minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Eglwys Tang Sant, Bro Ardudwy | Saint Tanwg's Church, Bro Ardudwy
English

Y Ddolen


7 Mai 2023

Pumed Sul y Pasg


Y Sul hwn a thrwy gydol yr wythnos gweddïwn dros

Bro Ardudwy

Yn enwedig:

  • gweddïwn dros y wasanaeth ar nos Sul yn Eglwys Sant Ioan, Abermaw am 4.00pm i ddathlu'r Coroni
  • rhown ddiolch am yr arweinwyr addoliod lleyg sydd yn arwain addoliad yn reolaidd
  • rhown ddiolch am y tîm Agor y Llyfr cyd-enwadol sydd yn arwain gwasanaethau yn Ysgol y Traeth Abermaw
  • cofiwn teuluoedd y rhai sydd wedi marw yn ddiweddar un yn 51 oed a'r llall yn 43 oed

Y Brenin Charles III a'r Frenhines Camilla

Neges oddi wrth Esgob Bangor

Heddiw fe fydd Siarl III yn cael ei goroni’n Frenin yn Abaty Westminster ochr yn ochr â’i wraig, Camilla, yn Frenhines. Am y 3 diwrnod diwethaf rwyf wedi bod yn rhan o rai o'r paratoadau ar gyfer y gwasanaeth hwn a fydd yn gweld llawer o roddion yn cael eu cyflwyno i'r Brenin a'r Frenhines i ddelweddu'r addewidion y byddant yn eu gwneud i Dduw ac i bobl y genedl hon.

Er nad yw’n angenrheidiol i Frenin gael ei goroni (o safbwynt cyfansoddiadol) mae’n darparu achlysur lle mae cenedl yn cofio ei hanes ei hun ac yn dathlu, yn ei hanfod, weledigaeth Gristnogol o awdurdod a chyfrifoldeb. Ni fydd pawb yn dymuno cydnabod na chefnogi sefydliad y frenhiniaeth ond pan fyddwn yn arolygu rhai o'r pethau ofnadwy sy'n digwydd yn ein byd ar hyn o bryd, rydym yn ffodus ein bod yn mwynhau parhad sydd wedi dod â diogelwch a heddwch cymharol i ni.

Mae’r Brenin Siarl hefyd wedi gwahodd pob un ohonom i ystyried ein cyfraniad ehangach at les pawb. Mae'r 'Help Llaw Mawr' yn gyfle y gallwn ei rannu i wneud ein byd, ein gwlad a'n cymuned yn lle mwy croesawgar. Mae gweithredoedd syml sy’n dangos ond yn bwysicach fyth, sydd mewn gwirionedd yn gwella neu’n cael rhywfaint o effaith ar ein hamgylchedd, yn adlewyrchu’r egwyddor Gristnogol o wasanaeth a gobeithio y bydd llawer ohonom yn neilltuo amser i ymuno ag eraill yn yr ymdrech hon.

Byddaf yn cymryd rhan yn y fenter hon ar ddydd Llun 8 Mai drwy wirfoddoli mewn sesiwn glanhau traeth ar draeth Dinas Dinlle. Byddwn yn falch iawn o weld eraill o bob rhan o Esgobaeth Bangor yn ymuno â mi yn y digwyddiad hwn. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael isod.

Cofiwch fy mod i, a chydweithwyr, yn gweddïo drosoch yn aml ac mor ddiolchgar am y weinidogaeth yr ydych yn ei chynnig yn enw Crist. Mae'n cael ei werthfawrogi'n fawr.

Fel erioed

+Andrew


Cliciwch ar y llun am boster A4 i'w argraffu

Yr Help Llaw Mawr

Bydd Archesgob Cymru ymysg miloedd o wirfoddolwyr ar draws y Deyrnas Unedig fydd yn cymryd rhan yn yr Help Llaw Mawr ddydd Llun (8 Mai).

Mae’r Help Llaw Mawr, a gynhelir ar Ŵyl y Banc dydd Llun 8 Mai, yn un o’r prosiectau swyddogol ar Benwythnos y Coroni. Mae’n ymgyrch enfawr i ymgysylltu â’r cyhoedd i hyrwyddo, hybu ac arddangos gwirfoddoli ar ddydd Llun 8 Mai ac wedyn.

Mae miloedd o bobl yn gwirfoddoli yn y Deyrnas Unedig bob dydd. Mae’r Help Llaw Mawr yn ceisio sicrhau newid sylweddol mewn gwirfoddoli ar draws y wlad drwy ei gwneud yn rhwydd i wirfoddolwyr adnabod cyfleoedd a chymryd rhan. Gan adeiladu ar y ffenomen gwirfoddoli a welwyd yn ystod y pandemig, nod yr Help Llaw Mawr yw ysbrydoli cenhedlaeth newydd o wirfoddolwyr, yn arbennig rai o gefndiroedd nad ydynt wedi gwirfoddoli yn draddodiadol.

