minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Y trydydd o fyfyrdodau’r Grawys ein Hesgob Cynorthwyol | The third of our Assistant Bishop's Lent reflections
English

Y Ddolen


12 Mawrth 2023

Trydydd Sul y Grawys


Y Sul hwn a thrwy'r wythnos gweddïwn dros

Bro Eifionydd

Gweddïwn dros:

  • y Tîm Gweinidogaeth, Cyngor yr Ardal Weinidogaeth a’r Pwyllgor Cyllid, pawb sy’n gweinidogaethu mewn cymaint o wahanol ffyrdd ar draws Bro Eifionydd, gan ddiolch am eu hymrwymiad a’u brwdfrydedd parhaus
  • cynulleidfa Eglwys Sant Ioan Porthmadog, a’r gymuned ehangach, wrth iddynt ymgartrefu yn eu cartref newydd ar y Stryd Fawr. Am gryfder a dewrder yn y cyfnod hwn o newid mawr, ac am egni a didwylledd wrth inni gyflawni cenhadaeth ar waith, gydag addoliad a chroeso, i fod yn fan gobaith i’r dref
  • ein hysgol Eglwys, Ysgol Llanystumdwy wrth i ni benodi Pennaeth parhaol
  • Ysbyty Alltwen, meddygfeydd a’n cartrefi gofal lleol, ar gyfer staff a chleifion
  • busnesau ac atyniadau lleol wrth iddynt agor ar gyfer y tymor newydd i groesawu ymwelwyr a thwristiaid yn ôl

Oddi wrth ein Hesgob Cynorthwyol

Wrth i ni deithio ymhellach i'r Grawys symudwn i glywed eto rai o’r hanesion am gyfarfyddiad Iesu â phobl sy’n ceisio adnewyddiad yn eu bywydau. Bydd llawer o eglwysi’r Sul hwn yn edrych eto ar hanes Iesu’n cyfarfod â dynes o’r Samariad wrth ffynnon. Yn y stori honno cawn glywed sut mae Iesu eisoes yn gwybod popeth am y wraig y mae’n ei chyfarfod ac am ei awydd iddi ddod o hyd i adnewyddiad, lluniaeth a phwrpas Duwiol yn ei bywyd. Mae’n neges o anogaeth i bob un ohonom, beth bynnag sy’n ein hwynebu yn ein bywydau. Mae gwahoddiad yn y stori hon i ni gael ein hadnewyddu, ein hannog a bod yn ffyddlon yn ein perthynas â Duw. Waeth pa mor dda y mae’r Garawys wedi bod yn mynd amdanom yn ystod yr wythnosau diwethaf fe'n gwahoddir i gyd i ddod o hyd i luniaeth ac anogaeth yn ein ffydd. Bydd hon yn thema gynyddol wrth i ni anelu at Sul y Mamau wythnos nesaf.

Wrth sôn am adnewyddu, rwyf wrth fy modd bod y Parchg Sara Roberts wedi derbyn fy ngwahoddiad i a’r Archesgob Andrew i fod yn gaplan bro ym Methesda, ac i fod yn arweinydd y gaplaniaeth LHDTC+ yn ein Hesgobaeth. Mae gwaith Sara ym Methesda wedi bod yn enghraifft wych o ymgysylltu a phatrymau newydd cynyddol o ymgysylltu ffydd. Bydd yn parhau i gydweithio’n agos gyda’r Parchg Ddr Gareth Lloyd a phobl Bro Ogwen ac edrychwn ymlaen at weld y gwaith newydd hwn yn parhau i ffynnu. Ymunwch â mi i weddïo dros Sara. Croeso i bawb i'w gwasanaeth trwyddedu ar Fawrth 16 am 7pm yn Eglwys Crist, Glanogwen, Bethesda

