minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Dolgellau town
Tref Dolgellau â Cadair Idris ym Mro Cymer | Dolgellau town and Cader Idris in Bro Cymer
English

Y Ddolen


10 Hydref 2021

Y Pedwerydd Sul ar Bymtheg wedi'r Drindod


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos nesaf rydym yn gweddïo am:

Ardal Weinidogaeth
Bro Cymer

gan gynnwys y rhai sy’n gwasanaethu yno:
 • Y Parchg Tim Webb
 • Debbie Peck, Gweinidog Arloesol Lleyg
 • Y Tîm Gofal Bugeiliol
  • Dafydd Bebb
  • Maggi Bebb
  • Iola Evans
  • Ben Ridler
  • Julie Thomas
Gofynnir am ein gweddïau yn arbennig am:
 • ddatblygiad patrwm newydd o addoliad yn dilyn y pandemig
 • datblygiad cenhadaeth eciwmenaidd ymysg oedolion a phobl ifanc
 • atgyweirio ac uwchraddio adeiladau eglwysig
 • arddangos arweinyddiaeth yn ystod yr argyfwng tai a'r argyfwng hinsawdd

Calendr Digidol

Dyddiadur

12-13 Hydref
Synodau Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob
Dydd Mawrth 12 Hydref 10am | Meirionnydd
Neuadd Eglwys Trawsfynydd

Dydd Mercher 13 Hydref 2pm | Bangor
Ystafell Penrhyn, Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor

Dydd Mercher 13 Hydref 7pm | Ynys Môn
Y Ganolfan, Llanbedrgoch

3-4 Tachwedd
Grŵp Cadfan
Mae'r Esgob yn gobeithio y byddwn yn gallu bwrw ymlaen â chyfarfod wyneb yn wyneb o Grŵp Cadfan ym mis Tachwedd. Gwahoddir holl Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth a Ficeriaid ar y Cyd i fod yn bresennol. Bydd mwy o fanylion a rhaglen ar gyfer y digwyddiad ar gael yn fuan.

18 Tachwedd
Lansiad o adnoddau digwyddiadau bywyd
Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi bod yn cyfarfod ac yn cefnogi pobl yn ystod adegau allweddol yn eu bywydau ers dros 100 mlynedd. Mae'r digwyddiadau bywyd hyn yn rhan greiddiol o'n cenhadaeth a'n gweinidogaeth.


Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg

Mae wythnos nesaf (10-15 Hydref) yn wythnos arbennig i ddathlu dysgu'r Gymraeg. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno â Radio Cymru am wythnos o gynnwys sy'n ymroddedig i ddysgu Cymraeg a dysgwyr Cymraeg. Edrychwch yma!

Mae hefyd gwrs blasu ar-lein i bobl sydd am roi cynnig arni am y tro cyntaf.

Mae'r wybodaeth am sut i ymuno i'w gweld ar iaithynefoedd.org a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Os ydych chi eisoes wedi dechrau ar eich taith dysgu Cymraeg, beth am roi cynnig ar ffilmio eich hun yn darllen adnod neu ddau o'r Beibl a'i rannu ar gyfryngau cymdeithasol? Mae 'na hashnodau i'w cynnwys hefyd - #IaithyNefoedd #LanguageOfHeaven a #DathluDysgu

Cysylltwch ag Elin Owen neu Ganon Robert Townsend os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Peidiwch â bod yn swil - rhowch gynnig arni!


Scripture Union Booklet Jesus is the Light?

Adnoddau Parti goleuni

Iesu yw'r Goleuni? yw ymateb trwy gyfrwng barddoniaeth i ddisgrifiad Iesu ohono’i hun fel Goleuni’r Byd yn Efengyl Ioan. Defnyddir iaith glir, ddealladwy a gwaith celf hardd ac effeithiol i ennyn diddordeb plant hyd yn oed os nad oes ganddynt gysylltiad â chapel neu eglwys. Mae’r llyfrynnau bach hyn yn ffordd ddelfrydol o rannu goleuni Iesu â’r plant yn eich cymuned, yn enwedig adeg Calan Gaeaf sy’n gysylltiedig â thywyllwch. Byddai’n wych eu defnyddio mewn Parti Goleuni sy'n cael ei gynnal ym mis Hydref.

I ddarganfod mwy ac i brynu copïau o'r llyfr gweler gwefan Scripture Union yma.


Laptops and phones on a table

Disgyblion Digidol

Mae nifer sylweddol o'n Hardaloedd Gweinidogaeth wedi bod yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar i ffrydio gwasanaethau yn ystod y cyfnod clo ac i rannu newyddion am yr hyn sy'n digwydd yn ein heglwysi. Ond oes yna fwy i Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube (ac eraill!) na hynny?

Ydi hi'n bosib cyd-gerdded gydag eraill i ddarganfod a datblygu ffydd yn Nuw? Sut allwn ni defnyddio ein presenoldeb ar-lein i gyflwyno'r Efengyl i'n cymunedau?

Mae Matt Batten, Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu Esgobaeth Llandaf, wedi arwain webinar sy'n trafod rhai o'r cwestiynau yma. Gwyliwch y fideo ar YouTube


Simon Ogdon
Y cyfansoddwr | The composer | Simon Ogdon

Perfformiad cyntaf yn torri tir newydd yn y Gadeirlan

Y bore Sul hwn, 10 Hydref, ceir “world première” yng Nghadeirlan Deiniol Sant ym Mangor.

