minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


15 Ionawr 2023


Y Sul hwn a thrwy'r wythnos gweddïwn dros

gyfarfod nesaf o Grŵp Cadfan (ein cyfarfod rheolaidd ar gyfer clerigion trwyddedig o ar draws yr Esgobaeth) a'i ffocws ar ysbrydolrwydd, creadigaeth a'r amgylchedd.

Gweddïwn

  • y byddai yn amser bendigedig o gymdeithas, lluniaeth a gweddi dros ein clerigwyr.
  • y gallai ein harchwiliad o ysbrydolrwydd, y greadigaeth a’r amgylchedd ysbrydoli mwy o ymwybyddiaeth o’r rôl y gall yr eglwys ei chwarae yn ein stiwardiaeth o fyd Duw a’i berthynas â’n bywyd o weddi ac addoli.
  • am waith ein siaradwyr gwadd, Julia Edwards, Hyrwyddwr Newid Hinsawdd yr Eglwys yng Nghymru, a Delyth Higgins, Swyddog Eco Eglwys A Rocha dros Gymru.
  • am fwy o ymgysylltiad ar draws yr esgobaeth â mentrau a syniadau sy’n lleihau ein hôl troed carbon.
  • ar gyfer mentrau creadigol yn ein hesgobaeth lle mae addoliad, gweddi a myfyrdod yn cael eu cynnig mewn amgylcheddau naturiol ac yn meithrin ffydd.

Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol

Yn yr wythnosau hyn yn dilyn y Nadolig fe ddechreuon ni gyda dathlu darganfyddiad rhodd ryfeddol Duw o’r baban Iesu. Wrth i’r dyddiau symud ymlaen, mae ein ffocws yn symud at yr oedolyn Iesu, ac at fywyd a thystiolaeth y rhai a’i cyfarfu ac a’i dilynodd. Ym mhob un o storïau’r Ystwyll mae thema rhoddion – y rhai sy’n sôn am haelioni a bendith Duw sy’n cynnig ei hunan i’r byd, a’n rhoddion y gallwn eu cynnig i Dduw ac i’r rhai o’n cwmpas pan fyddwn yn dangos haelioni a chariad hefyd. Mae cynulleidfaoedd a chlerigwyr ar draws yr esgobaeth eisoes yn cynnig eu rhoddion mewn cymaint o ffyrdd: Gwnawn hynny pan roddwn o’n hamser a’n doniau mewn addoliad, trwy ein hymrwymiad i’r eglwys ac wrth roi gwasanaeth cariadus i’r byd. Y penwythnos yma gallwch glywed enghraifft o hyn o Eglwys Llanbadrig, Ynys Môn. Bydd y brif weithred o addoli bore Sul (“Dathliad” am 7.30am) ar BBC Radio Wales o Ardal Weinidogaeth Bro Padrig, gyda gwasanaeth wedi’i ysgrifennu a’i arwain gan y Parchg Naomi Starkey. Mae’n hyfryd bod nifer dda o’n clerigwyr, lleygwyr a cherddorion yn cyfrannu at y gwaith hwn ac yn darlledu addoliad yn rheolaidd gan gyfathrebu’r ffydd dros y tonnau awyr yn ogystal ag wyneb yn wyneb yn yr eglwys ac yn ddigidol neu mewn gweddïau a myfyrdodau printiedig.

Gall y rhodd o'n hunain, ym mha bynnag ffordd y gallwn gynnig hyn, boed trwy amser yn gweddïo dros eraill, rhannu beth bynnag a roddodd Duw inni, gwrando ar eraill neu hyd yn oed yn syml trwy sylwi ar rywun, neu wneud lle i berson arall, wneud gwahaniaeth. Trwy gydol y tymor hwn byddwn yn dychwelyd dro ar ôl tro at gwestiwn ein doniau a'n galwadau, ac i ofyn i Dduw ein harwain wrth i ni geisio defnyddio'r rhain yn dda. Mae archwilio galwedigaeth yn rhan enfawr o’n bywyd a rennir fel eglwys, ac mae’n rhan allweddol o’n gwaith i dyfu’r eglwys. Gweddïwch am alwedigaethau a thros y gwaith a arweinir gan y Parchg Ganon David Morris ein Cyfarwyddwr Gweinidogaeth. Gofynnir hefyd am ein gweddïau am waith y Coleg Etholiadol sy’n cyfarfod i ddewis Esgob newydd Llandaf yr wythnos nesaf. Gweddïwn y bydd ein heglwys gyfan yn tyfu fel arwyddion o ras a gobaith Duw.

Gwaith pob Cristion bedyddiedig yw y gwaith o ddirnad ein galwedigaeth. Mae hi mor bwysig ein bod ni i gyd yn cefnogi ein gilydd i dyfu yn ein ffydd ac wrth adrodd y Newyddion Da am gariad Duw wrth y rhai nad ydyn nhw wedi dod ar draws hyn eto, ac i bawb nad ydyn nhw'n teimlo eu bod yn cael eu caru na'u gwerthfawrogi.

