minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Yr ail o fyfyrdodau’r Grawys ein Hesgob Cynorthwyol | The second of our Assistant Bishop's Lent reflections
English

Y Ddolen


5 Mawrth 2023

Ail Sul y Grawys


Y Sul hwn a thrwy'r wythnos gweddïwn dros

y paneli dirnad taleithiol y mis yma

Gweddïwn dros:

  • hyder i'r ymgeiswyr gan gynnwys y rhai o'n hesgobaeth ni wrth iddynt mynegi a ddirnadu eu galwedigaeth i fod yn offeiriad
  • ddoethineb i'r panel wrth iddynt ddirnad galwedigaeth Dduw ar fywyd yr ymgeiswyr

Capel Sant Non ger Tŷ Ddewi, Sir Benfro | Saint Non's Chapel near Saint David's, Pembrokeshire

Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol

Ysgrifennaf hwn ar ddydd Santes Non, 2 Mawrth. Ddoe roedd hi fel petai Cymru gyfan yn ymuno â dathliadau Dydd Gŵyl Dewi mewn rhyw ffordd. Roedd cymaint o bobl yn gwisgo cennin pedr neu wedi gwisgo lan am y diwrnod. Braf oedd gweld llawer o weddïau a chyfeiriadau at Dewi Sant ar gyfryngau cymdeithasol. Braf hefyd oedd gweld ein Harchesgob yn y Senedd yn San Steffan yn arwain eu gweddïau ac yn siarad â’n gwleidyddion. Mae’n wych bod stori Dewi Sant yn cael ei hadrodd, fel pwyntydd at Dduw, ac rwyf wrth fy modd â’r ffordd y mae’n cael ei hailadrodd ar gyfer cenedlaethau newydd. Clywais ef yn cael ei ddisgrifio fel “plannwr eglwys” a barodd i mi feddwl sut yr ydym yn tyfu ein heglwysi ac yn helpu cymunedau ffydd newydd i ffurfio.

Mae Sant Non, ei fam yn llawer llai adnabyddus. Mae ganddi stori anhygoel hefyd, hyd yn oed os mai dim ond esgyrn moel y gwyddwn ni. Mae hi'n ymddangos ei bod hi'n fenyw a oedd yn gweddïo'n fawr ac yn caru Duw yn ddwys. Dangosodd ei defosiwn hi trwy ymprydio a byw yn syml iawn, yn aml yn bwyta bara a dŵr yn unig. Mae’r straeon am enedigaeth Dewi Sant yn dweud wrthym fod Non wedi dioddef yr hyn y byddem yn ei ddisgrifio heddiw fel trais neu ymosodiad domestig. Ond magodd Non ei phlentyn, a aned ar ôl dioddefaint a phoen i fod yn blentyn wedi'i nodi nid gan ei dioddefaint ond gan gariad Duw. Credaf y gallwn weld yn ffydd Dewi Sant gwreiddiau cariad ei fam at Dduw. Dyma stori gobaith a buddugoliaeth cariad ffyddlon. Anogaeth fawr i ni yn y Garawys.

Dro ar ôl tro yn ein bywydau ein hunain, ac yn stori Iesu rydym yn dod ar draws sefyllfaoedd o doriad, poen a phryder. Mae Iesu bob amser yn dangos ffordd inni drwy'r rhain. Mae Santes Non yn adleisio hyn yn ei bywyd a'i ffrwythau. Dyma ein galwad hefyd. Gweddïwn ar i ni gael ein ffurfio y Grawys hwn yn arwyddion cryf o ffydd a dewrder. Boed inni dyfu yn ein ffydd fel y gall eraill ddod o hyd i'r gobaith hwn hefyd.

Dduw grasol, creaist ni ar Dy ddelw ac anadlodd fywyd i ni, bywyd yr wyt am inni fyw'n helaeth. Diolchwn i ti am y Santes Non a phawb sy'n dangos i ni allu dy gariad i wella ac i drawsnewid poen. Gweddïwn dros unrhyw un y gwyddom sydd angen help neu iachâd heddiw. Siarada â ni mewn ffyrdd y gallwn eu deall. Helpa ni i gyd i dyfu mewn ffydd, gobaith a chariad. Yn enw Iesu. Amen.

