minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Neges Pasg ein Hesgob Cynorthwyol | Our Assistant Bishop's Lent message
English

Y Ddolen


9 Ebrill 2023

Sul y Pasg


Oddi wrth Mary, ein Hesgob Cynorthwyol

Canolbwyntiwn ar Grist ar y groes yr wythnos hon, ar ôl dilyn ei daith yno. Symudwn ymlaen i drigo yng nghysgod ei farwolaeth o’r blaen ar noswyl y Pasg a Sul y Pasg gan ddathlu unwaith eto ryfeddod a buddugoliaeth yr atgyfodiad. Mae pob rhan o daith y Pasg yn siarad yn hynod o bwerus â'r rhai y mae eu bywydau eu hunain yn adlewyrchu'n agos taith y dioddefaint. Mae cyd-deithio'n ffyddlon ar adegau o doriad, poen a methiant yn weinidogaeth gostus. Mae hyn yn cynnig arwydd pwerus o obaith, hyd yn oed os yw'n teimlo ein bod ni'n gwneud rhywbeth bach.

Mae’n hyfryd bod Mr Terry Dewar a Mrs Ellen Jenkins, y ddau o Ardal Weinidogaeth Llandudno, wedi cael eu gwahodd i gwrdd â’r Brenin Siarl yng ngwasanaeth Dydd Iau Cablyd yn Minster Efrog. Roedd hyn i gydnabod gwaith rhagorol Terry ymhlith y nam ar y clyw a gwirfoddoli diflino a ffyddlon Ellen. Mae'r ddau hefyd wedi cynnig blynyddoedd lawer o waith i eraill yn eu heglwysi lleol. Rhennir eu hymrwymiad a’u disgyblaeth gan eraill yn ddi-rif ar draws ein hesgobaeth. Mae eu cyfranogiad yn Efrog fel dathliad o'r cariad a rennir trwy ein holl eglwysi.

Mae ffyddlondeb, a’n hymrwymiad i ddangos gofal a thosturi tuag at y rhai sy’n dioddef, yn cynnig pelydryn o obaith ac arwydd o gariad.

Trwy ddangos gariad costus, ffyddlon rydym yn adleisio’r cariad mawr y mae Duw yn ei ddangos inni yn Iesu.

Wrth inni symud i dymor y Pasg gweddïwn am adnewyddiad yn ein rhan ni o gariad costus sy’n rhoi bywyd, er mwyn inni fod yn arwyddion disglair o obaith i eraill.

Wrth i Andrew a minnau baratoi i symud i Landaf rydym wedi ein syfrdanu’n fawr gan y gweddïau niferus, y dymuniadau da a’r arwyddion o gariad a gawsom gennych. Rydyn ni'n hynod ddiolchgar am y cariad rydych chi'n ei ddangos. Boed i’r Pasg fod yn gyfnod o lawenydd a bendith mawr i bob un ac i’r cymunedau y mae Duw yn ein galw i’w gwasanaethu.

Dduw Sanctaidd, diolchwn i ti am ddoniau’r greadigaeth, geiriau, cerddoriaeth, celf, ffrindiau caredig, cymdeithion a phopeth sy’n siarad â ni am dy gariad a’th obaith.
Boed i'r tymor sanctaidd hwn fod yn gyfnod o dyfiant ac iachâd inni. Siaradwch â ni mewn ffyrdd y gallwn eu deall, ac arwain ni bob amser i fyw fel eich plant. Amen.
Cliciwch ar y llun am boster A4 i'w argraffu

Gwahoddiad i helpu

Ar 8 Mai bydd yr Archesgob ar draeth Dinas Dinlle i helpu gyda The Big Help Out. Yn ei gyfweliad, a gyhoeddir yma ar wefan yr Eglwys yng Nghymru, mae’n sôn pam ei fod yn gwneud hyn a gwerth gwirfoddolwyr sy’n rhoi cymaint o’u hamser i helpu eraill.

