Mae gennym system newydd ar gyfer cyrchu cyngor proffesiynol lle bo angen. Er mwyn osgoi costau diangen, dryswch neu ddyblygu, cysylltwch â’r archddiaconiaid os oes angen cyngor neu gymorth cyfreithiol arnoch ynglŷn â phriodasau, adeiladau a materion eraill yn ymwneud â’r Ardal Weinidogaeth.


Blwyddyn o Weddi yr Eglwys yng Nghymru

Mae pobl yn cael eu gwahodd ar daith weddi blwyddyn o hyd i ddatblygu eu bywydau ysbrydol.

O fyfyrdodau a myfyrdodau i deithiau gweddïo a labyrinths, bob mis bydd pobl yn cael eu harwain trwy wahanol ffyrdd o weddïo, naill ai ar eu pen eu hunain neu gydag eraill, gyda chyfres o adnoddau ar-lein.

Mae cwrs y Flwyddyn Weddi yn cael ei lunio gan Grŵp Ysbrydolrwydd yr Eglwys yng Nghymru ac yn dechrau ym mis Medi ar wefan yr Eglwys.

Mae'r Parchg Janet Fletcher yn ysgrifennu rhai myfyrdodau cyflenwol a fydd yn cael eu hychwanegu at yr adran adnoddau ar wefan Esgobaeth Bangor. Gellir darllen y cyntaf trwy ddefnyddio'r botwm isod.


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

9 Hydref
Bro Cadwaladr

16 Hydref
Bro Ardudwy

23 Hydref
Bro Ystumanner

30 Hydref
Yr Holl Saint


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


2 October 2022

Thanksgiving


This Sunday and through the week we pray for:

the Diocesan Conference

Our prayers are asked for:

 • clarity and understanding as information is shared further within our Ministry Areas
 • an openness from all our churches to consider carefully the actions that can be taken to support their communities through the current cost of living crisis
 • our life together as a diocese as we seek to share God's love with our communities

From the Archbishop of Wales and Bishop of Bangor

Dear friends

With the turn of the season, our minds inevitably move to Harvest with its rich themes of fruitfulness. As we face a period of unprecedented uncertainty both at home and further afield, it is essential we celebrate what is good and holy but acknowledge too our responsibility for God’s world.

There are two issues I wish to highlight in particular which relate to a rapidly changing scenario. The first is that the Church in Wales is launching a campaign to highlight opportunities to help others in need. One focus will centre how different institutions can shape our society for the better. Poverty is not new and remains a blight on our society and we will work to change this. We will also provide ‘magic boxes’ full of basic necessities from Advent through to Christmas so that the season of greatest hope is not robbed of its joy and gladness. We will have much more to say about this in the weeks ahead.

The second matter relates to the courageous decision to release new money to aid our life as a church. Our ambition is to make this money work so that we are able to be more effective evangelistically. Witnessing to Christ is something we do each day of course and in many varied ways. The new funding will support a good deal of what we currently do but seek also to break new ground, re-imagining some of our best traditions and inventing new opportunities too. This is an exciting time to be part of the Church in Wales and full of promise. I ask your prayers for those who will need to discern how this money is well spent and not wasted.

Lastly may I thank you all for everything you do in the name of Christ within our churches? I am constantly surprised and delighted by the faithful creativity of this diocese and remain profoundly grateful for thigs I see week by week.

Yours in Christ

+Andrew


Diary

1 October
Diocesan Conference
2pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

2 October
Llwybr Cadfan Creative writing workshop
2pm-5pm
More details

2 October
Llwybr Cadfan Literary Project
Saint Tanwg's Church, Llandanwg
5.30pm

26 October
Launch of new Godly Play resources
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
7pm (*please note the change in time)


October Bishop's Ministry Fund Synod locations

24 October - 10am
The Archdeaconry of Meirionnydd - Penrhyndeudrath Church Hall

24 October - 7pm
The Archdeaconry of Anglesey - Saint Mary's Church, Menai Bridge

26 October - 2pm
The Archdeaconry of Bangor - Feed my Lambs, Caernarfon


Major Pilgrim Churches Conference Day

Unfortunately, the Major Pilgrim Churches Conference Day next Thursday, 6 October has been cancelled as a large number of people from the six Ministry Areas involved in the project are unable to attend. We will be in contact with Ministry Area Leaders to plan some time for us to engage with Ministry Areas over the Autumn about the proposals.