Dduw Sanctaidd, yr adeg hon o'r flwyddyn daw'r wawr ychydig yn gynt bob dydd; felly bydded i oleuni dy gariad beunydd ddod yn fwy gwreiddio a bywiog yn ein calonnau a'n bywydau. Bydded dy ras yn hysbys i eraill trwy ein geiriau a’n gweithredoedd. Byddwch yn agos atom pan fyddwn yn ei chael hi'n anodd gwybod ac i ymhyfrydu yn ein doniau, cryfha ni pan fyddwn yn brin o hyder a helpa ni i dyfu mewn cariad a dewrder bob dydd newydd. Amen


Dyddiadur

20 Ionawr 2023
Plygain Esgobaethol
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor
7.00pm

1-2 Chwefror 2023
Grŵp Cadfan
Canolfan Nant Gwrtheyrn
12.00pm

2, 9, 16 Chwefror 2023
Hyfforddiant Arweinyddiaeth Hinsawdd

2 Chwefror
Sesiwn Eco Church Cyd-enwadol gan A Rocha
Capel y Porth, Porthmadog
3.00pm
Cyfle i archwilio, gofyn cwestiynnau, sgwrsio, a dysgu mwy am sut i ofalu'n well am y greadigaeth fel capeli ac eglwysi, wrth glywed gan rhai sy' eisoes yn gweithredu.

3 Chwefror
Sesiwn Eco Church Cyd-enwadol gan A Rocha
Saint John's Methodist Church, Bangor
10.30am
Cyfle i archwilio, gofyn cwestiynnau, sgwrsio, a dysgu mwy am sut i ofalu'n well am y greadigaeth fel capeli ac eglwysi, wrth glywed gan rhai sy' eisoes yn gweithredu.

9 Chwefror
Rhagarweiniad i Gaplaniaeth Anna
Galeri Caernarfon
10.00am - 13.00pm
Gweler isod am ragor o fanylion


Rhagarweiniad i Gaplaniaeth Anna

Mae Caplaniaeth Anna yn ffurf nodedig ar gaplaniaeth sy’n cynnig gofal bugeiliol ac ysbrydol i bobl hŷn a’r rhai sy’n gofalu amdanynt. Gall Caplaniaid Anna fod yn lleyg neu’n ordeiniedig ac mae'r model caplaniaeth hefyd yn cynnwys rôl arall i wirfoddolwyr o’r enw ‘Anna Friend’.

Cynhelir y sesiwn yn Galeri, Caernarfon ar 9 Chwefror. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru defnyddiwch y botwm isod. 


Ymgyrch Bwyd a Thanwydd

Annwyl cyfaill,

Ysgrifennaf atoch i ddiolch am eich cefnogaeth i ymgyrch yr Eglwys yng Nghymru: Bwyd a Thanwydd.

Ar ddechrau ein hymgyrch, roeddem am ymgysylltu ag archfarchnadoedd fel y prif ddarparwyr bwyd a nwyddau, i’w gwahodd i ddatblygu eu hystod ‘hanfodol’ neu ‘sylfaenol’ fel bod bwyd fforddiadwy ar gael i bawb.

Cyn y Nadolig, nododd pump o'r prif archfarchnadoedd eu bod yn rhewi neu'n gostwng pris bwyd a nwyddau hanfodol i gynnwys cyfnod y Nadolig. Er y byddai'n anodd gwybod a yw ein llais yn dylanwadu ar eu penderfyniad, hoffwn feddwl bod ein llais wedi cyfrannu.

Ein nod hefyd oedd lleihau un o'r agweddau mwyaf niweidiol ond nas gwelwyd o'r blaen ar dlodi, sef tlodi hylendid. Darparodd eglwysi ledled Cymru anrhegion Nadolig o bethau ymolchi ac eitemau gofal personol, a ddosbarthwyd trwy ysgolion, banciau bwyd a phlwyfi. Rydym yn hynod falch o’r haelioni a’r gwahaniaeth y bydd wedi’i wneud i lawer.

Bydd ein hymgyrch yn lleihau tuag at gyfnod y Pasg, ond byddwn yn cadw'r deunyddiau gweddi ac ambell gylchlythyr pan fo hynny'n briodol.

A gaf i ddiolch i chi unwaith eto am eich cefnogaeth, mae'n cael ei werthfawrogi gymaint.

Yr eiddoch yn gywir,
+Andrew Cambrensis, Archesgob Cymru ac Esgob Bangor


Hyfforddiant Diogelu

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi cyhoeddi dyddiadau newydd rhwng mis Chwefror ac Ebrill ar gyfer hyfforddiant diogelu. I weld y dyddiadau sydd ar gael ac am ragor o wybodaeth cliciwch ar y botwm isod i fynd at wefan yr Eglwys yng Nghymru.


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


15 January 2023


This Sunday and through the week we pray for

the next meeting of Grŵp Cadfan (our regular meeting of licensed clergy from across the Diocese) and its focus on spirituality, creation and the environment.