Mae The Big Help Out yn cael ei drefnu gan The Together Coalition ac ystod eang o bartneriaid fel Y Sgowtiaid, y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol a grwpiau ffydd o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bydd y Big Help Out yn tynnu sylw at yr effaith gadarnhaol y mae gwirfoddoli yn ei chael ar gymunedau ledled y wlad.


Casgliad i Esgob Mary

Fel y cyhoeddwyd ychydig wythnosau yn ôl, mae’r Esgob Cynorthwyol wedi’i benodi’n Esgob nesaf Llandaf. Bydd yr Esgob Mary yn dechrau ar ei rôl ar ôl y Pasg.

Hoffai Archesgob Cymru eich gwahodd i wneud cyfraniad ariannol tuag at anrheg i ddathlu gweinidogaeth yr Esgob Cynorthwyol yma yn Esgobaeth Bangor.

Dylid anfon taliadau at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor erbyn 9 Ebrill (Sul y Pasg) gan ddefnyddio’r manylion ar y ffurflen ar ein gwefan: Taliadau i Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor

Defnyddiwch 'EMS' fel cyfeirnod ar gyfer y taliad.Dyddiadur


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


9 April 2023

Easter Day


From Mary, our Assistant Bishop

We focus on Christ on the cross this week, after following his journey there. We move on to dwell in the shadow of his death before, on Easter eve and Easter day, celebrating once again the wonder and victory of the resurrection. Every part of the Easter journey speaks so powerfully to those whose own lives closely mirror the journey of suffering. Faithfully traveling together in times of brokenness, pain and failure is a costly ministry. This offers a powerful sign of hope, even if it may feel as though we are doing something small.

It is wonderful that this year Mr Terry Dewar and Mrs Ellen Jenkins, both from Llandudno Ministry Area, were invited to meet King Charles at the Maundy Thursday service at York Minster. This was in recognition of Terry's outstanding work amongst the hearing impaired and Ellen's tireless and faithful volunteering. Both of them have also offered many years' work for others at their local churches. Their commitment and discipleship is shared by countless others across our diocese. Their participation in York is like a celebration of so much love that is shared through all our churches.

Faithfulness, and our commitment to showing care and compassion to those who are suffering, offers a ray of hope and a sign of love. When we show costly, faithful love we echo the great love that God shows us in Jesus.

As we move into the Easter season we pray for a renewal in our sharing of costly, life-giving love, so that we may be bright signs of hope for others.

As Andrew and I prepare to move to Llandaff we have been very moved by the many prayers, good wishes and signs of love that we have received from you. We are so grateful for the love that you show. May Easter be a time of great joy and blessing for each one and for the communities God calls us to serve.

Holy God, we thank you for the gifts of creation, words, music, art, kind friends, companions and all that speaks to us of your love and hope.
May this holy season be for us a time of growth and healing. Speak to us in ways that we can understand, and lead us always to live as your children. Amen.


Click on the photo for a printable A4 version

An invitation to help out

On 8 May the Archbishop will be at Dinas Dinlle beach to help with The Big Help Out. In his interview, published here on the Church in Wales website, he speak of why he is doing this and the value of volunteers who give up so much of their time to help others.

The Big Help Out is being organised by The Together Coalition and a wide range of partners such as The Scouts, the Royal Voluntary Service and faith groups from across the United Kingdom. The Big Help Out will highlight the positive impact volunteering has on communities across the nation.


Collection for Bishop Mary

As was announced only a few weeks ago, the Assistant Bishop has been appointed as the next Bishop of Llandaff. Bishop Mary will begin her role after Easter.

The Archbishop of Wales would like to invite you to make a financial contribution towards a gift to celebrate the Assistant Bishop's ministry here in the Diocese of Bangor.

Payments should be sent to the Bangor Diocesan Board of Finance by 9 April (Easter Day) using the details on the form on our webiste: Payments to the Bangor Diocesan Board of Finance

Please use 'EMS' as a reference for the payment.Diary


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.