minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Y chweched o fyfyrdodau’r Grawys ein Hesgob Cynorthwyol | The sixth of our Assistant Bishop's Lent reflections
English

Y Ddolen


2 Ebrill 2023

Sul y Blodau


Y Sul hwn a thrwy'r wythnos gweddïwn dros

Bro Deiniol

Gweddïwn dros:

  • Cymun y Crism ar Ddydd Llun 3 Ebrill
  • y paratoadau ar gyfer yr Wythnos Fawr
  • gweinidogaeth gynyddol y Banc Bwyd
  • pawb sy'n mynychu Camau Bach, ein grŵp ar gyfer plant bach

Oddi wrth Archesgob Cymru

Mae'r wythnos sydd o'n blaen yn mynd â ni at galon yr efengyl. Credwn mai taith Duw Fab oedd taith Iesu. Mae ei ddyfodiad ar asyn, ei fwrw allan y cyfnewidwyr arian, ei iachâd a bendith y sâl, ei weddïau yn yr ardd, ei frad, ei arestio ac yn olaf ei farwolaeth ar y groes i gyd yn digwydd oherwydd Ef yw Duw mewn cnawd dynol, yn gwagio ei hun ac yn gosod ei einioes er iachawdwriaeth y byd.

Yn yr Wythnos Sanctaidd fe’n gwahoddir nid yn unig i gofio’r pethau hyn ond i gael profiad dyfnach o groes a dioddefiadau Iesu. Ysgrifennodd Sant Paul at y Cristnogion Philipiaid fel hyn: ‘Rwyf am adnabod Crist a nerth ei atgyfodiad a’r rhan o’i ddioddefiadau trwy ddod yn debyg iddo yn ei farwolaeth, os caf ryw fodd yn cyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw (Phil 3: 10). Gwelaf lawer o bethau yn yr adnod hon ond dau yn enwedig. Yn gyntaf, rydyn ni'n dechrau profi'r cariad rhyfeddol sydd gan Dduw tuag atom ni a'r byd. Ni allwn ond ymateb mewn syndod a rhyfeddod pan ddaw dioddefaint a phwysau marwolaeth Iesu yn real i ni. Ond rydyn ni'n ymateb hefyd trwy osod ynom yr hyn sy'n bechadurus ac sy'n arwain at farwolaeth. Uno ein hunain â Christ yw uno â Duw Sanctaidd.

Fy ngweddi drosom ni fel esgobaeth yw y byddwn ni i gyd yn adnabod Crist, pŵer ei atgyfodiad a rhannu yn ei ddioddefiadau fel y gallai llawenydd yr atgyfodiad fod yn eiddo i ni hefyd.

Nodyn ar ein ffarwel i'r Esgob Mary

Bydd cydweithwyr yn ymwybodol ein bod yn ffarwelio â'r Esgob Mary ym mis Ebrill ac yn nodi hyn yng Nghymun y Crism ar Ddydd Llun. Mae Mary wedi gwasanaethu’r esgobaeth, yr eglwys ac, yn bwysicach fyth, ei Duw a’i Gwaredwr gydag egni a defosiwn. Er ein bod yn hynod o falch ei bod wedi cael ei galw i wasanaethu Esgobaeth Llandaf, byddwn yn teimlo’r golled yn ddirfawr i ni ein hunain. Cofiwch fod gyda ni i ddiolch a ffarwelio â'r Esgob Mary ddydd Llun nesaf.


Oddi wrth Mary, ein Hesgob Cynorthwyol

Rydym ar y trothwy rhwng y Dioddefaint a’r Wythnos Fawr ac mae gwahoddiad i mewn i’r stori a fydd yn arwain at y Pasg.

Mae Cristnogion yn darllen neu’n gwrando ar y Beibl am ddioddefaint, marwolaeth ac atgyfodiad yr Iesu, ac i lawer, mae cerddoriaeth, barddoniaeth, celf neu natur yn cynnig ffordd i glywed y neges hon yn ddyfnach. Yn ein Hardaloedd Gweinidogaeth mae ystod eang o gyfleoedd i glywed yr hen stori mewn ffyrdd ffres. Diolch am y gwaith caled a fydd yn helpu mwy o bobl i glywed yr Efengyl yr wythnos nesaf.

