minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


22 Ionawr 2023


Goleudy Penmon ym Mro Seiriol | Penmon lighthouse in Bro Seiriol

Y Sul hwn a thrwy'r wythnos gweddïwn dros

Bro Seiriol

Gweddïwn:

 • am gryfder i'r CAW, Wardeniaid a Thîm y Weinidogaeth, sy'n rhoi cymaint o amser ac egni
 • ar gyfer datblygiad parhaus ein perthynas ag ysgolion lleol
 • diolch i Dduw am fendithio menter yr Eglwys Agored a’r doniau, doniau a’r cysylltiadau sy’n deillio ohoni – er mwyn i hyn barhau i ddatblygu
 • ar gyfer y Tîm Addoli newydd - y bydd Duw yn bendithio ac yn annog y bobl sy'n cymryd rhan
 • ar gyfer Prosiect Llan, gwaith atgyweirio ac ail-ddychmygu Priordy Penmon fel man pererindod
 • ar gyfer y cynlluniau datblygu a’r Tîm Croeso yn y Santes Fair a Nicholas, Biwmares, wrth i ni edrych ymlaen at y tymor i ddod a’n Penblwydd yn 2030
 • am eglurder ac arweiniad ar faterion yn ymwneud ag adeiladau

Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol

Hoffwn ddiolch i'r esgobaeth am yr holl weddïau, caredigrwydd a dymuniadau da ers fy ethol yn Esgob Llandaf ar ddydd Iau.

Mae'r broses o enwebu ac ethol esgobion yn digwydd trwy ein Coleg Etholiadol. Er bod hyn yn cynnwys aelodau o'n hesgobaeth, ac mae ei gwaith yn gyfrinachol wrth gwrs, gall hyn beri syndod i gyhoeddiad etholiad.

Mae’n drist gennyf ystyried gadael Esgobaeth Bangor lle teimlaf gymaint o gariad, ymddiriedaeth a chyfeillgarwch. Rwy'n teimlo'n gyffrous ac wedi fy nghalonogi gan alwad i rôl newydd yn Llandaf. Dros yr wythnosau nesaf bydd amserlenni a dyddiadau’n dod yn gliriach a bydd Archesgob Andrew a minnau’n gweithio’n galed i ofalu am yr holl waith y mae angen rhoi sylw iddo yma. Diolch am eich gweddïau parhaus.

Mae’r rhai sy’n arwain “Cursillo” yn yr Esgobaeth – mudiad sy’n ymwneud â chynnal disgyblaeth a chael eich gwreiddio mewn gweddi yn paratoi ar gyfer penwythnos yng Nghanolfan Loreto yn Llandudno rhwng 11-14 Mai. Mae Peter Day o Fro Eleth, Ynys Môn yn gyswllt ar gyfer hyn. Mae dod o hyd i ffyrdd i annog a chadarnhau ein gilydd yn ein bywyd yng Nghrist yn waith mor bwysig. Diolch i bawb sy’n rhoi o’u hamser i gefnogi, ac arwain amser gydag unigolion a grwpiau mewn gweddi.

Mae’r dasg o ganfod rhoddion ar gyfer y weinidogaeth yn datblygu mewn Ardaloedd Gweinidogaeth ar draws yr Esgobaeth. Mae ein Cyfarwyddwr Gweinidogaeth, Canon David Morris yn hapus i roi cyngor ar ffyrdd o archwilio a phrofi galwad i Weinidogaeth Drwyddedig a hefyd i helpu gydag adnoddau a hyfforddi pobl ar gyfer Gweinidogaethau a Gomisiynir yn ein Hardaloedd Gweinidogaeth. Gweddïwch dros bawb sy’n parhau i archwilio eu doniau a thros y rhai sy’n rhoi ac yn derbyn hyfforddiant neu’n cynorthwyo gyda dirnadaeth.

Bu hon yn wythnos bwysig i ddirnadaeth yn yr Eglwys yng Nghymru. Gofynnir am ein gweddïau am waith ein Coleg Etholiadol, a gyfarfu’r wythnos hon gan gynnwys aelodau o’n hesgobaeth, a thros staff Corff y Cynrychiolwyr sy’n rhedeg gweinyddiaeth ganolog ein heglwys. Diolchwn a gweddïwn am waith pawb a alwyd i arwain a gwasanaethu ein heglwys. Gweddïwn drosom ein hunain a thros ein galwad ein hunain ymhlith yr holl fedyddiedig.