Mae Andrew a minnau’n canolbwyntio ar bethau newydd wrth inni baratoi ar gyfer symud i’r de i Gaerdydd ddiwedd mis Ebrill. Mae rôl newydd Andrew fel Cyfarwyddwr Dros Dro Cymorth Cristnogol Cymru yn teimlo fel cyfle gwych. Mae gwaith Cymorth Cristnogol – a arweinir mor dda yn Esgobaeth Bangor gan Llinos Roberts – yn agos at ein dwy galon. Mae Cymorth Cristnogol yn dod â gobaith a lluniaeth i gymunedau ar draws y byd sydd mewn angen, ac i eglwysi fel ein rhai ni sy'n sychedig am dwf ac adnewyddiad trwy ymgysylltu a dysgu. Bydd Andrew yn dechrau ar ei rôl newydd yn llawn amser ym mis Mai. Bydd y gwasanaeth Croeso i nodi dechrau fy ngweinidogaeth esgobol newydd yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ddydd Sadwrn 29 Ebrill am hanner dydd. Mae croeso i bawb i’r gwasanaeth hwn er fy mod yn sylweddoli y bydd hon yn daith rhy fawr i lawer o ffrindiau yn yr esgobaeth. Rwy'n teimlo bod y gweddïau a'r dymuniadau caredig wedi'u cyfleu yn barod yn fy nghefnogi'n fawr. Gwerthfawrogir pob gweddi drosof fi a rolau newydd Andrew yn fawr. Mae croeso agored a chynnes iawn i bawb a hoffai ddod i’r gwasanaeth yn Llandaf a byddaf mor falch o weld unrhyw ffrindiau a hoffai fynychu. Ni fydd hwn yn ddigwyddiad â thocynnau, felly os hoffech chi ddod, ystyriwch hwn fel eich gwahoddiad.

Mae Cursillo yn fudiad sy'n cynnig adnewyddiad a lluniaeth mewn gweddi. Os hoffech chi archwilio beth mae hyn yn ei olygu. mae nifer o bobl yn yr esgobaeth a all gymeradwyo ei gwaith. Mae'r Archddiacon John wedi bod yn gysylltiedig â'r mudiad hwn ac mae Peter Day o Fro Eleth yn hyrwyddwr ar hyn o bryd. Cynhelir y Cursillo nesaf yn Loreto, Llandudno rhwng 11 a 14 Mai. Gall unrhyw un sydd â diddordeb gysylltu â Peter Day.

Dduw gobaith a newid diolch dy fod ti’n ein hadnabod ni a dy fod ti’n ein caru ni yn union fel rydyn ni. Mae’r Garawys hwn yn helpu pob un ohonom i sylwi ar eich presenoldeb yn ein bywydau, helpa ni i wrando arnoch chi bob dydd. Bendithia ni yn ddewr i alinio ein geiriau, ein gweithredoedd a’n hewyllysiau â’th ffordd, er mwyn inni fod yn arwyddion o anogaeth, maddeuant a gobaith i eraill. Gofynnwn hyn yn enw Iesu sy’n cyfarfod â ni ble bynnag yr ydym, ac sydd bob amser yn ein cyfeirio atoch. Amen.

Cynhadledd Clerigol 2024

Nid oes yna Cynhadledd Clerigion eleni ond rydym wrthi yn gwneud paratoadau at 2024.

Dyddiadu'r cynhadledd yw 16-19 Medi 2024.

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhannu ar dudalen 'Digwyddiadau' y wefan wrth i wybodaeth cael ei gadarnhau.


Casgliad i Esgob Mary

Fel y cyhoeddwyd ychydig wythnosau yn ôl, mae’r Esgob Cynorthwyol wedi’i benodi’n Esgob nesaf Llandaf. Bydd yr Esgob Mary yn dechrau ar ei rôl ar ôl y Pasg.

Hoffai Archesgob Cymru eich gwahodd i wneud cyfraniad ariannol tuag at anrheg i ddathlu gweinidogaeth yr Esgob Cynorthwyol yma yn Esgobaeth Bangor.

Dylid anfon taliadau at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor erbyn 9 Ebrill (Sul y Pasg) gan ddefnyddio’r manylion ar y ffurflen ar ein gwefan: Taliadau i Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor

Defnyddiwch 'EMS' fel cyfeirnod ar gyfer y taliad.