Yn ein Cadeirlan yr wythnos hon bu cydweithio hyfryd rhwng cymaint o wahanol bobl sydd wedi bod yn adnewyddu’r gofod addoli ar gyfer yr Wythnos Fawr.

Daw’r gwaith caled o adnewyddu – gollwng gafael ar yr hyn sydd wedi ateb ei ddiben ac sydd angen ei ddisodli- yn egniol a gobeithiol wrth i arwyddion o fywyd a harddwch newydd ddod i'r amlwg. Yn y Gadeirlan mae hyn yn amlwg, yn y dodrefn newydd a ddewiswyd yn ofalus ac yn y berthynas rhwng y staff a'r gwirfoddolwyr a'r amrywiaeth o bobl o'r dref sydd wedi cynnig cymorth. Llongyfarchiadau mawr i Siôn a thîm y Gadeirlan am wneud i hyn ddigwydd, ac i’r Cabidwl ac i bawb a fu’n gysylltiedig.

Wrth adlewyrchu stori marwolaeth ac atgyfodiad mae holl golledion bychain ein bywydau beunyddiol yn dechrau dod o hyd i ystyr a phwrpas yng nghyd-destun stori gobaith Duw. I mi, ar yr adeg hon o drawsnewid o’n hesgobaeth i Landaf, mae tristwch o'r cwbl y byddaf yn ei adael ar ôl yn ogystal â chyffro antur newydd mewn rhan arall o’n heglwys. Teimlaf hefyd ddiolchgarwch dwfn am yr holl gyfeillgarwch a chymorth yr wyf yn ei dderbyn yma gyda chi. Disgwyliaf y bydd gan y Parchg Nick Golding deimladau tebyg wrth iddo baratoi ar gyfer ei weinidogaeth newydd yn esgobaeth Tyddewi, mae ein gweddïau a’n cariad gydag ef a gyda Bro Eifionydd.

Daliwn hefyd yn ein calonnau a’n gweddïau bawb sy’n wynebu colled a thristwch mawr oherwydd newidiadau yn eu bywydau yn yr wythnosau hyn. Yn eu plith cawn yn ein gweddïau y Parchedigion Nigel a Celia Adams yn dilyn marwolaeth sydyn eu mab Justin. Bydded iddynt hwy, a phawb sydd yn dwyn colled fawr, wybod am ofal cariadus a thyner Duw y pryd hwn. Bydded i'n cariad son am obaith ffydd ein hatgyfodiad.

Duw ein holl fywyd, rydyn ni'n dod â chi i gyd ag ydyn ni: Gyda'n gofidiau, ein colled a'n methiant yn ogystal â'n doniau a'n cryfderau. Rhoddwn ger dy fron yr holl feichiau yr ydym yn eu cario. Diolch am y bendithion niferus a roddwch inni. Cynorthwya ni i wrando ar dy lais, llanw ni â dewrder ac arwain ni i gyd i fod yn gludwyr heddwch a llawenydd Crist lle bynnag y byddwch yn ein galw bob dydd. Amen.


Cliciwch ar y llun am boster A4 i'w argraffu

Gwahoddiad i helpu

Ar 8 Mai bydd yr Archesgob ar draeth Dinas Dinlle i helpu gyda The Big Help Out. Yn ei gyfweliad, a gyhoeddir yma ar wefan yr Eglwys yng Nghymru, mae’n sôn pam ei fod yn gwneud hyn a gwerth gwirfoddolwyr sy’n rhoi cymaint o’u hamser i helpu eraill.

Mae The Big Help Out yn cael ei drefnu gan The Together Coalition ac ystod eang o bartneriaid fel Y Sgowtiaid, y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol a grwpiau ffydd o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bydd y Big Help Out yn tynnu sylw at yr effaith gadarnhaol y mae gwirfoddoli yn ei chael ar gymunedau ledled y wlad.


Hyfforddiant Diogelu

Mae’n ofynnol i bob clerig, warden Eglwys, Darllenydd trwyddedig, gofalwyr, aelodau Cyngor Ardal Weinidogaeth, swyddogion diogelu Ardaloedd Gweinidogaeth ac unrhyw un sydd â rôl sy’n ymwneud â gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed gwblhau hyfforddiant Diogelu. Mae angen cwblhau'r hyfforddiant pob tair mlynedd.