We pray:

  • that it might be a blessed time of fellowship, refreshment and prayer for our clergy.
  • that our exploration of spirituality, creation and the environment might inspire greater awareness of the role the church can play in our stewardship of God’s world and its relationship with our life of prayer and worship.
  • for the work of our guest speakers, Julia Edwards, Climate Change Champion for the Church in Wales, and Delyth Higgins, A Rocha’s Eco Church officer for Wales.
  • for a greater engagement across the diocese with initiatives and ideas that reduce our carbon footprint.
  • for creative initiatives in our diocese where worship, prayer and contemplation are offered in natural environments and nurture faith.

From our Assistant Bishop

In the weeks that follow Christmas we began by celebrating the discovery of God’s extraordinary gift of the infant Jesus. As the days move on our focus shifts to the adult Jesus, and the life and witness of those who met and followed him. In all the Epiphany stories there’s a theme of gifts – both those that speak of the generosity and blessing of a God who offers God’s very self to the world, and our own gifts that we can offer to God and to those around us when we show generous love also. Congregations and clergy across the diocese already offer their gifts in so many ways: We do it when we give of our time and talents in worship, through our commitment to the church and in giving loving service to the world. This weekend you can hear an example of this from Llanbadrig Church, Ynys Môn. The main act of Sunday morning worship (“Celebration” at 7.30am) on BBC Radio Wales will be from Bro Padrig Ministry Area, with a service written and led by the Revd Naomi Starkey. It is wonderful that a good number of our clergy, lay people and musicians contribute to this work and regularly broadcast worship communicating the faith over the airwaves as well as face to face in church and digitally or in printed prayers and reflections.

The gift of ourselves, in whatever way we can offer this, whether through time praying for others, sharing whatever God has given us, listening to others, simply noticing someone or making space for another person, can make a difference. Throughout this season we will return repeatedly to the question of our gifts and callings, and to ask God to guide us as we seek to use these well. Exploring vocation and calling is a huge part of our shared life as a church, and it is a key part of our work to grow the church. Please pray for vocations and for the work led by the Revd Canon David Morris, our Director of Ministry. Our prayers are also asked for the work of the Electoral College which is meeting to choose a new Bishop of Llandaff next week. We pray that our whole church may grow as signs of God’s grace and hope.

The work of discerning our calling is the task of every baptised Christian. It is so important that we all support one another in growing in our faith and in telling the Good News of God's love to those who have not heard this, and to all who do not feel loved or valued.

Holy God, at this time of year the dawn comes a little earlier each day; so may the light of your love daily become more rooted and vivid in our hearts and lives. May your grace be made known to others through our words and actions. Be close to us when we struggle to know and to delight in our gifts, strengthen us when we lack confidence and help us to grow in love and courage every new day. Amen

Diary

20 January
Diocesan Plygain service
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor
7.00pm

1-2 February
Grŵp Cadfan
Nant Gwrtheyrn
12.00pm

2, 9, 16 February
Climate Leadership Training

2 February
Ecumenical Eco Church session with A Rocha UK

Capel y Porth, Porthmadog
3.00pm
A chance to explore, ask questions, chat, and learn more about how to better care for creation as chapels and churches by hearing from those already taking action.

3 February
Ecumenical Eco Church session with A Rocha UK

Saint John's Methodist Church, Bangor
10.30am
A chance to explore, ask questions, chat, and learn more about how to better care for creation as chapels and churches by hearing from those already taking action.

9 February
An introduction to Anna Chaplaincy

Galeri, Caernarfon
10.00am - 13.00pm
See below for more details


An introduction to Anna Chaplaincy

Anna Chaplaincy is a distinctive form of chaplaincy offering pastoral and spiritual care to older people and those who care for them. Anna Chaplains can be lay or ordained and the chaplaincy model also includes another role for volunteers called an ‘Anna Friend’.

The event takes place on 9 February in Galeri, Caernarfon. To find out more and to register please use the button below.


Food and Fuel campaign

Dear friend

I am writing to thank you for your support for the Church in Wales campaign: Food and Fuel.

At the outset of our campaign, we wanted to engage with supermarkets as the key providers of food and goods, to invite them to develop their ‘essential’ or ‘basic’ range so that affordable food is available to all.

Immediately before Christmas, five of the leading supermarkets indicated they were freezing or reducing the price of essential food and goods to include the Christmas period. While it would be difficult to know whether our voice influence their decision, I would like to think our voice contributed.

We also aimed to reduce one of the most pernicious yet unseen aspects of poverty, hygiene poverty. Churches across Wales provided Christmas gifts of toiletries and personal care items, which were distributed via schools, food banks and parishes. We are immensely proud of the generosity and the difference it will have made to many.

Our campaign will taper off towards the Easter period, but we will retain the prayer materials and occasional newsletters when appropriate.

Can I thank you once more for your support, it is so appreciated.

Yours sincerely,
+Andrew Cambrensis, Archbishop of Wales & Bishop of Bangor


Safeguarding training

The Church in Wales has released new dates between February and April for Safeguarding training. To see the available dates and for more information click on the button below to visit the Church in Wales website. 


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.