Rhaglen y Crism

3 Ebrill 11.30am

Bob blwyddyn yn Cymun y Crism gwahoddir holl glerigion a gweinidogion trwyddedig lleyg i adnewyddu eu haddewidion ordeinio a thrwyddedu. Yn y gwasanaeth hwn bendithir olewau i'w defnyddio ar draws yr Esgobaeth; yr olew i'r claf, olew y bedydd, ac olew crism.

Mae gan Raglen y Chrism eleni sawl elfen ychwanegol iddi gan gynnwys ffarwelio â’n Hesgob Mary Cynorthwyol, cinio a darlith.

Disgwylir i'r holl glerigwyr trwyddedig a gweinidogion lleyg, gan gynnwys Darllenwyr, fynychu Rhaglen lawn Chrism. Fodd bynnag, os na allwch fod ar y diwrnod, neu ran ohono, anfonwch ymddiheuriadau i swyddfa'r Esgob drwy gysylltu â Robert Jones. Cofrestrwch eich presenoldeb trwy glicio ar y botwm isod a llenwi'r ffurflen.


"Gorffennwyd" | "It is Finished"

Wrth galon yr Wythnos Fawr eleni yn ei'n Gadeirlan mae oedfa ddefosiynol, llawn mawl a cherdd, a gynigir bob nos am 6pm o Sul y Blodau hyd Noswyl y Pasg. Mae croeso arbennig yn cael ei ymestyn i bererinion o ar draws yr Esgobaeth a thu hwnt.


Dyddiadur

21 Mawrth
Synod Meirionydd - 10.00am - Neuadd Eglwys Llan Ffestiniog
Synod Bangor - 14.00pm
Synod Môn - 19.00pm

22 Mawrth
Trwyddedu'r Parchg Ben Griffith
Eglwys Sant Ioan yr Efengylydd, Abermaw
19.00pm

3 Ebrill
Cymun y Crism
Cadeirlan Deiniol Sant
11.30am


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


12 March 2023

The Third Sunday of Lent


Y Sul hwn a thrwy'r wythnos gweddïwn dros

Bro Eifionydd

Gweddïwn dros:

  • y Tîm Gweinidogaeth, Cyngor yr Ardal Weinidogaeth a’r Pwyllgor Cyllid, pawb sy’n gweinidogaethu mewn cymaint o wahanol ffyrdd ar draws Bro Eifionydd, gan ddiolch am eu hymrwymiad a’u brwdfrydedd parhaus
  • cynulleidfa Eglwys Sant Ioan Porthmadog, a’r gymuned ehangach, wrth iddynt ymgartrefu yn eu cartref newydd ar y Stryd Fawr. Am gryfder a dewrder yn y cyfnod hwn o newid mawr, ac am egni a didwylledd wrth inni gyflawni cenhadaeth ar waith, gydag addoliad a chroeso, i fod yn fan gobaith i’r dref
  • ein hysgol Eglwys, Ysgol Llanystumdwy wrth i ni benodi Pennaeth parhaol
  • Ysbyty Alltwen, meddygfeydd a’n cartrefi gofal lleol, ar gyfer staff a chleifion
  • busnesau ac atyniadau lleol wrth iddynt agor ar gyfer y tymor newydd i groesawu ymwelwyr a thwristiaid yn ôl

From our Assistant Bishop

As we journey into Lent we move to hear again some of the stories of Jesus’ encounter with people seeking for renewal in their lives. Many churches this Sunday will look again at the story of Jesus meeting a Samaritan woman at a well. In that story we hear how Jesus already knows all about the woman he meets and of his desire for her to find renewal, refreshment and God’s purpose in her life. It’s a message of encouragement for all of us, whatever we are facing in our lives. There’s an invitation in this story for us to be renewed, encouraged and to be faithful in our relationship with God. However Lent has been going for us in the past weeks we are all invited to find refreshment and encouragement in our faith. This will be a growing theme as we head towards Mothering Sunday next week.

