minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Caernarfon castle with sunset sky
Castell Caernarfon ym Mro Peblig | Caernarfon Castle in Bro Peblig
English

Y Ddolen


12 Chwefror 2023

Yr Ail Sul cyn y Grawys


Y Sul hwn a thrwy'r wythnos gweddïwn dros

Bro Peblig

Gweddïwn dros:

 • Eglwys Sant Peblig, Santes Fair, Betws Garmon a Llanfair-is-gaer
 • staff a phlant Ysgol Maesincla
 • fendith Duw wrth i ni ddechrau ar daith y Grawys tuag at, ac hefyd dros, ddefosiwnau'r Wythnos Fawr ar Pasg
 • arweiniad yr Ysbryd Glân wrth i ni adolygu materion arianol y Fro
 • waith y gwirfoddolwyr sydd yn cliro hen fynwent Llanbeblig ac hefyd y Gwasanaeth Probation sydd wedi ymunno yn y gwaith yn ddiweddar
 • arweiniad yr Ysbryd Glan wrth i ni ddecharu meddwl am bererindod yn yr haf ym Mro Peblig

Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol

Ysgrifennaf hwn wrth i mi gychwyn ar daith gyffrous i Accra, Ghana ar gyfer cyfarfod y Cyngor Anglicanaidd Ymgynghorol lle bydd ddwy gynrychiolydd o'r Eglwys yng Nghymru. Rwy’n teithio gyda gwraig ifanc o Citizen Church, Caerdydd, Brianna, sy’n hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth ordeiniedig.

Yn fyd-eang mae'r Eglwys Anglicanaidd yn wynebu'r un problemau a wynebwn yn lleol: Byddwn yn ystyried ein cenhadaeth a'n galwad yn y byd heddiw. Yn dilyn y daeargryn dinistriol yn Nhwrci a Syria mae anghenion y byd hyd yn fwy amlwg a chymhellol. Byddwn hefyd yn meddwl sut yr ydym fel teulu byd-eang o eglwysi a’n perthynas â’n gilydd yng ngoleuni ein hamrywiaeth. Bydd y cyfarfod cyfan yng nghyd-destun gweddi ac addoli. Rydw i yn edrych ymlaen yn fawr at brofi gweddi a mawl dan arweiniad chwiorydd a brodyr o Ghana a ledled y byd. Caf y fraint o arwain gweddi fore Sul.

Gweddïwch dros Brianna ac i mi wrth i ni fynychu'r cyfarfod hwn. Boed i bopeth a wnawn gyda’n gilydd yn ein gweinidogaeth a’n disgyblaeth ein helpu i garu a gwasanaethu Duw yn fwy ffyddlon, a chael ein dangos yn y ffyrdd yr ydym yn caru ac yn gofalu am ein cymdogion.

Dduw Sanctaidd, Gweddïwn dros yr Eglwys fyd-eang: Cynorthwya ni i annog ein gilydd yn ein ffydd a’n gwasanaeth Cristnogol. Lle bo loes a dioddefaint bydded inni bob amser fod yn arwyddion disglair o'th gariad a'th ofal. Daliwn yn ein calonnau bawb sy’n dioddef heddiw, gan gofio yn ein gweddi a’n gweithred y rhai a ddaliwyd yn y daeargryn yn Nhwrci a Syria a’r rhai sy’n gweithio’n galed i ddod â rhyddhad ac adferiad. Llefara â ni mewn ffyrdd y gallwn ni eu deall, cyffwrdd â'n calonnau a'n helpu ni bob dydd i dyfu mewn ffydd, gobaith a chariad. Amen.

Casgliad i Esgob Mary

Fel y cyhoeddwyd ychydig wythnosau yn ôl, mae’r Esgob Cynorthwyol wedi’i benodi’n Esgob nesaf Llandaf. Bydd yr Esgob Mary yn dechrau ar ei rôl ar ôl y Pasg.