O gofio am bwysigrwydd cymunedau ffydd fel ffynonellau gwirfoddoli a gwaith elusennol yn y Deyrnas Unedig ac ymroddiad hir-sefydlog EF y Brenin i hyrwyddo cydweithio rhyng-ffydd, bydd gan sefydliadau ffydd rôl sylweddol yn yr Help Llaw Mawr.

Bydd yr Archesgob yn ymuno i lanhau traeth Dinas Dinlle ym Mae Caernarfon rhwng 10am-12. Os hoffech chi ymuno â'r Archesgob mae traeth Dinas Dinlle ger Caernarfon, LL54 5TW gan gyfarfod wrth 'Surfer Chippy'.


Rhagarweiniad i Gyfarwyddo Ysbrydol

A ydych yn teimlo eich bod yn cael eich galw i weinidogaeth y Cyfarwyddyd Ysbrydol?

Ydy pobl yn dod atoch chi oherwydd eich bod chi'n wrandäwr da?

Ar Ddydd Sadwrn 20 Mai mae sesiwn ragarweiniol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn Gyfarwyddwr Ysbrydol. Cysylltwch â'r Parchg Janet Fletcher i ddarganfod mwy ac i gofrestru eich diddordeb.

Mae rhagor o fanylion am y cwrs llawn, yn ogystal â manylion cyswllt, ar gael trwy glicio ar y fotwm isod.


Dod o hyd i gyllid ar gyfer eglwys hygyrch

Mae Through the Roof wedi creu tudalen we i ddangos i eglwysi a gweinidogaethau ble i ddod o hyd i gyllid ar gyfer gwaith adeiladu i wella mynediad i bobl anabl. Mae ar gael nawr ar eu gwefan ac ar y ddolen hon: https://bit.ly/ObtainFunding


Cefnogi De Swdan

Mae Cymorth Cristnogol yn ceisio cefnogi De Swdan wrth iddyn nhw frwydro i ymdopi â nifer y ffoaduriaid yn dilyn yr ymladd yn Sudan cyfagos.

Dywedodd James Wani, Cyfarwyddwr Gwlad De Swdan Cymorth Cristnogol: “Heb fwy o undod, fel y dangosodd y gymuned ryngwladol yn yr Wcrain, gallem gael ein llethu gan gyflwr pawb sydd angen hanfodion bwyd, dŵr a chymorth meddygol.

“Mae llawer o fenywod a phlant yn cysgu allan yn yr awyr agored mewn perygl oherwydd troseddau treisgar a brathiadau nadroedd.”

“Mae yna 1.5 miliwn o bobol De Swdan yn Swdan. Dim ond chwarter sy’n cael ei ariannu ar gyfer y rhaglen gymorth bresennol ar gyfer De Swdan eleni a hynny cyn y mewnlifiad diweddaraf hwn o bobl anobeithiol.”

I ddarllen y datganiad diweddaraf i'r wasg ac i gyfrannu at waith Cymorth Cristnogol defnyddiwch y botwm isod.


Grŵp Elen

Grŵp Elen yw’r rhwydwaith Esgobaethol ar gyfer pawb sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd ac sy’n archwilio ffyrdd newydd o gysylltu â’r cymunedau o’u cwmpas.

Ar 15 Mai byddwn yn ymgynnull ar Zoom i rannu syniadau ac i weddïo. Byddwn yn edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud yn ein ffeiriau haf a sioeau amaethyddol, sut y gallwn i ddathlu gyda’r plant ym Mlwyddyn 6 sy’n symud i’r ysgol uwchradd a rhannu syniadau ar gyfer y Pentecost.

Mae manylion sut i ymuno â’r cyfarfod wedi’u cynnwys ar y dudalen Digwyddiad yma. Gallwch hefyd gysylltu â Naomi Wood am ragor o wybodaeth.

Rydym yn cynllunio i berson ddod ynghyd ar gyfer mis Medi ac yn gobeithio rhannu'r manylion yn fuan.


Swyddog Eiddo Archddiaconiaeth

Rydym yn chwilio am dri Swyddog Eiddo Archddiaconiaeth egnïol a hunan-gymhellol. Bydd y tri Swyddog yn cael eu neilltuo yn unigol i un o Archddiaconiaethau Esgobaeth Bangor (Môn, Bangor a Meirionydd) er mwyn cynorthwyo’r tîm Gweithrediadau i gyflawni Gweledigaeth yr Esgobaeth.


Dyddiadur

15 Mai
Grŵp Elen
(Rhwydwaith yr Esgobaeth y rai syn gweithio gyda plant a theuluoedd ac sy'n ceisio cyrraedd y cymunedau o'u cwmpas yn greadigol)
7.30pm
Zoom

20 Mai
Rhagarweiniad at Gyfarwyddo Ysbrydol
10.30am
Zoom


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


7 May 2023

Fifth Sunday of Easter


This Sunday and through the week we pray for

Bro Ardudwy

In particular we:

  • pray for the service on Sunday night in St John's Church, Barmouth at 4.00pm to celebrate the Coronation
  • give thanks for the lay worship leaders who lead worship regularly
  • give thanks for the ecumenical Open the Book team who lead services at Ysgol y Traeth, Barmouth
  • remember the families of those who have died recently one aged 51 and the other aged 43

Sceptre with Dove which the Archbishop of Wales will present at the Coronation

A message from the Bishop of Bangor

Today Charles III will be crowned King in Westminster Abbey alongside his wife, Camilla, as Queen. For the last 3 days I have been involved in some of the preparation for this service which will see many gifts presented to both King and Queen to visualize the promises they will make to God and to the people of this nation.