Mae'r dyddiadau canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Modiwl B – Deall Diogelu ag yr Eglwys
10 Mai 13.00-16.00 Eglwys Sant Maelog, Llanfaelog
11 Mai 10.00-13.00 Eglwys Santes Fair, Conwy
8 Mehefin 18.00-21.00 Eglwys Cadfan Sant, Tywyn
21 Mehefin 10.00-13.00 Eglwys Sant Eleth, Amlwch
3 Gorffennaf 13.00-16.00 Eglwys Dewi Sant, Nefyn

Modiwl B – Deall Diogelu ag yr Eglwys – arlein ar zoom

15 Mehefin 10.00-13.00
11 Gorffennaf 18.00-21.00

Rhaid archebu eich sesiwn hyfforddi. Pan fyddwh yn llenwi’r ffurflen, ycwhanegwch dyddiad ac enw’r cwrs https://www.churchinwales.org.uk/cy/clergy-and-members/safeguarding/safeguarding-training/

Mae'r hyfforddiant diogelu wedi'i gynllunio i arfogi mynychwyr i ymgysylltu'n gadarnhaol ag amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed mewn modd ymarferol a gwybodus. Mae wedi ymrwymo i sicrhau bod yr Eglwys yn ddiogel a chroesawgar i bawb, ac wedi’i dylunio i helpu’r mynychwyr i ddeall gofynion statudol diogelu a sut y cyflawnir y rhain yng nghyd-destun yr Eglwys yng Nghymru.


Grŵp Cadfan Mis Mai

Yn anffodus rydym wedi gorfod canslo y cyfarfod o Grŵp Cadfan a oedd i fod i ddigwydd ym mis Mai. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Byddwn yn ymgynull nesaf fel Grŵp Cadfan ym mis Tachwedd.


Y Parchg Ganon Nick Golding gydag Archesgob Cymru ac Esgob Cynorthwyol Bangor | The Revd Canon Nick Golding with the Archbishop of Wales and the Assistant Bishop of Bangor

Ffarwel â'r Parchg Ganon Nick Golding

Mae'r Parchg Ganon Nick Golding wedi derbyn swydd newydd ym Mro Caerfyrddin yn Esgobaeth Tŷ Ddewi. Bydd yn dechrau ei Weinidogaeth ar Ddydd Mawrth 2 Mai 2023 ac yna bydd gwasanaeth o drwyddedu yn Eglwys Crist, Caerfyrddin ar 18 Mai am 6.00pm.

Bydd Nick yn gorffen ei Weinidogaeth ym Mro Eifionydd ar Sul y Pasg ac yna bydd gwasanaeth o ffarwel ar Ddydd Sul 30 Ebrill yn Eglwys Santes Catherine, Cricieth gyda Cinio Dewch i Rannu.


Casgliad i Esgob Mary

Fel y cyhoeddwyd ychydig wythnosau yn ôl, mae’r Esgob Cynorthwyol wedi’i benodi’n Esgob nesaf Llandaf. Bydd yr Esgob Mary yn dechrau ar ei rôl ar ôl y Pasg.

Hoffai Archesgob Cymru eich gwahodd i wneud cyfraniad ariannol tuag at anrheg i ddathlu gweinidogaeth yr Esgob Cynorthwyol yma yn Esgobaeth Bangor.

Dylid anfon taliadau at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor erbyn 9 Ebrill (Sul y Pasg) gan ddefnyddio’r manylion ar y ffurflen ar ein gwefan: Taliadau i Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor

Defnyddiwch 'EMS' fel cyfeirnod ar gyfer y taliad.


Blwyddyn o weddi

Gweddïo'r Salmau

Gyda dyfodiad mis Ebrill, mae ein taith trwy’r Grawys yn ein dwyn at yr Wythnos Fawr a’r llwybr at y Groes; cyfnod o boen a galar, hyd nes daw sylweddoliad yr atgyfodiad a’r dathlu ddaw yn ei sgîl.


