minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


4 Mehefin 2023

Sul y Drindod


Y Sul hwn a thrwy gydol yr wythnos gweddïwn dros

Yr Ordeiniad

Rydym yn enwedig yn:

  • gweddïo dros Andrew, Glenys a Josie, gan baratoi i gael ei ordeinio yn ddiaconiaid; dros Helen a Selwyn, yn parotoi i'w hordeinio yn offeiriaid
  • gweddïo dros yr Ardaloedd Gweinidogaeth lle byddant yn dechrau gwasanaethu neu’n parhau i wasanaethu eu curadiaethau: Bro Dwylan; Bro Padrig; Bro Deiniol; Bro Madryn a Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai
  • gweddïo dros eu swyddogion hyfforddi: y Parchg Tom Saunders; y Parchg Naomi Starkey; y Parchg Ganon Tracy Jones; y Parchg Ddr Kevin Ellis; a'r Parchg Ganon Dr Rosie Dymond
  • gweddïo am gynnydd mewn galwedigaethau i weinidogaethau ordeiniedig, y bydd mwy o fenywod a dynion yn ymateb i alwad Crist

Neges oddi wrth Esgob Bangor

Annwyl gyfeillion

Os ydych wedi dilyn y blog yr wyf wedi ei ysgrifennu ar gyfer ein hamser yn Jerwsalem, byddwch yn gwybod fy mod wedi  bod yn Jerwsalem ar y Pentecost. Roedd gweld y tyrfaoedd yn ymgynnull ar ddiwedd y gwasanaeth a’u llawenydd yn fy atgoffa o’r cynulliad cyntaf hwnnw o Gristnogion yn aros am yr Ysbryd Glân i ddod. Roedd yn fraint bod yno.

Roedd Sant Paul yn deall yn dda nad lle yw'r ffactor penderfynol yn y pen draw. Un Arglwydd sydd, un ffydd, un bedydd (Eff. 4:5) ac mae Duw yn rhoi ei Ysbryd Glân inni ble bynnag yr ydym, bob amser i fowldio a llunio ein bywydau ar ddelw Iesu.

Fy ngweddi drosom fel esgobaeth yw y bydd Duw yn ein bendithio trwy ei Ysbryd Glân i fywyd o wasanaeth llawen fel y bydd Crist yn cael ei ddangos i'n byd.

Amen

+Andrew Cambrensis

Darllenwch y blog llawn yma


Pwyntiau Gwefru Trydan

A oes gan eich eglwys ddiddordeb mewn ymchwilio i'r posibilrwydd o osod pwyntiau gwefru trydan (EV)?

Mae Dr Julia Edwards, Hyrwyddwr Newid Hinsawdd yng nghamau cynnar y trafodaethau ynghylch gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan ym meysydd parcio eglwysi ac ar dir arall. Rydym yn ceisio darganfod y diddordeb gan eglwysi sy'n awyddus i archwilio'r posibilrwydd o bwyntiau gwefru cerbydau trydan.

Mae'r ddolen isod i ffurflen Survey Monkey a fydd yn cymryd tua 10 munud i'w chwblhau. Rydym yn croesawu pob cyflwyniad erbyn dydd Gwener, 30 Mehefin.

Cliciwch yma am fynediad i'r arolwg


‘Take my hand’: celf fel ffurf o weddi

Mae’r betysau neu’r Tai Gweddi yn Ardal Weinidogaethol Bro Padrig yn gwahodd ymdeimlad o ‘arallrwydd’ y gellid ei deimlo yn y golau sy’n pylu, y distawrwydd o fewn neu sŵn y gwynt neu’r môr, efallai fel y gwnaeth eu sylfaenwyr hefyd. Mae Steph Shipley wedi ystyried yn greadigol drwy ddelweddau cudd, printiau sychdarthiad, astudiaethau bach mewn olew a chasgliad o gerddi gweddi a deilliwyd o gerdded yn araf, gwrando dwfn a myfyrio tawel yn y cam cyntaf hwn o’i phrosiect hirdymor ac arddangosfa fechan o ganfyddiadau cychwynnol.

