minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Llyn Padarn ym Mro Eryri | Llyn Padarn in Bro Eryri
English

Y Ddolen


11 Rhagfyr 2022

Trydydd Sul yr Adfent


Y Sul hwn, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn gweddïo am:

Ardal Weinidogaeth Bro Eryri

Gweddïwn yn enwedig dros:

  • y Parchg Allan Wilcox sy'n arwain yr ardal dros dro
  • y Parchg Ganon Brian Castle ac aelodau eraill y tîm gweinidogaethol
  • y broses o ddirnadu arweinydd newydd i'r Ardal Weinidogaeth
  • cenhadaeth a gweinidogaeth yr Ardal Weinidogaeth

Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol

Rwyf am ddiolch o galon i bawb a oedd yn gallu bod yn bresennol a chyfrannu at ein cyfarfod Cadfan, fel cyfranogwr neu fel un o lawer a helpodd. Mae dod ynghyd fel Esgobaeth a theulu yn fraint ac yn llawenydd, ac mae’n hyfryd gallu edrych ar bynciau sy’n bwysig ac yn anodd gyda’n gilydd.

Diolch hefyd i bawb sydd wedi ymateb i apêl bwyd a thanwydd yr Archesgob. Mae’n gymaint o anogaeth i weld ein ffydd yn cael ei mynegi mewn ffyrdd ymarferol mewn cymaint o gymunedau. Cofiwch barhau i rannu newyddion o bopeth yr ydych yn ei wneud yn y cyfnod hwn o galedi fel y gallwn barhau i annog ein gilydd.

Rwy’n ddiolchgar hefyd i Gymorth Cristnogol sy’n parhau i gynnig cefnogaeth ac adnoddau gwych ar gyfer gwaith cenhadu a gwasanaeth. Cafwyd cyflwyniad gwych gan Llinos Roberts sy’n aelod o staff Cymorth Cristnogol lleol yng Nghadfan. Gellir cysylltu â hi ar lroberts@christianaid.org Mae cyfleoedd i weithio gyda Chymorth Cristnogol a gofynnir i ni hysbysebu eu gwefan lle gellir dod o hyd i gyfleoedd gwaith ar https://jobs.christianaid.org.uk/

Ymysg holl brysurdeb yr Adfent a’r Nadolig mae’n hyfryd bod nifer o ganolfannau encil a chymunedau yn ein hatgoffa i ofalu’n dda am ein hangen o orffwys a hamdden. Mae Canolfan Loreto yn Llandudno (www.loretocentre.org.uk) yn cynnig cyfres o ‘Ddyddiau Cofio’ ar ddydd Sadwrn ar gyfer gweddi a myfyrdod ar 7 Ionawr 7, 11 Chwefror, 11 Mawrth, 22 Ebrill a hefyd yn ddiweddarach y flwyddyn nesaf. Mae'r rhain yn rhedeg o 10.30am-3.30pm. Nid oes angen archebu lle, dewch â phecyn bwyd (darperir diodydd poeth). Nid oes tâl am y dyddiau hyn er bod croeso i roddion. Rwyf mor falch o allu rhannu newyddion y dyddiau hyn, yn rhannol oherwydd eu bod yn modelu lletygarwch bendigedig, ac am eu bod hefyd yn ein hatgoffa o’n galwad i roi sylw i guriad calon gweddi, gorffwys a myfyrio sy’n ein bwydo a’n cynnal. Efallai bod gennym ni i gyd wahanol ffyrdd o wneud hyn ac o roi sylw i’n bywydau gweddi. Weithiau gall rhoi cynnig ar rywbeth newydd fod yn brofiad rhyfeddol. Os gwelwch yn dda, cymerwch o ddifrif yr alwad i gael eich ail-lenwi a'ch adfywio yn eich bywyd mewnol hyd yn oed yn y tymor prysur hwn.

