minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Nadolig Llawen | Happy Christmas
English

Y Ddolen


25 Rhagfyr 2022

Sul y Nadolig


Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol

Daw Y Ddolen yr wythnos hon gyda chymaint o ddiolch am y gwaith caled a’r ymrwymiad a ddangoswyd mewn eglwysi ar draws yr Esgobaeth. Rydym yn dal i dderbyn ymatebion gwych i'ch haelioni parhaus sy'n gysylltiedig ag ymgyrch Bwyd a Thanwydd yr Archesgob. Rwy’n gweddïo y cawn ni i gyd Nadolig heddychlon a llawen. Boed i ddathlu genedigaeth Crist ailgynnau fflam gobaith yn ein calonnau a’n cymunedau i’n cryfhau fel arwyddion bywiog o gariad Duw at bawb:

Dduw Sanctaidd, diolch dy fod wedi dy eni yn ein plith. Y Nadolig hwn, siaradwch â ni mewn ffyrdd y gallwn eu deall a’n galluogi i ymateb mewn ffydd. Cynorthwya ni i sylwi ar dy bresenoldeb ac i fod yn astud hyd yn oed yn y gweithredoedd lleiaf o garedigrwydd cariadus y gallwn eu rhoi neu eu derbyn. Llanw ein calonnau â diolch am bopeth sydd dda. Helpa ni i fod yn bobl o obaith ym mha bynnag ffordd yr wyt yn ein galw; pa un a ydym i fod yn genhadau newyddion da, neu yn dystion ffyddlon i eraill, yn gyfeillion croesawgar i'r rhai mewn angen, neu yn roddwyr hael. Gwisga ni â’th ras a helpa ni i gyd i ddefnyddio ein doniau i ddangos newyddion da Iesu Grist i’r byd trwy fywydau a roddwyd i’th wasanaeth. Amen


Dyddiadur

20 Ionawr 2023
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
7.00pm
Plygain Esgobaethol

1-2 Chwefror 2023
Canolfan Nant Gwrtheyrn
12.00pm
Grŵp Cadfan


Ymgyrch Bwyd a Thanwydd

Bocsys Nadolig wrth Bro Eleth | Christmas boxes from Bro Eleth

Bro Eleth

Casglodd Bro Eleth 14 o focsys Nadolig a roddwyd i fanc bwyd Banc Bwyd Amlwch i’w dosbarthu gyda’u danfoniadau Nadolig. Manan Bwyd Amlwch am eu holl waith da.

Bro Celynnin

Bagiau cariad

Gyda dros 80 o deuluoedd yn barod yn cael eu cefnogi'n rheolaidd a mwy yn dod ymlaen bob wythnos mae Bagiau Cariad ym Mro Celynnin yn fwyfwy brysur. Trwy chefnogaeth o Harlech Foodservices roedd yn bosib prynu mwy nag arfer i lenwi'r bagiau ac i gynnwys trîts ychwanegol hefyd.


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


25 December 2022

Christmas Day


From our Assistant Bishop

This week's Y Ddolen comes with so much gratitude for the hard work and commitment shown in churches across the diocese. We are still receiving wonderful responses to your on-going generosity connected to the Archbishop's Food and Fuel campaign. I am praying that we will all have a peaceful and joyful Christmas. May the celebration of the birth of Christ re-kindle the flame of hope in our hearts and communities to strengthen us as vibrant signs of God's love for all:

Holy God, thank you that you are born amongst us. This Christmas, speak to us in ways that we can understand and enable us to respond in faith. Help us to notice your presence and to be attentive to even the smallest acts of loving kindness that we may give or receive. Fill our hearts with gratitude for all that is good. Help us to be people of hope in whatever way you call us; whether we are to be messengers of good news, or faithful witnesses to others, hospitable friends to those in need, or generous givers. Clothe us with your grace and help us all to use our gifts to show the good news of Jesus Christ to the world through lives given to your service. Amen


Diary

20 January 2023
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
7.00pm
Diocesan Plygain service

1-2 February 2023
Nant Gwrtheyrn
12.00pm
Grŵp Cadfan


Food and Fuel Campaign

Bro Eleth

Bro Eleth collected 14 Christmas boxes which were given to Banc Bwyd Amlwch food bank to distribute with their Christmas deliveries.

Prosiect Bagiau Cariad, Bro Celynnin | Bro Celynnin's Bags of Love project

Bro Celynnin

Bags of Love

With over 80 already supported regularly and more coming forward every week, Bro Celynnin's Bags of Love project is getting more and more busy. Support from Harlech Foodservices enabled them to buy more than usual to fill the bags and to include extra treats too.


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.