Dyddiadur

3 Ebrill
Cymun y Crism
Cadeirlan Deiniol Sant
11.30am

3 - 7 Ebrill - Yr Wythnos Fawr
"Gorffennwyd" | "It is Finished"

Wrth galon yr Wythnos Fawr eleni yn ein Gadeirlan mae oedfa ddefosiynol, llawn mawl a cherdd, a gynigir bob nos am 6pm o Sul y Blodau hyd Noswyl y Pasg. Mae croeso arbennig yn cael ei ymestyn i bererinion o ar draws yr Esgobaeth a thu hwnt.

30 Ebrill
Llwybr Cadfan yn Ffynnon Cybi


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


2 April 2023

Palm Sunday


This Sunday and through the week we pray for

Bro Deiniol

We pray for:

  • the Chrism Eucharist on Monday 3 April
  • the preparations for Holy Week
  • the increasing ministry of the Food Bank
  • all who attend Camau Bach, our toddler group

From the Archbishop of Wales

The week which lies before us takes us to the very heart of the gospel. We believe the journey undertaken by Jesus was that of God the Son. His arrival on a donkey, his casting out the money changers, his healing and blessing of the sick, his prayers in the garden, his betrayal, arrest and finally his dying on the cross all happen because He is God in human flesh, emptying himself and laying down his life for the salvation of the world.

In Holy Week we are invited not only to remember these things but to enter into a deeper experience of the cross and sufferings of Jesus. St Paul wrote to the Philippian Christians like this: ‘I want to know Christ and the power of his resurrection and the sharing of his sufferings by becoming like him in his death, if somehow I may attain the resurrection from the dead (Phil 3:10). I see many things in this verse but two especially. Firstly, we begin to experience the extraordinary love which God has for us and the world. We can only respond in awe and wonder when the sufferings and the weight of Jesus’ death becomes real to us. But we respond too by laying down in us what is sinful and leads to death. Uniting ourselves to Christ is to join with a Holy God.

My prayer for us as a diocese is that we will all know Christ, the power of his resurrection and a sharing in his sufferings so the joy of resurrection might be ours too.

A Note on our farewell to Bishop Mary

Colleagues will be aware we are saying a farewell to Bishop Mary in April and marking this at the Chrism Eucharist on Monday. Mary has served the diocese, the church and, more importantly, her God and Saviour with energy and devotion. Although we are immensely proud she has been called to serve the diocese of Llandaff, we will feel acutely the loss to ourselves. Please do be with us to offer our thanks and make a good farewell to Bishop Mary next Monday.


From Mary, our Assistant Bishop

We are at the threshold of Passion-tide to Holy Week and there is an invitation into the story that will lead to Easter.

Christians read or listen to the Bible accounts of Jesus' suffering, death, and resurrection and, in these days, for many, music, poetry, art, or nature offer a way to hear this message more deeply. In our Ministry Areas there is a great range of opportunities. Thank you for all the hard work that will enable more people to hear the old story in fresh ways.

At our Cathedral this week there has been a wonderful cooperation between so many different people who have been renewing and refreshing the worship space for Holy Week. The hard work of renewal – letting go of what has served its purpose and needs to be replaced – becomes energetic and hopeful as signs of new life and beauty emerge. In the Cathedral this is evident in the new furniture that was carefully chosen and in the relationship between the staff and the volunteers and the variety of people from the town who have offered help. Congratulations to Siôn and the cathedral team for making this happen, and to the Chapter and everyone who took part.

By reflecting the story of death and resurrection all the small losses of our daily lives begin to find meaning and purpose in the context of God's story of hope. For me, at this time of transition from our diocese to Llandaff, there is sadness at all that I will leave behind as well as the excitement of a new adventure in another part of our church. I also feel deep gratitude for all the friendship and help I receive here with you. I expect the Revd Nick Golding will have similar feelings as he prepares for his new ministry in the diocese of St David’s, our prayers and love are with him and Bro Eifionydd.

We also hold in our hearts and prayers all those who are facing great loss and sadness due to changes in their lives in these weeks. Among them we hold in our prayers the Reverends Nigel and Celia Adams following the sudden death of their son Justin. May they, and all who bear great loss, know of God's loving and tender care at this time. May our love communicate the hope of our resurrection faith.