Safeguarding in the Church in Wales

Mr Ant Griffiths was appointed Director of Safeguarding the Church in Wales last year. Since then Ant has reviewed the safeguarding arrangements which have led to a number of changes which are necessary to strengthen the way we approach safeguarding.

The changes include:

 • new training
 • additional staff to deal with casework and to support Ministry Areas
 • a new DBS database which is being presented to Dioceses in turn
 • improved guides and new web pages

Safeguarding Training

It is requirement that all clergy, churchwardens, licences readers, vergers, MAC members, MA safeguarding officers and anyone who has a role working with children, young people or adults at risk, complete safeguarding training. The training needs to be renewed every three years.

The following dates are currently available:

Module B - Understanding Safeguarding and the Church

8 October 14.00-17.00
Moelfre Church Hall, Moelfre

17 October 13.00-16.00
Saint Idloes Church Hall, Llanidloes

25 October 13.00-16.00
Saint Beuno’s Church, Clynnog Fawr

17 November 11.00-14.00
Dyffryn Ardudwy Church Hall, Dyffryn Ardudwy

21 November 13.30-16.30
Eglwys y Groes, Maesgeirchen, Bangor

Module B - Understanding Safeguarding and the Church - via Zoom

14 November 14.00-17.00
16 November 18.00-21.00
22 November 10.00-13.00
23 November 18.00-21.00

Module E - Safeguarding for those with Permission to Officiate

24 October 13.30-15.30
Eglwys y Groes, Maesgeirchen, Bangor

You must book your training session. When you fill out the form, please add the date and name of the course.

The Safeguarding Training lead for the Diocese of Bangor is Emma Leighton-Jones.

Who's who within the Safeguarding team

Church in Wales Safeguarding Director 
Mr Ant Griffiths

Safegarding Manager across the province
Wendy Lemon
Wendy's role is to manage the safeguarding officers who manage all the case work.

Safeguarding Officer with specific responsibility for the dioceses of Bangor and Saint Asaph
David Oliver
David is our primary point of contact when raising Safeguarding concerns

Safeguarding Trainer
Emma Leighton-Jones

Engagement and Assurance Officer 
Emma Leighton-Jones
Emma's role here is to support Ministry Areas in understanding and implementing the Church in Wales' safeguarding policy. Questions relating to the policy, risk assesments and more can be directed to Emma.

Safeguarding Sunday

On Sunday 9 October the Church in Wales marks Safeguarding Sunday. It is an important opportunity to remind people of our commitment to being a safe church and the responsibility we all have to protect vulnerable people.

The Church in Wales are collaborating with Christian safeguarding organization thirtyone:eight to produce bilingual resources that you can download and use.


Diocesan Registrar and legal advice

Please direct any inquiries about legal advice through the Archdeacons. We have a new system for accessing professional advice where needed. To avoid unnecessary costs, confusion or duplication, please contact the archdeacons if you require legal advice or assistance regarding marriages, buildings and other matters relating to the Ministry Area.


The Church in Wales' Year of Prayer

People are being invited on a year-long prayer journey to develop their spiritual lives.

From meditations and reflections to prayer walks and labyrinths, each month people will be guided through different ways of praying, either alone or with others, with a series of online resources.

The Year of Prayer course is compiled by the Church in Wales’ Spirituality Group and begins in September on the Church’s website.

The Revd Janet Fletcher is writing some complementary reflections which will be added to the resources section of the Diocese of Bangor's website. The first can be read by using the button below.


Over the next few weeks we will be praying for:

9 October
Bro Cadwaladr

16 October
Bro Ardudwy

23 October
Bro Ystumanner

30 October
Yr Holl Saint


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.