Although it is not necessary for a King to be crowned (from a constitutional point of view) it provides an occasion in which a nation recalls its own history and celebrates, essentially, a Christian vision of authority and responsibility. Not everyone will wish to acknowledge or support the institution of the monarchy but when we survey some of the terrible things taking place in our world at present, we are fortunate we enjoy a continuity which has brought us relative security and peace.

King Charles has also invited each of us to consider our wider contribution to the common good. The 'Big Help Out' is an opportunity in which we can share in making our world, country and community a more hospitable place. Simple acts which show but more importantly, actually improve or have some impact on our surroundings, reflect the Christian principle of service and I hope many of us will make time to join others in this endeavour.

I will be taking part in this initiative on Monday 8 May by volunteering at a beach clean on Dinas Dinlle beach. I would be delighted to see others from across the Diocese of Bangor join me at this event. More information about this is available below.

Please do remember that I, and colleagues, pray for you often and are so grateful for the ministry you offer in the name of Christ. It is greatly appreciated.

As ever

+Andrew


Click on the photo for a printable A4 version

The Big Help Out

The Archbishop of Wales will be among thousands of volunteers across the UK taking part in the Big Help Out on Monday (May 8).

Taking place on Bank Holiday Monday 8 May, the Big Help Out is one of the official projects of this Coronation Weekend. It is a huge public engagement campaign to promote, champion and showcase volunteering on Monday 8 May and following on from that day.

In the UK, millions of people volunteer every day. The Big Help Out is trying to affect a step change in volunteering across the country by making it easy for volunteers to recognise opportunities and get involved. Building on the volunteering phenomenon seen during the pandemic, the Big Help Out aims to inspire a new generation of volunteers, particularly those from backgrounds who don’t traditionally volunteer.

Given the importance of faith communities as sources of volunteering and charitable work in the UK and HM The King’s longstanding commitment to promoting inter-faith collaboration, faith organisations are set to play a significant role in the Big Help Out.

The Archbishop’s beach clean takes place at Dinas Dinlle beach in Caernarfon Bay between 10am-12. If you'd like to join the Archbishop Dinas Dinlle Beach is near Caernarfon LL54 5TW gathering at the 'Surfer Chippy'


An introduction to being a Spiritual Director

Do you feel called to the ministry of Spiritual Direction?

Do people come to you because you are a good listener?

On Saturday 20 May there is an introductory session for anyone who is interested in becoming a Spiritual Director. Please contact the Revd Janet Fletcher to find out more and to register your interest.

Further details of the full course, in addition to contact details, are available by clicking the link below.


Finding funding for an accessible church

Through the Roof has created a webpageto show churches and ministries where to find funding for building work to improve disabled access. It’s available now on their website and at this link: https://bit.ly/ObtainFunding


Supporting South Sudan

Christian Aid are seeking to support South Sudan as they struggle to cope with the numbers of refugees following the outbreak of fighting in neighbouring Sudan.

James Wani, Christian Aid South Sudan Country Director, said:“Without more solidarity, like the international community showed in Ukraine, we could be overwhelmed by the plight of all those needing the essentials of food, water and medical help.

“Many women and children are sleeping out in the open at risk from violent crime and snake bites.”

“There are 1.5 million South Sudanese people in Sudan. The existing aid programme for South Sudan this year is only a quarter funded and that’s before this latest influx of desperate people.”

To read the latest press release and to donate to the work of Christian Aid please use the button below.


Grŵp Elen

Grŵp Elen is the Diocesan network for all those who are working with children, young people and their families and who are exploring new ways of connecting with the communities around them.

On 15 May we will be gathering together on Zoom to share ideas and to pray. We will be looking at what we might be able to do in our summer fairs and agricultural shows, how me might celebrate with the children in Year 6 who are moving to secondary school and sharing ideas for Pentecost.

Details of how to join the meeting are included on the Event page here. You can also contact Naomi Wood for further information.

We are planning an person gathering for September and hope to share the details soon.Archdeaconry Property Officer

We are looking for three energetic and self-motivated Archdeaconry Property Officers. The three Officers will individually be assigned to one of the Archdeaconries of the Diocese of Bangor (Môn, Bangor and Meirionydd) in order to assist the Operations team with delivering the Diocesan Vision.


Diary

15 May
Grŵp Elen
Our diocesan network for those working with children and families and who are seeking to reach their communities creatively
7.30pm
Zoom

20 May
Introduction to being Spiritual Director
10.30
Zoom


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.