Gelwir Cadeirlan Deiniol Sant i feithrin hunaniaeth litwrgaidd a cherddorol sy'n gadarn Gymreig ac yn neilltuol Anglicanaidd. Fel rhan o'r alwedigaeth honno, mae gosodiadau cerddorol newydd o'r caneuon corawl sy'n rhan o'r Cymun yn cael eu comisiynu.

I ddarllen mwy am "Cymun Deiniol" cliciwch yma.


Dyddiadau 2022

Synodau
Meirionydd - Dydd Llun
10am 14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Ynys Môn - Dydd Llun 7pm
14 Chwefror, 27 Mehefin, 10 Hydref
Bangor - Dydd Mawrth 10am
15 Chwefror, 28 Mehefin, 11 Hydref

Grŵp Cadfan
Yn Nant Gwrtheyrn - Amser cinio i amser cinio
28 a 29 Mawrth
1 a 2 Rhagfyr

Cynhadledd Clerigion
12 i 15 Medi yn Rhydychen

Cymun y Crism
11 Ebrill - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Gwasanaeth Ordeinio
25 Mehefin - 11am yng Nghadeirlan Deiniol Sant

Cynhadledd yr Esgobaeth
1 Hydref - 2pm yng Nghadeirlan Deiniol Sant


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Y Ddolen ac hysbysiadau esgobaethol eraill

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Cymraeg

Y Ddolen


10 October 2021

The Nineteenth Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for:

the Ministry Area of Bro Cymer

including those who serve there:
 • The Revd Tim Webb
 • Debbie Peck, Lay Pioneer Minister
 • The Pastoral Care Team
  • Dafydd Bebb
  • Maggi Bebb
  • Iola Evans
  • Ben Ridler
  • Julie Thomas
Our prayers in particular are asked for:
 • developing a new pattern of worship after the pandemic 
 • building on the ecumenical mission among adults and young people
 • repairing and upgrading church buildings and churchyards 
 • showing leadership in the face of the housing crisis and the climate crisis

Paper Calendar

Diary

12-13 October
Bishop's Ministry Fund Synod Meetings
Tuesday 12 October 10am | Meirionnydd
Trawsfynydd Church Hall

Wednesday 13 October 2pm | Bangor
Penrhyn Room, Neuadd Reichel, Bangor University

Wednesday 13 October 7pm | Ynys Môn
Y Ganolfan, Llanbedrgoch

3-4 November
Grŵp Cadfan
The Bishop hopes that we will be able to go ahead with an in-person meeting of Grŵp Cadfan in November. All Ministry Area Leaders and Associate Vicars are invited to attend. More details and a programme for the event will become available soon.

18 November
Launch of life events resources
The Church in Wales has been meeting and supporting people during key moments in their lives for over 100 years. These life events represent a core part of our mission and ministry.


Celebrating Learning Welsh Week

Next week (10-15 October) is a special week to celebrate learning Welsh. The Welsh Government has joined up with Radio Cymru for a week of content dedicated to learning Welsh and Welsh learners. Have a look here!

There is also an online taster course for those who are having a go for the first time.

For information about how to join in, please have a look at iaithynefoedd.org and follow the directions.

If you have already started your Welsh learning journey, why not have a go at filming yourself reading a verse or two from the Bible and sharing it on social media? There are some hashtags to include as well - #IaithyNefoedd #LanguageOfHeaven and #DathluDysgu

Contact Elin Owen or Canon Robert Townsend if you have any questions.

Don’t be shy - have a go!


Scripture Union Jesus is the Light

Light party resources

Jesus is the Light? is a poetic exploration of Jesus’ identity as the Light of the World, drawing on passages from the Gospel of John. It is written in simple, accessible language to engage children who may not be from a church background and is brought to life with beautiful illustrations. Children may find the black and white colouring pages helpful as they reflect on words of the poem. These little books are ideal for sharing the good news of Jesus with children in your community, and would make a great addition to a Light Party held in October.

To find out more and to order the books please see the Scripture Union website here.


Phones and laptops on a table

Digital Disciples

Many of our Ministry Areas have been using social media to stream services while our buildings were closed and to share news of events and activities. But, is there more to Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube (and all the others) than this?

Is it possible to walk alongside others to discover and develop faith in God? How can we use our online presence to share the Gospel with our communities?

Matt Batten, Director of Communications and Engagement for Llandaff Diocese, has hosted a webinar unpacking some of these questions. You can watch the video on YouTube.


Cathedral choir
Côr Cadeirlan Deiniol Sant yn ymarfer | Saint Deiniol's Cathedral choir rehearsing

A first performance breaks new ground at the Cathedral

This Sunday morning, 10 October, sees a world premiere at Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor.

Saint Deiniol’s Cathedral has a vocation to forge a liturgical and musical identity that is both robustly Welsh and distinctively Anglican. As part of fulfilling that calling, new musical settings of the choral songs that form part of the Eucharist are being commissioned.

Click here to read more about "Cymun Deiniol".


Dates 2022

Synods
Meirionydd - Monday 10am
14 February, 27 June, 10 October
Anglesey - Monday 7pm 14
February, 27 June, 10 October
Bangor - Tuesday 10am
15 February, 28 June, 11 October

Grŵp Cadfan
At Nant Gwrtheyrn - Lunch time to lunch time
28 - 29 March
1 - 2 December

Clergy Conference
12 to 15 September in Oxford

Chrism Eucharist
11 April - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Ordination Service
25 June - 11am in Saint Deiniol's Cathedral

Diocesan Conference
1 October - 2pm in Saint Deiniol's Cathedral


Subscribe to receive email notification of Y Ddolen and other diocesan announcements

Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.