minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Llyn Cefni, Bro Cyngar
English

Y Ddolen


6 Tachwedd 2022

Holl Saint Cymru


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Bro Cyngar

 • Arweiniad Duw am ffyrdd newydd o gefnogi’r galarus a’r unig,
 • Bendith barhaus Duw ar waith gydag ysgolion lleol,
 • Doethineb a dirnadaeth i Gyngor yr Ardal Weinidogaeth,
 • Gwirfoddolwr i fod yn Drysorydd Ardal Weinidogaeth,
 • Ymwybyddiaeth ddyfnach o Dduw ar waith ynom ni i gyd a thrwom ni i gyd,
 • Egni a brwdfrydedd i gwblhau popeth y mae Duw yn ei ofyn gennym ni yn llawen.

Oddi wrth yr Archesgob

Annwyl gyfeillion

Wrth inni agosáu at ddiwedd yr hydref a thuag at y gaeaf, rydym yn debygol o ddod yn fwy ymwybodol o'r angen i gadw'n gynnes. Rwyf wedi tynnu sylw at ymgyrch Bwyd a Thanwydd yr Eglwys yng Nghymru o’r blaen ond rwyf am annog pawb i ymuno â’r ymgyrch hon ar wefan yr Eglwys yng Nghymru fel ein bod yn creu momentwm. Mae'r wefan yn rhoi manylion y deunyddiau sydd ar gael gan gynnwys Llythyr Agored i'r prif archfarchnadoedd. Rydym yn eu hannog i wneud hyd yn oed mwy i gynorthwyo gyda'r argyfwng costau byw y mae llawer yn ei wynebu.

Wrth gwrs, nid heriau materol yn unig sy’n ein hwynebu ac rwy’n ymwybodol bod llawer o fewn ein cymunedau yn byw ar eu pen eu hunain, yn unig ac yn bryderus am eu dyfodol. Bydd angen i’r ffrydiau ariannu a gyhoeddwyd yn ddiweddar i gynorthwyo ein gwaith o dystiolaethu i Iesu ‘lanio’n dda’ yn ein cymunedau. Mae newyddion da yn golygu bod bywydau’n cael eu heffeithio er gwell a fy ngobaith a’m gweddi drosom ni i gyd, yn yr esgobaeth hon a ledled Cymru yw y bydd yr efengyl yn trawsnewid llawer o fywydau er gwell.

+Andrew Cambrensis

Arglwydd cariadus, a ddysgodd i ni gyhoeddi newyddion da i'r tlodion; a’i Fab Iesu, a dosturiodd wrth y rhai mewn angen: gwneud ni’n ymwybodol o’r rhai sy’n dioddef o ganlyniad yr argyfwng costau byw, bydded inni fod yn ddiysgog yn y ffydd ac yn weithgar mewn gwasanaeth, ymestyn allan fel eich breichiau o gariad yn y byd; trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.


Dyddiadur

1-2 Rhagfyr
Grŵp Cadfan
Mae Grŵp Cadfan yn gyfle i holl glerigion trwyddedig yr esgobaeth ddod ynghyd i addoli, i fyfyrio, i weddïo, i ddysgu ac i dreulio amser gyda’i gilydd. Bydd cydweithwyr taleithiol yn ymuno â'r cyfarfod i drafod Diogelu a 'My Church People'.


Darlith am weddi

Ar nos Lun 7 Tachwedd bydd cyn Archesgob Caergaint, Yr Arglwydd Williams o Oystermouth, yn siarad yng Nghadeirlan Llanelwy ar weddi. Mae'r ddarlith yn rhad ac am ddim ond mae'n angenrheidiol i archebu tocyn.


E-byst ffug

Os bydd unrhyw un yn derbyn e-bost ffug, mae'n debyg gan yr Archesgob yn gofyn am gymorth i anfon talebau at glerigwyr, yna dilëwch hwn. Cyfeiriad ffug yw'r cyfrif y daw ohono. Mae wedi ei rwystro gan yr Eglwys yng Nghymru, felly cofiwch ddileu ac anwybyddu unrhyw neges o’r fath.


Etholiadau

Yn dilyn y cyfathrebiad ar 26 Hydref 2022 bydd yr enwebiadau ar gyfer Corff Llywodraethol a Choleg Etholiadol yn cau am hanner dydd ddydd Llun. Mae manylion y broses i'w gweld yma. Yn dilyn y dyddiad cau bydd gohebiaeth bellach yn nodi sut y cynhelir y pleidleisio a fydd yn cael ei wneud dros gyfnod o 3 diwrnod yr wythnos nesaf.


Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

13 Tachwedd
Bro Eleth

20 Tachwedd
Bro Celynnin

27 Tachwedd
Adfent


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


6 Tachwedd 2022

The Saints of Wales


This Sunday and through the week we pray for:

Bro Cyngar

 • God’s equipping and guidance for new ways of supporting the bereaved and lonely,
 • God’s continued blessing on work with local schools,
 • Wisdom and discernment for the Ministry Area Council,
 • A volunteer to be the Ministry Area Treasurer,
 • An ever-deepening sense of God at work in and through us all,
 • Energy and enthusiasm to joyfully complete all that God asks of us.

From the Archbishop

Dear friends

As we approach the end of autumn and head towards winter, we are likely to become more conscious of the need to remain warm. I have drawn attention to the Church in Wales’ campaign Food and Fuel previously but want to urge everyone to sign up to this campaign on the Church in Wales’ website so that we create momentum. The website provides details of the materials available including an Open Letter to the leading supermarkets. We are urging them to do even more to assist with the cost-of-living crisis many are facing.

Of course, the challenges we face are not only material and I am conscious that many within our communities live alone, are lonely and fear for their future. The recently announced streams of funding to aid our work of witnessing to Jesus will need to ‘land well’ in our communities. Good news means that lives are impacted for the better and my hope and prayer for us all, in this diocese and across Wales is that the gospel will transform many lives for the better.

+Andrew Cambrensis

Loving Lord, who taught us to proclaim good news to the poor; and whose Son, Jesus, had compassion on those in need: make us ever mindful of those suffering as a result of the cost of living crisis, may we be steadfast in faith and active in service, reaching out as your arms of love in the world; through Jesus Christ your Son our Lord, who is alive and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.


Diary

1-2 December
Grŵp Cadfan
Grŵp Cadfan is an opportunity for all licensed clergy of the diocese to gather together to worship, to reflect, to pray, to learn and spend time together. Provincial colleagues will be joining the meeting to share information about Safeguarding and 'My Church People'.


A lecture about prayer

On Monday 7 November the former Archbishop of Canterbury, Lord Williams of Oystermouth, will be giving a lecture about prayer at Saint Asaph Cathedral. The lecture is free but tickets do need to be booked.


Spam Email

If anyone receives a spam email apparently from the Archbishop asking for help in sending vouchers to clergy then please simply delete this. The account it comes from is a fake address. It has been blocked by the Church in Wales, so please just delete and ignore any such message.


Elections

Following the communication on 26 October 2022 the nominations for Governing Body and Electoral College will close on Monday at noon. Details of the process can be found here. Following the closing date further communication will set out how voting will be carried out which will be done over a 3-day period next week.


Over the next few weeks we will be praying for:

13 November
Bro Eleth

20 November
Bro Celynnin

27 November
Adfent


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.