Hoffai Archesgob Cymru eich gwahodd i wneud cyfraniad ariannol tuag at anrheg i ddathlu gweinidogaeth yr Esgob Cynorthwyol yma yn Esgobaeth Bangor.

Dylid anfon taliadau at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor erbyn 9 Ebrill (Sul y Pasg) gan ddefnyddio’r manylion ar y ffurflen ar ein gwefan: Taliadau i Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor

Defnyddiwch 'EMS' fel cyfeirnod ar gyfer y taliad.


Rhaglen y Crism

3 Ebrill 11.30am

Bob blwyddyn yn Cymun y Crism gwahoddir holl glerigion a gweinidogion trwyddedig lleyg i adnewyddu eu haddewidion ordeinio a thrwyddedu. Yn y gwasanaeth hwn bendithir olewau i'w defnyddio ar draws yr Esgobaeth; yr olew i'r claf, olew y bedydd, ac olew crism.

Mae gan Raglen y Chrism eleni sawl elfen ychwanegol iddi gan gynnwys ffarwelio â’n Hesgob Mary Cynorthwyol, cinio a darlith.

Disgwylir i'r holl glerigwyr trwyddedig a gweinidogion lleyg, gan gynnwys Darllenwyr, fynychu Rhaglen lawn Chrism. Fodd bynnag, os na allwch fod ar y diwrnod, neu ran ohono, anfonwch ymddiheuriadau i swyddfa'r Esgob drwy gysylltu â Robert Jones. Cofrestrwch eich presenoldeb trwy glicio ar y botwm isod a llenwi'r ffurflen.


Llwybr Cadfan yn Ynys Cynhaearn

Eglwys Cynhaearn Sant
25 Chwefror - 13.30pm

Mae'r chweched cymal y Prosiect Llenyddol Llwybr Cadfan yn mynd rhagddo yn Eglwys Cynhaearn Sant, Ynys Cynhaearn yng Ngwynedd.

Bydd y ddau fardd preswyl, Siôn Aled a Sian Northey ynghyd â’r beirdd gwadd lleol Twm Morys a Gwyneth Glyn, yn perfformio eu hanterliwt gwreiddiol fydd yn cynnig golwg newydd i ni ar y lleoliad arbennig hwn ar arfordir Meirionnydd ynghyd â dathlu’r dreftadaeth leol.

Cliciwch ar y poster isod am ragor o fanylion

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Cynllun 10 pwynt tag at sero net

O lanhau cwteri i ailwampio’r system wresogi, mae’r Eglwys yng Nghymru wedi cyhoeddi cynllun 10 pwynt i helpu eglwysi i dorri eu hôl troed carbon. Mae'r canllaw yn awgrymu camau y gall pob eglwys eu cymryd - gan ddechrau gyda chamau bach ac adeiladu tuag at dargedau mwy. Fe’i cynhyrchwyd fel rhan o ymrwymiad yr Eglwys yng Nghymru i gyrraedd di-garbon net erbyn 2030.

Cliciwch ar y botwm isod i lawrlwytho’r ddogfen ar ein gwefan neu cliciwch yma i ymweld â gwefan yr Eglwys yng Nghymru.


Dyddiadur

19 Chwefror
Gweithdy ysgrifennu creadigol
Canolfan Ysgrifennu Creadigol Tŷ Newydd
10.00am

25 Chwefror
Llwybr Cadfan yn Ynys Cynhaearn
Eglwys Cynhaearn Sant
13.30pm

3 Ebrill
Cymun y Crism
Cadeirlan Deiniol Sant
11.30am


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


12 February 2023

The Second Sunday before Lent


This Sunday and through the week we pray for

Bro Peblig

We pray for:

 • The Church of Saint Peblig, Saint Mary, Betws Garmon and Llanfair-is-gaer
 • Ysgol Maesincla staff and children
 • God's blessing as we begin the journey of Lent towards, and also for, the devotions of Holy Week at Easter
 • the guidance of the Holy Spirit as we review the Ministry Area's financial affairs
 • the work of the volunteers who clear the old Llanbeblig cemetery and also the Probation Service who have recently joined the work
 • the guidance of the Holy Spirit as we begin to think about a summer pilgrimage in Bro Peblig

From our Assistant Bishop

I write this as I set out on an exciting journey to Accra, Ghana for the Anglican Consultative Council meeting at which there will be two representatives from the Church in Wales. I am travelling with a young woman from Citizen Church Cardiff, Brianna, who is training for ordained ministry.