Llwybr Cadfan yn Ynys Cynhaearn

Cafwyd prynhawn bendigedig yn y chweched lleoliad ar y bererindod lenyddol, Llwybr Cadfan. Er bod y gwynt yn fain, roedd yr haul yn gwenu a phawb wedi mwynhau pererindod lythrennol wrth gerdded o Neuadd Pentrefelin i lawr at yr Eglwys.


Trwyddedu'r Parchg Ben Griffith

Mae manylion y digwyddiad yma yn adran 'Digwyddiadau' y wefan yma.
Bydd lluniaeth ysgafn ar gael cyn y gwasanaeth yn dechrau am 6.15pm. Bydd y gwasanaeth yn dechrau am 7.00pm.


Cynhadledd Clerigion 2024

Nid oes yna Cynhadledd Clerigion eleni ond rydym wrthi yn gwneud paratoadau at 2024.

Dyddiadu'r cynhadledd yw 16-19 Medi 2024.

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhannu ar dudalen 'Digwyddiadau' y wefan wrth i wybodaeth cael ei gadarnhau.


Casgliad i Esgob Mary

Fel y cyhoeddwyd ychydig wythnosau yn ôl, mae’r Esgob Cynorthwyol wedi’i benodi’n Esgob nesaf Llandaf. Bydd yr Esgob Mary yn dechrau ar ei rôl ar ôl y Pasg.

Hoffai Archesgob Cymru eich gwahodd i wneud cyfraniad ariannol tuag at anrheg i ddathlu gweinidogaeth yr Esgob Cynorthwyol yma yn Esgobaeth Bangor.

Dylid anfon taliadau at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor erbyn 9 Ebrill (Sul y Pasg) gan ddefnyddio’r manylion ar y ffurflen ar ein gwefan: Taliadau i Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor

Defnyddiwch 'EMS' fel cyfeirnod ar gyfer y taliad.


Rhaglen y Crism

3 Ebrill 11.30am

Bob blwyddyn yn Cymun y Crism gwahoddir holl glerigion a gweinidogion trwyddedig lleyg i adnewyddu eu haddewidion ordeinio a thrwyddedu. Yn y gwasanaeth hwn bendithir olewau i'w defnyddio ar draws yr Esgobaeth; yr olew i'r claf, olew y bedydd, ac olew crism.

Mae gan Raglen y Chrism eleni sawl elfen ychwanegol iddi gan gynnwys ffarwelio â’n Hesgob Mary Cynorthwyol, cinio a darlith.

Disgwylir i'r holl glerigwyr trwyddedig a gweinidogion lleyg, gan gynnwys Darllenwyr, fynychu Rhaglen lawn Chrism. Fodd bynnag, os na allwch fod ar y diwrnod, neu ran ohono, anfonwch ymddiheuriadau i swyddfa'r Esgob drwy gysylltu â Robert Jones. Cofrestrwch eich presenoldeb trwy glicio ar y botwm isod a llenwi'r ffurflen.


Dyddiadur

16 Mawrth
Trwyddedu'r Parchg Sara Roberts yn Caplan Bro
Eglwys Glanogwen
19.00pm

21 Mawrth
Synod Meirionydd - 10.00am - Neuadd Eglwys Llan Ffestiniog
Synod Bangor - 14.00pm
Synod Môn - 19.00pm

22 Mawrth
Trwyddedu'r Parchg Ben Griffith
Eglwys Sant Ioan yr Efengylydd, Abermaw
19.00pm

3 Ebrill
Cymun y Crism
Cadeirlan Deiniol Sant
11.30am


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


5 March 2023

The Second Sunday of Lent


This Sunday and through the week we pray for

the Provincial Discernment Panels taking place this month

We pray for:

  • confidence for the candidates, including those from this diocese, as they express and discern their sense of calling to Priesthood
  • wisdom for the panel as they discern God's calling for the candidates

From our Assistant Bishop

I write this on St Non's Day, 2 March. Yesterday, on Saint David’s day it seemed as though the whole of Wales joined in with Saint David's day celebrations in some way. So many people wore dafodills or dressed up for the day. It was great to see many prayers and references to Saint David on social media. It was wonderful also to see our Archbishop at Parliament in Westminister leading prayers there and speaking with our politicians. I’m glad that Saint David's story is told, as a pointer to God, and I love the way it is re-told for new generations. I heard him described as “a church planter” which made me think about how we grow our churches and help new communities of faith to form.