Dduw ein gobaith cryf, bydd agos atom wrth i’r Adfent ein harwain at adegau o ymgynnull, dathlu a gweithgaredd. Cynorthwya ni i gadw ein llygaid ar Iesu, ac i ddilyn ei alwad i fyw yn addfwyn a dewr ar hyd ein dyddiau. Galluogi ni i fyw fel arwyddion o obaith cariadus i eraill. Cadw ni’n ymwybodol o, ac yn ymatebol i, ein hanghenion ein hunain yn ogystal ag anghenion eraill. Boed inni dy garu a'th wasanaethu fwyfwy. Amen

Dyddiadur

12 Rhagfyr
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
6.00pm
Cyngherdd The Snowman


Ymgyrch Bwyd a Thanwydd

Bro Tudno

Cyflwynodd y gynulleidfa a Chyfeillion Eglwys Tudno Sant eu anrhegion ar gyfer y Nadolig i Brenda o Hope Restored, i’w dosbarthu i’r rhai mewn angen yn Llandudno.

Bro Cadwaladr

Roedd yr Esgob Mary yn ymweld â Bro Cadwaladr yn gynharach yr wythnos hon ac fe aethon nhw gyda'i gilydd i ollwng ychydig o Focsys Anrhegion i Gorwel, Elusen Cam-drin Domestig yn Llangefni. Rhoddwyd y blychau hyn gan y gynulleidfa yng Ngaerwen Sant Mihangel mewn ymateb i alwad yr Archesgob a’r Esgob Mary i ddarparu Bocsys Nadolig.

Rhoddion y Nadolig wrth Bro Arwystli

Bro Arwystli

Mewn ymateb i'r Apêl "Anrheg ar gyfer y Nadolig", rhoddodd ein cynulleidfa yn Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr yng Ngharno nwyddau ymolchi a nwyddau hylendid a lluniwyd 12 bocs. Ar Ddydd Gwener 25 Tachwedd fe wnaethom ddanfon y blychau i Ganolfan Argyfwng Teuluol Maldwyn yn y Drenewydd. Roedd y Swyddog Cyswllt Cymunedol yn hynod ddiolchgar am y rhoddion hyn ac am ein cefnogaeth werthfawr. Fe’n sicrhaodd y bydd y cynnyrch yn cael ei ddosbarthu rhwng y llochesau sy’n darparu cymorth i ddynion, menywod a phlant sy’n profi cam-drin domestig neu’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig yng Ngogledd Powys.


Gweddïau Bwyd a Thanwydd

Mae Archesgob Cymru yn galw am weddïau ar gyfer y rhai sydd wedi’u heffeithio gan yr argyfwng costau byw. Fel rhan o’r ymgyrch Bwyd a Thanwydd, mae’r Archesgob yn lansio llyfryn gweddi sy’n cynnwys gweddïau o bob esgobaeth yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r llyfryn ar gael i’w lawr lwytho drwy glicio ar y botwm isod.


Arweinyddiaeth Hinsawdd

Mae Tearfund yn cynnal cwrs nos yn benodol ar gyfer eglwysi’r Eglwys yng Nghymru yn ystod mis Chwefror 2023. Mae’r cwrs ar-lein yn cynnwys tair sesiwn fer gyda’r hwyr yn edrych ar ddiwinyddiaeth ac ymarfer. Byddwch yn derbyn adnoddau a syniadau ar sut y gallwch ymgysylltu â'r argyfwng hinsawdd, yn eich eglwys ac yn eich cymuned ehangach.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sy'n arwain (neu sydd â diddordeb mewn arwain) materion hinsawdd yn eu heglwys.

Dr Ruth Valerio (Saying Yes to Life: Llyfr y Grawys Archesgob Caergaint 2020) fydd y siaradwr ar gyfer y sesiwn gyntaf ar ddiwinyddiaeth. Bydd yr ail nos Iau yn canolbwyntio ar weithredu ymarferol a'r sesiwn olaf ar weithgareddau cenhadol yn ymwneud â'r hinsawdd.Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweddïo dros:

11 Rhagfyr
Bro Eryri

18 Rhagfyr
Bro Cyfeiliog a Mawddwy

25 Rhagfyr
Nadolig


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


11 December 2022

The Third Sunday of Advent


This Sunday and through the week we pray for:

the Ministry Area of Bro Eryri

We pray in particular for:

  • the Revd Allan Wilcox who is leading the Ministry Area currently
  • the Revd Canon Brian Castle and other members of the ministry team
  • the discernment of a new Ministry Area Leader
  • the mission and ministry of the Ministry Area

From our Assistant Bishop

I want to offer heartfelt thanks to everyone who was able to attend and contribute to our Cadfan meeting, as a participant or as one of many who helped. Coming together as a Diocese and family is a privilege and a joy, and it is wonderful to be able to look at topics that are important and difficult together.