Gwefan Stephanie Shipley


Eglwysi'n Cyfrif ar Natur ym Mrynsiencyn

Mae dydd Sadwrn 3 i ddydd Sul 11 Mehefin 2023 yn wythnos Caru Eich Mynwent sy’n cynnwys y prosiect Eglwysi’n Cyfrif ar Natur. Mae Eglwysi’n Cyfrif ar Natur yn brosiect sy’n canolbwyntio ar y bywyd gwyllt gwych sydd i’w gael mewn mynwentydd a mynwentydd capeli. Mae’n fenter ar y cyd a hyrwyddir gan Gofalu am Erw Duw, yr Eglwys yng Nghymru, Eglwys Loegr, ac A Rocha UK.

Am fersiwn mwy o'r poster am y diwrnod ym Mrynsiencyn cliciwch ar y llun uchod.


Dyddiadur

26-29 Awst
Encil ar Enlli
Dyma penllanw prosiect llenyddol Cymraeg Llwybr Cadfan


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


4 June 2023

Trinity Sunday


This Sunday and through the week we pray for

The Ordination

In particular we:

  • pray for Andrew, Glenys and Josie, preparing to be ordained as deacons; for Helen and Selwyn, preparing to be ordained as priests
  • pray for the Ministry Areas where they will begin to serve or continue to serve their curacies: Bro Dwylan; Bro Padrig; Bro Deiniol; Bro Madryn and Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai
  • pray for their training incumbents: the Revd Tom Saunders; the Revd Naomi Starkey; the Revd Canon Tracy Jones; the Revd Dr Kevin Ellis; and the Revd Canon Dr Rosie Dymond
  • pray for an increase in vocations to ordained ministries, that more women and men will respond to the call of Christ

A message from the Bishop of Bangor

Dear friends

If you have followed the blog I have written for our time in Jerusalem, you will know I was able to be in Jerusalem on Pentecost. Seeing the crowds gather at the close of the service and their joy, reminded me of that first gathering of Christians waiting for the Holy Spirit to come. It was a privilege to be there.

Saint Paul understood well that place is not ultimately the determining factor. There is one Lord, one faith, one baptism (Eph. 4:5) and God gives us his Holy Spirit wherever we are, always to mould and shape our lives in the image of Jesus.

My prayer for us as a diocese is that God will bless us through His Holy Spirit into a life of joyful service so that Christ will be shown to our world.

Amen

+Andrew Cambrensis

Read the full blog here


Electric Charging Points

Is your church interested in investigating the possibility of having electric (EV) charging points installed?

Dr Julia Edwards, Climate Change Champion is in the early stage of discussions with Parish Buying regarding the installation of EV charging points in church car parks and on other land. We are seeking expressions of interest from churches keen on exploring the possibility of EV Charging points.

The link below is to a Survey Monkey form that will take approximately 10 minutes to complete. Please note, we welcome all submissions by Friday, 30 June.

Click her to access the survey


Take my hand: art as a form of prayer

The ‘betysau’ or Houses of Prayer in the Ministry Area of Bro Padrig invite a sense of ‘otherness’ that might be felt in the fading light, the silence within or the sound of the wind or sea, perhaps as their founders did too. Steph Shipley has deliberated on them creatively through latent images, sublimation prints, small studies in oil and a collection of prayer poems rising from slow walking, deep listening and quiet reflection in this first stage of her long-term project and a small exhibition of initial findings.

Stephanie Shipley's website


Churches Count on Nature in Brynsiencyn

Saturday 3 to Sunday 11 June 2023 is Love your Burial Ground week which includes the Churches Count on Nature project. Churches Count on Nature is a project which focuses on the brilliant wildlife to be found in churchyards and chapel yards. It is a is a joint initiative promoted by Caring for God’s Acre, the Church in Wales, the Church of England, and A Rocha UK.

For a larger version of the poster about the day in Brynsiencyn please click on the poster above.


Diary

26-29 August
Enlli retreat
This is the pinnacle of the Llwybr Cadfan Literary project.


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.