Saint Non, his mother is much less well known. She has an amazing story too, even if we only know the bare bones of it. It seems that she was a woman who prayed a great deal and who loved God intensely. She showed her devotion through fasting and living very simply indeed, often consuming only bread and water. The stories about the birth of Saint David tell us that Non suffered what, today, we would describe as domestic violence or assault. But Non raised her child, born after suffering and pain, to be a child marked not by her suffering but by Godly love. I believe that we can see in Saint David's faith hall marks of his mother's love for God. Here is a story of hope and the triumph of faithful love. A great encouragement for us in Lent.

Repeatedly in our own lives, and in the story of Jesus we encounter situations of brokenness, hurt and anxiety. Jesus always shows us a way through these. Saint Non echoes this in her life and its fruits. This is our calling also. Let us pray that we may be formed this Lent as bright signs of faith and courage. May we grow in our faith so that others can find this hope also.

Gracious God, You created us in your image and breathed life into us, a life you want us to live abundantly. We thank you for Saint Non and all who show us the power of your of love to heal and to transform pain. We pray for any we know in need of help or healing today. Speak to us in ways that we can understand. Help us all to grow in faith, hope and love. In Jesus’ name. Amen.

Eglwys Cynhaearn Sant ger Porthmadog | Saint Cynhaearn's Church near Porthmadog

Llwybr Cadfan at Saint Cynhaearn's

The sixth event on the literary pilgrimage, Llwybr Cadfan, took place last Saturday at Saint Cynhaearn’s Church, Ynys Cynhaearn, Pentrefelin. Although the wind was slightly chilly, the sun shone, and everyone enjoyed a literal pilgrimage walking the mile or so from the village hall down to the Church.


Licensing of the Revd Ben Griffith

Details of this service are in the 'Events' section of the website here.
Refreshments are being served before the service from 6.15pm with the service beginning at 7.00pm


Clergy Conference 2024

There will be no Clergy Conference this year but we are in the process of preparing for 2024.

The dates of the conference are 16-19 September 2024.

More details will shared on the 'Events' section of the website as information is confirmed and available.


Collection for Bishop Mary

As was announced only a few weeks ago, the Assistant Bishop has been appointed as the next Bishop of Llandaff. Bishop Mary will begin her role after Easter.

The Archbishop of Wales would like to invite you to make a financial contribution towards a gift to celebrate the Assistant Bishop's ministry here in the Diocese of Bangor.

Payments should be sent to the Bangor Diocesan Board of Finance by 9 April (Easter Day) using the details on the form on our webiste: Payments to the Bangor Diocesan Board of Finance

Please use 'EMS' as a reference for the payment.


Chrism Programme

3 April 11.30am

Every year at the Chrism Eucharist all clergy and lay licensed ministers are invited to renew their ordination and licensing promises. At this service oils are blessed for use across the Diocese; the oil for the sick, the oil of baptism and the oil of chrism. 

This year's Chrism Programme has several additional elements to it including saying farewell to our Assistant Bishop Mary, lunch and a lecture.

It is expected that all licensed clergy and lay ministers, including Readers, attend the full Chrism Programme. However, if you are unable to be at the day, or a part of it, please send apologies to the Bishop's office by contacting Robert Jones. Please register your attendance by clicking the button below and filling in the form.


Diary

16 March
Licensing the Revd Sara Roberts as Community Focussed Chaplain
Glanogwen Church
19.00pm

21 March
Meirionydd Synod - 10.00am - Llan Ffestiniog Church Hall
Bangor Synod - 14.00pm
Anglesey Synod - 19.00pm

22 March
Licensing the Revd Ben Griffith
Saint John the Evangelist, Barmouth
19.00pm

3 April
Chrism Eucharist
Saint Deiniol's Cathedral
11.30am


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.