Thank you also to everyone who is responding to the Archbishop‘s food and fuel appeal. It is such an encouragement to see our faith being expressed in practical ways in so many communities. Do please keep sharing use of all that you are doing in these times of hardship so that we can continue to encourage one another.

I am grateful also to Christian Aid who continue to offer wonderful support and resources for the work of mission and service. Llinos Roberts who is a local Christian Aid staff member gave a great presentation at Cadfan. She can be contacted at lroberts@christian-aid.org There are opportunities to work with Christian Aid and we are asked to advertise their website where work opportunities can be found at https://jobs.christianaid.org.uk/

Amongst all the busyness of Advent and Christmas it’s wonderful that a number of retreat centres and communities remind us to take good care of our need for rest and recreation.The Loreto Centre in Llandudno (www.loretocentre.org.uk) is offering a series of Saturday ‘Days of Recollection’ for prayer and reflection on 7 January, 11 February, 11 March, 22 April and also later next year. These run from 10.30am-3.30pm. There is no need to book, bring a packed lunch (hot drinks provided). There is no charge for these days although donations are welcome. I am so glad to be able to share news of these days, partly because they model a wonderful hospitality, and because they also remind us of our call to attend to the heartbeat of prayer, rest and reflection which feed and sustain us. We all may have different ways of doing this and of attending to our prayer lives. Sometimes trying something new can be wonderfully restoring. Please do take seriously the call to be re-charged and refreshed in your inner life even in this busy season.

God our strong hope, be close to us as Advent leads us to times of gathering, celebration and activity. Help us to keep our eyes fixed on Jesus, and to follow his call to live with gentleness and courage all our days. Enable us to live as signs of loving hope for others. Keep us aware of, and responsive to, our own needs as well as the needs of others. May we love and serve you more and more. Amen

Diary

12 December
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
6.00pm
The Snowman concert


Food and Fuel Campaign

Bro Tudno

The congregation and Friends of Saint Tudno’s Church delivered their Gifts for Christmas to Brenda of Hope Restored, for distribution to those in need in Llandudno.

Bishop Mary delivering boxes from Bro Cadwaladr to Gorwel in Llangefni

Bro Cadwaladr

Bishop Mary was visiting Bro Cadwaladr earlier this week and they went together to drop off a few Gift Boxes to Gorwel a Domestic Abuse Charity based in Llangefni. These boxes were donated by the congregation in Saint Michael's Gaerwen in response to the Archbishop and Bishop Mary’s call to provide Christmas Boxes.

Bro Arwystli

In response to the "Gift for Christmas" Appeal, the congregation at Saint John the Baptist Church in Carno donated toiletries and hygiene products and 12 boxes were made up. On Friday 25 November we delivered the boxes to The Montgomery Family Crisis Centre in Newtown. The Community Liaison Officer was extremely grateful for these donations and for our valuable support. She assured us that the products will be distributed between the refuges which provide support for men, women and children experiencing or affected by domestic abuse in North Powys.


Food and Fuel Prayers

The Archbishop of Wales is calling for prayers for those impacted by the cost-of-living crisis. As part of the Food and Fuel campaign, the Archbishop is launching a prayer booklet which includes prayers from each Church in Wales diocese.

The booklet is available to download by clicking the button below.


Climate Leadership Training

Tearfund is running an evening course specifically for Church in Wales’ churches during February 2023. The online course consists of three short, evening sessions looking at theology and practice. You will receive resources and ideas on how you can engage with the climate crisis, both in your church and in your wider community.

The course is designed for people who are leading (or interested in leading) climate issues in their church.

Dr Ruth Valerio (Saying Yes to Life: The Archbishop of Canterbury's Lent Book 2020) will be the speaker for the first session on theology. The second Thursday evening will focus on practical action and the final session on climate-related missional activities.Over the next few weeks we will be praying for:

11 December
Bro Eryri

18 December
Bro Cyfeiliog & Mawddwy

25 December
Christmas


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.