Speaking of renewal, I am delighted that the Revd Sara Roberts has accepted mine and Archbishop Andrew’s invitation to be a Community Chaplain in Bethesda, and to be the leader of the LGBTQ+ chaplaincy in our Diocese. Sara’s work in Bethesda has been a great example of engagement and growing new patterns of faith. She will continue to work closely with The Revd Dr Gareth Lloyd and the people of Bro Ogwen and we look forward to seeing this new work continuing to flourish. Please join me in praying for Sara. All are welcome to her service of licencing on March 16 at 7pm in Eglwys Crist, Glanogwen, Bethesda.

Andrew and I are focussed upon renewal as we are preparing for our move south to Cardiff at the end of April. Andrew’s new role as Interim Director of Christian Aid Wales feels like a wonderful opportunity. The work of Christian Aid – led so well in Bangor Diocese by Llinos Roberts - is close to both our hearts. Christian Aid brings hope and refreshment to communities across the world who are in need, and to churches like our own who are thirsty for growth and renewal through engagement and learning. Andrew will begin his new role full-time in May. The service of Welcome to mark the beginning of my new episcopal ministry will be in Llandaff Cathedral on Saturday 29 April at 12 noon. All are welcome to this service although I realise this will be too big a journey for many friends in the diocese. I feel hugely supported by the prayers and kind wishes so many have already communicated. All prayers for mine and Andrew’s new roles will be greatly appreciated. There is an open and very warm welcome to everyone who would like to come to the service in Llandaff and I will be so glad to see any friends who would like to attend. This will not be a ticketed event, so if you would like to come, please consider this your invitation.

Cursillo is a movement that offers renewal and refreshment in prayer and discipleship. If you would like to explore what this involves. there are a number of people in the diocese who can commend its work. Archdeacon John has been involved with this movement and Peter Day from Bro Eleth is a current advocate for this. The next Cursillo will take place at Loreto, Llandudno 11 to 14 May. Anyone interested can contact Peter Day

God of hope and change thank you that you know us and that you love us just as we are. This Lent help each one of us to notice your presence in our lives, help us to listen to you every day. Bless us with courage to align our words, our actions and our wills to your way, so that we might be signs of encouragement, forgiveness and hope to others. We ask this in the name of Jesus who meets us where ever we are, and who always points us to you. Amen.

Clergy Conference 2024

There will be no Clergy Conference this year but we are in the process of preparing for 2024.

The dates of the conference are 16-19 September 2024.

More details will shared on the 'Events' section of the website as information is confirmed and available.


Collection for Bishop Mary

As was announced only a few weeks ago, the Assistant Bishop has been appointed as the next Bishop of Llandaff. Bishop Mary will begin her role after Easter.

The Archbishop of Wales would like to invite you to make a financial contribution towards a gift to celebrate the Assistant Bishop's ministry here in the Diocese of Bangor.

Payments should be sent to the Bangor Diocesan Board of Finance by 9 April (Easter Day) using the details on the form on our webiste: Payments to the Bangor Diocesan Board of Finance

Please use 'EMS' as a reference for the payment.


Chrism Programme

3 April 11.30am

Every year at the Chrism Eucharist all clergy and lay licensed ministers are invited to renew their ordination and licensing promises. At this service oils are blessed for use across the Diocese; the oil for the sick, the oil of baptism and the oil of chrism. 

This year's Chrism Programme has several additional elements to it including saying farewell to our Assistant Bishop Mary, lunch and a lecture.

It is expected that all licensed clergy and lay ministers, including Readers, attend the full Chrism Programme. However, if you are unable to be at the day, or a part of it, please send apologies to the Bishop's office by contacting Robert Jones. Please register your attendance by clicking the button below and filling in the form.


"Gorffennwyd" | "It is Finished"

At the heart of our Cathedral's Holy Week this year is a devotional observance, rich in worship and music, offered every evening at 6pm from Palm Sunday to Easter Eve. A warm welcome is extended to pilgrims from across the diocese and beyond. 


Diary

21 March
Meirionydd Synod - 10.00am - Llan Ffestiniog Church Hall
Bangor Synod - 14.00pm
Anglesey Synod - 19.00pm

22 March
Licensing the Revd Ben Griffith
Saint John the Evangelist, Barmouth
19.00pm

3 April
Chrism Eucharist
Saint Deiniol's Cathedral
11.30am


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.