God of our whole life. We bring you all that we are: With our sorrows, loss and failure as well as our talents and strengths. We place before you all the burdens we carry. Thank you for the many blessings you give us. Help us to listen to your voice, fill us with courage and lead us all to be bearers of Christ's peace and joy wherever you call us every day. Amen.


Click on the photo for a printable A4 version

An invitation to help out

On 8 May the Archbishop will be at Dinas Dinlle beach to help with The Big Help Out. In his interview, published here on the Church in Wales website, he speak of why he is doing this and the value of volunteers who give up so much of their time to help others.

The Big Help Out is being organised by The Together Coalition and a wide range of partners such as The Scouts, the Royal Voluntary Service and faith groups from across the United Kingdom. The Big Help Out will highlight the positive impact volunteering has on communities across the nation.


Safeguarding Training

It is requirement that all clergy, churchwardens, lay licenced ministers, vergers, MAC members, MA safeguarding officers and anyone who has a role working with children, young people or adults at risk, complete safeguarding training. The training needs to be renewed every three years.

The following dates are currently available:-

Module B – Understanding Safeguarding and the Church
10 May 13.00-16.00 Saint Maelog’s Church, Llanfaelog
11 May 10.00-13.00 Saint Mary’s Church Hall, Conwy
8 June 18.00-21.00 Saint Cadfan’s Church, Tywyn
21 June 10.00-13.00 Saint Eleth’s Church, Amlwch
3 July 13.00-16.00 Saint Davids Church, Nefyn

Module B – Understanding Safeguarding and the Church – online session via Zoom

15 June 10.00-13.00
11 July 18.00-21.00

You must book your training session. When you fill out the form, please add the date and name of the course https://www.churchinwales.org.uk/en/clergy-and-members/safeguarding/safeguarding-training/

The safeguarding training is designed to equip attendees to engage positively with the protection of children, young people and adults at risk in a practical and informed manner. It is committed to ensuring that the Church is safe and welcoming for all, and designed to help attendees understand the statutory requirements of safeguarding and how these are carried out in the context of the Church in Wales.


May's Grŵp Cadfan

Unfortunately we have had to cancel May's meeting of Grŵp Cadfan. Apologies for any inconvenience this may have caused.

We will be gathering next as Grŵp Cadfan in November.


Y Parchg Ganon Nick Golding | The Revd Canon Nick Golding

Farewell to the Revd Canon Nick Golding

The Revd Canon Nick Golding has accepted a new post in Carmarthenshire in the Diocese of Saint Daivd's. He will begin his new ministry on Tuesday 2 May 2023 and then there will be a service of licensing in Christ Church, Carmarthen on 18 May at 6.00pm.

Nick will finish his ministry in Bro Eifionydd on Easter Day and there will be a farewell service on Sunday 30 April at Saint Catherine's Church, Cricieth with a Bring and Share lunch.


Collection for Bishop Mary

As was announced only a few weeks ago, the Assistant Bishop has been appointed as the next Bishop of Llandaff. Bishop Mary will begin her role after Easter.

The Archbishop of Wales would like to invite you to make a financial contribution towards a gift to celebrate the Assistant Bishop's ministry here in the Diocese of Bangor.

Payments should be sent to the Bangor Diocesan Board of Finance by 9 April (Easter Day) using the details on the form on our webiste: Payments to the Bangor Diocesan Board of Finance

Please use 'EMS' as a reference for the payment.


Year of prayer

Praying the Psalms

With the arrival of April our Lenten journey brings us to Holy Week and the journey to the Cross; a time of pain and sorrow until the realisation and celebration of the resurrection.


Diary

3 April
Chrism Eucharist
Saint Deiniol's Cathedral
11.30am

3 - 7 April - Holy Week
"Gorffennwyd" | "It is Finished"

At the heart of our Cathedral's Holy Week this year is a devotional observance, rich in worship and music, offered every evening at 6pm from Palm Sunday to Easter Eve. A warm welcome is extended to pilgrims from across the diocese and beyond. 

30 April
Llwybr Cadfan at Saint Cybi's Well


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.