Globally the Anglican Church faces the very same issues we face locally: We'll be considering our mission and calling in the world today. In the aftermath of the devastating earthquake in Turkey and Syria the needs of the world are even more obvious and compelling. We will also be thinking about how we are as a world-wide family of churches and our relationship to one another in the light of our diversity. All of the meeting will be in the context of prayer and worship. I am so looking forward to experiencing prayer and praise led by sisters and brothers from Ghana and around the world. I have the privilege of leading prayer on Sunday morning.

Please pray for Brianna and for me as we attend this meeting. May all we do together in our ministry and discipleship help us to love and serve God more faithfully, and be shown in the ways that we love and care for our neighbours.

Holy God, we pray for the Church world wide: Help us to encourage one another in our faith and Christian service. Where there is hurt and suffering may we always be bright signs of your love and care. We hold in our hearts all who are suffering today, remembering in our prayer and action those caught up in the earthquake in Turkey and Syria and those working hard to bring relief and restoration. Speak to us in ways that we can understand, touch our hearts and help us each day to grow in faith, hope and love. Amen.

Collection for Bishop Mary

As was announced only a few weeks ago, the Assistant Bishop has been appointed as the next Bishop of Llandaff. Bishop Mary will begin her role after Easter.

The Archbishop of Wales would like to invite you to make a financial contribution towards a gift to celebrate the Assistant Bishop's ministry here in the Diocese of Bangor.

Payments should be sent to the Bangor Diocesan Board of Finance by 9 April (Easter Day) using the details on the form on our webiste: Payments to the Bangor Diocesan Board of Finance

Please use 'EMS' as a reference for the payment.


Chrism Programme

3 April 11.30am

Every year at the Chrism Eucharist all clergy and lay licensed ministers are invited to renew their ordination and licensing promises. At this service oils are blessed for use across the Diocese; the oil for the sick, the oil of baptism and the oil of chrism. 

This year's Chrism Programme has several additional elements to it including saying farewell to our Assistant Bishop Mary, lunch and a lecture.

It is expected that all licensed clergy and lay ministers, including Readers, attend the full Chrism Programme. However, if you are unable to be at the day, or a part of it, please send apologies to the Bishop's office by contacting Robert Jones. Please register your attendance by clicking the button below and filling in the form.


Llwybr Cadfan at Ynys Cynhaearn

Saint Cynhaearn's Church
25 February - 13.30pm

The sixth instalment of the launch of Llwybr Cadfan is being held at Saint Cynhaearn's Church, Ynys Cynhaearn in Gwynedd.

The two resident poets, Siôn Aled and Sian Northey along with local guest poets Twm Morys and Gwyneth Glyn, will perform their original work, offering us a fresh look at this special location on the Meirionnydd coast as well as celebrate the local heritage.

Please click on the poster below for more information

Click here for more information

10 point plan towards Zero Net

From cleaning gutters to overhauling the heating system, a 10-point plan to help churches cut their carbon footprint has been published by the Church in Wales. The guide suggests actions every church can take - starting with small steps and building up towards larger targets. It has been produced as part of the Church in Wales’ commitment to reach net zero carbon by 2030.

Click the button below to download the document on our website or click here to visit the Church in Wales website.


Diary

19 February
Welsh language creative writing workshop
Tŷ Newydd Creative Writing Centre
10.00am

25 February
Llwybr Cadfan in Ynys Cynhaearn
Saint Cynhaearn's Church
13.30pm

3 April
Chrism Eucharist
Saint Deiniol's Cathedral
11.30am


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.