Dduw hael, yng Nghrist Iesu dangosaist ffordd cariad inni. Helpa ni i wybod a defnyddio'r rhoddion a roddaist i bob un ohonom. Pan fo’r ffordd ymlaen yn ansicr neu’n aneglur, cadwch ni’n gyson a helpa ni i fod yn bwyllog ac amyneddgar. Pan fydd dewisiadau'n ymddangos yn anodd neu'n gyfyngedig, rhoddwch obaith a dewrder inni. Boed inni gofio bob amser am eich bendithion niferus. Arwain ni i fod yn arwyddion ffyddlon a llawen o'th ras. Amen.


Y Parchg Ganon Nick Golding

Ordinasiwn ar Ŵyl Fair y Canhwyllau

Wrth i ni barhau i ddathlu tymor yr Ystwyll gyda ffocws ar roddion a gynigir i Dduw mae’n bleser i’r rhai sy’n adnabod Nick Golding ac sydd wedi bod yn dyst ac wedi profi ei weinidogaeth y bydd, ar ôl cyfnod o fyfyrio a dirnadaeth, yn cael ei ordeinio’n offeiriad. Bydd hyn yn digwydd yn y Gadeirlan ar Wyl Fair y Canhwyllau, a elwir hefyd yn Wledd Cyflwyniad Crist yn y Deml, am 5.30pm ddydd Iau Chwefror 2il. Mae croeso i bawb i’r gwasanaeth hwn, ac rwy’n siŵr y byddwn yn ymuno i weddi dros Nick ar yr adeg hon o newid a thrawsnewid yn ei weinidogaeth.


Sesiynau blasu Diwinyddiaeth ar gyfer bywyd

Bydd Athrofa Padarn Sant yn cynnal sesiynau blasu ar gyfer ‘Diwinyddiaeth ar gyser bywyd’ yn y gwanwyn.

Mae diwinyddiaeth am oes yn radd, diploma neu dystysgrif sy'n helpu i gysylltu ffydd â bywyd bob dydd trwy astudiaeth academaidd. Ewch i wefan Athrofa Padarn Sant i ddarganfod mwy am y cwrs llawn. I gael rhagor o wybodaeth am y sesiwn flasu cysylltwch â David.taylor@stpadarns.ac.uk


Llwybr Cadfan yn 2023

Trwy gydol y flwyddyn bydd Llwybr Cadfan yn parhau i gael ei lansio yn yr eglwysi ar hyd y daith. Dyma'r dyddiadau ar gyfer eleni. Bydd rhagor o fanylion am yr ahlysuron yn dilyn.

 • Ynys Cynhaearn: 25 Chwefror
 • Eglwys Cybi Sant, Llangybi: 30 Ebrill
 • Eglwys Engan Sant, Llanengan: 3 Mehefin
 • Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023: 5-12 Awst
 • Aberdaron: 18-20 Awst
 • Ynys Enlli: Encil, 26-29 Awst

Dyddiadur

1-2 Chwefror
Grŵp Cadfan

Canolfan Nant Gwrtheyrn
12.00pm
Dyma gyfle i’n clerigion trwyddedig ddod ynghyd ar gyfer addoliad, gweddi a myfyrdod.

2 Chwefror
Ordinasiwn Y Parchg Ganon Nick Golding

Cadeirlan Deiniol Sant
5.30pm

9 Chwefror
Rhagarweiniad i Gaplaniaeth Anna

Galeri, Caernarfon
10.00am
Am ragor o fanylion ac i gofrestru defnyddiwch y botwm isod


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


22 January 2023


Golygfa o Eglwys Llanddona at y môr ym Mro Seiriol | View from Llanddona Church to the sea in Bro Seiriol

This Sunday and through the week we pray for

Bro Seiriol

We pray:

 • for strength for the MAC, Wardens and Ministry Team, who give so much time and energy
 • for the continued development of our relationships with local schools
 • thank God for blessing the Open Church initiative and the gifts, talents and connections which are emerging from it it - that this may continue to develop
 • for the new Worship Team - that God will bless and encourage the people involved
 • for the Llan Project, repair works and reimagining of Penmon Priory as a place of pilgrimage
 • for the development plans and Welcome Team at Saint Mary and Nicholas, Beaumaris, as we look ahead to the coming season and our Septcentennial in 2030
 • for clarity and guidance over issues relating to buildings

From our Assistant Bishop

I would like to thank the diocese for all the prayers, kindness and good wishes since my election as Bishop of Llandaff on Thursday.

The process of nomination and election of bishops happens through our Electoral College. Although this does involve members of our diocese, with its work being of course confidential, this can make the announcement of an election feel a little surprising.

I am sad to contemplate leaving the Diocese of Bangor where I have felt such an abundance of love, trust and friendship. I feel excited and affirmed by a call to a new role in Llandaff. Over the next weeks timescales and dates will become clearer and Archbishop Andrew and I will work hard to look after all the work that needs attending to here. Thank you for your continued prayers.

Those who lead “Cursillo” in the Diocese – a movement that is all about sustaining discipleship and being rooted in prayer are preparing for a weekend at The Loreto Centre in Llandudno from 11-14 May. Peter Day from Bro Eleth, Ynys Môn is a contact for this. Finding ways to encourage and affirm one another in our life in Christ is such important work. Thank you to all who give time to supporting, and leading time with individuals and groups in prayer.

The task of discerning gifts for ministry is developing in Ministry Areas across the Diocese. Our Director of Ministry, Canon David Morris is happy to advise about ways to explore and test a call to a Licenced Ministry and also to help with resourcing and training people for Commissioned Ministries in our Ministry Areas. Please pray for all who continue to explore their gifts and for those who give and receive training or assist with discernment.

This has been an important week for discernment in the Church in Wales. Our prayers are asked for the work of our Electoral College, who met this week including members of our diocese, and for the staff of the Representative Body who run the central administration of our church. We pray for the new Bishop elect of Llandaff and we give thanks and pray for the work of all who are called to lead and serve our church. We pray for ourselves and for our own calling amongst all the baptised.

Generous God, in Christ you show us the way of love. Help us to know and use the gifts that you have given each one of us. When the way ahead is uncertain or unclear steady us and help us to be calm and patient. When choices seem hard or limited gift us with hope and courage. May we always remember your many blessings. Lead us to be faithful and joyful signs of your grace. Amen.


The Revd Canon Nick Golding

Ordination at Candlemas

As we continue to celebrate the season of Epiphany with a focus on gifts offered to God it’s a joy to those who know Nick Golding and who have witnessed and experienced his ministry that, after a period of reflection and discernment, he will be ordained as a priest. This will happen in the Cathedral on the Feast of Candlemas, also known as The Feast of the Presentation of Christ in the Temple, at 5.30pm on Thursday 2 February. All are welcome to this service, and I am sure we will join in offering prayer for Nick at this time of change and transition in his ministry.


Theology for Life taster sessions

Saint Padarn’s Institute will be running taster sessions for 'Thelogy for Life' in the spring.

Theology for life is a degree, diploma or certificate which helps connect faith to everyday life through academic study. Visit the Saint Padarn's Institute website to find out more about the full course. For more information about the taster session please contact David.taylor@stpadarns.ac.uk


Llwybr Cadfan through 2023

Throughout the year Llwybr Cadfan will continue to be launched in the churches along the route. Here are the dates for the year. More details will be shared in due course.

 • Ynys Cynhaearn: 25 Febuary
 • Saint Cybi's Church, Llangybi: 30 April
 • Saint Engan's Church, Llanengan: 3 June
 • National Eisteddfod Llŷn & Eifionydd 2023: 5-12 August
 • Aberdaron: 18-20 August
 • Ynys Enlli: Retreat, 26-29 August

Diary

1-2 February
Grŵp Cadfan

Nant Gwrtheyrn
12.00pm
This is an opportunity for our licensed clergy to gather together for worship, prayer and reflection.

2 February
Ordination of the Revd Canon Nick Golding

Saint Deiniol's Cathedral
5.30pm

9 February
An introduction to Anna Chaplaincy

Galeri, Caernarfon
10.00am
For more information and to register please click the button below


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.